Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 134a

Hij die zich of een ander opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft of tracht te verschaffen tot het plegen van een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf, dan wel zich kennis of vaardigheden daartoe verwerft of een ander bijbrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Informatie geldend op 02-11-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingswet 2012
  artikel: 2.86

 2. Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied
  artikel: 2.76

 3. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  bijlage: A1

 4. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  bijlage: C

 5. Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht
  artikel: 2, 4

 6. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  bijlage: bijlage

 7. Besluit prudentiële regels Wft
  bijlage: A

 8. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  bijlage: behorend bij artikel 30

 9. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  bijlage: 2

 10. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5

 11. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

 12. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  tekst: tekst, tekst
  circulaire.divisie: 2.1.2.2

 13. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  tekst: tekst, tekst
  circulaire.divisie: 2.1.2.2

 14. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  tekst: tekst, tekst
  circulaire.divisie: 2.1.2.2

 15. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  tekst: tekst, tekst
  circulaire.divisie: 2.1.2.2

 16. Rijkswet op het Nederlanderschap
  artikel: 14

 17. Uitleveringswet
  artikel: 51a

 18. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst

 19. Wetboek van Strafrecht
  artikel: 83b

 20. Wijzigingswet Rijkswet op het Nederlanderschap (verruiming mogelijkheden ontneming Nederlanderschap bij terroristische misdrijven)
  artikel: II

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-04-2010

nieuw

12-06-2009

Stb. 2009, 245

31386

25-03-2010

Stb. 2010, 139