Switch view

Invoeringswet Omgevingswet, Tekst & Toelichting

Deze uitgave bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet zorgt voor invoering van de Omgevingswet in 2019, die dan samen met vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) in werking treedt.

Met deze uitgave kunnen overheden, bedrijven, organisaties, burgers, rechters, wetenschappers en studenten zich voorbereiden op de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht.

Lees verder

Besluit kwaliteit leefomgeving, Tekst & Toelichting

Deze uitgave bevat een toelichting op het Besluit kwaliteit leefomgeving en bestaat uit een Management Samenvatting en drie Romeins genummerde delen. De Management Samenvatting is overgenomen van de Nota van Toelichting.

Aangezien waar mogelijk de letterlijke tekst van de AMvB of de toelichting daarop is gebruikt, is slechts spaarzaam de exacte vindplaats aangegeven. Die laat zich met de moderne tekstverwerkers eenvoudig vinden. Waar wordt verwezen naar een onderdeel van dit boek (hoofdstuk, afdeling, paragraaf), wordt dat uitdrukkelijk aangegeven. Anders betreft het een verwijzing naar de nota van toelichting.

Lees verder

Besluit activiteiten leefomgeving, Tekst & Toelichting

Deze uitgave bevat een toelichting op de internetconsultatieversie van het Besluit activiteiten leefomgeving (1 juli 2016) en bestaat uit een Management Samenvatting en drie Romeins genummerde delen. De Management Samenvatting is overgenomen van de Nota van Toelichting.

Aangezien waar mogelijk de letterlijke tekst van de AMvB of de toelichting daarop is gebruikt, is slechts spaarzaam de exacte vindplaats aangegeven. Die laat zich met de moderne tekstverwerkers en zoekmachines eenvoudig vinden.

Lees verder

Besluit bouwwerken leefomgeving, Tekst & Toelichting

Deze uitgave bevat een toelichting op de internetconsultatieversie van het Besluit bouwwerken leefomgeving (1 juli 2016) en bestaat uit een Management Samenvatting en drie Romeins genummerde delen. De Management Samenvatting is overgenomen van de Nota van Toelichting.

Er is nog geen rekening gehouden met de aanvullingswetten voor bodem, geluid, natuur en grondeigendom. Dat gebeurt pas als die wetten zijn behandeld door het parlement. De thans (deel in het kader van de internetconsultatie) circulerende teksten zijn nog te ongewis.

Lees verder

Omgevingsbesluit, Tekst & Toelichting

Deze uitgave bevat een toelichting op de internetconsultatieversie van het Omgevingsbesluit (1 juli 2016) en bestaat uit een Management Samenvatting en drie Romeins genummerde delen. De Management Samenvatting is overgenomen van de Nota van Toelichting.

Aangezien waar mogelijk de letterlijke tekst van de AMvB of de toelichting daarop is gebruikt, is slechts spaarzaam de exacte vindplaats aangegeven. Die laat zich met de moderne tekstverwerkers eenvoudig vinden.

Lees verder

Omgevingswet, Tekst & Toelichting

De Omgevingswet zal het omgevingsrecht versimpelen, waardoor ruimtelijke projecten straks sneller gerealiseerd kunnen worden. Vooralsnog zullen er 15 wetten in de Omgevingswet worden opgenomen.

In deze uitgave wordt het wetsvoorstel zoals dat luidt sinds de publicatie van de vier AmvB's per 1 juli 2016 in haar volledigheid artikelsgewijs toegelicht. Het bevat een management samenvatting van de hoofdlijnen van het wetsvoorstel, waarin de opbouw, de instrumenten en de wijze waarop deze in samenhang worden gebruikt, worden besproken.

Lees verder

Crisis- en herstelwet, Tekst & Toelichting

De Crisis- en herstelwet (Chw) is gericht op het sneller realiseren van ruimtelijke projecten, zoals het verkorten van (aanvraag)procedures waardoor bouwprojecten sneller kunnen starten, om zodoende de groei van de economie te stimuleren. De Chw stimuleert vernieuwende en duurzame plannen en loopt vooruit op de Omgevingswet.

Deze uitgave bevat per wetsartikel een uitgebreid commentaar op basis van de parlementaire stukken en geeft per wetsartikel direct toegang tot de relevante jurisprudentie en naslaginformatie.

Lees verder

Wet Milieubeheer, Tekst & Toelichting

De Wet milieubeheer (Wm) biedt het algemene kader van de milieuwetgeving. Deze wet bepaalt wie, wanneer en op welke manier het milieu beschermd dient te worden. Verder bepaalt de Wm welke overheid welke vergunningen en plannen moet opstellen.

Deze uitgave bevat per wetsartikel een uitgebreid commentaar op basis van de parlementaire stukken en geeft per wetsartikel direct toegang tot de relevante jurisprudentie en naslaginformatie.

Lees verder

Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting

Het Bouwbesluit 2012 bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle Nederlandse bouwwerken en verbouwingen aan moeten voldoen. De voorschriften betreffen zaken als gezondheid, duurzaamheid, bruikbaarheid en veiligheid.

Deze uitgave bevat de Toelichting op het Bouwbesluit 2012 zoals dat luidt op 1 juli 2016. In deze uitgave is tevens een handzame tabel opgenomen met daarin alle besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 vormen, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten.

Lees verder

Aanvullingswetten Omgevingswet, Tekst en Toelichting

De uitgave Aanvullingswetten Omgevingswet, Tekst en Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op de Aanvullingswetten bodem, geluid, grondeigendom en natuur. Deze Aanvullingswetten vullen de Omgevingswet aan, die in 2019, samen met vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en de Invoeringswet Omgevingswet in werking treedt.

Lees verder

Filter op rubriek