Menu

Zoek op
rubriek

Cursussen van Omgevingsweb worden verzorgd door Berghauser Pont Academy.

INCOMPANY

Wilt u een cursus incompany volgen? Neem contact op met Ronald Koppers.

Ronald Koppers

Programmamanager, Berghauser Pont Academy

06 11 880 859
ronald@berghauserpont.nl

E-cursus

E-cursus Omgevingsplan

€499,- excl. btw

Het omgevingsplan is een van de belangrijkste instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Het omgevingsplan wordt een allesomvattend juridisch kader voor de fysieke leefomgeving in gemeenten. Hierin worden juridisch bindende regels en toetsingskaders en waarden opgenomen die al dan niet direct bindend zijn. In de E-cursus worden alle de basiszaken over het omgevingsplan behandeld.

Meeuwissen, Albert Jan Meeuwissen, Albert Jan

Online cursus

Kwaliteitsborging voor het bouwen: aan de slag! On demand

€199,- excl. btw

U kunt gaan afwachten tot 2021, maar u kunt zichzelf ook al pro-actief op de hoogte stellen van de meest recente stand van zaken rond private kwaliteitsborging en mee discussiëren over hoe hier mee om te gaan. Met dit webinar bent u weer helemaal bij en kunt u aan de slag met de voorbereidingen op de nieuwe wetgeving.

Ankersmit, Wico Ankersmit, Wico
04 feb 2021

4-daagse opleiding

Omgevingswet 4-daags

€1.795,- excl. btw

Na afloop van deze opleiding heeft u een breed beeld van de doelen en instrumenten van de wet en de uitwerking in de praktijk. U leert de wet en haar systematiek op grondige wijze kennen. De opleiding bestaat uit 4 dagen: Systeem en begrippen, Omgevingswet, Omgevingsplan en Omgevingsvisie, Omgevingsvergunning en procedures , Milieu in de Omgevingswet. Elke dag is een cursus op zich, maar nu is alles met elkaar verbonden. Hieronder vindt u het uitgebreide programma per dag.

Broek, Jan van den Broek, Jan van den
02 mrt 2021

Opleiding

Opleiding omgevingsadviseur

€3.995,- excl. btw

De Omgevingswet geeft nieuwe beleidsinstrumenten, nieuwe uitvoeringsprincipes en brengt een andere oriëntatie van overheden met zich mee.Om de Omgevingswet ten volle te benutten en goed uit te voeren is een nieuw soort medewerker nodig: de Omgevingsadviseur. De omgevingsadviseur is een spin in het web tussen verschillende afdelingen en processen binnen de eigen organisatie en tussen de eigen organisatie en ‘buiten’.

De Jong, Martine De Jong, Martine
02 mrt 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Milieurecht

€1.095,- excl. btw

Deze basiscursus geeft inzicht in de systematiek van het milieurecht.Op de eerste dag wordt de systematiek van de milieuwetgeving uitgelegd. Dan gaat het over de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit in relatie tot de Wabo en het bijbehorende Bor. Op de tweede dag wordt door middel van een integrale praktijkcase de sectorale milieuregelgeving uitgelegd. Dan gaat het om aspecten als geluid, lucht, bodem, water, afval, externe veiligheid, m.e.r., etc.

Broek, Jan van den Broek, Jan van den
02 mrt 2021

2-daagse training

Wet BIBOB

€1.095,- excl. btw

BIBOB vereist een nauwkeurig onderzoek binnen de wettelijke kaders door het betrokken overheidsorgaan. Dit vergt verschillende competenties, zoals juridische kennis, kennis van de relevante bestuurlijke zaken, kennis van financiële aspecten, maar ook uitvoeren van financieel onderzoek. Om u te kunnen bekwamen in al deze competenties bieden wij u een training aan die alle basisfacetten van de Wet BIBOB op bestuurlijk, juridisch en financieel vlak omvat, met een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk. Deze training is al vele malen gegeven in de praktijk en heeft zich bewezen.

Rovers, Frank Rovers, Frank
08 mrt 2021

2-daagse cursus

Grondbeleid onder de Omgevingswet

€1.095,- excl. btw

Deze 2-daagse cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente. Na afloop van deze 2-daagse cursus weet u hoe u aan de slag kunt gaan met uw eigen nieuwe grondbeleid.

Bouten, Robbin Bouten, Robbin
10 mrt 2021

1-daagse cursus

Permanente bewoning van recreatiewoningen

€595,- excl. btw

Deze eendaagse cursus brengt allereerst inzicht in de handhaving en vergunningverlening bij permanente bewoning van recreatiewoningen. Hoe bewijs je permanente bewoning op een manier die stand houdt tijdens een juridische procedure? Hoe toets je een aanvraag en wat zijn de gevolgen van het verlenen van de persoonsgebonden omgevingsvergunning ? Hierbij worden cases en jurisprudentie besproken en praktische tips gegeven hoe concreet te handelen in welke situatie.

Oosterveer, Ruud Oosterveer, Ruud
11 mrt 2021

2-daagse cursus

Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet

€1.095,- excl. btw

In deze cursus worden de basisbeginselen van planschade uitgelegd. U bent in één dag helemaal op de hoogte van de juridische grondslag voor planschade, de procedure, hoe u planschade kunt beoordelen en de laatste jurisprudentie. U verkent de planschaderegeling in de Omgevingswet. U kunt meepraten met de specialisten. En uiteraard is er veel ruimte voor uw eigen praktijkcasus!

Have, Tineke ten Have, Tineke ten
16 mrt 2021

2-daagse praktijkcursus

Wetgevingstechniek voor omgevingsplannen

€1.095,- excl. btw

Er ligt een grote uitdaging bij de decentrale overheden om hun regelgeving om te zetten naar integrale regels die zijn toegesneden op het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet. Om deze opgave tot een succesvol einde te brengen zijn zowel kennis van het nieuwe stelsel als (wetgevings)vaardigheden nodig. Deze 2-daagse praktijkcursus zorgt er voor dat je weet wat je moet doen en hoe je dat moet doen.

Handgraaf, Simon Handgraaf, Simon
17 mrt 2021

1-daagse cursus

Onteigening: regels en taxeren

€595,- excl. btw

In deze cursus combineren wij het bijbrengen van de basisbeginselen met het zoeken van diepgang en discussie. Wij geven u tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier zodat de weg naar het Koninklijk Besluit ‘soepel’ verloopt. Wij praten u bij over de recente ontwikkelingen in het schadeloosstellingsrecht en over de verhouding tussen de gedoogplicht (Belemmeringenwet privaatrecht en Waterwet) en onteigening.

Hagelaars, Joske Hagelaars, Joske
18 mrt 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht

€1.095,- excl. btw

Binnen het omgevingsrecht is ruimtelijke ordeningsrecht het leidende proces. Dit vakgebied is continu in beweging. Deze basiscursus geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar hoe het geregeld wordt in de Omgevingswet.

Mathijsen, Roeland Mathijsen, Roeland
24 mrt 2021

Cursus

Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet

€595,- excl. btw

In deze cursus wordt duidelijk welke rollen en taken de Omgevingswet kent die relevant zijn voor het beheer van grondwaterkwaliteit. Ook zal de training laten zien hoe overheden samen werk kunnen maken van het beheer van grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet.

Prins, Marieke Prins, Marieke
29 mrt 2021

Middag-seminar

Kwaliteitsborging voor het bouwen: aan de slag!

€249,- excl. btw

Eindelijk is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat we vanaf 2022 in Nederland een ander systeem van kwaliteitsborging voor het bouwen krijgen. En dat heeft gevolgen voor zowel de markt als het huidige bouw- en woningtoezicht. U kunt gaan afwachten tot 2022, maar u kunt zichzelf ook al pro-actief op de hoogte stellen van de meest recente stand van zaken rond private kwaliteitsborging en mee discussiëren over hoe hier mee om te gaan.

De Haan, Peter De Haan, Peter
01 apr 2021

2-daagse cursus

Handhaving onder de Omgevingswet

€990,- excl. btw

De nieuwe Omgevingswet heeft ook consequenties voor de handhaving. Enerzijds door de nieuwe systematiek en anderzijds door een verschuiving van verantwoordelijkheden. Ook worden de bepalingen in de Awb met betrekking tot handhaving aangepast. En belangrijker: de rol van de handhaver en toezichthouder verandert. Hoe gaat u dat op een nieuwe manier invullen? Daarvoor zijn ook nieuwe competenties nodig. Heeft u die al?

Boer, Jan Boer, Jan
06 apr 2021

1-daagse cursus

Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld

€495,- excl. btw

Bij de verkoop en verhuur van vastgoed komen btw en / of overdrachtsbelasting aan de orde. Zo is de vraag of de overdracht van een onroerende zaak wel of niet is belast met btw. En wat de mogelijkheden zijn om hierin te sturen. Naast deze onderwerpen komen tijdens de cursusdag ook andere onderwerpen aan de orde, zoals de aftrek en herziening van btw, btw-heffing bij servicekosten en leegstand, et cetera.

Rakhan, Jayant Rakhan, Jayant
07 apr 2021

Cursus

Relatie publiek- en privaatrecht voor overheden

€595,- excl. btw

Bij de uitoefening van deze publieke taken maken overheden ook ruim gebruik van privaatrecht. Soms hebben overheden de keuze om gebruik te maken van publieke of juist private instrumenten, bijvoorbeeld het maken van een exploitatieplan of het aangaan van een anterieure overeenkomst. Aan het eind van de cursus heeft u onder andere inzicht in de verhouding tussen publiek- en privaatrecht en weet u voor welke taak het publiekrecht verplicht moet worden gevolgd.

Raaijmaakers, Bernadette Raaijmaakers, Bernadette
08 apr 2020

1-daagse cursus

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

€595,- excl. btw

In de cursus wordt een structureel opgebouwd overzicht gegeven van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning. Eerst worden enkele algemene uitgangspunten van de Omgevingswet langsgelopen en daarna wordt ingezoomd op de omgevingsvergunning zelf.

Ankersmit, Wico Ankersmit, Wico
08 apr 2020

1-daagse cursus

Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen

€595,- excl. btw

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Er wordt gewezen op valkuilen en er worden tips gegeven voor het opstellen van afwijkingsbesluiten (voorheen bekend als vrijstellingen) en andere ruimtelijke besluiten zoals bestemmingsplannen. In één dag wordt u volledig bijgepraat op alle actuele onderwerpen die voor het opstellen van besluiten en plannen in het omgevingsrecht van belang zijn, met als uiteindelijk doel dat u zoveel mogelijk Raad van State-proof wordt.

Haakmeester, Janike Haakmeester, Janike
13 apr 2021

Dagdeelcursus

Griffiers en gemeenteraadsverkiezingen 2022

€345,- excl. btw

Om de griffiers goed op de verkiezingsperiode voor te bereiden, is een speciale cursus van een dagdeel ontwikkeld, die de deelnemer faciliteert om goed toegerust aan de periode van de raadsverkiezingen te beginnen. Deze cursus is geschikt voor elke griffier, ook die in verband met herindeling een afwijkende verkiezingsdatum heeft en daarnaast rekening moet houden met de nodige bepalingen uit de Wet Arhi.

Schuwer, Olaf Schuwer, Olaf
14 apr 2021

2-daagse cursus

GRP in de Omgevingswet

€995,- excl. btw

In 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Een samenbundeling van 26 wetten over de leefomgeving. 4700 artikelen worden teruggebracht tot 350 artikelen. Er blijven 4 AMvB’s over. Reden genoeg om eens goed te kijken naar het onderdeel riolering en stedelijk water en in het bijzonder de planvorming daarvoor.

Van Esch, Karst Jan Van Esch, Karst Jan
15 apr 2021

1-daagse cursus

Geluid in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en speelt dan ook bijna altijd een rol bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De komende jaren gaat de geluidwetgeving op de schop door de Omgevingswet. Dit betekent grote veranderingen voor de praktijk. De cursus wil u inzicht te bieden in de nieuwe regels voor geluid.

Benhadi, Rachid Benhadi, Rachid
16 apr 2021

Opleiding

Trainee-opleiding Omgevingswet

€5.995,- excl. btw

Deze meerdaagse opleiding biedt jou als starter of trainee inzicht in het systeem van de Omgevingswet, bekeken vanuit het bestaande stelsel van omgevingsrecht. Dit systeem wordt leidend, dus van daaruit moet je gaan leren denken. De Omgevingswet moet namelijk in jouw vezels en denkpatronen gaan zitten.

Boer, Jan Boer, Jan
20 apr 2021

1-daagse cursus

Cultuur, houding en gedrag onder de Omgevingswet

€595,- excl. btw

In deze training staat de combinatie van inhoud en gewenste vaardigheden van de Omgevingswet centraal. Aan de hand van enkele inhoudelijke onderwerpen worden de deelnemers meegenomen in inhoudelijke thema’s en instrumenten en in vragen wat dit voor houding en gedrag van de medewerkers betekent.

Boonstra, Wouter Boonstra, Wouter
22 apr 2021

Praktijkdag

Praktijkdag: Risicoanalyse en beheersplan zwembaden

€549,- excl. btw

Het resultaat van de praktijk-dag is dat u een eerste aanzet hebt voor de risicoanalyse en het beheersplan voor uw zwembad. Daar kunt u zelfstandig verder mee aan de slag. Het netwerk van de praktijkdag kunt u blijven gebruiken. Zo kunt u altijd ervaringen blijven uitwisselen en vragen stellen. Dat helpt u bij het verder uitwerken en toekomstige aanpassingen van de risicoanalyses en beheersplannen.

Keuten, Maarten Keuten, Maarten
22 apr 2021

1-daagse cursus

Grondeigendom in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

De Omgevingswet is door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad 2016, 156. De consultatie van de uitvoeringsregelgeving en van de Aanvullingswet grondeigendom is inmiddels in volle gang. Dit betekent dus dat het steeds duidelijker wordt hoe de uitvoering van de wet in de praktijk zijn vorm gaat krijgen. De cursus wil u inzicht te bieden in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid.

Snoo, Arjen de Snoo, Arjen de
18 mei 2021

1-daagse cursus

Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Ontgrondingen onder de Omgevingswet gaat in op de meest ingrijpende veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet.

Vries, Hisse de Vries, Hisse de
25 mei 2021

1-daagse cursus

Basiscursus Afvalstoffenrecht

€595,- excl. btw

De afgelopen jaren hebben in hoog tempo een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van het afvalstoffenrecht. In één dag bent u volledig op de hoogte van de meest relevante onderwerpen die momenteel spelen in de wetgeving en jurisprudentie ten aanzien van afvalstoffenrecht.

Boers, Peter-Arjen Boers, Peter-Arjen
01 jun 2021

Cursus

Milieu in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Het doel van deze 1-daagse cursus is om u te laten kennismaken met de Omgevingswet en wat deze specifiek zal betekenen voor de milieupraktijk. We geven u inzicht in de opbouw en systematiek van de Omgevingswet met specifieke aandacht voor de uitwerking op milieuvergunningen.

Voogd, Edwin Voogd, Edwin
07 jun 2021

Cursus

Verdeling van schaarse rechten door vergunningen en bestemmingsplannen

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Verdeling van schaarse rechten door vergunningen en bestemmingsplannen biedt inzicht in de regels en ontwikkelingen naar aanleiding van de vele jurisprudentie.

Drahmann, Annemarie Drahmann, Annemarie
16 nov 2021

Cursus

Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling

€595,- excl. btw

Ontwikkelend Nederland draait op volle toeren. Dit komt mede door de grote woningbouwopgave waarmee Nederland wordt geconfronteerd, maar ook doordat de vraag naar (hoogstaande) bedrijventerrein toeneemt. Bij dergelijke gebiedsontwikkelingen worden er vaak (samenwerkings)overeenkomsten gesloten tussen de belangrijkste stakeholders, zoals de gemeente, de ontwikkelaar en/of andere partijen met een grondpositie, en eindgebruikers. Deze cursus beoogt de deelnemers (meer) inzicht te geven in de totstandkoming en inhoud van samenwerkingsovereenkomsten.

Hoekstra, Joost Hoekstra, Joost

E-cursus

Inleiding Omgevingswet

€399,- excl. btw

Binnenkort treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet beoogt alle wet en regelgeving in het omgevingsdomein te integreren in één wet en een aantal uitvoeringsbesluiten en -regelingen. Tijd dus om u voor te bereiden.

Baars, Lukas Baars, Lukas

Online opleiding

Samenwerken onder de Omgevingswet

€447,- excl. btw

Een prikkelende mix van theorie, korte filmpjes, inspirerende voorbeelden, praktische oefeningen, vragen die je aan het denken zetten, artikelen om nog eens terug te lezen, werkplaten voor je eigen praktijk en persoonlijke testen. Deze cursus heeft alles wat je nodig hebt om jezelf scherp te houden en het vak van samenwerken eigen te maken om zo beter gesteld te staan voor de nieuwe manieren van werken onder de Omgevingswet.

De Jong, Martine De Jong, Martine
08 feb 2021

1-daagse cursus

Programma’s Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Programma’s Omgevingswet leert u in twee dagdelen de betekenis van programma’s in de (uitvoerings)beleidsuitwerking en de toepassing van de programmatische aanpak, verplichte onderdelen en omgevingswaarden

Forkink, Robert Forkink, Robert
02 mrt 2021

2-daagse training

Wet BIBOB

€1.095,- excl. btw

BIBOB vereist een nauwkeurig onderzoek binnen de wettelijke kaders door het betrokken overheidsorgaan. Dit vergt verschillende competenties, zoals juridische kennis, kennis van de relevante bestuurlijke zaken, kennis van financiële aspecten, maar ook uitvoeren van financieel onderzoek. Na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle facetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk.

Rovers, Frank Rovers, Frank
02 mrt 2021

Workshop

Effectuering Handhavingsbesluiten

€249,- excl. btw

In de workshop wordt u het juridische kader van de invordering geschetst en vervolgens zal met name de praktijk aandacht krijgen. In de workshop worden aan de hand van de wet en de jurisprudentie de kansen en de mogelijkheden behandeld voor een juiste invordering en daarmee effectieve handhaving.

Cup, Peter Cup, Peter
04 mrt 2021

Cursus

Toerisme, recreatie en ruimte

€595,- excl. btw

Het doel van de cursus is: de beleidsmedewerker / adviseur recreatie en toerisme bij de gemeente meer grip te geven op hun rol, om zo sturing te kunnen geven aan het behalen van doelen rondom de vrijetijdseconomie. De cursus is opgebouwd uit drie blokken, waarbij er afwisseling is tussen presentaties en opdrachten. De presentaties zullen interactief zijn, dus gericht op het activeren van de kennis van de cursisten.

Riefel, Annemiek Riefel, Annemiek
09 mrt 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Wet natuurbescherming

€1.095,- excl. btw

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Er zijn al vele cursussen die u uitleggen wat er is gewijzigd vanaf 2017 en hoe het in de nieuwe wet is geregeld. Kortom, de verschillen tussen de nieuwe en de oude situatie. Deze basiscursus gaat een paar stappen verder en dieper.

Boerema, Luuk Boerema, Luuk
10 mrt 2021

Cursus

Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier

€3.295,- excl. btw

Deze leergang biedt de deelnemer een verantwoorde en uitgebalanceerde mix van kennis, kunde en vaardigheden. Het volgen van deze leergang is enerzijds een verrijking voor de deelnemer maar stelt hem/haar anderzijds in staat om op passende en verantwoorden wijze invulling te geven aan de functie van raadsadviseur / plaatsvervangend griffier.

Schuwer, Olaf Schuwer, Olaf
11 mrt 2021

1-daagse cursus

Erfpacht in de praktijk

€595,- excl. btw

Deze cursus is geen ‘standaard’-cursus over erfpacht. De praktijk staat voorop: er wordt gekozen voor een praktische insteek, zodat de kennis die wordt verworven onmiddellijk kan worden toegepast. Dit is een verdiepingscursus. Is erfpacht nog een vrij nieuw onderwerp of is het al lang geleden dat u er iets mee te maken heeft gehad, dan adviseren wij u de Basiscursus Erfpacht te volgen.

Bosma, Willem Bosma, Willem
16 mrt 2021

Middagcursus

Projectbesluit in de Omgevingswet

€295,- excl. btw

Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit. De weg naar het Projectbesluit is lang en wordt door verschillende factoren beïnvloed. Wij staan stil bij de voorgeschreven Projectprocedure en de relatie met andere instrumenten in de Omgevingswet, maar ook bij het bepalen en vasthouden van de koers en het omgevingsproces.

Noordhoek, Ineke Noordhoek, Ineke
18 mrt 2021

1-daagse cursus

Bodem in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Het bodembeschermingsrecht zal met de komst van de Omgevingswet ingrijpend gewijzigd worden. Waar nu nog de Wet bodembescherming de weg wijst hoe om te gaan met bodemverontreiniging, zal dit onder de Omgevingswet vooral bepaald worden door de gemeenten. De (gewenste) kwaliteit van de bodem zal door gemeenten in samenhang met andere aspecten van de leefomgeving en de daarbij benodigde bodemkwaliteit worden vastgesteld. Tijdens de cursus worden eerst kort de hoofdlijnen van de huidige wetgeving en de praktische uitwerking daarvan geschetst. Tevens wordt stilgestaan bij actuele jurisprudentie die relevant is en blijft voor uw praktijk.

Prins, Marieke Prins, Marieke
23 mrt 2021

2-daagse modulecursus

Gemeenterecht basis en update

€995,- excl. btw

De (adjunct-)griffier is voor de gemeenteraad en raadscommissies het juridisch geweten en de juridische vraagbaak. Dit betekent dat zij moeten zijn toegerust met adequate toepassingsgerichte kennis van Gemeentewet en daaraan verwante wetten. Na het volgen van deze cursus is de deelnemer in staat om zelfstandig op verantwoorde wijze toepassing te geven aan de juridische aspecten van het raads- en griffiewerk.

Schuwer, Olaf Schuwer, Olaf
25 mrt 2021

1-daagse cursus

Externe veiligheid in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

De nieuwe regels voor externe veiligheid in het Besluit kwaliteit leefomgeving zullen worden behandeld, vanuit de bestaande structuur van het Bevi, het Bevb en het Bevt. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan onder andere de beleidsvernieuwing die aan deze regels ten grondslag ligt, de koppeling met het omgevingsplan en relevante jurisprudentie.

De Boer, Dirk Jan De Boer, Dirk Jan
29 mrt 2021

1-daagse cursus

Stedelijk beheer en de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Er is behoefte aan inzicht in de manier waarop dit stelsel in de praktijk gaat uitwerken. Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.

Boer, Jan Boer, Jan
06 apr 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

€995,- excl. btw

Deze uitgebreide basiscursus geeft u een grondig inzicht in de nieuwe Omgevingswet, waardoor u ook weet waarmee u nu al rekening kunt houden. Dus niet alleen de hoofdlijnen maar net een slag dieper. De eerste dag geeft het algemene kader en de tweede dag gaat dieper in op het belangrijkste instrument, het omgevingsplan.

Benhadi, Rachid Benhadi, Rachid
06 apr 2020

2-daagse cursus

Niet-basistaken Milieu voor gemeenten

€995,- excl. btw

Veel gemeenten houden toezicht op bedrijven. Dat zijn alle inrichtingen exclusief de bedrijven die onder het basistakenpakket van de omgevingsdienst vallen. Het blijkt dat veel gemeenten nog steeds veel taken doen die niet onder de basistaken vallen. Deze cursus geeft kennis en handvatten om de handhaving van deze taken adequaat uit te voeren.

Mossel, Erik Mossel, Erik
08 apr 2021

1-daagse cursus

Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur

€595,- excl. btw

Er is een schaarste aan woonruimte in Nederland. Daarnaast wordt die schaarse woonruimte ook gebruikt voor vakantieverhuur en de huisvesting van studenten, zorgbehoevenden, arbeidsmigranten, asielzoekers en expats. De leefbaarheid van woonwijken staat onder druk door het gebruik buiten gezinssamenstelling. Deze cursus gaat in op de juridische spelregels voor andersoortige huisvesting.

De Haan, Peter De Haan, Peter
08 apr 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Wabo, Bor en Mor

€1.095,- excl. btw

Deze basiscursus gaat uitgebreid in op de essentie van Wabo, Bor en Mor, zodat u weet waarom u altijd op een bepaalde manier iets doet of behoort te doen. Bovendien gaat de cursus op alle onderdelen op beknopte wijze in op de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten zodat u meteen de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen het huidige recht en het nieuwe recht kunt benoemen.

Bekooy, Maaike Bekooy, Maaike
08 apr 2021

Middagcursus

Gemeenteraad en Omgevingswet

€299,- excl. btw

In deze middagcursus maakt u vast kennis met de Omgevingswet, de mogelijk nieuwe werkwijzen en de manier waarop de gemeenten voordelen kunnen halen. Niet straks, maar nu al! Want u krijgt als gemeente een stuk meer bestuurlijke afwegingsruimte en burgers krijgen meer invloed op de besluitvorming. Hoe ga je daar als raad mee om? En van belang voor u als griffier: hoe gaat u de raad adviseren hierover?

Schoot, Trees van der Schoot, Trees van der
13 apr 2021

2-daagse cursus

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader

€1.095,- excl. btw

In deze cursus wordt bekeken hoe dat (tijdelijke) omgevingsplan er uit ziet en welke aspecten van belang zijn bij het omzetten naar een echt omgevingsplan. Alle juridische aspecten van het omgevingsplan komen daarbij aan de orde.

Bekooy, Maaike Bekooy, Maaike
15 apr 2021

Cursus

Basiscursus Wmo 2015

€549,- excl. btw

In deze cursus wordt een basis geschetst van de Wmo 2015, met de nadruk op het verlenen van voorzieningen door de gemeente. Na de cursus kent u de uitgangspunten en kaders van de Wmo 2015 en welke voorzieningen onder de Wmo 2015 vallen. Tevens weet u hoe de toegang tot voorzieningen is geregeld, wat onder algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen wordt verstaan en wat de compensatieplicht inhoudt.

Bruggeman, Kees-Willem Bruggeman, Kees-Willem
15 apr 2021

1-daagse cursus

Omgevingsrecht voor de vastgoedprofessional

€595,- excl. btw

Het omgevingsrecht is de laatste jaren behoorlijk gewijzigd: Wro en Grondexploitatiewet, Wabo, Crisis- en herstelwet en nu is men alweer bezig met de nieuwe Omgevingswet. En dan is er nog een continue stroom aan jurisprudentie. Heeft u nog overzicht?

Hoekstra, Joost Hoekstra, Joost
19 apr 2021

1-daagse cursus

Van Bouwbesluit tot BBL

€595,- excl. btw

In deze cursus leert u de ins en outs kennen van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en waar dat verschilt met het Bouwbesluit 2012. Ook wordt u bijgepraat over de meest actuele ontwikkelingen rondom Bouwbesluit 2012 en de WKB (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de praktijk?

Huijzer, Jacco Huijzer, Jacco
21 apr 2021

Cursus

Gemeentelijke Aanpak Ondermijning

€595,- excl. btw

Deze training geeft u een inkijk in het brede perspectief waarbinnen ondermijning gezien moet worden maar houdt u ook een spiegel voor om te kunnen beoordelen of u er als organisatie/individu wel klaar voor bent. Met name voor gemeenten heeft deze training een meerwaarde om te kunnen bepalen of men het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium op orde heeft en zo niet, wat men moet doen (implementatie) om dit op orde te krijgen.

Rovers, Frank Rovers, Frank
22 apr 2021

1-daagse cursus

Gevaarlijke honden als gemeentetaak

€595,- excl. btw

Al toen in 2008 het afschaffen van de pitbullwetgeving werd aangekondigd, schreef de toenmalige Minister uitdrukkelijk dat gemeenten het probleem van gevaarlijke honden maar moesten oplossen. In de tien jaren die volgden zijn de problemen rond ernstige agressie door honden zowel in aantal als in ernst toegenomen.Deze 1-daagse cursus Gevaarlijke honden als gemeentetaak gaat in op de repressieve mogelijkheden en preventieve maatregelen om de problematiek van gevaarlijke honden aan te pakken.

Boerema, Luuk Boerema, Luuk
11 mei 2021

1-daagse cursus

Omgevingsplan: juridische tips en trics

€595,- excl. btw

Eén van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet is het Omgevingsplan. Hierin gaat bijna alles wat omgevingsrelevant is een plaats krijgen. Na deze cursusdag bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen rond de nieuwe regels voor het omgevingsplan en heeft u voldoende juridische bagage om de implementatie van dit plan ter hand te nemen.

Lam, Tycho Lam, Tycho
18 mei 2021

Middagcursus

Actualiteiten volkshuisvestingsrecht

€345,- excl. btw

De verwachting is dat op 1 juli 2021 de nieuwe Inburgeringswet van kracht wordt. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwkomers. Inmiddels worden de contouren van de nieuwe wet steeds meer duidelijk. De training is vooral bedoeld om betrokken organisaties en medewerkers te helpen zich voor te bereiden op de nieuwe wet en alle taken en bevoegdheden die hieruit voortkomen.

Groot, Michael de Groot, Michael de
26 mei 2021

1-daagse cursus

Update handhaving omgevingsrecht

€595,- excl. btw

In deze cursus wordt een update gegeven van de juridische aspecten van handhaving van omgevingsrecht (bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water, bijzonder bestuursrecht). Het is een praktische cursus voor handhavers die al werkzaam zijn in de praktijk - dus niet voor starters - en gaat over alle vragen waar men in de praktijk van handhaving tegen aan loopt. Het programma is opgebouwd volgens de juridische procedure die bij handhaving wordt doorlopen.

Bloemsma, Ronald Bloemsma, Ronald
01 jun 2021

1-daagse cursus

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

€595,- excl. btw

In deze cursus worden de basiselementen van de Omgevingswet en ‘de knip’ op praktische wijze op een rijtje gezet. Daarbij wordt uiteraard het accent gelegd op de wijzigingen. Het kunnen zoeken en toepassen van de verschillende vergunningvrije activiteiten in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de Bruidsschat. Daarna wordt ingegaan op de ‘bekende’ begrippen voorzien van de laatste stand van zaken van de jurisprudentie ten aanzien van (nagenoeg) gelijkblijvende begrippen.

Roo, Henry de Roo, Henry de
08 jun 2021

1-daagse cursus

Werken met de Omgevingsvisie

€595,- excl. btw

Deze cursus biedt gemeenten ook een praktische handleiding voor het zelf maken van een Omgevingsvisie. Dit gebeurt mede aan de hand van het boek Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie, recente theorievorming over (het integrale karakter van) de Omgevingsvisie en vele praktijkvoorbeelden en -ervaringen van visievormingstrajecten in binnen- en buitenland, waaronder die van het genoemde Leertraject Pilots Omgevingsvisie. Er is alle ruimte om ook uw eigen praktijkvoorbeelden en -vragen in te brengen.

Gabry, Gerwin Gabry, Gerwin

E-cursus

Inleiding Omgevingswet + kennisbank Omgevingsweb Professioneel

€499,- excl. btw

Deze E-cursus biedt u een introductie in de Omgevingswet. Tegelijk met de E-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal.

Baars, Lukas Baars, Lukas
01 feb 2021

Middag-seminar

Corona, winterterrassen en overkappingen: wat kan en mag?

€199,- excl. btw

Er zal een moment aanbreken dat de horeca weer open gaat, dus nu noodzakelijk om snel te schakelen om er dan klaar voor te zijn. In dit middagseminar wordt je kennis aangereikt over de regels, lokale kaders en informatie, jurisprudentie en de toepassing daarvan, die je kunnen helpen je werk goed uit te voeren en je bestuur goed te informeren.

Roumen, Peter Roumen, Peter
11 feb 2021

1-daagse cursus

Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

De komende Omgevingswet heeft veel consequenties voor het regelen van milieu-aspecten in een ruimtelijke context. Dit geldt ook voor luchtkwaliteit en geur. Voor geur kunnen gemeenten ook zelf regels gaan opnemen in het omgevingsplan, dus dit zijn behoorlijke wijzigingen. Tijd om u op de hoogte te stellen van de specifieke consequenties.

Slegers, Tijn Slegers, Tijn
02 mrt 2021

3-daagse cursus

Maken van een omgevingsplan

€1.595,- excl. btw

Tijdens de cursus gaat u aan de slag met het werkelijk maken van een omgevingsplan voor een deelgebied. Aan de hand van twee praktijkcases gaat u met behulp van theorie dit fragment omgevingsplan maken. Er wordt aandacht besteed aan het opstellen van regels en verbeelding maar ook aan de inhoudsopgave en structuur van het omgevingsplan en de relatie naar de omgevingsvisie en andere instrumenten uit de Omgevingswet.

Meeuwissen, Albert Jan Meeuwissen, Albert Jan
02 mrt 2021

Cursus

Milieu-effectrapportage 2.0

€1.495,- excl. btw

Het instrument milieueffectrapportage bestaat al meer dan 30 jaar en blijft ook in de toekomst van betekenis. De nieuwe Omgevingswet leidt tot behoorlijke wijzigingen van de m.e.r.-kaders. Kortom, m.e.r. is volop in ontwikkeling. Blijft u ook bij?

Wijst, Jos van der Wijst, Jos van der
04 mrt 2021

1-daagse cursus

Omgevingswet en zwembaden: borging van hygiëne en veiligheid

€595,- excl. btw

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Voor zwembaden betekent dit een overstap naar nieuwe regelgeving. Deze nieuwe regelgeving geeft ruimte voor innovatie en eigen inzichten, maar het brengt ook uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Na afloop van de cursus weet u wat u te doen staat in het kader van de nieuwe Omgevingswet en heeft u handvatten om dit in de praktijk op te pakken.

Vosters, Luc Vosters, Luc
09 mrt 2021

1-daagse cursus

Integratie van regels in het Omgevingsplan

€595,- excl. btw

Deze basiscursus behandelt op praktische wijze alle onderdelen van het nieuwe instrumentarium voor vergunningverlening met betrekking tot milieu. Hiermee geeft deze cursus aan de vergunningverleners milieu input aan de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet.

Meeuwissen, Albert Jan Meeuwissen, Albert Jan
11 mrt 2021

1-daagse cursus

Kostenverhaal in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze cursus biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet, zowel in juridisch als in planeconomisch opzicht. Overeenkomsten en verschillen met de Wro worden behandeld.

van Baardewijk, Evert Jan van Baardewijk, Evert Jan
15 mrt 2021

1-daagse training

Asbest: juridische aspecten

€595,- excl. btw

De meeste cursussen rond asbest hebben voornamelijk betrekking op de technische aspecten. Deze cursus richt zich juist op de juridische aspecten. Na het volgen van deze cursus heeft u een goed beeld van de wet- en regelgeving en de jurisprudentie die van belang zijn voor de gehele asbestketen.

Segers, Tim Segers, Tim
17 mrt 2021

Meerdaagse opleiding

Van BWT naar WKB – Bouwplantoetser

€3.995,- excl. btw

Deze opleiding is er op gericht om de kennis en vaardigheden van personen die nu al adviseren of toetsen – zowel bij publieke als private organisaties – te verdiepen en op te frissen en te brengen naar de rol van bouwplantoetser bij het kwaliteitsborgingsproces, dus van toezien op de kwaliteit naar het borgen ervan.

Egmond, Hajé van Egmond, Hajé van
18 mrt 2021

Masterclass

Procedures in de Omgevingswet

€299,- excl. btw

Het eerste deel van de masterclass bestaat uit een presentatie over onder meer de verschillende instrumenten en procedures die in de Omgevingswet en aanvullende regelgeving zijn opgenomen. Ook wordt gekeken naar het verantwoordelijke bestuursorgaan voor deze nieuwe instrumenten, procedures en de verdeling van taken en bevoegdheden. Daarnaast is er aandacht voor de wijze van coördinatie van procedures.

Feenstra, Lieke Feenstra, Lieke
24 mrt 2021

1-daagse cursus

Onderhandelen over gebiedsontwikkeling

€595,- excl. btw

In deze cursus wordt in de geest van de nieuwe Omgevingswet gefocust op samenwerkingsgericht onderhandelen. Deze vorm van samenwerking is erop gericht om eerst de ‘koek’ te vergroten en pas daarna te (ver)delen.

Hof, John van den Hof, John van den
25 mrt 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Geluid industrielawaai

€1.095,- excl. btw

Geluid is voor velen nog steeds lastig. De vele technische aspecten maken het complex om het goed te begrijpen. Als adviseur, jurist, vergunningverlener en handhaver krijg je geregeld met het aspect geluid te maken. Dan is een zekere basiskennis over begrippen en regelgeving van cruciaal belang om je werk goed te kunnen uitvoeren.

Huizinga, Rick Huizinga, Rick
30 mrt 2021

1-daagse cursus

Nadeelcompensatie

€595,- excl. btw

Het nadeelcompensatierecht is flink in beweging. Niet alleen is de inwerkingtreding van een nieuw onderdeel van de Awb aanstaande dat specifiek op nadeelcompensatie betrekking heeft (Wet nadeelcompensatie), maar ook in de rechtspraak zijn vele ontwikkelingen. Dit tezamen met steeds meer discussie over de vraag in hoeverre nadeel – en zeker nadeel rechtmatig toegebracht door de overheid – gecompenseerd dient te worden, is aanleiding voor het organiseren van deze cursus.

Jong, Eelco de Jong, Eelco de
06 apr 2021

1-daagse cursus

Update Wob en Wet Open Overheid

€595,- excl. btw

In deze 1-daagse cursus Update Wob en Wet Open Overheid worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wob besproken en komt de Wet Open Overheid aan de orde.

Raat, Caroline Raat, Caroline
08 apr 2021

1-daagse cursus

Basiscursus Erfpacht

€595,- excl. btw

n deze cursus zal naast de juridische kaders van het erfpachtrecht ook het vaststellen van de canon aan bod komen. Ondanks dat de juridische kaders van het erfpachtrecht worden geschetst, zal jurisprudentie niet worden besproken tenzij de uitspraken relevant zijn voor de basiskennis. In de cursus zal veel gewerkt worden met voorbeelden uit de praktijk om de juridische regels inzichtelijk te maken.

Baljić, Erina Baljić, Erina
08 apr 2021

3-daagse cursus

Basiscursus Noodrecht en openbare-orderecht

€1.695,- excl. btw

Veiligheid en handhaving van de openbare orde krijgen topprioriteit in de huidige tijd. Wanneer Is de burgemeester en wanneer is de Voorzitter van de Veiligheidsregio aan zet? Welke maatregelen kan wie nemen bij een (ernstige dreiging) van een openbare-ordeverstoringen en een ramp? Welke instrumenten zijn inzetbaar tegen ondermijning van samenleving en hoe reguleer je grote events en demonstraties?

prof. mr. J.G. Brouwer prof. mr. J.G. Brouwer
08 apr 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Handhaving omgevingsrecht

€995,- excl. btw

In deze cursus krijgt u een inleiding in het handhavingsrecht. Eerst wordt begonnen met wat bestuursrechtelijke handhaving eigenlijk precies inhoudt en hoe de bestuursrechtelijke handhaving zich verhoudt tot het strafrecht. Behandeld zal worden in hoeverre de bestuursrechtelijke handhaving zich onderscheidt van de strafrechtelijke (en privaatrechtelijke) aanpak.

Schönfeld, Yuval Schönfeld, Yuval
08 apr 2021

Middag-seminar

Themamiddag Business & Human Rights

€345,- excl. btw

Business & Human Rights is een thema dat gedurende de jaren steeds meer van belang is geworden voor het bedrijfsleven en zich de komende tijd verder zal ontwikkelen. Door de opkomende internationale en nationale wet- en regelgeving blijkt dat bedrijven zich moeten focussen op de impact van hun bedrijfsvoering op mensenrechten. In deze cursus zal het juridisch kader worden belicht. Vervolgens zal worden ingegaan op de verplichtingen op het gebied van Business & Human Rights voor het bedrijfsleven en zullen deze aan de hand van best en worst practices geïllustreerd worden.

Geertsma, Jurjan Geertsma, Jurjan
13 apr 2021

1-daagse cursus

Natuur in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.

Boerema, Luuk Boerema, Luuk
15 apr 2021

1-daagse cursus

Update vergunningvrij bouwen en kruimelregeling

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Update vergunningvrij bouwen en kruimelregeling behandelt de complexe basis en systematiek van vergunningvrij bouwen en de kruimelregeling.

Roo, Henry de Roo, Henry de
15 apr 2021

4-daagse opleiding

Opleiding Van BWT naar WKB - Toezichthouder

€1.995,- excl. btw

Waarschijnlijk heeft u al de nodige kennis en vaardigheden over toezicht houden op de bouw, maar om ook als kwaliteitsborger te werken zult u meer moeten weten over de regelgeving, het bouwproces, risico- en regelgericht toezicht (borgingsplannen) en uiteraard kwaliteitsborging. Deze opleiding stoomt u hier klaar voor.

Egmond, Hajé van Egmond, Hajé van
19 apr 2021

Cursus

Bouw- en sloopveiligheid: van gevaarlijk naar risico gestuurd

€595,- excl. btw

In de cursus leert u hoe de huidige bouwkolom werkt en welke valkuilen er zijn. U leert te kijken met een risico gestuurde blik om zo de belangen van derden in de omgeving van een bouwwerk te behartigen. U weet hoe u moet handelen bij overtredingen en leert hoe u met procesafspraken en de borging daarvan kunt sturen op het proces. U zult daarbij ondervinden dat kennis van zowel de technische als juridische achtergronden uw blikveld en toepassingsmogelijkheden op het gebied van bouw- en sloopveiligheid vergroot. Die combinatie is van toegevoegde waarde in uw werk.

Hilhorst, Vincent Hilhorst, Vincent
22 apr 2021

1-daagse cursus

Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten

€595,- excl. btw

Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is aangenomen door de Eerste Kamer krijgen we nu echt vanaf 2022 in Nederland een ander systeem van kwaliteitsborging voor het bouwen. In deze cursus gaat u onderzoeken wat het nieuwe systeem betekent voor bouw- en woningtoezicht. U krijgt kennis aangereikt over kwaliteitsborging en bekijkt hoe dit van toepassing is op de specifieke situatie in uw gemeente.

Egmond, Hajé van Egmond, Hajé van
22 apr 2021

1-daagse cursus

Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan

€595,- excl. btw

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de systematiek van milieuzonering nieuwe stijl en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen in het omgevingsplan. Je verkent hoe je in de praktijk bedrijfsmatige activiteiten kan gaan regelen en oefent met praktijkcases de nieuwe systematiek.

Bruinsma, Rein Bruinsma, Rein
11 mei 2021

Workshop

Nieuwe Wet Inburgering

€249,- excl. btw

De verwachting is dat op 1 juli 2021 de nieuwe Inburgeringswet van kracht wordt. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwkomers. Inmiddels worden de contouren van de nieuwe wet steeds meer duidelijk. De training is vooral bedoeld om betrokken organisaties en medewerkers te helpen zich voor te bereiden op de nieuwe wet en alle taken en bevoegdheden die hieruit voortkomen.

Donders, Peter Donders, Peter
19 mei 2021

1-daagse cursus

Grip krijgen op het omgevingsplan

€595,- excl. btw

Deze cursus behandelt op welke wijze u vanuit visie en beleid een integraal omgevingsplan kunt maken. Hierbij maken we gebruik van voorbeeldplannen, staalkaarten en de bruidsschat. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een lokale planviewer om direct de resultaten te kunnen zien. Daarnaast maken we de aansluiting met het DSO-LV waarna u zelf in staat bent om het DSO-LV te vullen met teksten en toepasbare regels.

Geuke, Jan-Willem Geuke, Jan-Willem
27 mei 2021

1-daagse cursus

Water in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.

Handgraaf, Simon Handgraaf, Simon
03 jun 2021

3-daagse cursus

Omgevingsplan (milieu)thema’s

€1.495,- excl. btw

Met de Omgevingswet in aankomst zijn veel gemeenten bezig met hun nieuwe omgevingsplan. Dit wordt het direct juridisch bindende instrument voor de fysieke leefomgeving. Alle regelingen die nu betrekking hebben op de fysieke leefomgeving moeten worden geïntegreerd in het omgevingsplan. Alle beleidsterreinen die hierop betrekking hebben, omgevingsrelevant zijn, komen dus hierin samen. Deze cursus zoomt in op de inbreng van de belangrijkste (milieu)thema’s die spelen in het ruimtelijke planproces bij het maken van het omgevingsplan.

Woudenberg, Fred Woudenberg, Fred
11 nov 2021

Workshop

Parkeren in het omgevingsrecht

€249,- excl. btw

Het doel van de workshop is om beter inzicht te krijgen in een planregel die 1) de toets van de bestuursrechter doorstaat en 2) in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar is. In deze workshop zal echter niet alleen worden stilgestaan bij de juridische borging van parkeernormen in een bestemmingsplan. Ook zal worden ingegaan op het parkeervraagstuk met als doel in een goede ruimtelijke ordening te voorzien.

Roelands-Fransen, Daniëlle Roelands-Fransen, Daniëlle