Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Cursussen van Omgevingsweb worden verzorgd door Berghauser Pont Academy.

INCOMPANY

Wilt u een cursus incompany volgen? Neem contact op met Ronald Koppers.

Ronald Koppers

Programmamanager, Berghauser Pont Academy

06 11 880 859
ronald@berghauserpont.nl

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

6 en 13 september 2022

Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.
Lees meer >

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

7 september 2022

Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet.
Lees meer >

Omgevingsrecht

startdatum 7 september 2022

Leergang over de dagelijkse praktijk en juridische invulling van het omgevingsrecht.
Lees meer >

Van BWT naar WKB – Bouwplantoetser

startdatum 7 september 2022

Deze opleiding Van BWT naar WKB – Bouwplantoetser brengt de kennis en vaardigheden op orde voor de rol van bouwplantoetser bij het kwaliteitsborgingsproces.
Lees meer >

Basiscursus Natuurwetgeving en Ecologie

8 en 15 september 2022

De tweedaagse Basiscursus Natuurwetgeving en ecologie gaat over de Wet natuurbescherming in de gemeentelijke praktijk en samenhangend ecologisch onderzoek.
Lees meer >

Evenementen en omgevingsrecht

13 september 2022

Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Lees meer >

Handhaving onder de Omgevingswet

13 en 20 september 2022

Deze 2-daagse cursus Handhaving onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor handhaving, met twee dagmodules: inhoud en competenties.
Lees meer >

Omgevingswet 4-daags

13, 15, 20 en 22 september 2022

Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Lees meer >

Basiscursus Grondbeleid

13, 15, 20 en 22 september 2022

Deze vierdaagse Basiscursus Grondbeleid biedt inzicht in het gemeentelijk grondbeleid. Alle relevante deelonderwerpen van Grondbeleid worden behandeld door vakspecialisten.
Lees meer >

Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet

15 september 2022

Deze cursus Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet geeft inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor de aspecten luchtkwaliteit en geur.
Lees meer >

Kostenverhaal in de Omgevingswet

15 september 2022

Deze 1-daagse cursus Kostenverhaal in de Omgevingswet biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet, zowel in juridisch als in planeconomisch opzicht.
Lees meer >

Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten

19 september 2022

In deze 1-daagse cursus Kwaliteitsborging voor gemeenten gaat u onderzoeken wat het nieuwe systeem betekent voor bouw- en woningtoezicht.
Lees meer >

Basiscursus Herbestemming en transformatie tot woningbouw

20 en 27 september 2022

Deze 2-daagse basiscursus Herbestemming en transformatie tot woningbouw zet alles op een rijtje wat je nodig hebt juridisch, maar ook politiek/beleidsmatig om dit voor elkaar te krijgen.
Lees meer >

Basiscursus Trillingen

20 september 2022

Deze 1-daagse cursus helpt u situaties bij bouwwerkzaamheden, weg- en spoorverkeer te herkennen waarin trillingen van belang kunnen zijn en welke stappen mogelijk kunnen worden gedaan.
Lees meer >

Basiscursus Milieurecht

20 en 27 september 2022

Deze 2-daagse basiscursus geeft inzicht in de inhoud en systematiek van het milieurecht, zowel algemeen als sectoraal, met doorkijk naar Omgevingswet.
Lees meer >

Actualiteiten Planschade en nadeelcompensatie in de Omgevingswet

21 september 2022

Deze cursus Actualiteiten Planschade en nadeelcompensatie in de Omgevingswet gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Lees meer >

Verdiepingscursus Wmo 2015

21 september 2022

Tijdens deze Verdiepingscursus Wmo 2015 wordt verder en dieper ingegaan op de onderwerpen die in de Basiscursus Wmo 2015 worden behandeld en wordt de Wmo 2015 voornamelijk behandeld vanuit een juridisch perspectief waarbij veel jurisprudentie wordt besproken via casussen.
Lees meer >

De AVG en de basisregistraties van de publieke sector

22 september 2022

De cursus AVG en de basisregistraties van de publieke sector geeft inzicht in het stelsel van de basisregistraties en de verhouding met de AVG.
Lees meer >

Basiscursus Handhaving omgevingsrecht

22 en 29 september 2022

Deze 2-daagse Basiscursus Handhaving omgevingsrecht geeft een inleiding in de handhaving van het omgevingsrecht, gericht op de juridische aspecten van de handhavingsprocedure.
Lees meer >

Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

startdatum 27 september 2022

In deze leergang leer je de basiskennis planeconomie en financiële regie bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Lees meer >

Gebiedsontwikkeling en Grondbeleidsinstrumenten: nu en onder de Omgevingswet

27 september 2022

Deze 1-daagse cursus Gebiedsontwikkling en grondbeleidsinstrumenten geeft inzicht in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid onder de Omgevingswet.
Lees meer >

Opleiding omgevingsadviseur

startdatum 27 september 2022

Deze 6-daagse Opleiding Omgevingsadviseur gaat een stap verder dan het vergaren van kennis over de Omgevingswet, namelijk de benodigde competenties om de wet goed uit te voeren.
Lees meer >

Beleidsmedewerker VTH

29 september, 5 en 13 oktober 2022

Deze 3-daagse cursus Beleidsmedewerker VTH geeft een diep en breed beeld van achtergrond, doel en inhoud van de wettelijke procescriteria VTH en de toepassing daarvan in de praktijk.
Lees meer >

Milieueffectrapportage 2.0

3, 6 en 13 oktober 2022

Deze cursus Milieueffectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.
Lees meer >

Van Bouwbesluit tot BBL

3 oktober 2022

Deze 1-daagse cursus Van Bouwbesluit tot BBL leert u over de verschillen tussen het Bouwbesluit 2012 en het BBL van de Omgevingswet.
Lees meer >

Besluit Bodemkwaliteit

4 en 10 oktober 2022

Na de tweedaagse cursus Besluit bodemkwaliteit kent u de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit en heeft u inzicht in de consequenties op de praktijk. Extra aandacht voor PFAS.
Lees meer >

Bruidsschat in de Omgevingswet

4 oktober 2022

Deze 1-daagse cursus Bruidsschat in de Omgevingswet helpt gemeenten om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor omzetting van de bruidsschat en biedt handvatten om concreet aan de slag te gaan.
Lees meer >

Programma’s Omgevingswet

5 oktober 2022

Deze 1-daagse cursus Programma’s Omgevingswet leert u in twee dagdelen de betekenis van programma’s in de (uitvoerings)beleidsuitwerking en de toepassing van de programmatische aanpak, verplichte onderdelen en omgevingswaarden.
Lees meer >

Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld

5 oktober 2022

Deze cursus Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld geeft inzicht in de gevolgen voor btw en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties. Daarnaast wordt er ook geoefend aan de hand van een casusopdracht.
Lees meer >

De nieuwe Alcoholwet

6 oktober 2022

Deze middagcursus De nieuwe Alcoholwet geeft in kort bestek alle wijzigingen t.o.v. de Drank- en Horecawet aan en wat u als gemeente te doen staat, zowel uitvoerend als beleidsmatig.
Lees meer >

Natuur in de Omgevingswet

6 oktober 2022

In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.
Lees meer >

Omgevingswet en zwembaden: borging van hygiëne en veiligheid

6 oktober 2022

Deze 1-daagse cursus Omgevingswet en zwembaden geeft inzicht in de consequenties van de nieuwe regelgeving en leert u het opstellen en uitvoeren van beheersmaatregelen ter beperking van onacceptabele risico’s.
Lees meer >

Asbest: juridische aspecten

10 oktober 2022

Deze 1-daagse cursus Asbest: juridische aspecten behandelt de juridische aspecten van asbest, gericht op toezicht en handhaving.
Lees meer >

Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan

10 oktober 2022

Deze 1-daagse cursus Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan wil inzicht bieden in de nieuwe systematiek en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen in het omgevingsplan.
Lees meer >

Regie op overheidsvastgoed

startdatum 11 oktober 2022

In de leergang Regie op overheidsvastgoed leer je meer over het behalen van meer rendement uit overheidsvastgoed.
Lees meer >

Omgevingswet en badwaterbassins voor provincies en omgevingsdiensten

13 oktober 2022

In deze cursus Omgevingswet en badwaterbassins voor provincies en omgevingsdiensten wordt u meegenomen in de nieuwe regels in hoofdstuk 15 van het Bal voor zwemmen en baden in badwaterbassins.
Lees meer >

Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur

13 oktober 2022

Deze 1-daagse cursus Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur geeft uitleg aan de hand van de jurisprudentie over de regels voor vakantieverhuur en huisvesting van studenten, zorgbehoevenden, arbeidsmigranten, asielzoekers en expats.
Lees meer >

Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling

startdatum 1 november 2022

In deze 10-daagse Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling: financiële regie in de nieuwe realiteit gebiedsontwikkeling leert u ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op duurzaamheid en waardecreatie.
Lees meer >

De Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht: reikwijdte, werking en onderscheid

1 november 2022

Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent en expert in deze materie een compleet en helder beeld van zowel de Algemene wet bestuursrecht als de Gemeentewet. U weet wanneer en in welke situaties beide wetten van toepassing zijn en hoe deze wetten zich onderscheiden van elkaar. Na het volgen van deze cursus kunt u de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Lees meer >

Update handhaving omgevingsrecht

1 november 2022

Deze 1-daagse cursus Update handhaving omgevingsrecht geeft u een update van de juridische aspecten van handhaving in het omgevingsrecht: bestuursrecht, bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, etc.
Lees meer >

Water in de Omgevingswet

1 november 2022

Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.
Lees meer >

Staatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoed

1 november 2022

Na het volgen van deze cursus Staatssteun en de Wet Markt en Overheid bent u volledig op de hoogte van alle relevante staatssteunnormen in relatie tot het omgevingsrecht en vastgoed.
Lees meer >

Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet

1 november 2022

Deze 1-daagse cursus Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet gaat in op alle basisbeginselen van planschade én actuele jurisprudentie.
Lees meer >

Basiscursus Bodem

1, 3, 15, 23 en 30 november 2022

Deze interactieve vijfdaagse Basiscursus Bodem gaat over wetgeving, bodembeleid en de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken.
Lees meer >

Bodem in de Omgevingswet

1 november 2022

Deze 1-daagse cursus Bodem in de Omgevingswet gaat in op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht.
Lees meer >

Basiscursus Wabo, Bor en Mor

1 en 8 november 2022

Deze 2-daagse Basiscursus Wabo, Bor en Mor gaat uitgebreid in op de essentie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.
Lees meer >

Omgevingswet 4-daags

2, 10 en 17 november en 1 december 20222

Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Lees meer >

Update Wet open overheid en Wob

2 november 2022

In deze 1-daagse cursus Update Wet open overheid en Wob worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wob besproken en komt de Wet Open Overheid aan de orde.
Lees meer >

Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling

2 november 2022

Deze 1-daagse cursus Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling geeft deelnemers (meer) inzicht in de totstandkoming en inhoud van samenwerkingsovereenkomsten.
Lees meer >

Basiscursus Afvalstoffenrecht

3 november 2022

Deze 1-daagse Basiscursus Afvalstoffenrecht behandelt de basis, maar ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het afvalstoffenrecht.
Lees meer >

Geluid in de Omgevingswet

3 november 2022

Deze 1-daagse cursus Geluid in de Omgevingswet biedt u inzicht in de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor geluid.
Lees meer >

Masterclass Leiderschap binnen VTH

3 november, 1 december 2022 en 19 januari 2023

In deze Masterclass VTH gaan we op basis van een aantal actuele ontwikkelingen behandelen we wat u te doen staat op weg naar een robuuste uitvoering van het VTH-beleid die adequaat handelt en die opgavegericht denkt en werkt.
Lees meer >

Permanente bewoning van recreatiewoningen

3 november 2022

Deze 1-daagse cursus Permanente bewoning van recreatiewoningen geeft inzicht in de problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen, de handhaving ervan en het te voeren beleid.
Lees meer >

Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht

3, 8 en 10 november 2022

De driedaagse Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht is een complete inleiding in de wet- en regelgeving van de ruimtelijke ordening.
Lees meer >

Overgangsrecht onder de Omgevingswet

4 november 2022

In dit dagdeel Overgangsrecht onder de Omgevingswet behandelen we alle onderdelen van het overgangsrecht onder de Omgevingswet.
Lees meer >

Brandveiligheid binnen de Omgevingswet

7, 9 en 14 november 2022

De driedaagse cursus Brandveiligheid binnen de Omgevingswet gaat over de principes van brandveiligheid bij gebouwen en de praktische toepassing daarvan.
Lees meer >

Maken van een omgevingsplan

7, 8 en 15 november 2022

In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan krijgt u alles te horen wat u moet weten om aan de slag te kunnen gaan met het opstellen van een omgevingsplan.
Lees meer >

Grondbeleid onder de Omgevingswet

7 en 14 november 2022

Deze 2-daagse cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente.
Lees meer >

Basiscursus Wlz

7 november 2022

Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van de inhoud van de Wet langdurige zorg, hoe de Wlz werkt, hoe het proces van de Wlz eruit ziet, de indicatiestelling die wel/geen toegang tot de Wlz geeft alsook de werking van het zorgstelsel. U wordt in één dag volledig op de hoogte gebracht van alle (juridische) aspecten rondom de Wlz, ook in relatie met andere zorgwetten zoals de Wmo en Jeugdwet.
Lees meer >

Verjaring voor vastgoedprofessionals

7 november 2022

Deze middagcursus Verjaring voor vastgoedprofessionals geeft een heldere kijk op verjaring vanuit de vastgoedpraktijk en maakt u wegwijs in het woud van regels omtrent verjaring.
Lees meer >

Basiscursus Bouwregelgeving

8 en 16 november 2022

De tweedaagse Basiscursus Bouwregelgeving geeft inzicht in vergunningverlening: oa aanvraag, procedures, vergunningvrij bouwen en handhaving.
Lees meer >

Procedures in de Omgevingswet

8 november 2022

Deze masterclass gaat in op de veranderingen binnen het omgevingsrecht, zoals binnen de instrumenten, procedures en bevoegdheidsverdelingen, en legt uit waar deze precies uit bestaan en hoe het formele omgevingsrecht eruit zal gaan zien onder de Omgevingswet.
Lees meer >

Erfpacht in de praktijk

9 november 2022

Deze 1-daagse verdiepingscursus Erfpacht in de praktijk geeft u o.a. inzicht in de juridische actualiteiten rondom erfpacht, de bancaire richtlijn particuliere woningerfpacht en waarderingsmethoden voor erfpacht.
Lees meer >

Wkb en Omgevingswet voor bouwbedrijven

9 november 2022

1-daagse curus over de praktische toepassing voor private bouwbedrijven.
Lees meer >

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader

9 en 15 november 2022

Deze 2-daagse cursus Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader, behandelt op gestructureerde wijze hoe het (tijdelijke) omgevingsplan er uit ziet en welke juridische aspecten van belang zijn bij het omzetten.
Lees meer >

Basiscursus Systeemtoezicht onder de Omgevingswet

10 en 17 november 2022

De basiscursus Systeemtoezicht onder de Omgevingswet geeft inzicht in verschillende facetten van het houden van systeemtoezicht met de Omgevingswet, zowel theoretisch als praktisch.
Lees meer >

Milieu in de Omgevingswet

10 november 2022

Deze 1-daagse cursus Milieu in de Omgevingswet is helemaal gericht op de milieu-aspecten van de nieuwe wet, zowel omgevingsvergunning, Bal als het omgevingsplan.
Lees meer >

Gevaarlijke honden als gemeentetaak

10 november 2022

Deze 1-daagse cursus Gevaarlijke honden als gemeentetaak gaat in op de repressieve mogelijkheden en preventieve maatregelen om de problematiek van gevaarlijke honden aan te pakken.
Lees meer >

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

10 november 2022

Deze 1-daagse cursus Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet behandelt de nieuwe systematiek en ‘de knip’ op praktische wijze met accent op de wijzigingen, waarbij ook vergunningvrije activiteiten in het BBL en de Bruidsschat worden meegenomen.
Lees meer >

Basiscursus Planeconomie

10 en 17 november 2022

De tweedaagse Basiscursus Planeconomie geeft u inzicht in de inhoudelijke en financiële principes en kaders van de planeconomie.
Lees meer >

Actualiteiten wetgeving Grondbeleid

10 en 17 november 2022

De tweedaagse cursus Actualiteiten wetgeving grondbeleid behandeld de actualiteiten rond grondbeleid, kostenverhaal, PPS, en de toepassing van regels rond aanbesteden en staatssteun, contractvorming en fiscale aspecten.
Lees meer >

Handhaving Wet natuurbescherming

14 november 2022

Deze 1-daagse cursus Handhaving Wet natuurbescherming wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, verbodsbepalingen, handhavingsinstrumenten en verhouding tot de Wabo.
Lees meer >

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

14 en 21 november 2022

Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.
Lees meer >

Basiscursus Wet natuurbescherming

15 en 17 november 2022

Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming en aanhaakplicht Wabo.
Lees meer >

Sluiten van drugspanden

15 november 2022

Deze middagcursus Sluiten van drugspanden biedt een stevig houvast voor toepassing van artikel 13b Opiumwet, op een manier die de rechterlijke toets doorstaat.
Lees meer >

Wet BIBOB

16 en 23 november 2022

Deze 2-daagse training Wet BIBOB geeft inzicht in alle basisfacetten van de Wet BIBOB op bestuurlijk, juridisch en financieel vlak, met een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk.
Lees meer >

Praktijkdag: Risicoanalyse en beheersplan zwembaden

17 november 2022

In deze Praktijkdag Risicoanalyse en beheersplan zwembaden, gaat u oefenen met medecursisten om een eerste aanzet te maken voor uw eigen risicoanalyse en beheersplan waar u zelfstandig verder mee aan de slag kan gaan.
Lees meer >

Basiscursus Geluid

17 en 24 november 2022

In deze tweedaagse basiscursus Geluid leert u wat geluid is, hoe de wetgeving in elkaar zit, hoe geluidsoverdracht werkt en welk effect geluid heeft op de gezondheid.
Lees meer >

Basiscursus Milieurecht 4-daags

17 en 24 november, 1 en 8 december 2022

De vierdaagse basiscursus Milieurecht biedt inzicht in de belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten. De juridische kaders staan centraal.
Lees meer >

Omgevingsplan milieuthema’s

21, 23 en 28 november 2022

Deze 3-daagse cursus Omgevingsplan thema’s geeft inzicht in de werking van de belangrijkste milieuthema’s die spelen bij het maken van het omgevingsplan.
Lees meer >

Basiscursus Volkshuisvestingsrecht en wonen

22 november 2022

In deze basiscursus Volkshuisvestingsrecht en wonen wordt inzicht gegeven in het systeem van het volkshuisvestingsrecht, waarbij de belangrijkste juridische aspecten en thema’s die hierin spelen, aan bod komen.
Lees meer >

De toekomst van zorgvastgoed: renovatie, herbouw en verduurzaming

22 november 2022

Tijdens deze cursus krijgt u van ervaren docenten en experts in deze materie een compleet en duidelijk overzicht van alle relevante aspecten die spelen bij renovatie, sloop, herbouw en verduurzamen van zorgvastgoed. U leert welke voorbereidingen u moet treffen en welke stappen u moet ondernemen om tijdig uw zorgvastgoed te renoveren, herbouwen en te verduurzamen. Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte om alles in werking te zetten en zo te zorgen dat uw zorgvastgoed tijdig klaar is voor een duurzame toekomst.
Lees meer >

Effectuering Handhavingsbesluiten

22 november 2022

In deze workshop Effectuering handhavingsbesluiten wordt u geleerd een correcte invorderingsbeschikking op te stellen, de juiste procedure te hanteren en maatregelen te doen nemen, waardoor de overtreder uiteindelijk ook betaalt.
Lees meer >

Sancties en Wwft

22 november 2022

Deze middag cursus biedt inzicht in het sanctielandschap en de Wwft, de uitwerking ervan in de Nederlandse wet- en regelgeving en de Nederlandse toezichts- en handhavingspraktijk.
Lees meer >

Van BWT naar WKB – Toezichthouder

22 en 29 november en 20 december 2022

Deze opleiding Van BWT naar WKB: toezichthouder stoomt u klaar om te werken bij een private kwaliteitsborger als toezchthouder op de bouwplaats, waarbij alle aspecten van het werk van een kwaliteitsborger voor toezicht aan de orde komen.
Lees meer >

Open normen in het omgevingsplan

23 november 2022

In deze middagcursus Open normen wordt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden gezamenlijk nagedacht over de (on)mogelijkheden van open normen in het omgevingsplan.
Lees meer >

Toerisme, recreatie en ruimte

24 november en 1 december 2022

Deze 2-daagse modulencursus Toerisme en recreatie wil de beleidsmedewerker / adviseur recreatie en toerisme bij de gemeente meer grip te geven op hun rol, om zo sturing te kunnen geven aan het behalen van doelen rondom de vrijetijdseconomie.
Lees meer >

Omgevingsplan: juridische tips en tricks

29 november 2022

Deze 1-daagse cursus Omgevingsplan: juridische tips en trics, gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan.
Lees meer >

Basiscursus Luchtkwaliteit

29 november en 8 december 2022

In de tweedaagse basiscursus Luchtkwaliteit krijgt u inzicht in de gezondheidseffecten van luchtvervuiling, en verdiept u zich in de geldende wet- en regelgeving.
Lees meer >

Participatie en Omgevingswet

29 november 2022

Deze eendaagse cursus Participatie en Omgevingswet geeft praktische handvatten voor participatie als maatwerk. We gaan in op de vrijheid die de Omgevingswet biedt, de valkuilen die met die vrijheid meekomen en de ‘knoppen’ waarmee je dit goed kunt inregelen.
Lees meer >

Omgevingsrecht voor de vastgoedprofessional

1 december 2022

Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals is specifiek toegespitst op de onderwerpen die voor de vastgoedprofessional van belang zijn.
Lees meer >

Onteigening: regels en taxeren onder de Omgevingswet

1 december 2022

In deze 1-daagse cursus Onteigening: regels en taxeren komen de basisbeginselen aan de orde en wordt de diepgang opgezocht. Ook worden er tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier gegeven.
Lees meer >

Update vergunningvrij bouwen en kruimelregeling

1 december 2022

Deze 1-daagse cursus Update vergunningvrij bouwen en kruimelregeling behandelt de complexe basis en systematiek van vergunningvrij bouwen en de kruimelregeling.
Lees meer >

Actualiteiten Omgevingsrecht

6 december 2022

Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Omgevingsrecht gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet.
Lees meer >

Omgevingswet 4-daags

6, 8, 13 en 15 december 2022

Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Lees meer >

Wegenwet: openbaarheid van wegen

8 december 2022

De middagcursus Wegenwet: openbaarheid van wegen, biedt inzicht in de lastige materie van de Wegenwet, waar u op moet op letten en hoe u het in uw voordeel kan inzetten. De middagcursus Wegenwet: openbaarheid van wegen, biedt inzicht in de lastige materie van de Wegenwet, waar u op moet op letten en hoe u het in uw voordeel kan inzetten.
Lees meer >

E-CURSUS

E-CURSUS

E-cursus Inleiding Omgevingswet

E-cursus

Deze E-cursus Inleiding Omgevingswet biedt u via theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, een eerste introductie in de Omgevingswet.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Inleiding Omgevingswet voor omgevingsdiensten

E-cursus

Deze E-cursus biedt u een introductie in de Omgevingswet maar dan specifiek gericht op de rol en taken van de omgevingsdiensten.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Omgevingsplan

E-cursus

Deze E-cursus Omgevingsplan biedt u via theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal een compleet overzicht van alle basiszaken over het omgevingsplan.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Omgevingsvergunning

E-cursus

Deze e-cursus Omgevingsvergunning biedt u via theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal een compleet overzicht van alle basiszaken over de omgevingsvergunning
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Omgevingswet op hoofdlijnen

E-cursus

Deze e-cursus behandelt de essentie van de nieuwe Omgevingswet en is bestemd voor iedereen die niet alles tot in detail hoeft te kennen, maar wel de hoofdlijnen wilt weten, wat er nu verandert en op welke wijze u daarmee te maken krijgt.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Toepasbare regels omgevingsplan

E-cursus

Deze e-cursus Toepasbare Regels Omgevingswet geeft een compleet overzicht van alle ‘ins en outs’ van toepasbare regels in het omgevingsplan.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Wet open overheid

E-cursus

Deze E-cursus Wet open overheid geeft een goede basis, inzicht in wat de consequenties zijn van de regels uit de Woo en wat je zelf kan doen in de praktijk.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGES

ACTUALITEITENCOLLEGE

Actualiteitencollege BENG

Actualiteitencollege

In dit actualiteitencollege wordt u bijgepraat over de BENG-eisen en wat dit betekent voor de toetsing en handhaving of voor u als bouwer.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

Actualiteitencollege Duurzame energie op het elektriciteitsnet

Actualiteitencollege

In dit actualiteitencollege gaan we in gesprek over de toenemende druk van elektriciteit op het net. Hoe gaan we het net klaarmaken voor de toekomst met voldoende ruimte voor decentrale opwek?
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

Actualiteitencollege Natuurbeschermingsrecht

Actualiteitencollege

In dit actualiteitencollege komen wetswijzigingen, ontwikkelingen en relevante uitspraken van het laatste anderhalve jaar op het gebied van natuurwetgeving aan bod.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

Actualiteitencollege Kwaliteitsborging voor het bouwen

Actualiteitencollege

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van kwaliteitsborging bouwen en wat dit betekent voor de overheid en de markt? Schrijf u dan in voor dit actualiteitencollege!
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

Actualiteitencollege Ruimtelijke Ordening

Actualiteitencollege

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van ruimtelijke ordening en wat dit betekent in de praktijk? Schrijf u dan in voor dit online actualiteitencollege!
Lees meer >