Menu

Zoek op
rubriek

Cursussen van Omgevingsweb worden verzorgd door Berghauser Pont Academy.

INCOMPANY

Wilt u een cursus incompany volgen? Neem contact op met Ronald Koppers.

Ronald Koppers

Programmamanager, Berghauser Pont Academy

06 11 880 859
ronald@berghauserpont.nl

E-cursus

E-cursus Omgevingsplan

€499,- excl. btw

Het omgevingsplan is een van de belangrijkste instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Het omgevingsplan wordt een allesomvattend juridisch kader voor de fysieke leefomgeving in gemeenten. Hierin worden juridisch bindende regels en toetsingskaders en waarden opgenomen die al dan niet direct bindend zijn. In de E-cursus worden alle de basiszaken over het omgevingsplan behandeld.

Meeuwissen, Albert Jan Meeuwissen, Albert Jan

Online cursus

Kwaliteitsborging voor het bouwen: aan de slag! On demand

€199,- excl. btw

U kunt gaan afwachten tot 2021, maar u kunt zichzelf ook al pro-actief op de hoogte stellen van de meest recente stand van zaken rond private kwaliteitsborging en mee discussiëren over hoe hier mee om te gaan. Met dit webinar bent u weer helemaal bij en kunt u aan de slag met de voorbereidingen op de nieuwe wetgeving.

Ankersmit, Wico Ankersmit, Wico
03 dec 2020

1-daagse cursus

Update Awb

€595,- excl. btw

Deze cursus geeft op praktische wijze invulling aan de behoefte aan permanente kennisupdate. Het behandelt alle recente en opvallende wetgeving en jurisprudentie aangaande de Awb. Dit alles bezien vanuit het belang voor de dagelijkse (bestuurs)praktijk. Daarnaast is de cursus bedoeld om in het verleden opgedane kennis een flinke opfrisbeurt te geven.

Krol, Wim Krol, Wim
14 dec 2020

Middag-seminar

Corona, winterterrassen en overkappingen: wat kan en mag?

€199,- excl. btw

Op 1 juni 2020 mocht de horeca weer open, na een eerste sluiting op basis van de Noodverordening COVID-19 van de veiligheidsregio’s. Daarna volgde een voorzichtige start met recent weer nieuwe beperkingen en nu zelfs complete sluiting. Maar half november zou de horeca weer open kunnen gaan, dus nu noodzakelijk om snel te schakelen om er dan klaar voor te zijn.

Roumen, Peter Roumen, Peter
26 jan 2021

3-daagse cursus

Basiscursus Duurzaamheid en energie

€1.495,- excl. btw

De basiscursus Duurzaamheid en energie geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie. Daarnaast krijg je praktische tips hoe lokaal in de praktijk resultaat geboekt kan worden.

Geleuken, Bart van Geleuken, Bart van
04 feb 2021

Workshops

BENG en MPG

€499,- excl. btw

Vanaf 1 januari 2021 worden de BENG-eisen de nieuwe eis aan de energieprestatie van gebouwen, deze vervangen de EPC. Samen met de nieuwe eisen wordt ook een nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800) geïntroduceerd. In deze workshops leert u wat de verschillen en de overeenkomsten zijn met de huidige methode. Veel blijft het zelfde, maar er zitten enkele adders onder het gras!

Nuiten, Pieter Nuiten, Pieter
11 feb 2021

1-daagse cursus

Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

De komende Omgevingswet heeft veel consequenties voor het regelen van milieu-aspecten in een ruimtelijke context. Dit geldt ook voor luchtkwaliteit en geur. Voor geur kunnen gemeenten ook zelf regels gaan opnemen in het omgevingsplan, dus dit zijn behoorlijke wijzigingen. Tijd om u op de hoogte te stellen van de specifieke consequenties.

Slegers, Tijn Slegers, Tijn
02 mrt 2021

3-daagse cursus

Maken van een omgevingsplan

€1.595,- excl. btw

Tijdens de cursus gaat u aan de slag met het werkelijk maken van een omgevingsplan voor een deelgebied. Aan de hand van twee praktijkcases gaat u met behulp van theorie dit fragment omgevingsplan maken. Er wordt aandacht besteed aan het opstellen van regels en verbeelding maar ook aan de inhoudsopgave en structuur van het omgevingsplan en de relatie naar de omgevingsvisie en andere instrumenten uit de Omgevingswet.

Meeuwissen, Albert Jan Meeuwissen, Albert Jan
04 mrt 2021

Cursus

Bodem in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Tijdens de cursus worden eerst kort de hoofdlijnen van de huidige wetgeving en de praktische uitwerking daarvan geschetst. Tevens wordt stilgestaan bij actuele jurisprudentie die relevant is en blijft voor uw praktijk. De cursus heeft zowel een juridische als een praktische invalshoek. Tijdens de onderdelen wordt ook geoefend met praktijkcases.

Prins, Marieke Prins, Marieke
10 mrt 2021

Cursus

Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier

€3.295,- excl. btw

Deze leergang biedt de deelnemer een verantwoorde en uitgebalanceerde mix van kennis, kunde en vaardigheden. Het volgen van deze leergang is enerzijds een verrijking voor de deelnemer maar stelt hem/haar anderzijds in staat om op passende en verantwoorden wijze invulling te geven aan de functie van raadsadviseur / plaatsvervangend griffier.

Schuwer, Olaf Schuwer, Olaf
15 mrt 2021

1-daagse training

Asbest: juridische aspecten

€595,- excl. btw

De meeste cursussen rond asbest hebben voornamelijk betrekking op de technische aspecten. Deze cursus richt zich juist op de juridische aspecten. Na het volgen van deze cursus heeft u een goed beeld van de wet- en regelgeving en de jurisprudentie die van belang zijn voor de gehele asbestketen.

Segers, Tim Segers, Tim
18 mrt 2021

Masterclass

Procedures in de Omgevingswet

€299,- excl. btw

Het eerste deel van de masterclass bestaat uit een presentatie over onder meer de verschillende instrumenten en procedures die in de Omgevingswet en aanvullende regelgeving zijn opgenomen. Ook wordt gekeken naar het verantwoordelijke bestuursorgaan voor deze nieuwe instrumenten, procedures en de verdeling van taken en bevoegdheden. Daarnaast is er aandacht voor de wijze van coördinatie van procedures.

Feenstra, Lieke Feenstra, Lieke
24 mrt 2021

Cursus

Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet

€595,- excl. btw

In deze cursus wordt duidelijk welke rollen en taken de Omgevingswet kent die relevant zijn voor het beheer van grondwaterkwaliteit. Ook zal de training laten zien hoe overheden samen werk kunnen maken van het beheer van grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet.

Prins, Marieke Prins, Marieke
29 mrt 2021

1-daagse cursus

Stedelijk beheer en de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Er is behoefte aan inzicht in de manier waarop dit stelsel in de praktijk gaat uitwerken. Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.

Boer, Jan Boer, Jan
01 apr 2021

2-daagse cursus

Handhaving onder de Omgevingswet

€990,- excl. btw

De nieuwe Omgevingswet heeft ook consequenties voor de handhaving. Enerzijds door de nieuwe systematiek en anderzijds door een verschuiving van verantwoordelijkheden. Ook worden de bepalingen in de Awb met betrekking tot handhaving aangepast. En belangrijker: de rol van de handhaver en toezichthouder verandert. Hoe gaat u dat op een nieuwe manier invullen? Daarvoor zijn ook nieuwe competenties nodig. Heeft u die al?

Boer, Jan Boer, Jan
06 apr 2021

1-daagse cursus

Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld

€495,- excl. btw

Bij de verkoop en verhuur van vastgoed komen btw en / of overdrachtsbelasting aan de orde. Zo is de vraag of de overdracht van een onroerende zaak wel of niet is belast met btw. En wat de mogelijkheden zijn om hierin te sturen. Naast deze onderwerpen komen tijdens de cursusdag ook andere onderwerpen aan de orde, zoals de aftrek en herziening van btw, btw-heffing bij servicekosten en leegstand, et cetera.

Rakhan, Jayant Rakhan, Jayant
08 apr 2020

1-daagse cursus

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

€595,- excl. btw

In de cursus wordt een structureel opgebouwd overzicht gegeven van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning. Eerst worden enkele algemene uitgangspunten van de Omgevingswet langsgelopen en daarna wordt ingezoomd op de omgevingsvergunning zelf.

Ankersmit, Wico Ankersmit, Wico
08 apr 2020

1-daagse cursus

Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen

€595,- excl. btw

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Er wordt gewezen op valkuilen en er worden tips gegeven voor het opstellen van afwijkingsbesluiten (voorheen bekend als vrijstellingen) en andere ruimtelijke besluiten zoals bestemmingsplannen. In één dag wordt u volledig bijgepraat op alle actuele onderwerpen die voor het opstellen van besluiten en plannen in het omgevingsrecht van belang zijn, met als uiteindelijk doel dat u zoveel mogelijk Raad van State-proof wordt.

Haakmeester, Janike Haakmeester, Janike
08 apr 2021

Middag-seminar

Themamiddag Business & Human Rights

€345,- excl. btw

Business & Human Rights is een thema dat gedurende de jaren steeds meer van belang is geworden voor het bedrijfsleven en zich de komende tijd verder zal ontwikkelen. Door de opkomende internationale en nationale wet- en regelgeving blijkt dat bedrijven zich moeten focussen op de impact van hun bedrijfsvoering op mensenrechten. In deze cursus zal het juridisch kader worden belicht. Vervolgens zal worden ingegaan op de verplichtingen op het gebied van Business & Human Rights voor het bedrijfsleven en zullen deze aan de hand van best en worst practices geïllustreerd worden.

14 apr 2021

2-daagse cursus

GRP in de Omgevingswet

€995,- excl. btw

In 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Een samenbundeling van 26 wetten over de leefomgeving. 4700 artikelen worden teruggebracht tot 350 artikelen. Er blijven 4 AMvB’s over. Reden genoeg om eens goed te kijken naar het onderdeel riolering en stedelijk water en in het bijzonder de planvorming daarvoor.

Van Esch, Karst Jan Van Esch, Karst Jan
15 apr 2021

4-daagse opleiding

Opleiding Van BWT naar WKB - Toezichthouder

€1.995,- excl. btw

Waarschijnlijk heeft u al de nodige kennis en vaardigheden over toezicht houden op de bouw, maar om ook als kwaliteitsborger te werken zult u meer moeten weten over de regelgeving, het bouwproces, risico- en regelgericht toezicht (borgingsplannen) en uiteraard kwaliteitsborging. Deze opleiding stoomt u hier klaar voor.

Egmond, Hajé van Egmond, Hajé van
19 apr 2021

1-daagse cursus

Van Bouwbesluit tot BBL

€595,- excl. btw

In deze cursus leert u de ins en outs kennen van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en waar dat verschilt met het Bouwbesluit 2012. Ook wordt u bijgepraat over de meest actuele ontwikkelingen rondom Bouwbesluit 2012 en de WKB (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de praktijk?

Huijzer, Jacco Huijzer, Jacco
22 apr 2021

1-daagse cursus

Aanbesteden Warmtenetten

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus biedt inzicht in de stappen die je als gemeente moet nemen om tot een succesvolle aanbesteding en contractering van warmtenetten te komen.

Fanauw, Hoppe Fanauw, Hoppe
18 mei 2021

1-daagse cursus

Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Ontgrondingen onder de Omgevingswet gaat in op de meest ingrijpende veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet.

Vries, Hisse de Vries, Hisse de
26 mei 2021

1-daagse cursus

Update handhaving omgevingsrecht

€595,- excl. btw

In deze cursus wordt een update gegeven van de juridische aspecten van handhaving van omgevingsrecht (bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water, bijzonder bestuursrecht). Het is een praktische cursus voor handhavers die al werkzaam zijn in de praktijk - dus niet voor starters - en gaat over alle vragen waar men in de praktijk van handhaving tegen aan loopt. Het programma is opgebouwd volgens de juridische procedure die bij handhaving wordt doorlopen.

Bloemsma, Ronald Bloemsma, Ronald
01 jun 2021

1-daagse cursus

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

€595,- excl. btw

In deze cursus worden de basiselementen van de Omgevingswet en ‘de knip’ op praktische wijze op een rijtje gezet. Daarbij wordt uiteraard het accent gelegd op de wijzigingen. Het kunnen zoeken en toepassen van de verschillende vergunningvrije activiteiten in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de Bruidsschat. Daarna wordt ingegaan op de ‘bekende’ begrippen voorzien van de laatste stand van zaken van de jurisprudentie ten aanzien van (nagenoeg) gelijkblijvende begrippen.

Roo, Henry de Roo, Henry de
08 jun 2021

1-daagse cursus

Werken met de Omgevingsvisie

€595,- excl. btw

Deze cursus biedt gemeenten ook een praktische handleiding voor het zelf maken van een Omgevingsvisie. Dit gebeurt mede aan de hand van het boek Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie, recente theorievorming over (het integrale karakter van) de Omgevingsvisie en vele praktijkvoorbeelden en -ervaringen van visievormingstrajecten in binnen- en buitenland, waaronder die van het genoemde Leertraject Pilots Omgevingsvisie. Er is alle ruimte om ook uw eigen praktijkvoorbeelden en -vragen in te brengen.

Gabry, Gerwin Gabry, Gerwin

E-cursus

Inleiding Omgevingswet

€399,- excl. btw

Binnenkort treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet beoogt alle wet en regelgeving in het omgevingsdomein te integreren in één wet en een aantal uitvoeringsbesluiten en -regelingen. Tijd dus om u voor te bereiden.

Baars, Lukas Baars, Lukas

Online opleiding

Samenwerken onder de Omgevingswet

€447,- excl. btw

Een prikkelende mix van theorie, korte filmpjes, inspirerende voorbeelden, praktische oefeningen, vragen die je aan het denken zetten, artikelen om nog eens terug te lezen, werkplaten voor je eigen praktijk en persoonlijke testen. Deze cursus heeft alles wat je nodig hebt om jezelf scherp te houden en het vak van samenwerken eigen te maken om zo beter gesteld te staan voor de nieuwe manieren van werken onder de Omgevingswet.

De Jong, Martine De Jong, Martine
08 dec 2020

1-Daagse cursus

Grondeigendom in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze cursus biedt u inzicht in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid. Ook zal duidelijk worden waar de kansen en bedreigingen van het nieuwe systeem liggen en weet u hoe de nieuwe regelgeving kan toepassen in uw eigen praktijk.

Snoo, Arjen de Snoo, Arjen de
13 jan 2021

Meerdaagse opleiding

Van BWT naar WKB – Bouwplantoetser

€3.995,- excl. btw

Vanaf 2022 krijgt Nederland via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) een nieuw systeem van kwaliteitsborging. Waarschijnlijk heeft u al de nodige kennis en vaardigheden, maar om ook als kwaliteitsborger te werken zult u meer moeten weten over de regelgeving, het bouwproces, risico- en regelgericht toezicht (borgingsplannen) en uiteraard kwaliteitsborging. Deze opleiding stoomt u hier klaar voor.

Egmond, Hajé van Egmond, Hajé van
28 jan 2021

1-daagse cursus

Waterstof: van concept naar uitvoering

€595,- excl. btw

Deze cursus geeft inzicht in de kenmerkende eigenschappen van waterstof en waarom deze zo interessant zijn voor onze energietransitie. We staan stil bij de manieren waarop waterstof nu en in de toekomst wordt gemaakt en wat de gevolgen zijn van de verwachte schaalvergroting in het gebruik van waterstof.

Zwalve-Erades, Jeanine Zwalve-Erades, Jeanine
04 feb 2021

1-daagse cursus

Handhaving Wet natuurbescherming

€595,- excl. btw

Nu de Wet natuurbescherming een tijdje in werking is komt ook de handhaving weer meer in de aandacht te staan. Bouwen, verbouwen, isoleren, of asbest verwijderen: overal kun je tegen beschermde soorten en hun verblijfplaatsen aanlopen. Voor wat betreft toezicht en handhaving zijn er verantwoordelijkheden voor zowel gemeentelijke, provinciale als rijkstoezichthouders en handhavers, al dan niet via uitvoeringsdiensten. In deze cursus wordt op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden ingegaan.

Boerema, Luuk Boerema, Luuk
02 mrt 2021

2-daagse training

Wet BIBOB

€1.095,- excl. btw

BIBOB vereist een nauwkeurig onderzoek binnen de wettelijke kaders door het betrokken overheidsorgaan. Dit vergt verschillende competenties, zoals juridische kennis, kennis van de relevante bestuurlijke zaken, kennis van financiële aspecten, maar ook uitvoeren van financieel onderzoek. Na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle facetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk.

Rovers, Frank Rovers, Frank
02 mrt 2021

Opleiding

Opleiding omgevingsadviseur

€3.995,- excl. btw

De Omgevingswet geeft nieuwe beleidsinstrumenten, nieuwe uitvoeringsprincipes en brengt een andere oriëntatie van overheden met zich mee.Om de Omgevingswet ten volle te benutten en goed uit te voeren is een nieuw soort medewerker nodig: de Omgevingsadviseur. De omgevingsadviseur is een spin in het web tussen verschillende afdelingen en processen binnen de eigen organisatie en tussen de eigen organisatie en ‘buiten’.

De Jong, Martine De Jong, Martine
09 mrt 2021

1-daagse cursus

Integratie van regels in het Omgevingsplan

€595,- excl. btw

Deze basiscursus behandelt op praktische wijze alle onderdelen van het nieuwe instrumentarium voor vergunningverlening met betrekking tot milieu. Hiermee geeft deze cursus aan de vergunningverleners milieu input aan de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet.

Meeuwissen, Albert Jan Meeuwissen, Albert Jan
11 mrt 2021

1-daagse cursus

Erfpacht in de praktijk

€595,- excl. btw

Deze cursus is geen ‘standaard’-cursus over erfpacht. De praktijk staat voorop: er wordt gekozen voor een praktische insteek, zodat de kennis die wordt verworven onmiddellijk kan worden toegepast. Dit is een verdiepingscursus. Is erfpacht nog een vrij nieuw onderwerp of is het al lang geleden dat u er iets mee te maken heeft gehad, dan adviseren wij u de Basiscursus Erfpacht te volgen.

Bosma, Willem Bosma, Willem
16 mrt 2021

Middagcursus

Projectbesluit in de Omgevingswet

€295,- excl. btw

Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit. De weg naar het Projectbesluit is lang en wordt door verschillende factoren beïnvloed. Wij staan stil bij de voorgeschreven Projectprocedure en de relatie met andere instrumenten in de Omgevingswet, maar ook bij het bepalen en vasthouden van de koers en het omgevingsproces.

Noordhoek, Ineke Noordhoek, Ineke
18 mrt 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht

€1.095,- excl. btw

Binnen het omgevingsrecht is ruimtelijke ordeningsrecht het leidende proces. Dit vakgebied is continu in beweging. Deze basiscursus geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar hoe het geregeld wordt in de Omgevingswet.

Mathijsen, Roeland Mathijsen, Roeland
24 mrt 2021

1-daagse cursus

Onderhandelen over gebiedsontwikkeling

€595,- excl. btw

In deze cursus wordt in de geest van de nieuwe Omgevingswet gefocust op samenwerkingsgericht onderhandelen. Deze vorm van samenwerking is erop gericht om eerst de ‘koek’ te vergroten en pas daarna te (ver)delen.

Hof, John van den Hof, John van den
29 mrt 2021

Middag-seminar

Kwaliteitsborging voor het bouwen: aan de slag!

€249,- excl. btw

Eindelijk is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat we vanaf 2022 in Nederland een ander systeem van kwaliteitsborging voor het bouwen krijgen. En dat heeft gevolgen voor zowel de markt als het huidige bouw- en woningtoezicht. U kunt gaan afwachten tot 2022, maar u kunt zichzelf ook al pro-actief op de hoogte stellen van de meest recente stand van zaken rond private kwaliteitsborging en mee discussiëren over hoe hier mee om te gaan.

De Haan, Peter De Haan, Peter
06 apr 2021

1-daagse cursus

Update Wob en Wet Open Overheid

€595,- excl. btw

In deze 1-daagse cursus Update Wob en Wet Open Overheid worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wob besproken en komt de Wet Open Overheid aan de orde.

Raat, Caroline Raat, Caroline
06 apr 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

€995,- excl. btw

Deze uitgebreide basiscursus geeft u een grondig inzicht in de nieuwe Omgevingswet, waardoor u ook weet waarmee u nu al rekening kunt houden. Dus niet alleen de hoofdlijnen maar net een slag dieper. De eerste dag geeft het algemene kader en de tweede dag gaat dieper in op het belangrijkste instrument, het omgevingsplan.

Benhadi, Rachid Benhadi, Rachid
08 apr 2021

1-daagse cursus

Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur

€595,- excl. btw

Er is een schaarste aan woonruimte in Nederland. Daarnaast wordt die schaarse woonruimte ook gebruikt voor vakantieverhuur en de huisvesting van studenten, zorgbehoevenden, arbeidsmigranten, asielzoekers en expats. De leefbaarheid van woonwijken staat onder druk door het gebruik buiten gezinssamenstelling. Deze cursus gaat in op de juridische spelregels voor andersoortige huisvesting.

De Haan, Peter De Haan, Peter
08 apr 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Wabo, Bor en Mor

€1.095,- excl. btw

Deze basiscursus gaat uitgebreid in op de essentie van Wabo, Bor en Mor, zodat u weet waarom u altijd op een bepaalde manier iets doet of behoort te doen.

Bekooy, Maaike Bekooy, Maaike
13 apr 2021

Dagdeelcursus

Griffiers en gemeenteraadsverkiezingen 2022

€345,- excl. btw

Om de griffiers goed op de verkiezingsperiode voor te bereiden, is een speciale cursus van een dagdeel ontwikkeld, die de deelnemer faciliteert om goed toegerust aan de periode van de raadsverkiezingen te beginnen. Deze cursus is geschikt voor elke griffier, ook die in verband met herindeling een afwijkende verkiezingsdatum heeft en daarnaast rekening moet houden met de nodige bepalingen uit de Wet Arhi.

Schuwer, Olaf Schuwer, Olaf
15 apr 2021

Cursus

Basiscursus Wmo 2015

€549,- excl. btw

In deze cursus wordt een basis geschetst van de Wmo 2015, met de nadruk op het verlenen van voorzieningen door de gemeente. Na de cursus kent u de uitgangspunten en kaders van de Wmo 2015 en welke voorzieningen onder de Wmo 2015 vallen. Tevens weet u hoe de toegang tot voorzieningen is geregeld, wat onder algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen wordt verstaan en wat de compensatieplicht inhoudt.

Bruggeman, Kees-Willem Bruggeman, Kees-Willem
15 apr 2021

1-daagse cursus

Omgevingsrecht voor de vastgoedprofessional

€595,- excl. btw

Het omgevingsrecht is de laatste jaren behoorlijk gewijzigd: Wro en Grondexploitatiewet, Wabo, Crisis- en herstelwet en nu is men alweer bezig met de nieuwe Omgevingswet. En dan is er nog een continue stroom aan jurisprudentie. Heeft u nog overzicht?

Hoekstra, Joost Hoekstra, Joost
21 apr 2021

Cursus

Gemeentelijke Aanpak Ondermijning

€595,- excl. btw

Deze training geeft u een inkijk in het brede perspectief waarbinnen ondermijning gezien moet worden maar houdt u ook een spiegel voor om te kunnen beoordelen of u er als organisatie/individu wel klaar voor bent. Met name voor gemeenten heeft deze training een meerwaarde om te kunnen bepalen of men het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium op orde heeft en zo niet, wat men moet doen (implementatie) om dit op orde te krijgen.

Rovers, Frank Rovers, Frank
22 apr 2021

1-daagse cursus

Gevaarlijke honden als gemeentetaak

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Gevaarlijke honden als gemeentetaak gaat in op de repressieve mogelijkheden en preventieve maatregelen om de problematiek van gevaarlijke honden aan te pakken.

Boerema, Luuk Boerema, Luuk
19 mei 2021

1-daagse cursus

Grip krijgen op het omgevingsplan

€595,- excl. btw

Deze cursus behandelt op welke wijze u vanuit visie en beleid een integraal omgevingsplan kunt maken. Hierbij maken we gebruik van voorbeeldplannen, staalkaarten en de bruidsschat. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een lokale planviewer om direct de resultaten te kunnen zien. Daarnaast maken we de aansluiting met het DSO-LV waarna u zelf in staat bent om het DSO-LV te vullen met teksten en toepasbare regels.

Geuke, Jan-Willem Geuke, Jan-Willem
27 mei 2021

1-daagse cursus

Water in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.

Handgraaf, Simon Handgraaf, Simon
03 jun 2021

1-daagse verdiepingscursus

Oplossingsrichtingen na het PAS

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse verdiepingscursus Oplossingsrichtingen na het PAS biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor.

Hoekstra, Berend Hoekstra, Berend
11 nov 2021

Workshop

Parkeren in het omgevingsrecht

€249,- excl. btw

Het doel van de workshop is om beter inzicht te krijgen in een planregel die 1) de toets van de bestuursrechter doorstaat en 2) in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar is. In deze workshop zal echter niet alleen worden stilgestaan bij de juridische borging van parkeernormen in een bestemmingsplan. Ook zal worden ingegaan op het parkeervraagstuk met als doel in een goede ruimtelijke ordening te voorzien.

Roelands-Fransen, Daniëlle Roelands-Fransen, Daniëlle

E-cursus

Inleiding Omgevingswet + kennisbank Omgevingsweb Professioneel

€499,- excl. btw

Deze E-cursus biedt u een introductie in de Omgevingswet. Tegelijk met de E-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal.

Baars, Lukas Baars, Lukas
03 dec 2020

1-daagse cursus

Onteigening: regels en taxeren

€595,- excl. btw

In deze tweedaagse training wordt de cursist de benodigde kennis en vaardigheden aangereikt om op een succesvolle manier klimaatadapatie te inplementeren binnen zijn/haar gemeente of regio.

Hagelaars, Joske Hagelaars, Joske
10 dec 2020

Middagcursus

Verjaring voor vastgoedprofessionals

€345,- excl. btw

Allereerst wordt stilgestaan bij de theorie. Wat is verjaring en wat is het nut? Vervolgens zal de praktijk steeds verder worden geïncorporeerd aan de hand van vragen als: Wat is goede trouw en waarom is de verkrijging te goeder trouw zo belangrijk ? Kan een (ver)huurder zich op verjaring beroepen?

Leistra, Wiert Leistra, Wiert
13 jan 2021

1-daagse cursus

Staatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoed

€595,- excl. btw

Met het volgen deze cursus bent u in een dag volledig op de hoogte van alle relevante staatssteunnormen in relatie tot het omgevingsrecht en vastgoed. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op het staatssteunrecht, de Wet markt en Overheid en het besluit Markt en Overheid. Tijdens de cursus wordt een concreet stappenplan uitgereikt aan de hand waarvan u in de praktijk deze regelgeving kunt toepassen.

Knook, Allard Knook, Allard
04 feb 2021

4-daagse opleiding

Omgevingswet 4-daags

€1.795,- excl. btw

Na afloop van deze opleiding heeft u een breed beeld van de doelen en instrumenten van de wet en de uitwerking in de praktijk. U leert de wet en haar systematiek op grondige wijze kennen. De opleiding bestaat uit 4 dagen: Systeem en begrippen, Omgevingswet, Omgevingsplan en Omgevingsvisie, Omgevingsvergunning en procedures , Milieu in de Omgevingswet. Elke dag is een cursus op zich, maar nu is alles met elkaar verbonden. Hieronder vindt u het uitgebreide programma per dag.

Broek, Jan van den Broek, Jan van den
08 feb 2021

1-daagse cursus

Programma’s Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Programma’s Omgevingswet leert u in twee dagdelen de betekenis van programma’s in de (uitvoerings)beleidsuitwerking en de toepassing van de programmatische aanpak, verplichte onderdelen en omgevingswaarden

Forkink, Robert Forkink, Robert
02 mrt 2021

Cursus

Milieu-effectrapportage 2.0

€1.495,- excl. btw

Het instrument milieueffectrapportage bestaat al meer dan 30 jaar en blijft ook in de toekomst van betekenis. De nieuwe Omgevingswet leidt tot behoorlijke wijzigingen van de m.e.r.-kaders. Kortom, m.e.r. is volop in ontwikkeling. Blijft u ook bij?

Wijst, Jos van der Wijst, Jos van der
04 mrt 2021

Cursus

Toerisme, recreatie en ruimte

€595,- excl. btw

Het doel van de cursus is: de beleidsmedewerker / adviseur recreatie en toerisme bij de gemeente meer grip te geven op hun rol, om zo sturing te kunnen geven aan het behalen van doelen rondom de vrijetijdseconomie. De cursus is opgebouwd uit drie blokken, waarbij er afwisseling is tussen presentaties en opdrachten. De presentaties zullen interactief zijn, dus gericht op het activeren van de kennis van de cursisten.

Riefel, Annemiek Riefel, Annemiek
09 mrt 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Wet natuurbescherming

€1.095,- excl. btw

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Er zijn al vele cursussen die u uitleggen wat er is gewijzigd vanaf 2017 en hoe het in de nieuwe wet is geregeld. Kortom, de verschillen tussen de nieuwe en de oude situatie. Deze basiscursus gaat een paar stappen verder en dieper.

Boerema, Luuk Boerema, Luuk
11 mrt 2021

1-daagse cursus

Kostenverhaal in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze cursus biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet, zowel in juridisch als in planeconomisch opzicht. Overeenkomsten en verschillen met de Wro worden behandeld.

van Baardewijk, Evert Jan van Baardewijk, Evert Jan
16 mrt 2021

2-daagse praktijkcursus

Wetgevingstechniek voor omgevingsplannen

€1.095,- excl. btw

Er ligt een grote uitdaging bij de decentrale overheden om hun regelgeving om te zetten naar integrale regels die zijn toegesneden op het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet. Om deze opgave tot een succesvol einde te brengen zijn zowel kennis van het nieuwe stelsel als (wetgevings)vaardigheden nodig. Deze 2-daagse praktijkcursus zorgt er voor dat je weet wat je moet doen en hoe je dat moet doen.

Handgraaf, Simon Handgraaf, Simon
23 mrt 2021

2-daagse modulecursus

Gemeenterecht basis en update

€995,- excl. btw

De (adjunct-)griffier is voor de gemeenteraad en raadscommissies het juridisch geweten en de juridische vraagbaak. Dit betekent dat zij moeten zijn toegerust met adequate toepassingsgerichte kennis van Gemeentewet en daaraan verwante wetten. Na het volgen van deze cursus is de deelnemer in staat om zelfstandig op verantwoorde wijze toepassing te geven aan de juridische aspecten van het raads- en griffiewerk.

Schuwer, Olaf Schuwer, Olaf
25 mrt 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Geluid industrielawaai

€1.095,- excl. btw

Geluid is voor velen nog steeds lastig. De vele technische aspecten maken het complex om het goed te begrijpen. Als adviseur, jurist, vergunningverlener en handhaver krijg je geregeld met het aspect geluid te maken. Dan is een zekere basiskennis over begrippen en regelgeving van cruciaal belang om je werk goed te kunnen uitvoeren.

Huizinga, Rick Huizinga, Rick
30 mrt 2021

1-daagse cursus

Nadeelcompensatie

€595,- excl. btw

Het nadeelcompensatierecht is flink in beweging. Niet alleen is de inwerkingtreding van een nieuw onderdeel van de Awb aanstaande dat specifiek op nadeelcompensatie betrekking heeft (Wet nadeelcompensatie), maar ook in de rechtspraak zijn vele ontwikkelingen. Dit tezamen met steeds meer discussie over de vraag in hoeverre nadeel – en zeker nadeel rechtmatig toegebracht door de overheid – gecompenseerd dient te worden, is aanleiding voor het organiseren van deze cursus.

Jong, Eelco de Jong, Eelco de
06 apr 2020

2-daagse cursus

Niet-basistaken Milieu voor gemeenten

€995,- excl. btw

Veel gemeenten houden toezicht op bedrijven. Dat zijn alle inrichtingen exclusief de bedrijven die onder het basistakenpakket van de omgevingsdienst vallen. Het blijkt dat veel gemeenten nog steeds veel taken doen die niet onder de basistaken vallen. Deze cursus geeft kennis en handvatten om de handhaving van deze taken adequaat uit te voeren.

Mossel, Erik Mossel, Erik
07 apr 2021

Cursus

Relatie publiek- en privaatrecht voor overheden

€595,- excl. btw

Bij de uitoefening van deze publieke taken maken overheden ook ruim gebruik van privaatrecht. Soms hebben overheden de keuze om gebruik te maken van publieke of juist private instrumenten, bijvoorbeeld het maken van een exploitatieplan of het aangaan van een anterieure overeenkomst. Aan het eind van de cursus heeft u onder andere inzicht in de verhouding tussen publiek- en privaatrecht en weet u voor welke taak het publiekrecht verplicht moet worden gevolgd.

Raaijmaakers, Bernadette Raaijmaakers, Bernadette
08 apr 2021

1-daagse cursus

Basiscursus Erfpacht

€595,- excl. btw

n deze cursus zal naast de juridische kaders van het erfpachtrecht ook het vaststellen van de canon aan bod komen. Ondanks dat de juridische kaders van het erfpachtrecht worden geschetst, zal jurisprudentie niet worden besproken tenzij de uitspraken relevant zijn voor de basiskennis. In de cursus zal veel gewerkt worden met voorbeelden uit de praktijk om de juridische regels inzichtelijk te maken.

Baljić, Erina Baljić, Erina
08 apr 2021

3-daagse cursus

Basiscursus Noodrecht en openbare-orderecht

€1.695,- excl. btw

Veiligheid en handhaving van de openbare orde krijgen topprioriteit in de huidige tijd. Wanneer Is de burgemeester en wanneer is de Voorzitter van de Veiligheidsregio aan zet? Welke maatregelen kan wie nemen bij een (ernstige dreiging) van een openbare-ordeverstoringen en een ramp? Welke instrumenten zijn inzetbaar tegen ondermijning van samenleving en hoe reguleer je grote events en demonstraties?

prof. mr. J.G. Brouwer prof. mr. J.G. Brouwer
13 apr 2021

1-daagse cursus

Natuur in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.

Boerema, Luuk Boerema, Luuk
15 apr 2021

1-daagse cursus

Update vergunningvrij bouwen en kruimelregeling

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Update vergunningvrij bouwen en kruimelregeling behandelt de complexe basis en systematiek van vergunningvrij bouwen en de kruimelregeling.

Roo, Henry de Roo, Henry de
15 apr 2021

1-daagse cursus

Geluid in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en speelt dan ook bijna altijd een rol bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De komende jaren gaat de geluidwetgeving op de schop door de Omgevingswet. Dit betekent grote veranderingen voor de praktijk. De cursus wil u inzicht te bieden in de nieuwe regels voor geluid.

Benhadi, Rachid Benhadi, Rachid
22 apr 2021

1-daagse cursus

Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten

€595,- excl. btw

Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is aangenomen door de Eerste Kamer krijgen we nu echt vanaf 2022 in Nederland een ander systeem van kwaliteitsborging voor het bouwen. In deze cursus gaat u onderzoeken wat het nieuwe systeem betekent voor bouw- en woningtoezicht. U krijgt kennis aangereikt over kwaliteitsborging en bekijkt hoe dit van toepassing is op de specifieke situatie in uw gemeente.

Egmond, Hajé van Egmond, Hajé van
11 mei 2021

Workshop

Nieuwe Wet Inburgering

€249,- excl. btw

De verwachting is dat op 1 juli 2021 de nieuwe Inburgeringswet van kracht wordt. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwkomers. Inmiddels worden de contouren van de nieuwe wet steeds meer duidelijk. De training is vooral bedoeld om betrokken organisaties en medewerkers te helpen zich voor te bereiden op de nieuwe wet en alle taken en bevoegdheden die hieruit voortkomen.

Donders, Peter Donders, Peter
25 mei 2021

1-daagse cursus

Basiscursus Afvalstoffenrecht

€595,- excl. btw

De afgelopen jaren hebben in hoog tempo een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van het afvalstoffenrecht. In één dag bent u volledig op de hoogte van de meest relevante onderwerpen die momenteel spelen in de wetgeving en jurisprudentie ten aanzien van afvalstoffenrecht.

Boers, Peter-Arjen Boers, Peter-Arjen
01 jun 2021

Cursus

Milieu in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Het doel van deze 1-daagse cursus is om u te laten kennismaken met de Omgevingswet en wat deze specifiek zal betekenen voor de milieupraktijk. We geven u inzicht in de opbouw en systematiek van de Omgevingswet met specifieke aandacht voor de uitwerking op milieuvergunningen.

Voogd, Edwin Voogd, Edwin
07 jun 2021

Cursus

Verdeling van schaarse rechten door vergunningen en bestemmingsplannen

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Verdeling van schaarse rechten door vergunningen en bestemmingsplannen biedt inzicht in de regels en ontwikkelingen naar aanleiding van de vele jurisprudentie.

Drahmann, Annemarie Drahmann, Annemarie