Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Cursussen van PONT | Omgeving worden verzorgd door PONT Academy.

INCOMPANY

Wil je een cursus incompany volgen? Neem contact op met Laura van Akkeren

(020) 637 5000
incompany@berghauserpont.nl

Evenementen en omgevingsrecht

3 oktober 2023

Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Lees meer >

Natuur in de Omgevingswet

3 oktober 2023

In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.
Lees meer >

Natuur in de Omgevingswet (basis + verdieping)

3 oktober 2023

Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Lees meer >

Van Bouwbesluit tot BBL

3 oktober 2023

Deze 1-daagse cursus Van Bouwbesluit tot BBL leert u over de verschillen tussen het Bouwbesluit 2012 en het BBL van de Omgevingswet.
Lees meer >

Introductie in AI

4 oktober 2023

Deze cursus geeft je een fundamenteel begrip van kunstmatige intelligentie (AI) en de potentiële toepassingen en impact ervan op verschillende maatschappelijke gebieden. Wat kan AI wel? Wat kan AI niet? Je leert de basis van AI, de soorten AI en beperkingen en risico’s. Ook komt aan bod welke privacy en ethische overwegingen het gebruik van AI met zich meebrengt.
Lees meer >

Besluit Bodemkwaliteit

5 en 12 oktober 2023

Na de tweedaagse cursus Besluit bodemkwaliteit kent u de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit en heeft u inzicht in de consequenties op de praktijk. Extra aandacht voor PFAS.
Lees meer >

Tijdig beschikken over grond onder de Omgevingswet

5 oktober 2023

Het tijdig beschikken over grond bij gebiedsontwikkelingen door het in samenhang toepassen van grondbeleidsinstrumenten nu en onder de Omgevingswet.
Lees meer >

Toerisme, recreatie en ruimte

5 en 12 oktober 2023

Deze 2-daagse modulencursus Toerisme en recreatie wil de beleidsmedewerker / adviseur recreatie en toerisme bij de gemeente meer grip te geven op hun rol, om zo sturing te kunnen geven aan het behalen van doelen rondom de vrijetijdseconomie.
Lees meer >

Bedrijven en milieuzonering nieuwe stijl

10 oktober 2023

Deze 1-daagse cursus Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan wil inzicht bieden in de nieuwe systematiek en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen in het omgevingsplan.
Lees meer >

Actualiteiten Planschade en nadeelcompensatie in de Omgevingswet

11 oktober 2023

Deze cursus Actualiteiten Planschade en nadeelcompensatie in de Omgevingswet gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Lees meer >

Stikstofexpert voor plannen, programma’s en projecten

startdatum 11 oktober 2023

De 8-daagse opleiding Stikstofexpert voor plannen, programma’s en projecten geeft een breed inzicht in de stikstofmaterie, zowel inhoudelijk, juridisch als beleidsmatig. Na afloop beschik je over de kennis en kunde om de stikstofproblematiek aan te pakken, waarbij je aan verschillende knoppen kunt draaien.
Lees meer >

Bopa of wijziging omgevingsplan?

12 oktober 2023

Deze cursus Bopa of wijziging omgevingsplan geeft inzicht in de verschillende facetten van de Bopa en de wijziging van het omgevingsplan en de keuzes en stappen die je daarbij kan nemen.
Lees meer >

Milieueffectrapportage 2.0

12 oktober en 2 en 9 november 2023

Deze cursus Milieueffectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.
Lees meer >

Omgevingswet voor de Front Office

12 oktober 2023

Deze 1-daagse cursus Omgevingswet voor de Front Office geeft inzicht in de veranderingen door de nieuwe Omgevingswet en wat de verschillen zijn met de Wabo. Je weet wat je anders moet gaan doen en wat je aan de balie kan vertellen.
Lees meer >

Praktijkdag: Risicoanalyse en beheersplan zwembaden

12 oktober 2023

In deze Praktijkdag Risicoanalyse en beheersplan zwembaden, gaat u oefenen met medecursisten om een eerste aanzet te maken voor uw eigen risicoanalyse en beheersplan waar u zelfstandig verder mee aan de slag kan gaan.
Lees meer >

TAM-IMRO: het wijzigen van het omgevingsplan met IMRO

30 oktober 2023

In deze middagcursus TAM-IMRO wordt een overzicht gegeven van de technische en juridische vereisten van een TAM-omgevingsplan.
Lees meer >

Water in de Omgevingswet

30 oktober 2023

Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.
Lees meer >

Basiscursus Bodem

31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2023

Deze interactieve vijfdaagse Basiscursus Bodem gaat over wetgeving, bodembeleid en de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Basiscursus Bouwregelgeving

31 oktober en 7 november 2023

De tweedaagse Basiscursus Bouwregelgeving geeft inzicht in vergunningverlening: oa aanvraag, procedures, vergunningvrij bouwen en handhaving.
Lees meer >

Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

startdatum 31 oktober 2023

In deze leergang leer je de basiskennis planeconomie en financiële regie bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Lees meer >

Wonen onder de Omgevingswet

31 oktober 2023

Deze 1-daagse cursus Wonen onder de Omgevingswet worden de belangrijkste thema’s voor het plannen en realiseren van woningen bekeken. Er wordt ingezoomd op de actuele discussies en ontwikkelingen rond het woondossier. 
Lees meer >

Omgevingswet 4-daags

31 oktober, 2, 7 en 21 november 2023

Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Lees meer >

Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet

1 november 2023

Deze 1-daagse cursus Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet gaat in op alle basisbeginselen van planschade én actuele jurisprudentie.
Lees meer >

Basiscursus Systeemtoezicht onder de Omgevingswet

1 en 8 november 2023

De basiscursus Systeemtoezicht onder de Omgevingswet geeft inzicht in verschillende facetten van het houden van systeemtoezicht met de Omgevingswet, zowel theoretisch als praktisch.
Lees meer >

Privacyaspecten bij gegevensdeling in publieke samenwerkingsverbanden

1 november 2023

Publieke (en private) organisaties gaan, onder andere op het gebied van zorg en veiligheid, steeds vaker samenwerkingsverbanden aan, maar hoe zit dat privacy technisch? Welke privacy knelpunten komen bij deze samenwerkingsverbanden naar voren? Zal de nieuwe Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden daar mogelijk een oplossing zijn? Wat is de verwachte impact op de praktijk? En hoe ga om met dit thema op dit moment? Denk hierbij aan de verschillende juridische grondslagen, verantwoordelijkheden, verschillende wetten (welke wet is van toepassing) en doelbinding. Welke vragen en acties zijn noodzakelijk om tot een zorgvuldige gegevensdeling tussen diverse partijen te komen? Tijdens deze cursus krijg je praktische handvatten om gegevensdeling in een samenwerkingsverband vorm te geven en alert te zijn op de belangrijke privacy vraagstukken. Ook zal de nodige aandacht worden besteed aan de nieuwe wetgeving.
Lees meer >

Erfpacht in de praktijk

2 november 2023

Deze 1-daagse verdiepingscursus Erfpacht in de praktijk geeft u o.a. inzicht in de juridische actualiteiten rondom erfpacht, de bancaire richtlijn particuliere woningerfpacht en waarderingsmethoden voor erfpacht.
Lees meer >

Industriële luchtemissies en vergunningverlening

2 en 9 november 2023

In deze tweedaagse cursus Industriële luchtemissies en vergunningverlening worden de essenties van industriële luchtemissies, de wet- en regelgeving, en het proces van vergunningverlening besproken.
Lees meer >

Permanente bewoning van recreatiewoningen

2 november 2023

Deze 1-daagse cursus Permanente bewoning van recreatiewoningen geeft inzicht in de problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen, de handhaving ervan en het te voeren beleid.
Lees meer >

Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling

2 november 2023

Deze 1-daagse cursus Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling geeft deelnemers (meer) inzicht in de totstandkoming en inhoud van samenwerkingsovereenkomsten.
Lees meer >

Basiscursus Handhaving omgevingsrecht

3 en 10 november 2023

Deze 2-daagse Basiscursus Handhaving omgevingsrecht geeft een inleiding in de handhaving van het omgevingsrecht, gericht op de juridische aspecten van de handhavingsprocedure. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Brandveiligheid binnen de Omgevingswet

6, 13 en 20 november 2023

De driedaagse cursus Brandveiligheid binnen de Omgevingswet gaat over de principes van brandveiligheid bij gebouwen en de praktische toepassing daarvan.
Lees meer >

Update handhaving omgevingsrecht

6 november 2023

Deze 1-daagse cursus Update handhaving omgevingsrecht geeft u een update van de juridische aspecten van handhaving in het omgevingsrecht: bestuursrecht, bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, etc.
Lees meer >

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

7 en 14 november 2023

Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.
Lees meer >

Basiscursus Planeconomie

7 en 14 november 2023

De tweedaagse Basiscursus Planeconomie geeft u inzicht in de inhoudelijke en financiële principes en kaders van de planeconomie.
Lees meer >

Maken van een omgevingsplan

7, 8 en 14 november 2023

In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan krijgt u alles te horen wat u moet weten om aan de slag te kunnen gaan met het opstellen van een omgevingsplan.
Lees meer >

Maken volkshuisvestingsprogramma

7 november 2023

Met deze 1-daagse cursus Maken volkshuisvestingprogramma geven we je als beleidsadviseur wonen, sociaal of ruimte de bouwstenen mee om zelf aan de slag te gaan met het volkshuisvestingsprogramma, in welke rol dan ook.
Lees meer >

Overgangsrecht onder de Omgevingswet

7 november 2023

In dit dagdeel Overgangsrecht onder de Omgevingswet behandelen we alle onderdelen van het overgangsrecht onder de Omgevingswet.
Lees meer >

Basiscursus Geluid

8 en 15 november 2023

In deze tweedaagse basiscursus Geluid leert u wat geluid is, hoe de wetgeving in elkaar zit, hoe geluidsoverdracht werkt en welk effect geluid heeft op de gezondheid. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht

9, 16 en 23 november 2023

De driedaagse Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht is een complete inleiding in de wet- en regelgeving van de ruimtelijke ordening. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Basiscursus Wet natuurbescherming

9 en 16 november 2023

Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming en aanhaakplicht Wabo. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Milieu in de Omgevingswet

9 november 2023

Deze 1-daagse cursus Milieu in de Omgevingswet is helemaal gericht op de milieu-aspecten van de nieuwe wet, zowel omgevingsvergunning, Bal als het omgevingsplan.
Lees meer >

Persoonsgegevens, pseudonimiseren en anonimiseren in de praktijk

9 november 2023

Wanneer is sprake van gepseudonimiseerde persoonsgegevens en wanneer kunnen data als anoniem worden beschouwd, waardoor de AVG niet (meer) van toepassing is? Wat is de rol van verschillende partijen in het verwerkingsproces (verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en derde/ontvanger)? In deze cursus worden niet alleen de juridische aspecten besproken van pseudonimiseren en anonimiseren maar wordt ook uitgelegd welke technieken worden gebruikt bij het pseudonimiseren en anonimiseren.
Lees meer >

Procedures in de Omgevingswet

9 november 2023

Deze masterclass gaat in op de veranderingen binnen het omgevingsrecht, zoals binnen de instrumenten, procedures en bevoegdheidsverdelingen, en legt uit waar deze precies uit bestaan en hoe het formele omgevingsrecht eruit zal gaan zien onder de Omgevingswet.
Lees meer >

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader

9 en 16 november 2023

Deze 2-daagse cursus Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader, behandelt op gestructureerde wijze hoe het (tijdelijke) omgevingsplan er uit ziet en welke juridische aspecten van belang zijn bij het omzetten.
Lees meer >

Appartementsrecht voor gemeenten

14 november 2023

In deze 1-daagse cursus Appartementsrecht voor gemeenten leert u de spelregels uit de regelgeving en jurisprudentie, weet u waar de kansen liggen voor gemeenten in het appartementsrecht en wat de aandachtspunten daarbij zijn.
Lees meer >

Geluid in de Omgevingswet

14 november 2023

Deze 1-daagse cursus Geluid in de Omgevingswet biedt u inzicht in de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor geluid. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Verjaring voor vastgoedprofessionals

14 november 2023

Deze middagcursus Verjaring voor vastgoedprofessionals geeft een heldere kijk op verjaring vanuit de vastgoedpraktijk en maakt u wegwijs in het woud van regels omtrent verjaring.
Lees meer >

Bodem in de Omgevingswet

15 november 2023

Deze 1-daagse cursus Bodem in de Omgevingswet gaat in op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Sluiten van drugspanden

16 november 2023

Deze middagcursus Sluiten van drugspanden biedt een stevig houvast voor toepassing van artikel 13b Opiumwet, op een manier die de rechterlijke toets doorstaat.
Lees meer >

Steden van straks: aan de slag met ruimtelijke opgaven

startdatum 16 november 2023

In dit 6-daagse leeratelier ‘De steden van straks’ verkennen we hoe maatschappelijke veranderopgaven in de ruimte samenkomen. Belangrijke vraag hierin is hoe we de wens tot verdichting kunnen combineren met de urgentie om de leefomgeving aantrekkelijker, gezonder en klimaatbestendiger te maken.
Lees meer >

Wet BIBOB

16 en 23 november 2023

Deze 2-daagse training Wet BIBOB geeft inzicht in alle basisfacetten van de Wet BIBOB op bestuurlijk, juridisch en financieel vlak, met een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk.
Lees meer >

Wkb en Omgevingswet voor bouwbedrijven

16 november 2023

1-daagse curus over de praktische toepassing voor private bouwbedrijven.
Lees meer >

Actualiteiten Omgevingsrecht

20 november 2023

Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Omgevingsrecht gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet.
Lees meer >

Omgevingsplan milieuthema’s

20, 22 en 27 november 2023

Deze 3-daagse cursus Omgevingsplan thema’s geeft inzicht in de werking van de belangrijkste milieuthema’s die spelen bij het maken van het omgevingsplan.
Lees meer >

Basiscursus Volkshuisvestingsrecht en wonen

21 november 2023

In deze basiscursus Volkshuisvestingsrecht en wonen wordt inzicht gegeven in het systeem van het volkshuisvestingsrecht, waarbij de belangrijkste juridische aspecten en thema’s die hierin spelen, aan bod komen.
Lees meer >

Kennismarkt Omgevingswet: van Wet naar Werkelijkheid

21 november 2023

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet definitief in werking. Maar ben jij er eigenlijk al helemaal klaar voor? Op 21 november 2023 organiseert PONT | Omgeving de Kennismarkt ‘Omgevingswet: van Wet naar Werkelijkheid’ waarbij we je aan de hand van inzichten van experts en workshops zo optimaal mogelijk voorbereiden om in het nieuwe jaar met een gerust hart aan de slag te gaan.
Lees meer >

Basiscursus Afvalstoffenrecht

22 november 2023

Deze 1-daagse Basiscursus Afvalstoffenrecht behandelt de basis, maar ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het afvalstoffenrecht.
Lees meer >

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

22 november 2023

Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet.
Lees meer >

De Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht: reikwijdte, werking en onderscheid

23 november 2023

Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent en expert in deze materie een compleet en helder beeld van zowel de Algemene wet bestuursrecht als de Gemeentewet. U weet wanneer en in welke situaties beide wetten van toepassing zijn en hoe deze wetten zich onderscheiden van elkaar. Na het volgen van deze cursus kunt u de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Lees meer >

Van Bouwbesluit tot BBL

27 november 2023

Deze 1-daagse cursus Van Bouwbesluit tot BBL leert u over de verschillen tussen het Bouwbesluit 2012 en het BBL van de Omgevingswet.
Lees meer >

Omgevingsplan: juridische tips en tricks

28 november 2023

Deze 1-daagse cursus Omgevingsplan: juridische tips en trics, gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan.
Lees meer >

Participatie en Omgevingswet

28 november 2023

Deze eendaagse cursus Participatie en Omgevingswet geeft praktische handvatten voor participatie als maatwerk. We gaan in op de vrijheid die de Omgevingswet biedt, de valkuilen die met die vrijheid meekomen en de ‘knoppen’ waarmee je dit goed kunt inregelen.
Lees meer >

Basiscursus Milieurecht 4-daags

28, 30 november, 4 en 12 december 2023

De vierdaagse basiscursus Milieurecht biedt inzicht in de belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten. De juridische kaders staan centraal.
Lees meer >

Nationale windturbinebepalingen: kansen voor maatwerk

30 november 2023

In deze 1-daagse cursus Nationale windturbinebepalingen brengen wij u volledig op de hoogte van de ins en outs van het concept van de nieuwe windturbinebepalingen en schetsen de consequenties voor de uitvoeringspraktijk.
Lees meer >

Natuur in de Omgevingswet

30 november 2023

In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.
Lees meer >

Omgevingsrecht voor de vastgoedprofessional

30 november 2023

Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals is specifiek toegespitst op de onderwerpen die voor de vastgoedprofessional van belang zijn.
Lees meer >

Onteigening: regels en taxeren onder de Omgevingswet

30 november 2023

In deze 1-daagse cursus Onteigening: regels en taxeren komen de basisbeginselen aan de orde en wordt de diepgang opgezocht. Ook worden er tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier gegeven.
Lees meer >

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

30 november 2023

Deze 1-daagse cursus Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet behandelt de nieuwe systematiek en ‘de knip’ op praktische wijze met accent op de wijzigingen, waarbij ook vergunningvrije activiteiten in het BBL en de Bruidsschat worden meegenomen.
Lees meer >

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

4 en 18 december 2023

Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.
Lees meer >

Basiscursus Luchtkwaliteit

7 en 14 december 2023

In de tweedaagse basiscursus Luchtkwaliteit krijgt u inzicht in de gezondheidseffecten van luchtvervuiling, en verdiept u zich in de geldende wet- en regelgeving.
Lees meer >

Handhaving onder de Omgevingswet

14 en 21 december 2023

In de tweedaagse basiscursus Luchtkwaliteit krijgt u inzicht in de gezondheidseffecten van luchtvervuiling, en verdiept u zich in de geldende wet- en regelgeving.
Lees meer >

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

6 februari 2024

Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet.
Lees meer >

Opleiding Samenwerken onder de Omgevingswet: de publieke professional

startdatum 14 maart 2024

Deze 6-daagse Opleiding Samenwerken onder de Omgevingswet gaat niet over de inhoud, maar over de benodigde vaardigheden om de Omgevingswet goed uit te voeren en zo de publieke professional in het omgevingsdomein te worden.
Lees meer >

E-CURSUS

E-CURSUS

E-cursus Besluit bouwwerken leefomgeving

E-cursus

Deze e-cursus Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) wordt de systematiek van het nieuwe besluit besproken en met name de verschillen aangegeven met het Bouwbesluit 2012, juridisch, technisch en systematisch.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Gemeenterecht

E-cursus

Deze e-cursus Gemeenterecht geeft inzicht in de hoofdlijnen en systematiek van het gemeenterecht, je weet wat waar staat in de Gemeentewet en hoe het in de praktijk in elkaar steekt.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Handhaving Omgevingswet

E-cursus

Deze e-cursus Handhaving Omgevingswet biedt inzicht in de wijzigingen voor toezicht en handhaving als gevolg van de Omgevingswet, waarbij ook de handhavingsregels die wel van kracht blijven aan bod komen.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Inleiding Omgevingswet

E-cursus

Deze E-cursus Inleiding Omgevingswet biedt u via theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, een eerste introductie in de Omgevingswet.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Inleiding Omgevingswet voor omgevingsdiensten

E-cursus

Deze E-cursus biedt u een introductie in de Omgevingswet maar dan specifiek gericht op de rol en taken van de omgevingsdiensten.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Kwaliteitsborging bouwen

E-cursus

In deze e-cursus Kwaliteitsborging bouwen gaat u onderzoeken hoe het nieuwe systeem in elkaar steekt en wat het betekent voor bouw- en woningtoezicht.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan

E-cursus

Deze e-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan zorgt er voor dat u een goed inzicht krijgt in de hoofdlijnen en systematiek van de milieuonderwerpen die in het omgevingsplan geregeld moeten (en kunnen) worden.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Milieu in de Omgevingswet

E-cursus

Deze e-cursus Milieu in de Omgevingswet laat je kennismaken met de Omgevingswet en wat deze specifiek zal betekenen voor de milieuregels voor bedrijven. 
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Omgevingsplan

E-cursus

Deze E-cursus Omgevingsplan biedt u via theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal een compleet overzicht van alle basiszaken over het omgevingsplan.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Omgevingsvergunning

E-cursus

Deze e-cursus Omgevingsvergunning biedt u via theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal een compleet overzicht van alle basiszaken over de omgevingsvergunning
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Omgevingswet op hoofdlijnen

E-cursus

Deze e-cursus behandelt de essentie van de nieuwe Omgevingswet en is bestemd voor iedereen die niet alles tot in detail hoeft te kennen, maar wel de hoofdlijnen wilt weten, wat er nu verandert en op welke wijze u daarmee te maken krijgt.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Samenwerken onder de Omgevingswet

E-cursus

Deze online opleiding Samenwerken onder de Omgevingswet biedt u kennis en vaardigheden over anders werken onder de Omgevingswet via een mix van theorie, korte filmpjes, inspirerende voorbeelden en praktische oefeningen.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Toepasbare regels omgevingsplan

E-cursus

Deze e-cursus Toepasbare Regels Omgevingswet geeft een compleet overzicht van alle ‘ins en outs’ van toepasbare regels in het omgevingsplan.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Wet open overheid

E-cursus

Deze E-cursus Wet open overheid geeft een goede basis, inzicht in wat de consequenties zijn van de regels uit de Woo en wat je zelf kan doen in de praktijk.
Lees meer >

E-COLLEGES

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college BENG

E-college

In dit actualiteitencollege wordt u bijgepraat over de BENG-eisen en wat dit betekent voor de toetsing en handhaving of voor u als bouwer.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Bouwen

E-college

In dit online actualiteitencollege wordt u in 1 uur bijgepraat over wat er speelt op het gebied van bouwen en wat dit betekent in de praktijk.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Duurzame energie op het elektriciteitsnet

E-college

In dit actualiteitencollege gaan we in gesprek over de toenemende druk van elektriciteit op het net. Hoe gaan we het net klaarmaken voor de toekomst met voldoende ruimte voor decentrale opwek?
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Natuurbeschermingsrecht

E-college

In dit actualiteitencollege komen wetswijzigingen, ontwikkelingen en relevante uitspraken van het laatste anderhalve jaar op het gebied van natuurwetgeving aan bod.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Kwaliteitsborging voor het bouwen

E-college

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van kwaliteitsborging bouwen en wat dit betekent voor de overheid en de markt? Schrijf u dan in voor dit actualiteitencollege!
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Openbare orde- en noodrecht

E-college

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van openbare orde- en noodrecht en wat dit betekent voor de praktijk? Bekijk dan dit online actualiteitencollege.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Ruimtelijke Ordening

E-college

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van ruimtelijke ordening en wat dit betekent in de praktijk? Schrijf u dan in voor dit online actualiteitencollege!
Lees meer >