Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Cursussen van Omgevingsweb worden verzorgd door Berghauser Pont Academy.

INCOMPANY

Wil je een cursus incompany volgen? Neem contact op met Laura van Akkeren

(020) 637 5000
incompany@berghauserpont.nl

Update handhaving omgevingsrecht

1 juni 2023

Deze 1-daagse cursus Update handhaving omgevingsrecht geeft u een update van de juridische aspecten van handhaving in het omgevingsrecht: bestuursrecht, bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, etc.
Lees meer >

Maken van een omgevingsplan

6, 7 en 13 juni 2023

In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan krijgt u alles te horen wat u moet weten om aan de slag te kunnen gaan met het opstellen van een omgevingsplan.
Lees meer >

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

6 juni 2023

Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet.
Lees meer >

Milieu in de Omgevingswet

8 juni 2023

Deze 1-daagse cursus Milieu in de Omgevingswet is helemaal gericht op de milieu-aspecten van de nieuwe wet, zowel omgevingsvergunning, Bal als het omgevingsplan.
Lees meer >

Omgevingsplan milieuthema’s

8, 13 en 15 juni 2023

Deze 3-daagse cursus Omgevingsplan thema’s geeft inzicht in de werking van de belangrijkste milieuthema’s die spelen bij het maken van het omgevingsplan.
Lees meer >

Basiscursus Natuurwetgeving en Ecologie

13 en 20 juni 2023

De tweedaagse Basiscursus Natuurwetgeving en ecologie gaat over de Wet natuurbescherming in de gemeentelijke praktijk en samenhangend ecologisch onderzoek.
Lees meer >

Omgevingswet 4-daags

13, 15, 20 en 22 juni 2023

Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Lees meer >

Externe veiligheid in de Omgevingswet

27 juni 2023

In deze 1-daagse cursus Externe veiligheid in de Omgevingswet maakt u kennis met alle aspecten op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Wet open overheid: achtergrond en praktijk

29 juni 2023

In deze 1-daagse cursus Update Wet open overheid en Wob worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wob besproken en komt de Wet Open Overheid aan de orde.
Lees meer >

Omgevingsvergunning onder de omgevingswet

5 september 2023

Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet.
Lees meer >

Omgevingsrecht

startdatum 6 september 2023

Leergang over de dagelijkse praktijk en juridische invulling van het omgevingsrecht.
Lees meer >

Handhaving onder de Omgevingswet

11 en 18 september 2023

Deze 2-daagse cursus Handhaving onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor handhaving, met twee dagmodules: inhoud en competenties.
Lees meer >

Basiscursus Grondbeleid

12, 14, 19 en 21 september 2023

Deze vierdaagse Basiscursus Grondbeleid biedt inzicht in het gemeentelijk grondbeleid. Alle relevante deelonderwerpen van Grondbeleid worden behandeld door vakspecialisten.
Lees meer >

Omgevingswet 4-daags

12, 14, 19 en 21 september 2023

Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Lees meer >

Opleiding omgevingsadviseur

startdatum 12 september 2023

Deze 6-daagse Opleiding Omgevingsadviseur gaat een stap verder dan het vergaren van kennis over de Omgevingswet, namelijk de benodigde competenties om de wet goed uit te voeren.
Lees meer >

Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet

14 september 2023

Deze cursus Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet geeft inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor de aspecten luchtkwaliteit en geur.
Lees meer >

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

19 en 26 september 2023

Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.
Lees meer >

Kostenverhaal in de Omgevingswet

19 september 2023

Deze 1-daagse cursus Kostenverhaal in de Omgevingswet biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet, zowel in juridisch als in planeconomisch opzicht.
Lees meer >

Asbest: juridische aspecten

20 september 2023

Deze 1-daagse cursus Asbest: juridische aspecten behandelt de juridische aspecten van asbest, gericht op toezicht en handhaving.
Lees meer >

Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten

21 september 2023

In deze hybride cursus Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten, combinatie e-cursus en praktijkmiddag, leert u het nieuwe systeem van de Wkb kennen en welke consequenties dat heeft voor voor bouw- en woningtoezicht.
Lees meer >

Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht

21 september 2023

Met deze 1-daagse cursus Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht bent u binnen één dag op de hoogte van de nieuwe landelijke handhavingsstrategie, zowel beleidsmatig als uitvoering. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

startdatum 26 september 2023

In deze leergang leer je de basiskennis planeconomie en financiële regie bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Lees meer >

Grondbeleid onder de Omgevingswet

26 september en 3 oktober 2023

Deze 2-daagse cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente.
Lees meer >

Basiscursus Wabo, Bor en Mor

27 september en 4 oktober 2023

Deze 2-daagse Basiscursus Wabo, Bor en Mor gaat uitgebreid in op de essentie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.
Lees meer >

Beleidsmedewerker VTH

28 september, 5 en 12 oktober 2023

Deze 3-daagse cursus Beleidsmedewerker VTH geeft een diep en breed beeld van achtergrond, doel en inhoud van de wettelijke procescriteria VTH en de toepassing daarvan in de praktijk.
Lees meer >

Omgevingswet en zwembaden: borging van hygiëne en veiligheid

28 september 2023

Deze 1-daagse cursus Omgevingswet en zwembaden geeft inzicht in de consequenties van de nieuwe regelgeving en leert u het opstellen en uitvoeren van beheersmaatregelen ter beperking van onacceptabele risico’s.
Lees meer >

Evenementen en omgevingsrecht

3 oktober 2023

Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Lees meer >

Natuur in de Omgevingswet

3 oktober 2023

In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.
Lees meer >

Natuur in de Omgevingswet (basis + verdieping)

3 oktober 2023

Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Lees meer >

Van Bouwbesluit tot BBL

3 oktober 2023

Deze 1-daagse cursus Van Bouwbesluit tot BBL leert u over de verschillen tussen het Bouwbesluit 2012 en het BBL van de Omgevingswet.
Lees meer >

Bruidsschat in de Omgevingswet

4 oktober 2023

Deze 1-daagse cursus Bruidsschat in de Omgevingswet helpt gemeenten om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor omzetting van de bruidsschat en biedt handvatten om concreet aan de slag te gaan.
Lees meer >

Besluit Bodemkwaliteit

5 en 12 oktober 2023

Na de tweedaagse cursus Besluit bodemkwaliteit kent u de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit en heeft u inzicht in de consequenties op de praktijk. Extra aandacht voor PFAS.
Lees meer >

Tijdig beschikken over grond onder de Omgevingswet

5 oktober 2023

Het tijdig beschikken over grond bij gebiedsontwikkelingen door het in samenhang toepassen van grondbeleidsinstrumenten nu en onder de Omgevingswet.
Lees meer >

Bedrijven en milieuzonering nieuwe stijl

10 oktober 2023

Deze 1-daagse cursus Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan wil inzicht bieden in de nieuwe systematiek en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen in het omgevingsplan.
Lees meer >

Actualiteiten Planschade en nadeelcompensatie in de Omgevingswet

11 oktober 2023

Deze cursus Actualiteiten Planschade en nadeelcompensatie in de Omgevingswet gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Lees meer >

Afwegen van particuliere initiatieven onder de Omgevingswet

12 oktober 2023

De workshop Afwegen van particuliere initiatieven onder de Omgevingswet biedt gemeenten een praktische handleiding om zelf aan de slag te gaan met een integraal afwegingskader en een handboek kwaliteitsverbetering.
Lees meer >

Bopa of wijziging omgevingsplan?

12 oktober 2023

Deze cursus Bopa of wijziging omgevingsplan geeft inzicht in de verschillende facetten van de Bopa en de wijziging van het omgevingsplan en de keuzes en stappen die je daarbij kan nemen.
Lees meer >

Masterclass Leiderschap binnen VTH

12 oktober, 2 november, 14 december 2023

In deze Masterclass VTH gaan we op basis van een aantal actuele ontwikkelingen behandelen we wat u te doen staat op weg naar een robuuste uitvoering van het VTH-beleid die adequaat handelt en die opgavegericht denkt en werkt.
Lees meer >

Omgevingswet voor de Front Office

12 oktober 2023

Deze 1-daagse cursus Omgevingswet voor de Front Office geeft inzicht in de veranderingen door de nieuwe Omgevingswet en wat de verschillen zijn met de Wabo. Je weet wat je anders moet gaan doen en wat je aan de balie kan vertellen.
Lees meer >

Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur

12 oktober 2023

Deze 1-daagse cursus Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur geeft uitleg aan de hand van de jurisprudentie over de regels voor vakantieverhuur en huisvesting van studenten, zorgbehoevenden, arbeidsmigranten, asielzoekers en expats.
Lees meer >

Water in de Omgevingswet

30 oktober 2023

Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.
Lees meer >

Basiscursus Bodem

31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2023

Deze interactieve vijfdaagse Basiscursus Bodem gaat over wetgeving, bodembeleid en de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Basiscursus Bouwregelgeving

31 oktober en 7 november 2023

De tweedaagse Basiscursus Bouwregelgeving geeft inzicht in vergunningverlening: oa aanvraag, procedures, vergunningvrij bouwen en handhaving.
Lees meer >

Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

startdatum 31 oktober 2023

In deze leergang leer je de basiskennis planeconomie en financiële regie bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Lees meer >

Handhaving Wet natuurbescherming

31 oktober 2023

Deze 1-daagse cursus Handhaving Wet natuurbescherming wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, verbodsbepalingen, handhavingsinstrumenten en verhouding tot de Wabo.
Lees meer >

Omgevingswet 4-daags

31 oktober, 2, 7 en 21 november 2023

Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Lees meer >

Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet

1 november 2023

Deze 1-daagse cursus Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet gaat in op alle basisbeginselen van planschade én actuele jurisprudentie.
Lees meer >

Basiscursus Systeemtoezicht onder de Omgevingswet

1 en 8 november 2023

De basiscursus Systeemtoezicht onder de Omgevingswet geeft inzicht in verschillende facetten van het houden van systeemtoezicht met de Omgevingswet, zowel theoretisch als praktisch.
Lees meer >

Erfpacht in de praktijk

2 november 2023

Deze 1-daagse verdiepingscursus Erfpacht in de praktijk geeft u o.a. inzicht in de juridische actualiteiten rondom erfpacht, de bancaire richtlijn particuliere woningerfpacht en waarderingsmethoden voor erfpacht.
Lees meer >

Milieueffectrapportage 2.0

2, 9 en 14 november 2023

Deze cursus Milieueffectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.
Lees meer >

Permanente bewoning van recreatiewoningen

2 november 2023

Deze 1-daagse cursus Permanente bewoning van recreatiewoningen geeft inzicht in de problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen, de handhaving ervan en het te voeren beleid.
Lees meer >

Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling

2 november 2023

Deze 1-daagse cursus Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling geeft deelnemers (meer) inzicht in de totstandkoming en inhoud van samenwerkingsovereenkomsten.
Lees meer >

Basiscursus Handhaving omgevingsrecht

3 en 10 november 2023

Deze 2-daagse Basiscursus Handhaving omgevingsrecht geeft een inleiding in de handhaving van het omgevingsrecht, gericht op de juridische aspecten van de handhavingsprocedure. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Brandveiligheid binnen de Omgevingswet

6, 13 en 20 november 2023

De driedaagse cursus Brandveiligheid binnen de Omgevingswet gaat over de principes van brandveiligheid bij gebouwen en de praktische toepassing daarvan.
Lees meer >

Update handhaving omgevingsrecht

6 november 2023

Deze 1-daagse cursus Update handhaving omgevingsrecht geeft u een update van de juridische aspecten van handhaving in het omgevingsrecht: bestuursrecht, bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, etc.
Lees meer >

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

7 en 14 november 2023

Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.
Lees meer >

Basiscursus Planeconomie

7 en 14 november 2023

De tweedaagse Basiscursus Planeconomie geeft u inzicht in de inhoudelijke en financiële principes en kaders van de planeconomie.
Lees meer >

Maken van een omgevingsplan

7, 8 en 14 november 2023

In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan krijgt u alles te horen wat u moet weten om aan de slag te kunnen gaan met het opstellen van een omgevingsplan.
Lees meer >

Maken volkshuisvestingsprogramma

7 november 2023

Met deze 1-daagse cursus Maken volkshuisvestingprogramma geven we je als beleidsadviseur wonen, sociaal of ruimte de bouwstenen mee om zelf aan de slag te gaan met het volkshuisvestingsprogramma, in welke rol dan ook.
Lees meer >

Overgangsrecht onder de Omgevingswet

7 november 2023

In dit dagdeel Overgangsrecht onder de Omgevingswet behandelen we alle onderdelen van het overgangsrecht onder de Omgevingswet.
Lees meer >

Basiscursus Geluid

8 en 15 november 2023

In deze tweedaagse basiscursus Geluid leert u wat geluid is, hoe de wetgeving in elkaar zit, hoe geluidsoverdracht werkt en welk effect geluid heeft op de gezondheid. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht

9, 16 en 23 november 2023

De driedaagse Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht is een complete inleiding in de wet- en regelgeving van de ruimtelijke ordening. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Basiscursus Wet natuurbescherming

9 en 16 november 2023

Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming en aanhaakplicht Wabo. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader

9 en 16 november 2023

Deze 2-daagse cursus Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader, behandelt op gestructureerde wijze hoe het (tijdelijke) omgevingsplan er uit ziet en welke juridische aspecten van belang zijn bij het omzetten.
Lees meer >

Procedures in de Omgevingswet

9 november 2023

Deze masterclass gaat in op de veranderingen binnen het omgevingsrecht, zoals binnen de instrumenten, procedures en bevoegdheidsverdelingen, en legt uit waar deze precies uit bestaan en hoe het formele omgevingsrecht eruit zal gaan zien onder de Omgevingswet.
Lees meer >

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader

9 en 16 november 2023

Deze 2-daagse cursus Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader, behandelt op gestructureerde wijze hoe het (tijdelijke) omgevingsplan er uit ziet en welke juridische aspecten van belang zijn bij het omzetten.
Lees meer >

Geluid in de Omgevingswet

14 november 2023

Deze 1-daagse cursus Geluid in de Omgevingswet biedt u inzicht in de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor geluid. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Verjaring voor vastgoedprofessionals

14 november 2023

Deze middagcursus Verjaring voor vastgoedprofessionals geeft een heldere kijk op verjaring vanuit de vastgoedpraktijk en maakt u wegwijs in het woud van regels omtrent verjaring.
Lees meer >

Bodem in de Omgevingswet

15 november 2023

Deze 1-daagse cursus Bodem in de Omgevingswet gaat in op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Sluiten van drugspanden

16 november 2023

Deze middagcursus Sluiten van drugspanden biedt een stevig houvast voor toepassing van artikel 13b Opiumwet, op een manier die de rechterlijke toets doorstaat.
Lees meer >

Wet BIBOB

16 en 23 november 2023

Deze 2-daagse training Wet BIBOB geeft inzicht in alle basisfacetten van de Wet BIBOB op bestuurlijk, juridisch en financieel vlak, met een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk.
Lees meer >

Wkb en Omgevingswet voor bouwbedrijven

16 november 2023

1-daagse curus over de praktische toepassing voor private bouwbedrijven.
Lees meer >

Actualiteiten Omgevingsrecht

20 november 2023

Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Omgevingsrecht gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet.
Lees meer >

Omgevingsplan milieuthema’s

20, 22 en 27 november 2023

Deze 3-daagse cursus Omgevingsplan thema’s geeft inzicht in de werking van de belangrijkste milieuthema’s die spelen bij het maken van het omgevingsplan.
Lees meer >

Basiscursus Volkshuisvestingsrecht en wonen

21 november 2023

In deze basiscursus Volkshuisvestingsrecht en wonen wordt inzicht gegeven in het systeem van het volkshuisvestingsrecht, waarbij de belangrijkste juridische aspecten en thema’s die hierin spelen, aan bod komen.
Lees meer >

Kennismarkt Omgevingsweb

21 november 2023

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet definitief in werking. Maar ben jij er eigenlijk al helemaal klaar voor? Op 21 november 2023 organiseert Omgevingsweb de Kennismarkt ‘Klaar voor de Omgevingswet ? !’ waarbij we je aan de hand van inzichten van experts en workshops zo optimaal mogelijk voorbereiden om in het nieuwe jaar met een gerust hart aan de slag te gaan.
Lees meer >

Basiscursus Afvalstoffenrecht

22 november 2023

Deze 1-daagse Basiscursus Afvalstoffenrecht behandelt de basis, maar ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het afvalstoffenrecht.
Lees meer >

De Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht: reikwijdte, werking en onderscheid

23 november 2023

Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent en expert in deze materie een compleet en helder beeld van zowel de Algemene wet bestuursrecht als de Gemeentewet. U weet wanneer en in welke situaties beide wetten van toepassing zijn en hoe deze wetten zich onderscheiden van elkaar. Na het volgen van deze cursus kunt u de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Lees meer >

Open normen in het omgevingsplan

23 november 2023

In deze middagcursus Open normen wordt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden gezamenlijk nagedacht over de (on)mogelijkheden van open normen in het omgevingsplan.
Lees meer >

Omgevingsplan: juridische tips en tricks

28 november 2023

Deze 1-daagse cursus Omgevingsplan: juridische tips en trics, gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan.
Lees meer >

Participatie en Omgevingswet

28 november 2023

Deze eendaagse cursus Participatie en Omgevingswet geeft praktische handvatten voor participatie als maatwerk. We gaan in op de vrijheid die de Omgevingswet biedt, de valkuilen die met die vrijheid meekomen en de ‘knoppen’ waarmee je dit goed kunt inregelen.
Lees meer >

Basiscursus Milieurecht 4-daags

28, 30 november, 4 en 12 december 2023

De vierdaagse basiscursus Milieurecht biedt inzicht in de belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten. De juridische kaders staan centraal.
Lees meer >

Onteigening: regels en taxeren onder de Omgevingswet

30 november 2023

In deze 1-daagse cursus Onteigening: regels en taxeren komen de basisbeginselen aan de orde en wordt de diepgang opgezocht. Ook worden er tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier gegeven.
Lees meer >

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

30 november 2023

Deze 1-daagse cursus Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet behandelt de nieuwe systematiek en ‘de knip’ op praktische wijze met accent op de wijzigingen, waarbij ook vergunningvrije activiteiten in het BBL en de Bruidsschat worden meegenomen.
Lees meer >

Basiscursus Luchtkwaliteit

7 en 14 december 2023

In de tweedaagse basiscursus Luchtkwaliteit krijgt u inzicht in de gezondheidseffecten van luchtvervuiling, en verdiept u zich in de geldende wet- en regelgeving.
Lees meer >

E-CURSUS

E-CURSUS

E-cursus Besluit bouwwerken leefomgeving

E-cursus

Deze e-cursus Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) wordt de systematiek van het nieuwe besluit besproken en met name de verschillen aangegeven met het Bouwbesluit 2012, juridisch, technisch en systematisch.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Gemeenterecht

E-cursus

Deze e-cursus Gemeenterecht geeft inzicht in de hoofdlijnen en systematiek van het gemeenterecht, je weet wat waar staat in de Gemeentewet en hoe het in de praktijk in elkaar steekt.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Handhaving Omgevingswet

E-cursus

Deze e-cursus Handhaving Omgevingswet biedt inzicht in de wijzigingen voor toezicht en handhaving als gevolg van de Omgevingswet, waarbij ook de handhavingsregels die wel van kracht blijven aan bod komen.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Inleiding Omgevingswet

E-cursus

Deze E-cursus Inleiding Omgevingswet biedt u via theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, een eerste introductie in de Omgevingswet.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Inleiding Omgevingswet voor omgevingsdiensten

E-cursus

Deze E-cursus biedt u een introductie in de Omgevingswet maar dan specifiek gericht op de rol en taken van de omgevingsdiensten.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Kwaliteitsborging bouwen

E-cursus

In deze e-cursus Kwaliteitsborging bouwen gaat u onderzoeken hoe het nieuwe systeem in elkaar steekt en wat het betekent voor bouw- en woningtoezicht.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan

E-cursus

Deze e-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan zorgt er voor dat u een goed inzicht krijgt in de hoofdlijnen en systematiek van de milieuonderwerpen die in het omgevingsplan geregeld moeten (en kunnen) worden.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Omgevingsplan

E-cursus

Deze E-cursus Omgevingsplan biedt u via theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal een compleet overzicht van alle basiszaken over het omgevingsplan.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Omgevingsvergunning

E-cursus

Deze e-cursus Omgevingsvergunning biedt u via theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal een compleet overzicht van alle basiszaken over de omgevingsvergunning
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Omgevingswet op hoofdlijnen

E-cursus

Deze e-cursus behandelt de essentie van de nieuwe Omgevingswet en is bestemd voor iedereen die niet alles tot in detail hoeft te kennen, maar wel de hoofdlijnen wilt weten, wat er nu verandert en op welke wijze u daarmee te maken krijgt.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Samenwerken onder de Omgevingswet

E-cursus

Deze online opleiding Samenwerken onder de Omgevingswet biedt u kennis en vaardigheden over anders werken onder de Omgevingswet via een mix van theorie, korte filmpjes, inspirerende voorbeelden en praktische oefeningen.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Toepasbare regels omgevingsplan

E-cursus

Deze e-cursus Toepasbare Regels Omgevingswet geeft een compleet overzicht van alle ‘ins en outs’ van toepasbare regels in het omgevingsplan.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Wet open overheid

E-cursus

Deze E-cursus Wet open overheid geeft een goede basis, inzicht in wat de consequenties zijn van de regels uit de Woo en wat je zelf kan doen in de praktijk.
Lees meer >

E-COLLEGES

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college BENG

E-college

In dit actualiteitencollege wordt u bijgepraat over de BENG-eisen en wat dit betekent voor de toetsing en handhaving of voor u als bouwer.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Bouwen

E-college

In dit online actualiteitencollege wordt u in 1 uur bijgepraat over wat er speelt op het gebied van bouwen en wat dit betekent in de praktijk.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Duurzame energie op het elektriciteitsnet

E-college

In dit actualiteitencollege gaan we in gesprek over de toenemende druk van elektriciteit op het net. Hoe gaan we het net klaarmaken voor de toekomst met voldoende ruimte voor decentrale opwek?
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Natuurbeschermingsrecht

E-college

In dit actualiteitencollege komen wetswijzigingen, ontwikkelingen en relevante uitspraken van het laatste anderhalve jaar op het gebied van natuurwetgeving aan bod.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Kwaliteitsborging voor het bouwen

E-college

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van kwaliteitsborging bouwen en wat dit betekent voor de overheid en de markt? Schrijf u dan in voor dit actualiteitencollege!
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Openbare orde- en noodrecht

E-college

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van openbare orde- en noodrecht en wat dit betekent voor de praktijk? Bekijk dan dit online actualiteitencollege.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Ruimtelijke Ordening

E-college

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van ruimtelijke ordening en wat dit betekent in de praktijk? Schrijf u dan in voor dit online actualiteitencollege!
Lees meer >