Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Cursussen van Omgevingsweb worden verzorgd door Berghauser Pont Academy.

INCOMPANY

Wilt u een cursus incompany volgen? Neem contact op met Ronald Koppers.

Ronald Koppers

Programmamanager, Berghauser Pont Academy

06 11 880 859
ronald@berghauserpont.nl

Online cursus

Kwaliteitsborging voor het bouwen: aan de slag! On demand

€199,- excl. btw

U kunt gaan afwachten tot 2021, maar u kunt zichzelf ook al pro-actief op de hoogte stellen van de meest recente stand van zaken rond private kwaliteitsborging en mee discussiëren over hoe hier mee om te gaan. Met dit webinar bent u weer helemaal bij en kunt u aan de slag met de voorbereidingen op de nieuwe wetgeving.

Ankersmit, Wico Ankersmit, Wico

Online opleiding

Samenwerken onder de Omgevingswet

€447,- excl. btw

Een prikkelende mix van theorie, korte filmpjes, inspirerende voorbeelden, praktische oefeningen, vragen die je aan het denken zetten, artikelen om nog eens terug te lezen, werkplaten voor je eigen praktijk en persoonlijke testen. Deze cursus heeft alles wat je nodig hebt om jezelf scherp te houden en het vak van samenwerken eigen te maken om zo beter gesteld te staan voor de nieuwe manieren van werken onder de Omgevingswet.

De Jong, Martine De Jong, Martine
20 aug 2020

Cursus

Omgevingsplan: juridische tips en trics

€595,- excl. btw

Na deze cursusdag bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen rond de nieuwe regels voor het omgevingsplan en heeft u voldoende juridische bagage om de implementatie van dit plan ter hand te nemen.

Lam, Tycho Lam, Tycho
25 aug 2020

Cursus

Oplossingsrichtingen na het PAS

€595,- excl. btw

Deze verdiepingscursus biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor. Het accent ligt daarbij op de aanpak en het onderzoek voor veel voorkomende situaties.

Hoekstra, Berend Hoekstra, Berend
02 sep 2020

Cursus

Geluid in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en speelt dan ook bijna altijd een rol bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De komende jaren gaat de geluidwetgeving op de schop door de Omgevingswet. Dit betekent grote veranderingen voor de praktijk. Tijd om te horen welke consequenties de nieuwe wet voor u heeft.

Benhadi, Rachid Benhadi, Rachid
14 sep 2020

Cursus

Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze cursus geeft inzicht in de consequenties van de Omgevingswet voor de aspecten luchtkwaliteit en geur. Dan gaat het om de manier waarop dit in de praktijk gaat uitwerken. De cursus geeft een duidelijk overzicht van de precieze veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt brengt voor luchtkwaliteit en geur.

Hoekstra, Berend Hoekstra, Berend
15 sep 2020

Cursus

Gemeenteraad en Omgevingswet

€299,- excl. btw

In deze middagcursus maakt u vast kennis met de Omgevingswet, de mogelijk nieuwe werkwijzen en de manier waarop de gemeenten voordelen kunnen halen. Niet straks, maar nu al! Want u krijgt als gemeente een stuk meer bestuurlijke afwegingsruimte en burgers krijgen meer invloed op de besluitvorming.

Schoot, Trees van der Schoot, Trees van der
22 sep 2020

Cursus

Projectbesluit in de Omgevingswet

€295,- excl. btw

Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit. De weg naar het Projectbesluit is lang en wordt door verschillende factoren beïnvloed. Wij staan stil bij de voorgeschreven Projectprocedure en de relatie met andere instrumenten in de Omgevingswet, maar ook bij het bepalen en vasthouden van de koers en het omgevingsproces.

Noordhoek, Ineke Noordhoek, Ineke
24 sep 2020

3-Daagse cursus

Basiscursus Duurzaamheid en energie

€1.495,- excl. btw

De basiscursus Duurzaamheid en energie geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie. Daarnaast krijg je praktische tips hoe lokaal in de praktijk resultaat geboekt kan worden.

29 sep 2020

2-daagse cursus

Niet-basistaken Milieu voor gemeenten

€995,- excl. btw

Deze cursus geeft kennis en handvatten om de handhaving van deze taken adequaat uit te voeren. De cursus is op maat ingericht voor de achterblijvende gemeentelijke milieutaken (geen taak van de omgevingsdiensten), waarbij aansluiting is gezocht bij aanverwante gemeentelijke regels voor bijvoorbeeld bouwen, slopen, APV, rioleringsvoorschriften, etc.

29 sep 2020

Cursus

Aanpak duurzaamheid door gemeenten

€595,- excl. btw

Deze cursus geeft inzicht in hoe je als gemeente duurzame ontwikkeling kunt stimuleren. Daarbij wordt bekeken aan welke knoppen je als gemeente kon en kan gaan draaien en hoe je het proces kunt vormgeven. In deze cursus zijn ter inspiratie praktijkvoorbeelden opgenomen van verschillende gemeenten.

01 okt 2020

Cursus

Update handhaving omgevingsrecht

€595,- excl. btw

In deze cursus wordt een update gegeven van de juridische aspecten van handhaving van omgevingsrecht (bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water, bijzonder bestuursrecht). Het is een praktische cursus voor handhavers die al werkzaam zijn in de praktijk - dus niet voor starters - en gaat over alle vragen waar men in de praktijk van handhaving tegen aan loopt.

06 okt 2020

Cursus

Relatie publiek- en privaatrecht voor overheden

€595,- excl. btw

Bij de uitoefening van deze publieke taken maken overheden ook ruim gebruik van privaatrecht. Soms hebben overheden de keuze om gebruik te maken van publieke of juist private instrumenten, bijvoorbeeld het maken van een exploitatieplan of het aangaan van een anterieure overeenkomst. Aan het eind van de cursus heeft u onder andere inzicht in de verhouding tussen publiek- en privaatrecht en weet u voor welke taak het publiekrecht verplicht moet worden gevolgd.

06 okt 2020

Cursus

Bodem in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Tijdens de cursus worden eerst kort de hoofdlijnen van de huidige wetgeving en de praktische uitwerking daarvan geschetst. Tevens wordt stilgestaan bij actuele jurisprudentie die relevant is en blijft voor uw praktijk.

Alphenaar, Arne Alphenaar, Arne
08 okt 2020

Opleiding

Opleiding omgevingsadviseur

€3.995,- excl. btw

De Omgevingswet brengt niet alleen andere en minder regels, hij vereist ook een heel andere manier van werken. Andere competenties zijn in de toekomst nodig om succesvol te kunnen zijn. De opleiding Omgevingsadviseur gaat een stap verder dan het vergaren van kennis over de Omgevingswet: na de ‘Wat dan?’-vraag komen in deze opleiding vooral ook de antwoorden op de ‘Hoe dan?’-vraag aan bod.

De Jong, Martine De Jong, Martine
08 okt 2020

Cursus

Basiscursus Erfpacht

€595,- excl. btw

In deze cursus zal naast de juridische kaders van het erfpachtrecht ook het vaststellen van de canon aan bod komen. Ondanks dat de juridische kaders van het erfpachtrecht worden geschetst, zal jurisprudentie niet worden besproken tenzij de uitspraken relevant zijn voor de basiskennis. In de cursus zal veel gewerkt worden met voorbeelden uit de praktijk om de juridische regels inzichtelijk te maken.

Baljić, Erina Baljić, Erina
03 nov 2020

2-Daagse cursus

Basiscursus Wabo, Bor en Mor

€1.095,- excl. btw

Deze basiscursus gaat uitgebreid in op de essentie van Wabo, Bor en Mor, zodat u weet waarom u altijd op een bepaalde manier iets doet of behoort te doen.

Bekooy, Maaike Bekooy, Maaike
08 dec 2020

1-Daagse cursus

Grondeigendom in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze cursus biedt u inzicht in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid. Ook zal duidelijk worden waar de kansen en bedreigingen van het nieuwe systeem liggen en weet u hoe de nieuwe regelgeving kan toepassen in uw eigen praktijk.

Snoo, Arjen de Snoo, Arjen de

E-cursus

Inleiding Omgevingswet

€399,- excl. btw

Binnenkort treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet beoogt alle wet en regelgeving in het omgevingsdomein te integreren in één wet en een aantal uitvoeringsbesluiten en -regelingen. Tijd dus om u voor te bereiden.

18 aug 2020

2-Daagse cursus

Basiscursus Omgevingswet voor Toezichthouder / Handhavermilieu

€995,- excl. btw

Deze basiscursus behandelt op praktische wijze alle belangrijke onderdelen van het nieuwe instrumentarium voor handhaving met betrekking tot milieu. Hiermee geeft deze cursus aan de toezichthouders en handhavers milieu input aan de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet.

Samuels Brusse – van der Linden, Erika Samuels Brusse – van der Linden, Erika
24 aug 2020

3-daagse cursus

Maken van een omgevingsplan

€ 1.595,- excl. btw

Tijdens de cursus gaat u aan de slag met het werkelijk maken van een omgevingsplan voor een deelgebied. Aan de hand van twee praktijkcases gaat u met behulp van theorie dit fragment omgevingsplan maken. Er wordt aandacht besteed aan het opstellen van regels en verbeelding maar ook aan de inhoudsopgave en structuur van het omgevingsplan en de relatie naar de omgevingsvisie en andere instrumenten uit de Omgevingswet.

Meeuwissen, Albert Jan Meeuwissen, Albert Jan
26 aug 2020

Cursus

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

€ 995,- excl. btw

Deze uitgebreide basiscursus geeft u een grondig inzicht in de nieuwe Omgevingswet, waardoor u ook weet waarmee u nu al rekening kunt houden. Dus niet alleen de hoofdlijnen maar net een slag dieper. De eerste dag geeft het algemene kader en de tweede dag gaat dieper in op het belangrijkste instrument, het omgevingsplan.

Benhadi, Rachid Benhadi, Rachid
08 sep 2020

3-Daagse cursus

Basiscursus Energietransitie: technische randvoorwaarden voor de RES

€1.495,- excl. btw

Deze opleiding neemt u in 6 modules van een dagdeel, in totaal 3 dagen, in vogelvlucht mee door de technische oplossingen voor het opwekken van duurzame energie, met al hun (on)mogelijkheden en (in)directe effecten. Uiteraard kan dat alleen met begrip voor de alomvattende kaders, die dan ook als eerste aan bod komen.

Vreugdenhil, René Vreugdenhil, René
15 sep 2020

Cursus

Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur

€595,- excl. btw

Er is een schaarste aan woonruimte in Nederland. Daarnaast wordt die schaarse woonruimte ook gebruikt voor vakantieverhuur en de huisvesting van studenten, zorgbehoevenden, arbeidsmigranten, asielzoekers en expats. De leefbaarheid van woonwijken staat onder druk door het gebruik buiten gezinssamenstelling. Deze cursus gaat in op de juridische spelregels voor andersoortige huisvesting.

21 sep 2020

Seminar

Duurzame energie op het elektriciteitsnet

€195,- excl. btw

Het doel van het seminar is: Gemeenten en andere relevante stakeholders informeren over de impact van de energietransitie op de netten en de uitdagingen hierbij. Dit seminar biedt een heldere uitleg hoe de elektriciteitsnetten werken met oog op de uitrol van de energietransitie.

23 sep 2020

Cursus

Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet

€595,- excl. btw

In deze cursus wordt duidelijk welke rollen en taken de Omgevingswet kent die relevant zijn voor het beheer van grondwaterkwaliteit. Ook zal de training laten zien hoe overheden samen werk kunnen maken van het beheer van grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet.

24 sep 2020

2-daagse cursus

Energietransitie in de gebouwde omgeving - voor programmamanagers en beleidsadviseurs

€1.095,- excl. btw

Tijdens deze cursus leert u zin van onzin, feiten van fictie en feiten van emotie scheiden. De energietransitie is immers een transitie die ingrijpt tot achter ieders voordeur, dus daar heeft iedereen ook een mening over. Op basis van een heldere ordening worden verschillende energieconcepten behandeld en uitgediept, zodat u daar op beleidsniveau uitspraken over kunt doen en u tot een transitievisie kunt komen.

Koop, Martijn Koop, Martijn
29 sep 2020

4-Daagse cursus

Omgevingswet 4-daags

€1.795,- excl. btw

Velen hebben behoefte aan meer verdieping ten aanzien van de Omgevingswet. De wet moet in uw vezels gaan zitten. Met deze uitgebreide opleiding van 4 dagen krijgt u een meer dan grondig inzicht in deze wet.

Bekooy, Maaike Bekooy, Maaike
01 okt 2020

1-Daagse cursus

Omgevingswet en zwembaden: borging van hygiëne en veiligheid

€649,- excl. btw

Deze cursus gaat in op de behoefte aan handvatten om met de nieuwe regelgeving aan het werk te gaan.

Keuten, Maarten Keuten, Maarten
01 okt 2020

Cursus

Toerisme, recreatie en ruimte

€595,- excl. btw

Het doel van de cursus is: de beleidsmedewerker / adviseur recreatie en toerisme bij de gemeente meer grip te geven op hun rol, om zo sturing te kunnen geven aan het behalen van doelen rondom de vrijetijdseconomie. De cursus is opgebouwd uit drie blokken, waarbij er afwisseling is tussen presentaties en opdrachten. De presentaties zullen interactief zijn, dus gericht op het activeren van de kennis van de cursisten.

06 okt 2020

Cursus

Evenementen en omgevingsrecht

€595,- excl. btw

Wil je evenementen goed regelen, dan moet je hiervoor een integrale aanpak vanuit alle beleidsvelden opstellen. Daarom is het voor alle betrokkenen raadzaam om de context en raakvlakken naar andere beleidsvelden ook te kennen. Vanuit deze invalshoek is deze cursus opgesteld. De onderwerpen worden per beleidsveld uitgediept en in een context geplaatst.

Haakmeester, Janike Haakmeester, Janike
08 okt 2020

Opleiding

Opleiding omgevingsadviseur

€3.995,- excl. btw

De opleiding Omgevingsadviseur gaat een stap verder dan het vergaren van kennis over de Omgevingswet: na de ‘Wat dan?’-vraag komen in deze opleiding vooral ook de antwoorden op de ‘Hoe dan?’-vraag aan bod.

De Jong, Martine De Jong, Martine
08 okt 2020

2-daagse praktijkcursus

Wetgevingstechniek voor omgevingsplannen

€1.095,- excl. btw

De Omgevingswet en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving zal naar verwachting in 2022 in werking treden. Er ligt een grote uitdaging bij de decentrale overheden om hun regelgeving om te zetten naar integrale regels die zijn toegesneden op het gedachtegoed van het nieuwe stelsel. Om deze opgave tot een succesvol einde te brengen zijn zowel kennis van het nieuwe stelsel als (wetgevings)vaardigheden nodig. Deze 2-daagse praktijkcursus zorgt er voor dat je weet wat je moet doen en hoe je dat moet doen.

Handgraaf, Simon Handgraaf, Simon
08 okt 2020

Cursus

Update vergunningvrij bouwen en kruimelregeling

€595,- excl. btw

In deze cursus worden nauwgezet de basiselementen van bijlage II Bor, vergunningvrij bouwen en de kruimelregeling, op praktische wijze op een rijtje gezet. Daarbij wordt uiteraard het accent gelegd op de wijzigingen. Daarna wordt ingegaan op de laatste stand van zaken van de jurisprudentie en wordt een doorkijk gegeven naar de regeling in de Omgevingswet.

Roo, Henry de Roo, Henry de
12 nov 2020

Workshop

Parkeren in het Omgevingsrecht

€ 249,- excl. btw

Het doel van de workshop Parkeren in het Omgevingsrecht is onder meer om beter inzicht te krijgen in een planregel die 1) de toets van de bestuursrechter doorstaat en 2) in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar is

Roelands, Daniëlle Roelands, Daniëlle

E-cursus

Inleiding Omgevingswet + kennisbank Omgevingsweb Professioneel

€499,- excl. btw

Deze E-cursus biedt u een introductie in de Omgevingswet. Tegelijk met de E-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal.

18 aug 2020

Online cursus

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

€ 595,- excl. btw

In de cursus wordt een structureel opgebouwd overzicht gegeven van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning. Eerst worden enkele algemene uitgangspunten van de Omgevingswet langsgelopen en daarna wordt ingezoomd op de omgevingsvergunning zelf.

Ankersmit, Wico Ankersmit, Wico
25 aug 2020

2-daagse cursus

Basiscursus Omgevingswet voor Vergunningverlener milieu

€995,- excl. btw

Deze basiscursus behandelt op praktische wijze alle onderdelen van het nieuwe instrumentarium voor vergunningverlening met betrekking tot milieu. Hiermee geeft deze cursus aan de vergunningverleners milieu input aan de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet.

Samuels Brusse – van der Linden, Erika Samuels Brusse – van der Linden, Erika
27 aug 2020

Cursus

Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan

€595,- excl. btw

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de systematiek van milieuzonering nieuwe stijl en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen in het omgevingsplan. Je verkent hoe je in de praktijk bedrijfsmatige activiteiten kan gaan regelen en oefent met praktijkcases de nieuwe systematiek.

09 sep 2020

Opleiding

Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging

€ 3.495,- excl. btw

Waarschijnlijk heeft u al de nodige kennis van de bouwregelgeving, maar om kwaliteitsborger te worden zult naast nog inhoudelijke verdieping ook meer moeten weten over het bouwproces, beoordelen van bouwplannen en uiteraard kwaliteitsborging. Deze opleiding stoomt u hier klaar voor.

Egmond, Hajé van Egmond, Hajé van
15 sep 2020

2-daagse cursus

BWT 4.0

€995,- excl. btw

De contouren van de Omgevingswet en Wkb zijn duidelijk, de details nog niet allemaal. De rollen en taken van het BWT zullen gaan veranderen van regelgericht naar doelgericht, maar hoe gaat u hier mee aan de slag. Dit wordt ook wel ‘BWT 4.0 genoemd. ’Kortom, het veld is enorm behoorlijk in beweging en met deze cursus leert u hoe u hier als BWT mee om dient te gaan.

Ankersmit, Wico Ankersmit, Wico
22 sep 2020

Cursus

Integratie van regels in het Omgevingsplan

€595,- excl. btw

In deze cursus staat het integreren van diverse (beleids)regels in het omgevingsplan centraal. De mogelijkheden en onmogelijkheden van het samenvoegen en integreren worden aan de hand van een stappenplan voor integratie uiteen gezet. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan deregulering.

Meeuwissen, Albert Jan Meeuwissen, Albert Jan
24 sep 2020

2-daagse cursus

Basiscursus Geluid industrielawaai

€1.095,- excl. btw

Geluid is voor velen nog steeds lastig. De vele technische aspecten maken het complex om het goed te begrijpen. Als adviseur, jurist, vergunningverlener en handhaver krijg je geregeld met het aspect geluid te maken. Dan is een zekere basiskennis over begrippen en regelgeving van cruciaal belang om je werk goed te kunnen uitvoeren.

28 sep 2020

Middagcursus

Corona-proof contracteren en aanbesteden

€295,- excl. btw

Welke spelregels komen er in de post-corona wereld op u af? De nieuwe leefomgeving brengt ook nieuwe wijzen van contracteren mee. Deze cursus biedt hierin houvast, tips en tricks om met het coronavirus en onvoorziene omstandigheden om te gaan.

Jurgens-Boot, Alexandra Jurgens-Boot, Alexandra
29 sep 2020

Cursus

Externe veiligheid in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

De nieuwe regels voor externe veiligheid in het Besluit kwaliteit leefomgeving zullen worden behandeld, vanuit de bestaande structuur van het Bevi, het Bevb en het Bevt. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan onder andere de beleidsvernieuwing die aan deze regels ten grondslag ligt, de koppeling met het omgevingsplan en relevante jurisprudentie.

Reijers, Tom Reijers, Tom
01 okt 2020

Cursus

Milieu-effectrapportage 2.0

€1.495,- excl. btw

Het instrument milieueffectrapportage bestaat al meer dan 30 jaar en blijft ook in de toekomst van betekenis. De nieuwe Omgevingswet leidt tot behoorlijke wijzigingen van de m.e.r.-kaders. Na het volgen van deze cursus bent u klaar voor de toekomst. U kent de actualiteit, weet wat er op u afkomt en weet hoe u het m.e.r.-instrument in de praktijk kunt toepassen.

Hoevenaars, Gijs Hoevenaars, Gijs
05 okt 2020

Workshop

BENG en MPG

€499,- excl. btw

Vanaf 1 juli 2020 worden de BENG-eisen de nieuwe eis aan de energieprestatie van gebouwen, deze vervangen de EPC. Samen met de nieuwe eisen wordt ook een nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800) geïntroduceerd. In deze workshops leert u wat de verschillen en de overeenkomsten zijn met de huidige methode. Veel blijft het zelfde, maar er zitten enkele adders onder het gras!

Nuiten, Pieter Nuiten, Pieter
06 okt 2020

Online Seminar

RES en Omgevingswet: versnelling van de energietransitie

€395,- excl. btw

Gaat de Omgevingswet energietransitie versnellen en op welke wijze moet dat juridisch geregeld worden? Is het programma een goed instrument hiervoor? En hoe helpt het omgevingsplan hierbij? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens een studiedag over RES en Recht.

Brans, Edward Brans, Edward
08 okt 2020

Cursus

Nadeelcompensatie

€595,- excl. btw

In deze cursus er is niet alleen een juridische insteek gekozen maar is er ook aandacht voor het taxeren van het nadeel. Niet om van de deelnemers taxateurs te maken maar wel om keuzen van taxateurs te kunnen volgen en een taxatierapport kritisch te kunnen beoordelen. Er wordt een actieve houding van de deelnemers verwacht.

08 okt 2020

Cursus

Van Bouwbesluit tot BBL

€595,- excl. btw

In deze cursus leert u de achtergronden van Bouwbesluit 2012 en de juridische implicaties daarvan in handhavingstrajecten. U leert het Bouwbesluit lezen door een juridische bril en krijgt tegelijkertijd de nodige achtergronden mee over de technische gevolgen van de voorschriften.

Huijzer, Jacco Huijzer, Jacco
14 okt 2020

Cursus

Werken met de Omgevingsvisie

€595,- excl. btw

Met deze cursus wordt u kennis aangereikt over de achtergronden, doelstellingen en inhoud van de Omgevingswet voor zover relevant voor de Omgevingsvisie. Verder gaat de cursus in op visievorming in het algemeen, de rol en mogelijkheden van de Omgevingsvisie in de toekomst en het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze cursus biedt gemeenten ook een praktische handleiding voor het zelf maken van een Omgevingsvisie.

Gabry, Gerwin Gabry, Gerwin
16 nov 2020

Cursus

Verdeling van schaarse rechten door vergunningen en bestemmingsplannen

€595 (dagdeel €345,-) excl. btw

In de ochtend wordt gekeken naar wanneer er sprake is van een schaarse vergunning en hoe gelijke kansen kunnen worden geboden bij het verlenen van deze vergunningen. In de middag wordt ingegaan op schaarse rechten in het omgevingsrecht.

Drahmann, Annemarie Drahmann, Annemarie