Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 140

 • 1

  Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 • 2

  Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard of van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van Boek 10 Burgerlijk Wetboek is afgegeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

 • 3

  Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.

 • 4

  Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie.

Informatie geldend op 02-11-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingswet 2012
  artikel: 2.86

 2. Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied
  artikel: 2.76

 3. Aanwijzing Opiumwet
  tekst: tekst

 4. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  tekst: tekst

 5. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  bijlage: A1

 6. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  artikel: 5, 9

 7. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
  artikel: 4

 8. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  bijlage: C

 9. Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht
  artikel: 2

 10. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  bijlage: bijlage

 11. Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk
  artikel: 2

 12. Besluit prudentiële regels Wft
  bijlage: A

 13. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  bijlage: behorend bij artikel 30

 14. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  bijlage: 2

 15. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5

 16. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

 17. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  tekst: tekst

 18. Opiumwet
  artikel: 11b

 19. Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18
  tekst: tekst

 20. Richtlijn voor strafvordering mobiel banditisme
  tekst: tekst

 21. Speelautomatenbesluit 2000
  artikel: 4

 22. Uitleveringswet
  artikel: 51a

 23. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst

 24. Wet natuurbescherming
  artikel: 3.28

 25. Wet wapens en munitie
  artikel: 7

 26. Wetboek van Strafrecht
  artikel: 140a, 421

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

Aanhangig

35079

Aanhangig

34846

Aanhangig

31938

wijziging

27-09-2019

Stb. 2019, 311

35080

01-01-2012

wijziging

19-05-2011

Stb. 2011, 272

32137

28-06-2011

Stb. 2011, 340

01-02-2007

wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 600

28764

20-11-2006

Stb. 2006, 600

10-08-2004

wijziging

24-06-2004

Stb. 2004, 290

28463

21-07-2004

Stb. 2004, 373

26-02-1999

wijziging

04-02-1999

Stb. 1999, 80

25638

04-02-1999

Stb. 1999, 80

01-05-1988

wijziging

17-03-1988

Stb. 1988, 104

17476

17-03-1988

Stb. 1988, 104

01-05-1984

wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

26-07-1976

wijziging

08-04-1976

Stb. 1976, 229

11416

22-06-1976

Stb. 1976, 342

31-05-1954

wijziging

04-05-1954

Stb. 1954, 169

2117

04-05-1954

Stb. 1954, 169

05-06-1939

wijziging

13-05-1939

Stb. 1939, 200

42

13-05-1939

Stb. 1939, 200

01-09-1886

nieuwe-regeling

03-03-1881

Stb. 1881, 35

15-04-1886

Stb. 1886, 64