Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 137d

 • 1

  Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

 • 2

  Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Informatie geldend op 02-11-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Aanwijzing discriminatie

 2. Richtlijn voor strafvordering discriminatie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld
  tekst: tekst

 2. Aanwijzing discriminatie
  tekst: tekst

 3. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  bijlage: A1

 4. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
  artikel: 4

 5. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  bijlage: C

 6. Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht
  artikel: 3

 7. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  bijlage: bijlage

 8. Besluit prudentiële regels Wft
  bijlage: A

 9. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  bijlage: behorend bij artikel 30

 10. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  bijlage: 2

 11. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5

 12. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

 13. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  tekst: tekst

 14. Mediawet 2008
  artikel: 6.2, 7.15

 15. Richtlijn voor strafvordering discriminatie
  tekst: tekst

 16. Uitleveringswet
  artikel: 51a

 17. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst

 18. Wet financiering politieke partijen
  artikel: 39

 19. Wetboek van Strafrecht
  artikel: 137h

 20. Wetboek van Strafvordering
  artikel: 67

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

Aanhangig

34051

Aanhangig

33369

wijziging

27-09-2019

Stb. 2019, 311

35080

01-01-2006

wijziging

10-03-2005

Stb. 2005, 111

28221

19-04-2005

Stb. 2005, 211

01-02-2004

wijziging

20-11-2003

Stb. 2003, 480

27792

20-11-2003

Stb. 2003, 480

01-02-1992

wijziging

14-11-1991

Stb. 1991, 623

20239

14-11-1991

Stb. 1991, 623

01-05-1984

wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

29-03-1971

vervallen

18-02-1971

Stb. 1971, 96

9724

18-02-1971

Stb. 1971, 96

nieuw

18-02-1971

Stb. 1971, 96

9724

18-02-1971

Stb. 1971, 96

31-05-1954

wijziging

04-05-1954

Stb. 1954, 169

2117

04-05-1954

Stb. 1954, 169

16-08-1934

nieuw

19-07-1934

Stb. 1934, 405

19-07-1934

Stb. 1934, 405