Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Veiligheid en Justitie

Afkortingen:

Sr
WvS
WvSr

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0001854

Rechtsgebied

Strafrecht | Strafrecht (algemeen)

Overheidsthema

Rechtspraak

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 02-11-2019

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen

 2. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart

 3. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012

 4. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb

 5. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet

 6. Besluit aanwijzing Halt-feiten

 7. Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht

 8. Besluit Jeugdwet

 9. Besluit langdurige zorg

 10. Besluit OM-afdoening

 11. Besluit regiem voor militairen, die voorlopig arrest, resp. gevangenisstraf, hechtenis of militaire detentie ondergaan

 12. Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht 1994

 13. Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen

 14. Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen

 15. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 16. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 17. Penitentiaire maatregel

 18. Reclasseringsregeling 1995

 19. Regeling strafonderbreking jeugdigen

 20. Regeling vrijwillige begeleiding jeugdreclassering

 21. Reglement justitiële jeugdinrichtingen

 22. Reglement verpleging ter beschikking gestelden

 23. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

 24. Uitvoeringsbesluit voorschot schadevergoedingsmaatregel

 25. Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke invrijheidstelling

 26. Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke veroordeling

 27. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

 28. Wijzigingsbesluit Penitentiaire maatregel (overplaatsing naar een justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden)

 29. Wijzigingsbesluit Reglement verpleging ter beschikking gestelden (technische aanvulling) en Penitentiaire maatregel (schrapping bepaling dat plaatsing van veroordeelde die tevens maatregel van tbs met dwangverpleging is opgelegd, in beginsel geschiedt nadat eenderde van opgelegde gevangenisstraf ten uitvoer is gelegd)

 30. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (aanscherping registratieplicht )

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Aanwijzing afpakken

 2. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld

 3. Aanwijzing discriminatie

 4. Aanwijzing executie

 5. Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen

 6. Aanwijzing handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar

 7. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet

 8. Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties

 9. Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen

 10. Aanwijzing kinderpornografie

 11. Aanwijzing mensenhandel

 12. Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken

 13. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland

 14. Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie

 15. Aanwijzing plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (pz-maatregel) op grond van artikel 37 lid 1 Wetboek van Strafrecht

 16. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten

 17. Aanwijzing rechtsmachtgeschillen bij strafprocedures

 18. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude

 19. Aanwijzing tbs bij vreemdelingen

 20. Aanwijzing tbs met voorwaarden en voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot verpleging van overheidswege

 21. Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken

 22. Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake actieve levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij zelfdoding)

 23. Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

 24. Aanwijzing voorwaardelijke invrijheidstelling

 25. Aanwijzing voorwaardelijke vrijheidsstraffen en schorsing van voorlopige hechtenis onder voorwaarden

 26. Aanwijzing zeden

 27. Beleidsregel uitbreiding voorschotregeling voor oude bij het CJIB nog openstaande schadevergoedingsmaatregelen

 28. Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie

 29. Richtlijn voor strafvordering (winkel)diefstal/verduistering al dan niet met geweld

 30. Richtlijn voor strafvordering aanranding der eerbaarheid

 31. Richtlijn voor strafvordering art. 248b Sr.

 32. Richtlijn voor strafvordering bedreiging

 33. Richtlijn voor strafvordering belaging

 34. Richtlijn voor strafvordering belediging

 35. Richtlijn voor strafvordering brandstichting

 36. Richtlijn voor strafvordering cybercrime

 37. Richtlijn voor strafvordering diefstal voertuigen

 38. Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing

 39. Richtlijn voor strafvordering discriminatie

 40. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen

 41. Richtlijn voor strafvordering heling

 42. Richtlijn voor strafvordering huis- en lokaalvredebreuk

 43. Richtlijn voor strafvordering huiselijk geweld

 44. Richtlijn voor strafvordering inbraak/insluiping in woning

 45. Richtlijn voor strafvordering inbraken overig

 46. Richtlijn voor strafvordering kindermishandeling

 47. Richtlijn voor strafvordering kinderpornografie

 48. Richtlijn voor strafvordering meineed

 49. Richtlijn voor strafvordering mensenhandel

 50. Richtlijn voor strafvordering mensensmokkel

 51. Richtlijn voor strafvordering metaaldiefstal

 52. Richtlijn voor strafvordering mishandeling

 53. Richtlijn voor strafvordering mobiel banditisme

 54. Richtlijn voor strafvordering niet opvolgen ambtelijk bevel of gedragsaanwijzing

 55. Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag

 56. Richtlijn voor strafvordering onwettig verblijf

 57. Richtlijn voor strafvordering openlijke geweldpleging

 58. Richtlijn voor strafvordering oplichting

 59. Richtlijn voor strafvordering opruiing

 60. Richtlijn voor strafvordering overvallen

 61. Richtlijn voor strafvordering poging doodslag

 62. Richtlijn voor strafvordering poging zware mishandeling

 63. Richtlijn voor strafvordering ram- en plofkraken

 64. Richtlijn voor strafvordering schennis van de eerbaarheid

 65. Richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik minderjarigen

 66. Richtlijn voor strafvordering smaad(schrift) en lasterlijke aanklacht

 67. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

 68. Richtlijn voor strafvordering straatroof

 69. Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet

 70. Richtlijn voor strafvordering uitgeven enz. van vals geld

 71. Richtlijn voor strafvordering vals/vervalst reisdocument

 72. Richtlijn voor strafvordering valse aangifte

 73. Richtlijn voor strafvordering valsheid in geschrift

 74. Richtlijn voor strafvordering verduistering in dienstbetrekking

 75. Richtlijn voor strafvordering vernieling

 76. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten

 77. Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid

 78. Richtlijn voor strafvordering witwassen

 79. Richtlijn voor strafvordering zakkenrollerij

 80. Richtlijn voor strafvordering zware mishandeling

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanbestedingswet 2012
  artikel: 4.7

 2. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart

 3. Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel

 4. Aanwijzing feitenonderzoek / strafrechtelijk onderzoek en vervolging in medische zaken
  tekst: tekst

 5. Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties
  tekst: tekst

 6. Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen
  tekst: tekst

 7. Aanwijzing kinderpornografie
  tekst: tekst

 8. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland
  tekst: tekst

 9. Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie
  tekst: tekst

 10. Aanwijzingen voor de regelgeving
  artikel: 5.43

 11. Algemene Kinderbijslagwet
  artikel: 24c

 12. Algemene nabestaandenwet
  artikel: 55a, 1

 13. Algemene Ouderdomswet
  artikel: 1, 25

 14. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

 15. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden

 16. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  bijlage: A1

 17. Beleidsregel boete werknemer 2017
  artikel: 1

 18. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  artikel: 2.1.3, 2.2.3

 19. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  artikel: 5, 9

 20. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  bijlage: Boetedifferentiatie

 21. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  tekst: tekst
  bijlage: D, E, F

 22. Besluit Buitengewoon Strafrecht
  artikel: 1, 4, 11, 14, 18

 23. Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.
  artikel: 2

 24. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt

 25. Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht
  artikel: 1

 26. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  artikel: 11a, 47

 27. Besluit kentekenen Nederlands oorlogsvaartuig

 28. Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
  artikel: 3.6

 29. Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen
  artikel: 1

 30. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  bijlage: 2

 31. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5

 32. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–

 33. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  bijlage: Basisselectiedocument

 34. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager

 35. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht

 36. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  bijlage: bijlage

 37. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  tekst: tekst

 38. Circulaire ex artikel 24, onder b, Paspoortwet betreffende signaleringsprocedure vermoeden misbruik reisdocumenten
  tekst: tekst

 39. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  tekst: tekst

 40. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  tekst: tekst

 41. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  tekst: tekst

 42. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  tekst: tekst

 43. Instructie handhaving rijden onder invloed
  tekst: tekst

 44. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 45. Invoeringswet Wetboek van Strafrecht
  artikel: 2, 3, 13, 29, 48

 46. Leidraad Invordering 2008
  tekst: tekst

 47. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek

 48. Participatiewet
  artikel: 60c, 1

 49. Penitentiaire beginselenwet

 50. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  bijlage: 1

 51. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  bijlage: 1

 52. Regeling vaststelling LFNP
  bijlage: 4

 53. Remigratiewet
  artikel: 1

 54. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  tekst: tekst

 55. Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart
  bijlage: 1

 56. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen
  circulaire.divisie: 5.11

 57. Richtlijn voor strafvordering joyriding
  tekst: tekst

 58. Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod
  bijlage: Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed en/of tijdens een rijverbod

 59. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten
  tekst: tekst

 60. Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid
  tekst: tekst

 61. Richtsnoeren Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
  tekst: tekst

 62. Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht
  artikel: 3, 5

 63. Sanctieregeling Wegenverkeerswet 1994 joyriding 4.01.14
  tekst: tekst

 64. Scheepvaartverkeerswet
  artikel: 31

 65. Telecommunicatiewet
  artikel: 11.2a

 66. Toeslagenwet
  artikel: 1, 21

 67. Transactiebesluit 1994
  artikel: 1

 68. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
  artikel: 3

 69. Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke invrijheidstelling
  artikel: 1

 70. Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke veroordeling
  artikel: 1

 71. Uitvoeringsregeling reclassering 2005
  artikel: 17

 72. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
  artikel: 69

 73. Vaststelling modelformulieren akten van uitreiking en dagvaarding (straf)
  tekst: tekst

 74. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  tekst: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst

 75. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst

 76. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  tekst: tekst, tekst

 77. Werkloosheidswet
  artikel: 36c, 1

 78. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  artikel: 65a, 1

 79. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  artikel: 57a, 5.8.16, 2:62, 3:59, 1:1

 80. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  artikel: 10a

 81. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  artikel: 51a

 82. Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

 83. Wet implementatie Maritiem Arbeidsverdrag
  artikel: XI

 84. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  artikel: 29a, 1

 85. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  artikel: 29a, 1

 86. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  artikel: 35a, 1

 87. Wet internationale misdrijven
  artikel: 1, 2

 88. Wet invoering associate degree-opleiding
  artikel: VB

 89. Wet kraken en leegstand

 90. Wet militaire strafrechtspraak
  artikel: 1

 91. Wet oorlogsstrafrecht
  artikel: 3

 92. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  artikel: 1, 58

 93. Wet op de identificatieplicht
  hoofdstuk: II

 94. Wet op de rechtsbijstand
  artikel: 43, 44

 95. Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
  artikel: 33

 96. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  artikel: 1

 97. Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

 98. Wet vaststelling Wet afbreking zwangerschap

 99. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties
  artikel: 4:5

 100. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  artikel: 79a, 1

 101. Wetboek van Militair Strafrecht
  artikel: 1, 3

 102. Wetboek van Strafvordering
  titeldeel: VIII
  artikel: 585

 103. Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, (invoering titel 15 Het luchtvaartuig)

 104. Wijzigingswet en aanvulling Wetboek van Strafrecht enz. (aanpassing ontnemingswetgeving)

 105. Wijzigingswet Gemeentewet, Wetboek van Strafvordering en Wetboek van Strafrecht (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast)

 106. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.

 107. Wijzigingswet Wet luchtvaart, enz. (diverse wijzigingen m.b.t. luchtvaart)
  artikel: IIc

 108. Wijzigingswet Wet ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen, enz. (aanbrengen enkele moderniseringen)

 109. Wijzigingswet Wet schadefonds geweldsmisdrijven (opheffen rechtspersoonlijkheid van het fonds, enz.)
  artikel: IV

 110. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht (aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring)

 111. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht (beperken mogelijkheden opleggen taakstraf ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven)

 112. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering (Aanpassingen tbs met voorwaarden)

 113. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering (terbeschikkingstelling en sanctietoepassing t.a.v. geestelijk gestoorde delinquenten)

 114. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (gedragsbeïnvloeding jeugdigen)
  artikel: IV

 115. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (herijking aantal wettelijke strafmaxima)

 116. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (invoering adolescentenstrafrecht)

 117. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)

 118. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II))

 119. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (strafbaarstelling deelnemen en meewerken training terrorisme, uitbreiding mogelijkheden ontzetting uit beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen)

 120. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (terbeschikkingstelling en de observatie)

 121. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (verruiming mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking)

 122. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (vervallen verjaringstermijn voor vervolging van moord en enkele andere misdrijven)

 123. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (wijziging vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling)

 124. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (rechtsgeding voor de politierechter, mededeling van vonnissen en arresten met het oog op instellen van een rechtsmiddel en het kennisgeven en het ingaan van de proeftijd bij een voorwaardelijke veroordeling)

 125. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (getuigenbescherming)

 126. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (versterking positie slachtoffer in strafproces)

 127. Ziektewet
  artikel: 1, 34

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

35311

Aanhangig

35125

Aanhangig

35122

Aanhangig

35086

Aanhangig

35079

Aanhangig

34904

Aanhangig

34891

Aanhangig

34846

Aanhangig

34836

Aanhangig

34768

Aanhangig

34641

Aanhangig

34466

Aanhangig

34126

Aanhangig

34091

Aanhangig

34051

Aanhangig

33369

Aanhangig

33234

Aanhangig

31983

Aanhangig

31938

Aanhangig

31407

Aanhangig

31331

Aanhangig

31108

Aanhangig

30659

Aanhangig

30579

wijziging

27-09-2019

Stb. 2019, 311

35080

wijziging

03-07-2019

Stb. 2019, 289

34991

wijziging

22-05-2019

Stb. 2019, 209

35075

wijziging

17-04-2019

Stb. 2019, 173

35073

wijziging

24-01-2018

Stb. 2018, 37

32399

wijziging

24-01-2018
samen met
26-11-2014
samen met
19-06-2013

Stb. 2018, 38
samen met
Stb. 2014, 540
samen met
Stb. 2013, 225

32398
samen met
33771
samen met
33012

wijziging

24-01-2018

Stb. 2018, 36

31996

wijziging

22-02-2017
samen met
15-06-2018

Stb. 2017, 82
samen met
Stb. 2018, 228

34086
samen met
34887

wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 245

31386

wijziging

07-07-2006
samen met
26-04-2007

Stb. 2006, 330
samen met
Stb. 2007, 160

29849
samen met
30961

wijziging

01-06-2006

Stb. 2006, 300

26671

wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 388

29828

wijziging

26-11-1998

Stb. 1998, 687

25851

wijziging

19-11-1986
samen met
07-07-1988
samen met
07-04-2005

Stb. 1986, 587
samen met
Stb. 1988, 321
samen met
Stb. 2005, 194

11932
samen met
29413

01-01-2020

wijziging

15-05-2019

Stb. 2019, 187

34456

18-07-2019

Stb. 2019, 277

01-11-2019

wijziging

22-05-2019

Stb. 2019, 200

34982

11-10-2019

Stb. 2019, 358

01-08-2019

wijziging

03-07-2019

Stb. 2019, 257

35160

18-07-2019

Stb. 2019, 276

01-04-2019

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 260

34629

22-02-2019

Stb. 2019, 111

01-03-2019

wijziging

27-06-2018

Stb. 2018, 322

34372

12-02-2019

Stb. 2019, 67

01-01-2019

wijziging

11-04-2018

Stb. 2018, 132

34257

14-09-2019

Stb. 2018, 339

wijziging

24-01-2018

Stb. 2018, 38

32398

11-12-2018

Stb. 2018, 498

16-10-2018

wijziging

26-09-2018

Stb. 2018, 338

34746

12-10-2018

Stb. 2018, 355

19-09-2018

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 245

34871

07-09-2018

Stb. 2018, 312

wijziging

15-06-2018

Stb. 2018, 228

34887

07-09-2018

Stb. 2018, 312

01-07-2018

wijziging

31-01-2018

Stb. 2018, 30

34736

16-04-2018

Stb. 2018, 168

01-05-2018

wijziging

26-07-2017

Stb. 2017, 317

34588

18-04-2018

Stb. 2018, 119

01-01-2018

wijziging

14-11-2017

Stb. 2017, 433

14-11-2017

Stb. 2017, 433

wijziging

04-10-2017

Stb. 2017, 390

34678

11-12-2017

Stb. 2017, 491

wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 460

33816

02-12-2016

Stb. 2016, 493

01-09-2017

wijziging

08-03-2017

Stb. 2017, 97

34412

04-05-2017

Stb. 2017, 191

01-03-2017

wijziging

17-11-2016

Stb. 2016, 476

34159

20-02-2017

Stb. 2017, 66

01-01-2017

wijziging

26-10-2016

Stb. 2016, 415

34128

20-12-2016

Stb. 2016, 550

wijziging

23-08-2016

Stb. 2016, 313

34294

12-10-2016

Stb. 2016, 378

wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 460

33816

02-12-2016

Stb. 2016, 493

01-07-2016

wijziging

25-05-2016

Stb. 2016, 240

34345

25-05-2016

Stb. 2016, 240

wijziging

08-04-2016

Stb. 2016, 154

33994

27-05-2016

Stb. 2016, 205

wijziging

29-03-2016

Stb. 2016, 133

33712

13-06-2016

Stb. 2016, 228

20-04-2016

wijziging

08-07-2015

Stb. 2015, 307

34143

07-12-2015

Stb. 2015, 494

01-01-2016

wijziging

10-11-2015

Stb. 2015, 420

10-11-2015

Stb. 2015, 420

wijziging

01-07-2015

Stb. 2015, 280

34081

08-09-2015

Stb. 2015, 334

17-11-2015

wijziging

14-10-2015

Stb. 2015, 410

34039

02-11-2015

Stb. 2015, 411

01-08-2015

wijziging

09-04-2015

Stb. 2015, 185

33759

07-07-2015

Stb. 2015, 298

01-07-2015

wijziging

30-06-2015

Stb. 2015, 255

33882

30-06-2015

Stb. 2015, 256

wijziging

22-04-2015

Stb. 2015, 165

34034

05-06-2015

Stb. 2015, 209

01-01-2015

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

15-12-2014

Stb. 2014, 541

wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 445

33685

12-12-2014

Stb. 2014, 513

wijziging

12-03-2014

Stb. 2014, 131

33061

14-11-2014

Stb. 2014, 443

wijziging

01-03-2014
samen met
05-11-2014

Stb. 2014, 105
samen met
Stb. 2014, 442

33684
samen met
33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

01-07-2014

wijziging

27-11-2013

Stb. 2013, 484

33572

06-03-2014

Stb. 2014, 103

01-05-2014

wijziging

12-03-2014

Stb. 2014, 125

33352

07-04-2014

Stb. 2014, 149

01-04-2014

wijziging

27-11-2013

Stb. 2013, 485

33498

20-01-2014

Stb. 2014, 33

01-03-2014

wijziging

12-02-2014

Stb. 2014, 74

33580

12-02-2014

Stb. 2014, 76

wijziging

23-01-2014

Stb. 2014, 39

32203

23-01-2014

Stb. 2014, 39

15-02-2014

wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 560

33507

03-02-2014

Stb. 2014, 62

20-01-2014

wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 10

33440

09-01-2014

Stb. 2014, 11

06-01-2014

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

wijziging

17-10-2013

Stb. 2013, 420

17-10-2013

Stb. 2013, 420

wijziging

26-06-2013

Stb. 2013, 278

33295

30-08-2013

Stb. 2013, 336

15-11-2013

wijziging

06-11-2013

Stb. 2013, 444

33309

06-11-2013

Stb. 2013, 445

01-09-2013

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 292

33478

19-07-2013

Stb. 2013, 321

20-08-2013

wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 394

32534

01-07-2013

Stb. 2013, 287

01-07-2013

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 225

33012

25-06-2013

Stb. 2013, 257

wijziging

07-03-2013

Stb. 2013, 95

32840

14-05-2013

Stb. 2013, 187

wijziging

13-09-2012

Stb. 2012, 410

32337

08-03-2013

Stb. 2013, 99

01-04-2013

wijziging

28-02-2013

Stb. 2013, 84

33185

22-03-2013

Stb. 2013, 108

wijziging

15-11-2012

Stb. 2012, 572

32890

13-12-2012

Stb. 2012, 655

wijziging

07-07-2006

Stb. 2006, 330

29849

19-03-2013

Stb. 2013, 107

01-01-2013

wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 601

32468

13-09-2012

Stb. 2012, 408

wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 600

32177

13-09-2012

Stb. 2012, 408

01-11-2012

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 333

32885

15-08-2012

Stb. 2012, 373

01-10-2012

wijziging

30-08-2012

Stb. 2012, 392

30511

18-09-2012

Stb. 2012, 422

01-07-2012

tot 01-07-2011 a)

wijziging

05-04-2012

Stb. 2012, 155

33008

04-06-2012

Stb. 2012, 253

09-05-2012

wijziging

26-11-2009

Stb. 2009, 525

31391

23-04-2012

Stb. 2012, 192

01-04-2012

wijziging

08-12-2011

Stb. 2011, 605

32475

17-01-2012

Stb. 2012, 15

wijziging

17-11-2011

Stb. 2011, 545

32319

12-12-2011

Stb. 2011, 615

wijziging

17-11-2011

Stb. 2011, 546

32551

12-12-2011

Stb. 2011, 615

03-01-2012

wijziging

17-11-2011

Stb. 2012, 1

32169

17-11-2011

Stb. 2012, 1

01-01-2012

wijziging

11-10-2011

Stb. 2011, 455

11-10-2011

Stb. 2011, 455

wijziging

19-05-2011

Stb. 2011, 272

32137

28-06-2011

Stb. 2011, 340

31-12-2011

wijziging

15-12-2011

Stb. 2011, 663

32420

15-12-2011

Stb. 2011, 663

01-07-2011

wijziging

31-03-2011

Stb. 2011, 171

32194

12-05-2011

Stb. 2011, 237

wijziging

13-12-2010

Stb. 2010, 818

31915

15-06-2011

Stb. 2011, 296

01-03-2011

wijziging

28-10-2010

Stb. 2011, 24

32259

12-11-2011

Stb. 2011, 85

01-01-2011

wijziging

17-12-2009
samen met
26-11-2009

Stb. 2010, 1
samen met
Stb. 2009, 525

30143
samen met
31391

13-07-2010

Stb. 2010, 291

wijziging

26-11-2009

Stb. 2009, 525

31391

13-07-2010

Stb. 2010, 291

10-10-2010

wijziging

17-05-2010

Stb. 2010, 350

31959

30-09-2010

Stb. 2010, 389

01-10-2010

wijziging

24-07-2010

Stb. 2010, 320

31560

10-08-2010

Stb. 2010, 321

wijziging

11-03-2010

Stb. 2010, 146

31968

24-06-2010

Stb. 2010, 252

wijziging

18-07-2009

Stb. 2009, 317

31436

25-03-2010

Stb. 2010, 152

01-09-2010

wijziging

07-07-2010

Stb. 2010, 325

31467

07-07-2010

Stb. 2010, 325

wijziging

01-07-2010

Stb. 2010, 270

31823

24-07-2010

Stb. 2010, 308

07-07-2010

wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 149

31857

26-05-2010

Stb. 2010, 263

01-07-2010

wijziging

20-05-2010

Stb. 2010, 205

32038

11-06-2010

Stb. 2010, 206

wijziging

20-05-2010

Stb. 2010, 200

32257

01-06-2010

Stb. 2010, 201

wijziging

17-05-2010

Stb. 2010, 190

31552

10-06-2010

Stb. 2010, 226

wijziging

04-03-2010

Stb. 2010, 111

31009

04-06-2010

Stb. 2010, 220

wijziging

17-12-2009

Stb. 2010, 2

31835

14-06-2010

Stb. 2010, 234

01-04-2010

wijziging

26-11-2009

Stb. 2009, 525

31391

25-03-2010

Stb. 2010, 139

wijziging

26-11-2009

Stb. 2009, 544

31810

25-03-2010

Stb. 2010, 139

wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 245

31386

25-03-2010

Stb. 2010, 139

01-01-2010

wijziging

26-11-2009

Stb. 2009, 544

31810

17-12-2009

Stb. 2009, 578

wijziging

13-11-2009

Stb. 2009, 484

13-11-2009

Stb. 2009, 484

wijziging

11-11-1999

Stb. 1999, 494

26492

11-11-1999

Stb. 1999, 494

01-07-2009

wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 245

31386

24-06-2009

Stb. 2009, 263

01-04-2009

wijziging

25-03-2009

Stb. 2009, 155

30536

25-03-2009

Stb. 2009, 156

01-09-2008

wijziging

20-03-2008

Stb. 2008, 100

30815

03-07-2008

Stb. 2008, 274

01-07-2008

wijziging

06-12-2007

Stb. 2007, 500

30513

30-05-2008

Stb. 2008, 194

09-05-2008

wijziging

01-04-2008

Stb. 2008, 148

30415

01-04-2008

Stb. 2008, 148

26-03-2008

wijziging

13-03-2008

Stb. 2008, 85

31248

13-03-2008

Stb. 2008, 85

01-02-2008

wijziging

20-12-2007

Stb. 2007, 575

30332

22-01-2008

Stb. 2008, 24

wijziging

26-04-2007

Stb. 2007, 160

30961

21-12-2007

Stb. 2008, 4

wijziging

07-07-2006

Stb. 2006, 330

29849

21-12-2007

Stb. 2008, 4

01-01-2008

wijziging

22-11-2007

Stb. 2007, 465

28238

11-12-2007

Stb. 2007, 523

wijziging

13-11-2007

Stb. 2007, 456

13-11-2007

Stb. 2007, 456

wijziging

24-05-2007

Stb. 2007, 192

29942

18-06-2007

Stb. 2007, 222

01-09-2007

wijziging

01-06-2006

Stb. 2006, 300

26671

04-07-2006

Stb. 2006, 301

09-05-2007

wijziging

26-04-2007

Stb. 2007, 160

30961

26-04-2007

Stb. 2007, 160

01-02-2007

wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 580

30164

21-12-2006

Stb. 2006, 731

wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 600

28764

20-11-2006

Stb. 2006, 600

01-01-2007

wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 388

29828

28-11-2006

Stb. 2006, 609

13-12-2006

wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 593

30027

24-11-2006

Stb. 2006, 621

29-11-2006

wijziging

02-02-2006

Stb. 2006, 137

30208

20-11-2006

Stb. 2006, 583

01-09-2006

wijziging

01-06-2006
samen met
22-12-2005

Stb. 2006, 300
samen met
Stb. 2006, 24

26671
samen met
30171

04-07-2006

Stb. 2006, 301

01-08-2006

wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 344

28088

05-12-2005

Stb. 2005, 672

07-07-2006

wijziging

05-07-2006

Stb. 2006, 310

30582

05-07-2006

Stb. 2006, 310

01-04-2006

wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 255

28017

13-03-2006

Stb. 2006, 150

wijziging

12-05-2005
samen met
12-05-2005

Stb. 2005, 254
samen met
Stb. 2005, 255

26294
samen met
28017

13-03-2006

Stb. 2006, 150

01-02-2006

wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 11

28484

09-01-2006

Stb. 2006, 23

wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 24

30171

22-12-2005

Stb. 2006, 24

01-01-2006

wijziging

16-11-2005

Stb. 2005, 595

28495

07-12-2005

Stb. 2005, 596

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649

wijziging

10-03-2005

Stb. 2005, 111

28221

19-04-2005

Stb. 2005, 211

15-10-2005

wijziging

08-09-2005

Stb. 2005, 455

28863

29-09-2005

Stb. 2005, 484

01-08-2005

wijziging

16-06-2005

Stb. 2005, 310

29845

01-07-2005

Stb. 2005, 353

01-07-2005

wijziging

07-04-2005

Stb. 2005, 194

29413

08-06-2005

Stb. 2005, 300

01-01-2005

wijziging

09-12-2004

Stb. 2004, 645

29291

16-12-2004

Stb. 2004, 690

wijziging

10-11-2004

Stb. 2004, 579

29254

09-12-2004

Stb. 2004, 640

wijziging

24-06-2004

Stb. 2004, 300

29218

09-11-2004

Stb. 2004, 583

wijziging

22-04-2004
samen met
23-12-2004

Stb. 2004, 306
samen met
Stb. 2004, 700

28168
samen met
29822

16-12-2004

Stb. 2004, 701

wijziging

23-04-2003

Stb. 2003, 264

27482

20-12-2004

Stb. 2004, 741

01-11-2004

wijziging

04-03-2004

Stb. 2004, 117

29011

18-10-2004

Stb. 2004, 553

wijziging

01-11-2001

Stb. 2001, 531

26436

21-07-2004

Stb. 2004, 374

01-10-2004

wijziging

09-07-2004

Stb. 2004, 351

28980

22-09-2004

Stb. 2004, 471

10-08-2004

wijziging

24-06-2004

Stb. 2004, 290

28463

21-07-2004

Stb. 2004, 373

01-07-2004

wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 215

28958

17-06-2004

Stb. 2004, 275

wijziging

18-03-2004

Stb. 2004, 107

28351

21-04-2004

Stb. 2004, 181

30-06-2004

wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 210

28197

18-06-2004

Stb. 2004, 285

16-06-2004

wijziging

21-04-2004

Stb. 2004, 180

29025

02-06-2004

Stb. 2004, 251

12-05-2004

wijziging

29-04-2004

Stb. 2004, 195

29042

29-04-2004

Stb. 2004, 195

01-05-2004

wijziging

05-02-2004

Stb. 2004, 50

29217

05-02-2004

Stb. 2004, 50

01-02-2004

wijziging

20-11-2003

Stb. 2003, 480

27792

20-11-2003

Stb. 2003, 480

01-01-2004

wijziging

08-05-2003

Stb. 2003, 198

27732

11-09-2003

Stb. 2003, 365

01-10-2003

wijziging

19-06-2003

Stb. 2003, 270

28337

25-08-2003

Stb. 2003, 340

01-09-2003

wijziging

08-05-2003

Stb. 2003, 202

28079

11-08-2003

Stb. 2003, 321

01-01-2003

wijziging

16-08-2002

Stb. 2002, 429

11-11-2002

Stb. 2002, 558

wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 230

27245

11-11-2002

Stb. 2002, 558

01-10-2002

wijziging

13-07-2002

Stb. 2002, 388

27745

10-09-2002

Stb. 2002, 470

01-09-2002

wijziging

06-06-2002

Stb. 2002, 303

28024

06-06-2002

Stb. 2002, 303

08-08-2002

wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 316

28099

20-06-2002

Stb. 2002, 317

12-07-2002

wijziging

04-07-2002

Stb. 2002, 355

28215

04-07-2002

Stb. 2002, 355

29-05-2002

wijziging

07-02-2002

Stb. 2002, 148

25877

09-04-2002

Stb. 2002, 196

01-04-2002

wijziging

12-04-2001

Stb. 2001, 194

26691

15-03-2002

Stb. 2002, 165

01-03-2002

wijziging

12-12-2001

Stb. 2002, 14

27258

25-01-2002

Stb. 2002, 51

01-01-2002

wijziging

20-12-2001

Stb. 2001, 673

28028

20-12-2001

Stb. 2001, 703

wijziging

20-12-2001

Stb. 2001, 675

28031

20-12-2001

Stb. 2001, 703

wijziging

08-11-2001

Stb. 2001, 559

27576

12-12-2001

Stb. 2001, 658

wijziging

27-09-2001
samen met
12-12-2001

Stb. 2001, 481
samen met
Stb. 2001, 664

27472
samen met
28075

27-09-2001

Stb. 2001, 481

14-12-2001

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 606

27159

06-12-2001

Stb. 2001, 606

01-09-2001

wijziging

02-11-2000

Stb. 2000, 481

26016

08-08-2001

Stb. 2001, 370

wijziging

07-09-2000

Stb. 2000, 365

26114

08-08-2001

Stb. 2001, 370

15-07-2001

wijziging

26-01-2001

Stb. 2001, 70

22775

04-07-2001

Stb. 2001, 327

11-07-2001

wijziging

22-06-2001

Stb. 2001, 315

27509

22-06-2001

Stb. 2001, 315

01-06-2001

wijziging

17-05-2001

Stb. 2001, 245

27573

17-05-2001

Stb. 2001, 245

23-05-2001

wijziging

17-05-2001

Stb. 2001, 234

27494

17-05-2001

Stb. 2001, 234

01-04-2001

wijziging

21-12-2000

Stb. 2001, 28

26023

27-03-2001

Stb. 2001, 158

wijziging

13-12-2000

Stb. 2001, 20

26871

21-03-2001

Stb. 2001, 154

01-03-2001

wijziging

07-12-2000

Stb. 2000, 540

26667

30-01-2001

Stb. 2001, 64

22-02-2001

wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 586

26841

14-12-2000

Stb. 2000, 604

01-02-2001

wijziging

13-12-2000

Stb. 2000, 616

26469

20-01-2001

Stb. 2001, 43

wijziging

30-11-2000

Stb. 2000, 530

26848

18-01-2001

Stb. 2001, 36

wijziging

07-09-2000

Stb. 2000, 365

26114

20-01-2001

Stb. 2001, 44

01-10-2000

wijziging

28-10-1999

Stb. 1999, 464

25437

18-01-2000

Stb. 2000, 38

12-07-2000

wijziging

27-06-2000

Stb. 2000, 282

25768

27-06-2000

Stb. 2000, 282

01-07-2000

wijziging

20-01-2000

Stb. 2000, 40

23993

31-05-2000

Stb. 2000, 237

01-06-2000

wijziging

28-10-1999

Stb. 1999, 484

26363

24-05-2000

Stb. 2000, 226

12-05-2000

wijziging

25-04-2000

Stb. 2000, 173

26519

04-05-2000

Stb. 2000, 193

01-01-2000

wijziging

01-07-1998

Stb. 1998, 434

25843

06-12-1999

Stb. 1999, 526

01-12-1999

wijziging

11-11-1999

Stb. 1999, 494

26492

11-11-1999

Stb. 1999, 494

01-06-1999

wijziging

19-04-1999

Stb. 1999, 194

25392

19-05-1999

Stb. 1999, 198

15-04-1999

wijziging

25-02-1999

Stb. 1999, 110

25474

03-04-1999

Stb. 1999, 155

26-02-1999

wijziging

04-02-1999

Stb. 1999, 80

25638

04-02-1999

Stb. 1999, 80

17-02-1999

wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-01-1999

wijziging

18-06-1998

Stb. 1998, 430

24263

09-11-1998

Stb. 1998, 623

15-12-1998

wijziging

19-10-1998

Stb. 1998, 610

25533

26-11-1998

Stb. 1998, 664

01-12-1998

wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

03-07-1998

wijziging

24-06-1998

Stb. 1998, 375

24112

30-06-1998

Stb. 1998, 376

01-04-1998

wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 773

25189

21-02-1998

Stb. 1998, 127

02-02-1998

wijziging

15-01-1998

Stb. 1998, 35

24834

15-01-1998

Stb. 1998, 36

01-01-1998

wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 697

24139

17-12-1997

Stb. 1997, 698

wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 660

25407

19-12-1997

Stb. 1997, 746

wijziging

20-06-1996

Stb. 1996, 334

24040

11-12-1997

Stb. 1997, 581

24-12-1997

wijziging

11-12-1997

Stb. 1997, 674

25298

11-12-1997

Stb. 1997, 674

01-12-1997

wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 655

19522

19-11-1997

Stb. 1997, 553

02-10-1997

wijziging

25-06-1997

Stb. 1997, 282

24256

05-07-1997

Stb. 1997, 300

01-10-1997

wijziging

25-06-1997

Stb. 1997, 280

23445

05-07-1997

Stb. 1997, 295

30-06-1997

wijziging

15-05-1997

Stb. 1997, 212

23689

06-06-1997

Stb. 1997, 240

15-11-1996

wijziging

07-10-1996

Stb. 1996, 505

24269

21-10-1996

Stb. 1996, 523

01-10-1996

wijziging

26-01-1995
samen met
24-05-1995

Stb. 1995, 71
samen met
Stb. 1995, 283

23814

12-09-1996

Stb. 1996, 472

01-09-1996

wijziging

24-09-1992

Stb. 1992, 585

16447

04-07-1996

Stb. 1996, 399

01-06-1996

wijziging

24-05-1996

Stb. 1996, 276

24496

30-05-1996

Stb. 1996, 279

01-02-1996

wijziging

06-12-1995

Stb. 1996, 15

23179

06-12-1995

Stb. 1996, 15

wijziging

13-11-1995

Stb. 1995, 575

23682

13-11-1995

Stb. 1995, 575

12-01-1996

wijziging

06-12-1995

Stb. 1996, 15

23179

06-12-1995

Stb. 1996, 15

15-12-1995

wijziging

06-12-1995

Stb. 1995, 592

24259

06-12-1995

Stb. 1995, 592

29-09-1995

wijziging

14-09-1995

Stb. 1995, 442

23797

14-09-1995

Stb. 1995, 442

01-09-1995

wijziging

07-07-1994
samen met
12-04-1995

Stb. 1994, 528
samen met
Stb. 1995, 227

21327
samen met
23855

10-07-1995

Stb. 1995, 357

wijziging

07-07-1994

Stb. 1994, 529

22889

10-07-1995

Stb. 1995, 357

10-08-1995

wijziging

30-03-1995

Stb. 1995, 195

23229

01-08-1995

Stb. 1995, 373

15-05-1995

wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 227

23855

08-05-1995

Stb. 1995, 259

01-04-1995

wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 29

21345

30-03-1995

Stb. 1995, 160

27-01-1995

wijziging

21-12-1994

Stb. 1995, 32

23681

21-12-1994

Stb. 1995, 32

01-01-1995

wijziging

17-11-1994

Stb. 1994, 858

23664

15-12-1994

Stb. 1994, 919

wijziging

14-10-1993

Stb. 1993, 555

21847

25-10-1994

Stb. 1994, 777

01-10-1994

wijziging

07-07-1994

Stb. 1994, 565

21147

22-09-1994

Stb. 1994, 707

01-09-1994

wijziging

07-07-1994

Stb. 1994, 529

22889

07-07-1994

Stb. 1994, 529

wijziging

16-06-1994

Stb. 1994, 628

23444

21-03-1995

Stb. 1994, 632

15-07-1994

wijziging

29-06-1994

Stb. 1994, 501

23464

04-07-1994

Stb. 1994, 502

01-06-1994

wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 660

22694

09-03-1994

Stb. 1994, 190

01-04-1994

wijziging

27-01-1994

Stb. 1994, 60

22268

27-01-1994

Stb. 1994, 60

wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 725

23088

07-01-1994

Stb. 1994, 27

18-02-1994

wijziging

04-02-1994

Stb. 1994, 82

23082

04-02-1994

Stb. 1994, 82

01-02-1994

wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 679

21027

09-12-1993

Stb. 1993, 679

wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 603

22483

11-11-1993

Stb. 1993, 603

18-01-1994

wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 725

23088

07-01-1994

Stb. 1994, 27

15-01-1994

wijziging

15-12-1993

Stb. 1994, 13

22909

29-12-1993

Stb. 1994, 14

01-01-1994

wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 707

22735

23-12-1993

Stb. 1993, 708

wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 610

22893

11-11-1993

Stb. 1993, 610

wijziging

08-11-1993

Stb. 1993, 598

23024

08-11-1993

Stb. 1993, 598

31-12-1993

wijziging

24-02-1993

Stb. 1993, 141

22142

23-12-1993

Stb. 1993, 709

01-11-1993

wijziging

16-09-1993

Stb. 1993, 486

21968

16-09-1993

Stb. 1993, 486

15-10-1993

wijziging

16-09-1993

Stb. 1993, 516

22523

16-09-1993

Stb. 1993, 516

01-09-1993

wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 369

22962

23-08-1993

Stb. 1993, 456

wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 369

22962

07-07-1993

Stb. 1993, 369

01-08-1993

wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 369

22962

07-07-1993

Stb. 1993, 370

31-07-1993

wijziging

08-10-1992

Stb. 1992, 593

21073

06-07-1993

Stb. 1993, 400

01-07-1993

wijziging

01-10-1992

Stb. 1992, 548

20520

16-04-1993

Stb. 1993, 234

01-06-1993

wijziging

24-03-1993

Stb. 1993, 182

19757

24-03-1993

Stb. 1993, 182

wijziging

24-09-1992

Stb. 1992, 585

16447

05-04-1993

Stb. 1993, 229

01-03-1993

wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 33

21551

23-12-1992

Stb. 1993, 33

wijziging

10-12-1992

Stb. 1993, 11

21504

05-02-1993

Stb. 1993, 98

01-01-1993

wijziging

23-11-1992

Stb. 1992, 642

21641

23-11-1992

Stb. 1992, 642

wijziging

14-11-1991

Stb. 1991, 623

20239

14-11-1991

Stb. 1991, 623

01-08-1992

wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 287

21186

04-06-1992

Stb. 1992, 287

18-07-1992

wijziging

01-07-1992

Stb. 1992, 378

22340

01-07-1992

Stb. 1992, 378

15-06-1992

wijziging

07-03-1991

Stb. 1991, 141

21038

20-05-1992

Stb. 1992, 258

01-05-1992

wijziging

27-11-1991

Stb. 1991, 663

21241

13-03-1992

Stb. 1992, 116

01-02-1992

wijziging

14-11-1991

Stb. 1991, 623

20239

14-11-1991

Stb. 1991, 623

wijziging

09-10-1991

Stb. 1991, 520

21565

21-01-1992

Stb. 1992, 39

01-01-1992

wijziging

02-12-1991

Stb. 1991, 664

21658

20-02-1990

Stb. 1990, 90

wijziging

20-11-1991

Stb. 1991, 626

21626

12-12-1991

Stb. 1991, 708

wijziging

28-12-1989
samen met
06-12-1991

Stb. 1989, 616
samen met
Stb. 1991, 606

17896

20-02-1990

Stb. 1990, 90

31-12-1991

wijziging

14-11-1991

Stb. 1991, 631

17-12-1991

Stb. 1991, 737

01-12-1991

wijziging

09-10-1991

Stb. 1991, 519

20930

09-10-1991

Stb. 1991, 519

06-10-1991

wijziging

17-12-1987

Stb. 1987, 640

18436

25-09-1991

Stb. 1991, 490

01-10-1991

wijziging

01-07-1991

Stb. 1991, 415

19816

01-07-1991

Stb. 1991, 415

01-04-1991

wijziging

23-05-1990
samen met
22-03-1991

Stb. 1990, 379
samen met
Stb. 1991, 127

19979

04-03-1991

Stb. 1991, 100

01-01-1991

wijziging

14-06-1990

Stb. 1990, 369

16813

30-11-1990

Stb. 1990, 582

01-05-1990

wijziging

19-04-1989

Stb. 1989, 112

20897

23-04-1990

Stb. 1990, 180

01-12-1989

wijziging

25-10-1989

Stb. 1989, 482

20074

02-11-1989

Stb. 1989, 503

01-11-1989

wijziging

25-10-1989

Stb. 1989, 480

21151

26-10-1989

Stb. 1989, 481

21-09-1989

t/m 01-07-1989

wijziging

08-08-1989

Stb. 1989, 358

19399

08-08-1989

Stb. 1989, 359

01-08-1989

wijziging

24-05-1989

Stb. 1989, 189

20652

24-05-1989

Stb. 1989, 189

01-07-1989

wijziging

08-08-1989

Stb. 1989, 358

19399

08-08-1989

Stb. 1989, 359

01-05-1989

wijziging

08-11-1988

Stb. 1988, 672

19630

06-03-1989

Stb. 1989, 48

01-03-1989

wijziging

19-01-1989

Stb. 1989, 7

19020

03-02-1989

Stb. 1989, 18

16-02-1989

wijziging

02-02-1989

Stb. 1989, 16

19935

02-02-1989

Stb. 1989, 16

05-01-1989

wijziging

19-05-1988
samen met

Stb. 1988, 276
samen met
Stb. 1988, 277

18439

14-12-1973

Trb. 1988, 166

01-01-1989

wijziging

26-10-1988

Stb. 1988, 521

20370

01-12-1988

Stb. 1988, 550

wijziging

16-06-1988

Stb. 1988, 305

19775

01-12-1988

Stb. 1988, 542

01-09-1988

wijziging

07-07-1988

Stb. 1988, 352

20289

11-08-1988

Stb. 1988, 389

wijziging

26-11-1986

Stb. 1986, 593

18764

01-08-1988

Stb. 1988, 380

wijziging

19-11-1986
samen met
07-07-1988

Stb. 1986, 587
samen met
Stb. 1988, 321

11932

01-08-1988

Stb. 1988, 380

01-05-1988

wijziging

17-03-1988

Stb. 1988, 104

17476

17-03-1988

Stb. 1988, 104

30-04-1988

wijziging

11-02-1988

Stb. 1988, 77

19803

20-04-1988

Stb. 1988, 172

27-04-1988

wijziging

20-04-1988

Stb. 1988, 157

19427

20-04-1988

Stb. 1988, 157

03-04-1988

wijziging

11-02-1988

Stb. 1988, 77

19803

20-04-1988

Stb. 1988, 172

01-04-1988

wijziging

03-12-1987

Stb. 1987, 590

10377

07-01-1988

Stb. 1988, 8

01-01-1988

wijziging

01-07-1987

Stb. 1987, 334

15416

09-12-1987

Stb. 1987, 558

wijziging

10-09-1986

Stb. 1986, 464

18129

03-10-1987

Stb. 1987, 448

01-07-1987

wijziging

21-04-1987

Stb. 1987, 221

18290

21-04-1987

Stb. 1987, 221

01-03-1987

wijziging

29-01-1987

Stb. 1987, 38

19372

14-02-1987

Stb. 1987, 48

01-01-1987

wijziging

26-11-1986

Stb. 1986, 593

18764

27-11-1986

Stb. 1986, 594

01-10-1986

wijziging

23-04-1986

Stb. 1986, 206

18802

22-08-1986

Stb. 1986, 473

01-09-1986

wijziging

26-06-1986

Stb. 1986, 388

19222

26-06-1986

Stb. 1986, 388

01-08-1986

wijziging

16-05-1986
samen met
30-05-1986

Stb. 1986, 273
samen met
Stb. 1986, 290

19051

16-05-1986

Stb. 1986, 273

27-07-1986

wijziging

03-07-1985

Stb. 1985, 385

15836

01-05-1986

Stb. 1986, 245

21-05-1986

wijziging

03-07-1985

Stb. 1985, 385

15836

01-05-1986

Stb. 1986, 245

19-05-1986

wijziging

23-04-1986

Stb. 1986, 206

18802

23-04-1986

Stb. 1986, 206

07-04-1986

wijziging

27-03-1986

Stb. 1986, 139

18973

27-03-1986

Stb. 1986, 140

01-01-1986

wijziging

12-12-1985

Stb. 1985, 662

19111

13-12-1985

Stb. 1985, 663

19-07-1985

wijziging

06-03-1985

Stb. 1985, 131

15972

23-05-1985

Stb. 1985, 285

01-04-1985

wijziging

27-02-1985

Stb. 1985, 115

17337

27-02-1985

Stb. 1985, 115

01-11-1984

wijziging

01-05-1981

Stb. 1981, 257

15475

17-05-1984
samen met
21-07-1984

Stb. 1984, 218
samen met
Stb. 1984, 356

01-09-1984

wijziging

05-07-1984

Stb. 1984, 332

16652

05-07-1984

Stb. 1984, 332

01-05-1984

tekstplaatsing

23-03-1984

Stb. 1984, 92

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

19-12-1983

wijziging

09-11-1983

Stb. 1983, 576

17397

09-11-1983

Stb. 1983, 576

01-06-1983

wijziging

24-09-1992

Stb. 1992, 585

16447

05-04-1993

Stb. 1993, 229

02-05-1983

wijziging

24-03-1983

Stb. 1983, 152

16518

24-03-1983

Stb. 1983, 152

01-05-1983

wijziging

31-03-1983

Stb. 1983, 153

15012

14-04-1983

Stb. 1983, 174

20-04-1983

wijziging

24-03-1983

Stb. 1983, 135

17377

24-03-1983

Stb. 1983, 135

01-01-1983

wijziging

14-05-1980

Stb. 1980, 233

15943

09-12-1982

Stb. 1982, 675

wijziging

03-07-1974

Stb. 1974, 388

11709

09-12-1982

Stb. 1982, 675

24-02-1982

wijziging

27-01-1982

Stb. 1982, 12

15678

27-01-1982

Stb. 1982, 12

08-07-1981

wijziging

07-05-1981

Stb. 1981, 330

16032

07-05-1981

Stb. 1981, 330

29-06-1981

wijziging

22-05-1981

Stb. 1981, 306

16115

22-05-1981

Stb. 1981, 306

15-06-1981

wijziging

11-12-1980

Stb. 1980, 666

15842

10-04-1981

Stb. 1981, 190

16-01-1980

wijziging

14-12-1979

Stb. 1979, 693

11001

14-12-1979

Stb. 1979, 693

25-04-1979

wijziging

10-03-1979

Stb. 1979, 170

14322

10-03-1979

Stb. 1979, 170

01-12-1978

wijziging

10-10-1978

Stb. 1978, 528

15019

10-10-1978

Stb. 1978, 528

16-10-1978

wijziging

08-09-1976

Stb. 1976, 484

13386

05-10-1978

Stb. 1978, 497

wijziging

23-06-1976

Stb. 1976, 377

13655

05-10-1978

Stb. 1978, 497

12-06-1978

wijziging

10-05-1978

Stb. 1978, 251

14636

10-05-1978

Stb. 1978, 251

26-04-1978

wijziging

25-03-1978

Stb. 1978, 155

11249

25-03-1978

Stb. 1978, 155

01-01-1977

wijziging

05-06-1975

Stb. 1975, 353

12294

10-11-1976

Stb. 1976, 628

01-09-1976

wijziging

23-06-1976

Stb. 1976, 377

13655

23-06-1976

Stb. 1976, 377

26-07-1976

wijziging

08-04-1976

Stb. 1976, 229

11416

22-06-1976

Stb. 1976, 342

17-06-1976

wijziging

12-05-1976

Stb. 1976, 282

13236

12-05-1976

Stb. 1976, 282

01-05-1976

wijziging

10-12-1975

Stb. 1975, 684

12751

22-04-1976

Stb. 1976, 226

24-12-1975

wijziging

10-12-1975

Stb. 1975, 684

12751

10-12-1975

Stb. 1975, 684

28-07-1975

wijziging

26-06-1975

Stb. 1975, 340

13235

26-06-1975

Stb. 1975, 340

01-01-1974

wijziging

26-10-1973

Stb. 1973, 509

9994

26-10-1973

Stb. 1973, 509

13-10-1973

wijziging

13-12-1972

Stb. 1972, 746

10658

10-09-1973

Stb. 1973, 473

26-09-1973

wijziging

10-05-1973

Stb. 1973, 228

11866

12-09-1973

Stb. 1973, 436

13-08-1973

wijziging

13-07-1973

Stb. 1973, 330

11130

13-07-1973

Stb. 1973, 330

29-06-1973

wijziging

10-05-1973

Stb. 1973, 228

11866

12-09-1973

Stb. 1973, 436

01-05-1973

wijziging

21-03-1973

Stb. 1973, 135

11933

21-03-1973

Stb. 1973, 135

24-01-1973

wijziging

21-12-1972

Stb. 1972, 759

11271

21-12-1972

Stb. 1972, 759

01-10-1971

wijziging

06-05-1971

Stb. 1971, 291

11164

30-06-1971

Stb. 1971, 438

30-07-1971

wijziging

23-04-1971

Stb. 1971, 448

9705

23-04-1971

Stb. 1971, 448

29-06-1971

wijziging

03-05-1971

Stb. 1971, 287

11174

01-06-1971

Stb. 1971, 363

12-05-1971

wijziging

08-04-1971

Stb. 1971, 212

10347

08-04-1971

Stb. 1971, 212

03-05-1971

wijziging

31-03-1971

Stb. 1971, 166

10594

31-03-1971

Stb. 1971, 166

01-05-1971

wijziging

10-09-1970

Stb. 1970, 414

9595

30-10-1970

Stb. 1970, 533

23-04-1971

wijziging

07-04-1971

Stb. 1971, 180

9419

07-04-1971

Stb. 1971, 180

29-03-1971

wijziging

18-02-1971

Stb. 1971, 96

9724

18-02-1971

Stb. 1971, 96

01-12-1970

wijziging

13-11-1969

Stb. 1969, 536

7884

05-11-1970

Stb. 1970, 537

12-02-1970

wijziging

16-05-1969

Stb. 1969, 224

9492

24-12-1969

Stb. 1969, 608

01-01-1970

wijziging

28-08-1969

Stb. 1969, 350

8725

11-12-1969

Stb. 1969, 561

wijziging

03-04-1967
samen met
28-05-1969

Stb. 1969, 167
samen met
Stb. 1969, 258

8436

28-05-1969

Stb. 1969, 258

wijziging

03-04-1967
samen met
28-05-1969

Stb. 1969, 167
samen met
Stb. 1969, 258

8436

04-06-1969

Stb. 1969, 259

wijziging

21-02-1963

Stb. 1963, 82

5861

12-11-1969

Stb. 1969, 514

09-06-1969

wijziging

08-05-1969

Stb. 1969, 191

9638

08-05-1969

Stb. 1969, 191

01-05-1968

wijziging

16-03-1968

Stb. 1968, 161

8447

16-03-1968

Stb. 1968, 161

25-12-1967

wijziging

23-11-1967

Stb. 1967, 565

8437

23-11-1967

Stb. 1967, 565

01-11-1967

wijziging

07-10-1964

Stb. 1964, 386

6811

17-02-1967

Stb. 1967, 123

09-08-1967

wijziging

30-06-1967

Stb. 1967, 377

8538

30-06-1967

Stb. 1967, 377

12-04-1967

wijziging

16-03-1967

Stb. 1967, 152

7979

16-03-1967

Stb. 1967, 152

01-01-1967

wijziging

21-07-1966

Stb. 1965, 319

7175

07-12-1966

Stb. 1966, 534

wijziging

21-07-1966

Stb. 1966, 319

7175

07-12-1966

Stb. 1966, 534

24-08-1966

wijziging

21-07-1966

Stb. 1966, 322

8400

21-07-1966

Stb. 1966, 322

12-07-1965

wijziging

02-06-1965

Stb. 1965, 238

7911

02-06-1965

Stb. 1965, 238

01-07-1965

wijziging

09-11-1961

Stb. 1961, 402

4141

16-02-1965

Stb. 1965, 58

31-12-1964

wijziging

10-12-1964

Stb. 1964, 483

7603

16-12-1964

Stb. 1964, 508

01-12-1964

wijziging

25-07-1964

Stb. 1964, 315

7113

16-10-1964

Stb. 1964, 393

25-12-1963

wijziging

20-11-1963

Stb. 1963, 485

7101

20-11-1963

Stb. 1963, 485

01-03-1962

wijziging

25-01-1961

Stb. 1961, 19

3868

25-01-1961

Stb. 1961, 19

01-01-1962

wijziging

25-01-1961

Stb. 1961, 19

3868

12-07-1962

Stb. 1962, 251

01-01-1961

wijziging

22-12-1960

Stb. 1960, 559

2597

28-12-1960

Stb. 1960, 580

25-06-1960

wijziging

23-06-1960

Stb. 1960, 239

5934

23-06-1960

Stb. 1960, 239

01-08-1959

wijziging

06-03-1957

Stb. 1957, 72

4134

21-05-1959

Stb. 1959, 178

01-05-1959

wijziging

09-01-1958

Stb. 1958, 7

4415

21-04-1959

Stb. 1959, 128

01-02-1959

wijziging

22-05-1958

Stb. 1958, 296

4034

05-01-1959

Stb. 1959, 3

16-10-1958

wijziging

28-07-1958

Stb. 1958, 439

5104

28-07-1958

Stb. 1958, 439

01-06-1958

wijziging

31-07-1957

Stb. 1957, 325

4362

25-02-1958

Stb. 1958, 93

01-01-1958

wijziging

04-07-1957

Stb. 1957, 244

3525

23-12-1957

Stb. 1957, 545

31-01-1957

wijziging

20-12-1956

Stb. 1956, 667

4342

20-12-1956

Stb. 1956, 667

01-11-1956

wijziging

26-01-1956

Stb. 1956, 42

3530

04-06-1956

Stb. 1956, 325

01-07-1956

wijziging

24-12-1954

Stb. 1954, 602

2814

26-05-1956

Stb. 1956, 308

01-04-1956

wijziging

07-07-1955

Stb. 1955, 390

2410

15-03-1956

Stb. 1956, 110

12-01-1956

wijziging

15-12-1955

Stb. 1955, 552

4007

15-12-1955

Stb. 1955, 552

01-01-1956

wijziging

23-06-1952

Stb. 1952, 362

1735

22-10-1955

Stb. 1955, 502

16-06-1955

wijziging

20-05-1955

Stb. 1955, 207

3741

20-05-1955

Stb. 1955, 207

03-02-1955

wijziging

19-05-1954

Stb. 1954, 216

2511

03-01-1955

Stb. 1955, 2

01-10-1954

wijziging

30-06-1954

Stb. 1954, 334

2600

20-09-1954

Stb. 1954, 410

31-05-1954

wijziging

04-05-1954

Stb. 1954, 169

2117

04-05-1954

Stb. 1954, 169

01-09-1953

wijziging

15-06-1951

Stb. 1951, 215

1703

13-06-1953

Stb. 1953, 293

01-06-1953

wijziging

21-12-1951

Stb. 1951, 596

1189

23-05-1953

Stb. 1953, 237

01-11-1952

wijziging

24-06-1939

Stb. 1939, 201

18

23-06-1952

Stb. 1952, 349

21-08-1952

wijziging

10-07-1952

Stb. 1952, 404

2419

10-07-1952

Stb. 1952, 404

05-08-1952

wijziging

10-07-1952

Stb. 1952, 408

2258

10-07-1952

Stb. 1952, 408

27-08-1951

wijziging

26-07-1951

Stb. 1951, 325

2143

26-07-1951

Stb. 1951, 325

16-07-1951

wijziging

15-06-1951

Stb. 1951, 214

1546

15-06-1951

Stb. 1951, 214

30-04-1951

wijziging

05-04-1951

Stb. 1951, 92

1554

05-04-1951

Stb. 1951, 92

10-10-1949

wijziging

09-09-1949

Stb. 1949, J 422

1212

09-09-1949

Stb. 1949, J 422

23-12-1948

wijziging

01-11-1948

Stb. 1948, I 480

1006

01-11-1948

Stb. 1948, I 480

01-09-1948

wijziging

10-07-1947

Stb. 1947, H 232

25

24-07-1948

Stb. 1948, I 343

01-08-1948

wijziging

10-07-1947

Stb. 1947, H 232

25

24-07-1948

Stb. 1948, I 343

05-06-1939

wijziging

13-05-1939

Stb. 1939, 200

42

13-05-1939

Stb. 1939, 200

01-10-1937

wijziging

14-06-1930

Stb. 1930, 240

18-05-1937

Stb. 1937, 280

wijziging

25-09-1929

Stb. 1929, 361

23-07-1937

Stb. 1937, 284

13-08-1936

wijziging

18-07-1936

Stb. 1936, 203

18-07-1936

Stb. 1936, 203

01-01-1936

wijziging

29-11-1935

Stb. 1935, 685

16-12-1935

Stb. 1935, 706

16-03-1935

wijziging

07-02-1935

Stb. 1935, 41

14-02-1935

Stb. 1935, 49

01-01-1935

wijziging

02-07-1934

Stb. 1934, 347

02-07-1934

Stb. 1934, 347

16-08-1934

wijziging

19-07-1934

Stb. 1934, 405

19-07-1934

Stb. 1934, 405

01-01-1934

wijziging

25-09-1929

Stb. 1929, 361

23-11-1933

Stb. 1933, 625

19-09-1933

wijziging

15-09-1933

Stb. 1933, 476

15-09-1933

Stb. 1933, 476

01-08-1933

wijziging

06-04-1933

Stb. 1933, 141

10-07-1933

Stb. 1933, 356

22-04-1933

wijziging

20-04-1933

Stb. 1933, 179

20-04-1933

Stb. 1933, 179

01-12-1932

wijziging

04-11-1932

Stb. 1932, 524

04-11-1932

Stb. 1932, 524

02-05-1932

wijziging

31-03-1932

Stb. 1932, 131

31-03-1932

Stb. 1932, 131

30-12-1930

wijziging

28-11-1930

Stb. 1930, 431

28-11-1930

Stb. 1930, 431

01-09-1930

wijziging

25-06-1929

Stb. 1929, 360

12-06-1930

Stb. 1930, 227

01-04-1929

wijziging

02-07-1928

Stb. 1928, 216

08-09-1928

Stb. 1928, 364

01-11-1928

wijziging

28-05-1925
samen met
21-07-1928

Stb. 1925, 221
samen met
Stb. 1928, 251

18-10-1928

Stb. 1928, 399

wijziging

28-05-1925

Stb. 1925, 221

21-07-1928

Stb. 1928, 251

21-08-1928

wijziging

21-07-1928

Stb. 1928, 288

21-07-1928

Stb. 1928, 288

13-06-1928

wijziging

12-05-1928

Stb. 1928, 176

12-05-1928

Stb. 1928, 176

14-06-1927

wijziging

13-05-1927

Stb. 1927, 156

13-05-1927

Stb. 1927, 156

01-02-1927

wijziging

10-06-1926

Stb. 1926, 171

04-09-1926

Stb. 1926, 324

wijziging

22-12-1924

Stb. 1924, 573

04-09-1926

Stb. 1926, 324

01-01-1926

wijziging

29-06-1925

Stb. 1925, 308

04-12-1925

Stb. 1925, 465

29-07-1925

wijziging

29-06-1925

Stb. 1925, 314

29-06-1925

Stb. 1925, 314

28-07-1925

wijziging

23-06-1925

Stb. 1925, 243

23-06-1925

Stb. 1925, 243

27-08-1924

wijziging

28-06-1924

Stb. 1924, 370

28-06-1924

Stb. 1924, 370

26-08-1924

wijziging

28-06-1924

Stb. 1924, 370

28-06-1924

Stb. 1924, 370

07-07-1924

wijziging

07-06-1924

Stb. 1924, 276

07-06-1924

Stb. 1924, 276

01-01-1923

wijziging

05-07-1921

Stb. 1921, 841

02-09-1922

Stb. 1922, 514

24-12-1922

wijziging

24-11-1922

Stb. 1922, 612

24-11-1922

Stb. 1922, 612

01-11-1922

wijziging

05-07-1921

Stb. 1921, 834

04-10-1922

Stb. 1922, 544

15-10-1922

wijziging

05-07-1921

Stb. 1921, 842

30-04-1922

Stb. 1922, 543

01-09-1922

wijziging

05-07-1921

Stb. 1921, 833

07-08-1922

Stb. 1922, 484

28-06-1922

wijziging

19-05-1922

Stb. 1922, 313

19-05-1922

Stb. 1922, 313

05-06-1922

wijziging

05-05-1922

Stb. 1922, 246

05-05-1922

Stb. 1922, 246

06-08-1920

wijziging

28-07-1920

Stb. 1920, 619

28-07-1920

Stb. 1920, 619

17-05-1920

wijziging

16-04-1920

Stb. 1920, 194

16-04-1920

Stb. 1920, 194

13-11-1919

wijziging

04-11-1919

Stb. 1919, 632

04-11-1919

Stb. 1919, 632

07-07-1919

wijziging

07-06-1919

Stb. 1919, 311

07-06-1919

Stb. 1919, 311

26-06-1918

wijziging

17-06-1918

Stb. 1918, 397

17-06-1918

Stb. 1918, 397

23-06-1918

wijziging

17-06-1918

Stb. 1918, 395

17-06-1918

Stb. 1918, 395

30-12-1915

wijziging

16-12-1915

Stb. 1915, 247

16-12-1915

Stb. 1915, 511

25-08-1915

wijziging

02-08-1915

Stb. 1915, 365

02-08-1915

Stb. 1915, 365

20-09-1914

wijziging

27-08-1914

Stb. 1914, 426

27-08-1914

Stb. 1914, 426

01-01-1914

wijziging

07-01-1911

Stb. 1911, 5

07-01-1911

Stb. 1911, 5

01-11-1912

wijziging

23-09-1912

Stb. 1912, 308

23-09-1912

Stb. 1912, 308

01-01-1912

wijziging

20-05-1911

Stb. 1911, 130

27-05-1911

Stb. 1912, 135

wijziging

20-05-1911

Stb. 1911, 130

27-05-1911

Stb. 1911, 135

15-06-1911

wijziging

20-05-1911

Stb. 1911, 130

27-05-1911

Stb. 1912, 135

wijziging

20-05-1911

Stb. 1911, 130

27-05-1911

Stb. 1911, 135

01-12-1905

wijziging

12-05-1902

Stb. 1902, 61

25-10-1905

Stb. 1905, 292

wijziging

12-02-1901

Stb. 1901, 63

25-10-1905

Stb. 1905, 292

11-04-1903

wijziging

11-04-1903

Stb. 1903, 101

11-04-1903

Stb. 1903, 101

01-09-1896

wijziging

20-01-1896

Stb. 1896, 9

20-01-1896

Stb. 1896, 9

01-06-1896

wijziging

15-04-1896

Stb. 1896, 70

15-04-1896

Stb. 1896, 70

01-07-1893

wijziging

12-12-1892

Stb. 1892, 268

12-12-1892

Stb. 1892, 268

27-01-1888

wijziging

31-12-1887

Stb. 1887, 265

31-12-1887

Stb. 1887, 265

01-09-1886

wijziging

15-01-1886

Stb. 1886, 6

15-04-1886

Stb. 1886, 64

wijziging

15-01-1886

Stb. 1886, 6

15-01-1886

Stb. 1886, 6

nieuwe-regeling

03-03-1881

Stb. 1881, 35

15-04-1886

Stb. 1886, 64

30-01-1886

wijziging

15-01-1886

Stb. 1886, 6

15-01-1886

Stb. 1886, 6

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 77s, Artikel 77t, Artikel 77ta, Artikel 77tb