Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Op weg naar de Omgevingswet

Op 1 januari 2022 zal de Omgevingswet in werking treden. In dit magazine beschouwen we de huidige stand van zaken en de zorgen die nu nog leven. Bent u goed op weg naar de Omgevingswet? Met o.a. een interview met Heleen Groot en bijdragen van Saskia Moolhuijzen, Ingrid Kersten en Jur van der Velde.

Energietransitie in de gebouwde omgeving

Ter gelegenheid van het volledig vernieuwde Omgevingsweb hebben wij het magazine Energietransitie in de gebouwde omgeving gepubliceerd. U leest onder andere over wetgeving die de energietransitie (on)mogelijk maakt, integraal werken, waterstof en windenergie in de gebouwde omgeving.

Kennismarkt Omgevingswet 2018

Kennismarkt Omgevingswet 2018

In dit magazine blikken we terug op de Kennismarkt Omgevingswet 2018. U vindt o.a. samenvattingen van de keynote speakers, de presentaties van de workshops en foto's van de dag.

Onder redactie van: Hester Sjoer

Energietransitie

Het thema van deze editie is Energietransitie. Hét agendapunt van de komende jaren is toewerken naar het doel om in 2050 een (bijna) geheel duurzame energievoorziening te hebben. Ook moet de gebouwde omgeving nagenoeg CO2- en aardgasvrij zijn. De overheid presenteerde in juli 2018 de hoofdlijnen van de ambitieuze doelstellingen om klimaatverandering tegen te gaan in het Klimaatakkoord. De urgentie van de energietransitie is duidelijk. Onduidelijk is nog wel hoe partijen goed kunnen samenwerken, zowel op centraal als decentraal niveau, om het doel zo efficiënt en met zo min mogelijk kosten te bereiken. Ook via het themadossier 'Duurzame energie' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom dit onderwerp. Onder redactie van: Maaike de Wit en Joost Hoekstra

Parkeren

Het thema van deze editie is Parkeren. Parkeren is een veelzijdig thema binnen het Omgevingsrecht en niet meer weg te denken bij ruimtelijke planvorming. In dit themanummer belichten we een aantal interessante facetten van het onderwerp parkeren en leest u welke regels rondom parkeren en bestemmingsplannen veranderen per 1 juli 2018. In dit magazine leest u hoe u ervoor kunt zorgen dat een parkeerregeling in één keer aan alle bestemmingsplannen kan worden toegevoegd. Ook komt aan de orde wat een parkeernorm nu eigenlijk is en welke factoren meespelen bij het bepalen van deze norm. Up-to-date blijft u over het thema parkeren door het gelijknamige themadossier 'Parkeren' regelmatig te bezoeken op Omgevingsweb. Onder redactie van: Daniëlle Roelands-Fransen

Geluid

Het thema van deze editie is Geluid. Geluid is een breed onderwerp waarmee u in het dagelijks leven op ieder moment te maken heeft. Geluid is altijd actueel. In dit themanummer zoomen we onder andere in op evenementen beleid, de evolutie van stille wegdekken en geluidsregelgeving in de Omgevingswet. Zo komen in het openingsartikel de vernieuwde geluidsregels in het Omgevingsplan aan de orde. Ook zal worden vooruitgekeken naar maatwerkvoorschriften bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Alle reden om snel het magazine te ‘openen’! Up-to-date blijft u over het thema geluid door het gelijknamige themadossier 'Geluid' regelmatig te bezoeken op Omgevingsweb. Onder redactie van: Daniëlla Nijman

Private Kwaliteitsborging

Dit nummer betreft het thema Private kwaliteitsborging. Private kwaliteitsborging is een samenhangend stelsel van kwaliteitseisen en -procedures waarmee marktpartijen aantoonbaar garanderen dat het te realiseren bouwplan bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft. Het kwaliteitsniveau is gerelateerd aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. Dit betekent een andere rol voor bouw- en woningtoezicht. Met dit magazine bent u compleet op de hoogte van de juridische ins-en-outs van Private kwaliteitsborging en hoe dit in de praktijk wordt toegepast en uitgevoerd. Onder redactie van: Hajé van Egmond en Ing. Gert-Jan van Leeuwen

Wet Natuurbescherming

Dit nummer betreft het thema Wet natuurbescherming. Sinds 1 januari 2017 is deze nieuwe wet, die de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet vervangt, van kracht. In dit magazine wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot o.a. gebiedsbescherming, soortenbescherming en jacht. Daarnaast bevat het magazine twee interviews over de impact van de nieuwe wet natuurbescherming en gedragscodes onder de nieuwe wet natuurbescherming. Met dit magazine bent u compleet op de hoogte van de juridische ins-en-outs van de Wet natuurbescherming en hoe dit de rechtspraak heeft veranderd. Onder redactie van mr. drs. M.M. Kaajan en mr. drs. F. Onrust.

Ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Met de ladder voor duurzame verstedelijking wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd. Het online magazine geeft u een compleet beeld hoe de Ladder in de praktijk te gebruiken. Binnen het magazine worden belangrijke vragen die in de praktijk spelen beantwoordt en het bevat tal van casussen hoe hiermee om te gaan. Binnen Omgevingsweb kunt u lezen hoe diverse partijen tegen de Ladder aankijken: het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Neprom en de lokale overheden. Leden van Omgevingsweb Professional hebben tevens toegang tot de artikelen met juridische diepgang, waarin vragen worden beantwoord als hoe worden de tredes van de Ladder doorlopen en hoe wordt met de Ladder omgegaan in juridische procedures? Onder redactie van mr. J.C. (Jan) van Oosten en mr. D.S.P. (Daniëlle) Roelands-Fransen.

Relativiteitsvereiste

Het relativiteitsvereiste is een aantal jaar geleden in het bestuursprocesrecht ingevoerd. Het houdt in dat een belanghebbende die bij de bestuursrechter opkomt tegen een besluit zich alleen kan beroepen op rechtsregels die strekken tot bescherming van zijn belang. Met name in het omgevingsrecht komt het relativiteitsvereiste vaak aan de orde. Het online magazine geeft u een compleet beeld van de juridische ins-en-outs van het relativiteitsvereiste en hoe dit in de praktijk wordt toegepast en uitgevoerd. Binnen Omgevingsweb kunt u verschillende interviews lezen. Leden van Omgevingsweb Professional hebben tevens toegang tot de verdiepende artikelen zoals 'Het relativiteitsvereiste: waarom hadden we dat ook al weer nodig in het bestuursrecht?' en 'Relativiteit in het omgevingsrecht anno 2016'. Onder redactie van mr. E.C. Berkouwer en mr. J.H.A. van der Grinten

Erfpacht

Erfpacht betekent dat u woont of werkt op grond van een ander, vaak een gemeente. De eigenaar - 'erfpachter' - van een woning of bedrijfspand krijgt het gebruiksrecht van de grond. De erfpachter mag de grond gebruiken om er op te wonen, te werken of er een tuin te hebben. Voor het gebruik van de grond betaalt de erfpachter een jaarlijkse vergoeding. Het online magazine geeft u een compleet beeld van de juridische ins-en-outs van Erfpacht en hoe dit in de praktijk wordt toegepast en uitgevoerd. Binnen Omgevingsweb worden stellingen beantwoord over erfpacht, het stelsel en de uitvoeringspraktijk beantwoord vanuit het oogpunt van de advocaat, de taxateur, de rentmeester en de adviseur. Leden van Omgevingsweb Professional hebben tevens toegang tot de verdiepende artikelen. Onder redactie van ir. Michiel de Koe en mr. Willem Bosma.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

De programmatische aanpak stikstof (PAS) vormt het centrale instrument om de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden aan te pakken. Met het programma moet worden voorzien in een gebieds- en sector-overstijgende aanpak van de stikstofproblematiek. Het online magazine geeft u een compleet beeld hoe de PAS in de praktijk is geland, na de inwerkingtreding juli 2015. Binnen Omgevingsweb kunt u lezen hoe de agrarische sector tegen de PAS aankijkt en hoe het beleid zich verhoudt tot Belgie en Duitsland. Leden van Omgevingsweb Professional hebben tevens toegang tot de verdiepende artikelen. Onder redactie van prof. mr. Annelies Freriks en mr. Luuk Boerema.