Magazines

Magazine Geluid

Het thema van deze editie is Geluid. Geluid is een breed onderwerp waarmee u in het dagelijks leven op ieder moment te maken heeft. Geluid is altijd actueel.

In dit themanummer zoomen we onder andere in op evenementen beleid, de evolutie van stille wegdekken en geluidsregelgeving in de Omgevingswet. Zo komen in het openingsartikel de vernieuwde geluidsregels in het Omgevingsplan aan de orde. Ook zal worden vooruitgekeken naar maatwerkvoorschriften bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Alle reden om snel het magazine te ‘openen’!

Up-to-date blijft u over het thema geluid door het gelijknamige themadossier 'Geluid' regelmatig te bezoeken op Omgevingsweb.

Onder redactie van: Daniëlla Nijman

Open het magazine


Magazine Private kwaliteitsborging

Dit nummer betreft het thema Private kwaliteitsborging. Private kwaliteitsborging is een samenhangend stelsel van kwaliteitseisen en -procedures waarmee marktpartijen aantoonbaar garanderen dat het te realiseren bouwplan bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft. Het kwaliteitsniveau is gerelateerd aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. Dit betekent een andere rol voor bouw- en woningtoezicht.

Met dit magazine bent u compleet op de hoogte van de juridische ins-en-outs van Private kwaliteitsborging en hoe dit in de praktijk wordt toegepast en uitgevoerd.

Onder redactie van: Hajé van Egmond en Ing. Gert-Jan van Leeuwen

Open het magazine


Magazine Wet natuurbescherming

Dit nummer betreft het thema Wet natuurbescherming. Sinds 1 januari 2017 is deze nieuwe wet, die de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet vervangt, van kracht. In dit magazine wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot o.a. gebiedsbescherming, soortenbescherming en jacht. Daarnaast bevat het magazine twee interviews over de impact van de nieuwe wet natuurbescherming en gedragscodes onder de nieuwe wet natuurbescherming.

Met dit magazine bent u compleet op de hoogte van de juridische ins-en-outs van de Wet natuurbescherming en hoe dit de rechtspraak heeft veranderd.

Onder redactie van mr. drs. M.M. Kaajan en mr. drs. F. Onrust.

Open het magazine


Magazine Relativiteitsvereiste

Het relativiteitsvereiste is een aantal jaar geleden in het bestuursprocesrecht ingevoerd. Het houdt in dat een belanghebbende die bij de bestuursrechter opkomt tegen een besluit zich alleen kan beroepen op rechtsregels die strekken tot bescherming van zijn belang. Met name in het omgevingsrecht komt het relativiteitsvereiste vaak aan de orde.

Het online magazine geeft u een compleet beeld van de juridische ins-en-outs van het relativiteitsvereiste en hoe dit in de praktijk wordt toegepast en uitgevoerd. Binnen Omgevingsweb kunt u verschillende interviews lezen. Leden van Omgevingsweb Professional hebben tevens toegang tot de verdiepende artikelen zoals 'Het relativiteitsvereiste: waarom hadden we dat ook al weer nodig in het bestuursrecht?' en 'Relativiteit in het omgevingsrecht anno 2016'.

Onder redactie van mr. E.C. Berkouwer en mr. J.H.A. van der Grinten

Open het magazine


Magazine Erfpacht

Erfpacht betekent dat u woont of werkt op grond van een ander, vaak een gemeente. De eigenaar - 'erfpachter' - van een woning of bedrijfspand krijgt het gebruiksrecht van de grond. De erfpachter mag de grond gebruiken om er op te wonen, te werken of er een tuin te hebben. Voor het gebruik van de grond betaalt de erfpachter een jaarlijkse vergoeding.

Het online magazine geeft u een compleet beeld van de juridische ins-en-outs van Erfpacht en hoe dit in de praktijk wordt toegepast en uitgevoerd. Binnen Omgevingsweb worden stellingen beantwoord over erfpacht, het stelsel en de uitvoeringspraktijk beantwoord vanuit het oogpunt van de advocaat, de taxateur, de rentmeester en de adviseur. Leden van Omgevingsweb Professional hebben tevens toegang tot de verdiepende artikelen.

Onder redactie van ir. Michiel de Koe en mr. Willem Bosma.

Open het magazine


Magazine Programmatische Aanpak Stikstof

De programmatische aanpak stikstof (PAS) vormt het centrale instrument om de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden aan te pakken. Met het programma moet worden voorzien in een gebieds- en sector-overstijgende aanpak van de stikstofproblematiek.

Het online magazine geeft u een compleet beeld hoe de PAS in de praktijk is geland, na de inwerkingtreding juli 2015. Binnen Omgevingsweb kunt u lezen hoe de agrarische sector tegen de PAS aankijkt en hoe het beleid zich verhoudt tot Belgie en Duitsland. Leden van Omgevingsweb Professional hebben tevens toegang tot de verdiepende artikelen.

Onder redactie van prof. mr. Annelies Freriks en mr. Luuk Boerema.

Open het magazine


Magazine Ladder duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Met de ladder voor duurzame verstedelijking wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd.

Het online magazine geeft u een compleet beeld hoe de Ladder in de praktijk te gebruiken. Binnen het magazine worden belangrijke vragen die in de praktijk spelen beantwoordt en het bevat tal van casussen hoe hiermee om te gaan.

Binnen Omgevingsweb kunt u lezen hoe diverse partijen tegen de Ladder aankijken: het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Neprom en de lokale overheden. Leden van Omgevingsweb Professional hebben tevens toegang tot de artikelen met juridische diepgang, waarin vragen worden beantwoord als hoe worden de tredes van de Ladder doorlopen en hoe wordt met de Ladder omgegaan in juridische procedures?

Onder redactie van mr. J.C. (Jan) van Oosten en mr. D.S.P. (Daniëlle) Roelands-Fransen.

Open het magazine