Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 141

 • 1

  Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

 • 2

  De schuldige wordt gestraft:

  • 1°.

   met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie, indien hij opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

  • 2°.

   met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

  • 3°.

   met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld de dood ten gevolge heeft.

 • 3

  Artikel 81 blijft buiten toepassing.

Informatie geldend op 02-11-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Richtlijn voor strafvordering openlijke geweldpleging

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld
  tekst: tekst

 2. Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen
  tekst: tekst

 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  artikel: 44

 4. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  bijlage: A1

 5. Besluit aanwijzing Halt-feiten
  artikel: 1

 6. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  bijlage: C

 7. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  artikel: 11a

 8. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  bijlage: bijlage

 9. Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers
  artikel: 2

 10. Besluit prudentiële regels Wft
  bijlage: A

 11. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  bijlage: behorend bij artikel 30

 12. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  bijlage: 2

 13. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5

 14. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

 15. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  tekst: tekst

 16. Oorlogswet voor Nederland
  artikel: 65

 17. Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik
  artikel: 2

 18. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar

 19. Regeling wapens en munitie
  artikel: 8

 20. Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt
  bijlage: II, I

 21. Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht
  artikel: 5

 22. Uitvoeringsbesluit voorschot schadevergoedingsmaatregel
  artikel: 2

 23. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst

 24. Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
  artikel: 31

 25. Wet natuurbescherming
  artikel: 3.28

 26. Wet wapens en munitie
  artikel: 7

 27. Wetboek van Strafrecht
  artikel: 43b

 28. Wetboek van Strafvordering
  artikel: 151da, 195g, 67a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

Aanhangig

34846

Aanhangig

33234

Aanhangig

31938

12-05-2000

wijziging

25-04-2000

Stb. 2000, 173

26519

04-05-2000

Stb. 2000, 193

01-05-1984

wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

01-09-1886

nieuwe-regeling

03-03-1881

Stb. 1881, 35

15-04-1886

Stb. 1886, 64