Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 131

 • 1

  Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.

 • 2

  Indien het strafbare feit waartoe wordt opgeruid een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt, wordt de gevangenisstraf, gesteld op het in het eerste lid omschreven feit, met een derde verhoogd.

Informatie geldend op 02-11-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Richtlijn voor strafvordering opruiing

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld
  tekst: tekst

 2. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  bijlage: A1

 3. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  bijlage: C

 4. Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht
  artikel: 4

 5. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  bijlage: bijlage

 6. Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers
  artikel: 2

 7. Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk
  artikel: 2

 8. Besluit prudentiële regels Wft
  bijlage: A

 9. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  bijlage: behorend bij artikel 30

 10. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  bijlage: 2

 11. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5

 12. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

 13. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  tekst: tekst

 14. Oorlogswet voor Nederland
  artikel: 65

 15. Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik
  artikel: 2

 16. Regeling wapens en munitie
  artikel: 8

 17. Uitleveringswet
  artikel: 51a

 18. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst

 19. Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
  artikel: 31

 20. Wet internationale misdrijven
  artikel: 1

 21. Wet natuurbescherming
  artikel: 3.28

 22. Wet oorlogsstrafrecht
  artikel: 1, 3, 12

 23. Wet wapens en munitie
  artikel: 7

 24. Wetboek van Strafrecht
  artikel: 83b, 137h, 4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-04-2010

wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 245

31386

25-03-2010

Stb. 2010, 139

01-05-1984

wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

31-05-1954

wijziging

04-05-1954

Stb. 1954, 169

2117

04-05-1954

Stb. 1954, 169

16-08-1934

wijziging

19-07-1934

Stb. 1934, 405

19-07-1934

Stb. 1934, 405

06-08-1920

wijziging

28-07-1920

Stb. 1920, 619

28-07-1920

Stb. 1920, 619

01-09-1886

nieuwe-regeling

03-03-1881

Stb. 1881, 35

15-04-1886

Stb. 1886, 64