Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Model D-2 (vergunning) als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid

ALCOHOLWET

Vergunning

Gemeente:

Datum:

Kenmerk:

De burgemeester van bovengenoemde gemeente, gelet op artikel 3 van de Alcoholwet

BESLUIT

Vergunning te verlenen voor het uitoefenen van het horecabedrijf

Aan:

Natuurlijk(e) persoon/personen

I

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

II

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

III

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Rechtspersoon/rechtspersonen

I

Naam:

Vestigingsplaats:

II

Naam:

Vestigingsplaats:

In de inrichting gevestigd in het perceel:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en plaatsnaam:

De vergunning geldt voor de volgende lokaliteiten of terrassen:

Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m²

a.

b.

c.

d.

Aan deze vergunning zijn de volgende beperkingen of voorschriften verbonden:

Op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een beroepschrift indienen bij de administratieve rechter. Geen beroep bij de administratieve rechter kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft gebracht.

De burgemeester,

DEZE VERGUNNING OF EEN AFSCHRIFT DAARVAN IS IN DE INRICHTING AANWEZIG

Model D-2 (aanhangsel) Alcoholwet – Paracommerciële rechtspersoon

Aanhangsel bij de vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf

Gemeente:

Datum:

Kenmerk:

Leidinggevende I

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Leidinggevende II

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Leidinggevende III

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Leidinggevende IV

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Informatie geldend op 14-06-2023

Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage

  1. Alcoholregeling
    artikel: 2.2

Overzicht van wijzigingen voor dit bijlage

(14-06-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-11-2022

wijziging

21-10-2022

Stcrt. 2022, 28792

21-10-2022

Stcrt. 2022, 28792

01-07-2021

nieuw

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032