Wabo

Kennispartner

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Kern van de Wabo is de omgevingsvergunning. Die is nodig voor het uitvoeren van een project dat bestaat uit een of meer activiteiten, zoals het bouwen van een huis, het oprichten van een milieu-inrichting en het kappen van een boom. Ook het afwijken van een bestemmingsplan wordt als activiteit gezien. De Wabo gaat uit van één loket, één landelijk (digitaal) aanvraagformulier, één bevoegd gezag, één voorbereidingsprocedure, één rechtsbeschermingsprocedure en één handhavend bestuursorgaan en introduceerde de omgevingsvergunning, die in de plaats kwam van verschillende toestemmingen op het terrein van het omgevingsrecht.

De Wabo bevat de hoofdlijnen. Deze worden weer uitgewerkt in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor). In het Bor wordt o.a. geregeld wanneer geen omgevingsvergunning nodig is. Daarnaast worden aanvullende regels gegeven voor de beslissingsbevoegdheid, de wijze van aanvragen, de indieningsvereisten en de voorschriften die aan een omgevingsvergunning kunnen worden verbonden. De Mor bevat voornamelijk indieningsvereisten die bij het aanvragen van de vergunning in acht genomen moeten worden.

Relevant commentaar

Invoeringswet Omgevingswet Tekst & Toelichting

Wro Tekst & Toelichting

Wm Tekst & Toelichting

Bouwbesluit Tekst & Toelichting

Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting

Externe veiligheid en Ruimte

Handboek Milieurecht

Awb en ruimte

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

Werken met de Wabo en omgevingsvergunning 2015

Natuur en ruimte

Tekstuitgave Omgevingswet: volledig geconsolideerde wettekst

Werken met de Omgevingswet

Water en ruimte

Parkeren en ruimte

Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed

Omgevingskwaliteit en ruimte

Werken met het omgevingsplan