Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Wat is een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is de toestemming die een overheidsinstantie moet geven om bepaalde activiteiten te mogen uitvoeren. Vaak is een omgevingsvergunning nodig voor activiteiten zoals bouwen, slopen en kappen van bomen. Bedrijven, burgers en ook overheden zelf moeten een vergunning aanvragen om activiteiten in de fysieke leefomgeving te mogen uitvoeren.

Wanneer heb je een omgevingsvergunning nodig?

Welke vergunningen heb je nodig voor het plaatsen van een dakkapel of een waterpomp? Of als je als gemeente wilt bouwen bij een natuurgebied? Verschillende provinciale en gemeentelijke regels kunnen leiden tot vergunningsplicht. Via het Omgevingsloket kun je controleren of je een omgevingsvergunning nodig hebt.

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

De omgevingsvergunning is sinds 1 januari 2024 geregeld in de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet heeft de omgevingsvergunning een iets andere rol gekregen. Middels algemene en decentrale regels wordt aangegeven welke activiteiten vergunningsvrij zijn en welke vergunningsplichtig. Om die laatste uit te voeren moet je eerst een omgevingsvergunning aanvragen.

Behalve de algemene rijksregels, stelt elke gemeente een omgevingsplan op waarin wordt opgenomen voor welke activiteiten nog meer een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.

De omgevingsvergunning behelst diverse domeinen, zoals bouw, milieu en ruimtelijke ordening. Met de komst van de Omgevingswet worden ook water, rijkswegen en diverse beschermde gebieden zoals natuur, spoorwegen en dijken geregeld met een omgevingsvergunning. Onder de Omgevingswet kan de aanvrager van de vergunning met één aanvraag toestemming krijgen voor activiteiten die betrekking hebben op verschillende domeinen.

Tot ingang van de Omgevingswet werd de omgevingsvergunning geregeld via de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze is per 1 januari 2024 komen te vervallen. In dit artikel lees je meer over de verschillen tussen het vergunningenproces onder de Omgevingswet en de Wabo.

Digitaal aanvragen omgevingsvergunning

Wil je een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning? Dat kan sinds 1 januari 2024 digitaal via het nieuwe Omgevingsloket.

Wil je weten welke vergunningen zijn aangevraagd of verstrekt in jouw buurt? Je kunt de aanvragen voor omgevingsvergunningen, verstrekte vergunningen, lokale regels en plannen hier inzien.