Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Artikel 2.1

 • 1

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:

  • a.

   het bouwen van een bouwwerk,

  • b.

   het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald,

  • c.

   het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet,

  • d.

   het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen,

  • e.

   • 1°.

    het oprichten,

   • 2°.

    het veranderen of veranderen van de werking of

   • 3°.

    het in werking hebben

   van een inrichting of mijnbouwwerk,

  • f.

   het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een rijksmonument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht,

  • g.

   het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald,

  • h.

   het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht of

  • i.

   het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving.

 • 2

  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot hetgeen wordt verstaan onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten.

 • 3

  Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat met betrekking tot daarbij aangewezen activiteiten als bedoeld in het eerste lid in daarbij aangegeven categorieën gevallen, het in dat lid gestelde verbod niet geldt.

Informatie geldend op 03-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012

 2. Activiteitenbesluit milieubeheer

 3. Besluit natuurbescherming

 4. Besluit omgevingsrecht

 5. Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob

 6. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)

 7. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)

 8. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)

 9. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)

 10. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)

 11. Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)

 12. Wijzigingsbesluit Besluit ruimtelijke ordening, enz. (modernisering monumentenzorg)

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012

 2. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)

 3. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009
  bijlage: bij de artikelen 1a en 2

 4. Activiteitenbesluit milieubeheer
  artikel: 2.8a, 3.5b, 3.114a, 3.119a, 4.74.0, 4.74p1, 1.3a, 1.2, 2.29, 3.118, 3.160, 3.51, 5.14, 5.30, 5.39, 5.42, 6.1, 6.4

 5. Activiteitenregeling milieubeheer
  artikel: 5.42

 6. Arbeidsomstandighedenbesluit
  artikel: 2.3a, 2.5g

 7. Arbeidsomstandighedenregeling
  artikel: 3.11

 8. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
  artikel: 1

 9. Besluit algemene regels milieu mijnbouw
  artikel: 5b, 1, 7, 8

 10. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
  artikel: 2.7.4, 2.5.10

 11. Besluit archeologische monumentenzorg
  artikel: 17

 12. Besluit bodemkwaliteit
  artikel: 5, 21

 13. Besluit emissiearme huisvesting
  artikel: 3, 5, 7

 14. Besluit Erfgoedwet archeologie
  artikel: 2.3

 15. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  artikel: 4, 13, 14, 17, 18, 19

 16. Besluit externe veiligheid transportroutes
  artikel: 5

 17. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  artikel: 11a

 18. Besluit militaire luchthavens
  artikel: 1

 19. Besluit natuurbescherming
  artikel: 2.7

 20. Besluit OM-afdoening
  bijlage: II

 21. Besluit omgevingsrecht
  artikel: 2.5a, 5.12a, 2.2a, 2.2aa, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 4.10, 5.12, 5.13, 5.14, 5.16, 5.2, 5.3, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.4
  bijlage: II, IV

 22. Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen
  artikel: 3

 23. Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering
  artikel: 2

 24. Besluit risico's zware ongevallen 2015
  artikel: 1

 25. Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994
  artikel: 5

 26. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  artikel: 7p, 6j, 6c, 6k, 4a, 6g, 6m, 7c, 3, 5

 27. Besluit veiligheidsregio’s
  artikel: 1.1

 28. Bouwbesluit 2012
  artikel: 1.1, 1.13

 29. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  artikel: 176

 30. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  artikel: 235

 31. Crisis- en herstelwet
  artikel: 2.10, 2.3

 32. Elektriciteitswet 1998
  artikel: 9e

 33. Erfgoedwet
  artikel: 3.3

 34. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
  artikel: 2

 35. Interimwet stad-en-milieubenadering
  artikel: 15

 36. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  artikel: 1.2a, 1.2b, 1.5a, 1.5b, 1.7a, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7

 37. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 38. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 39. Kernenergiewet
  artikel: 16, 21

 40. Leegstandwet
  artikel: 15

 41. Mijnbouwbesluit
  artikel: 161a

 42. Mijnbouwregeling
  bijlage: 15

 43. Mijnbouwwet
  artikel: 7a, 34, 40

 44. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
  tekst: tekst

 45. Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels
  artikel: 8, 12

 46. Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
  artikel: 2.2

 47. Regeling Bibob-formulieren
  artikel: 2
  bijlage: 2, 3, 6

 48. Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht
  artikel: 3

 49. Regeling externe veiligheid inrichtingen
  artikel: 8

 50. Regeling formulieren Leegstandwet
  bijlage: II, I

 51. Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht
  artikel: 2

 52. Regeling geluid milieubeheer
  bijlage: 1

 53. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  bijlage: bedoeld in artikel 1

 54. Regeling kennisgeving badinrichtingen
  artikel: 1, 2

 55. Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid
  bijlage: Tarieventabel

 56. Regeling natuurbescherming
  artikel: 2.4

 57. Regeling omgevingsrecht
  artikel: 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 6.1, 6.2
  hoofdstuk: 6a

 58. Regeling plankosten exploitatieplan
  artikel: 8

 59. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
  artikel: 1

 60. Regeling tarieven luchtvaart 2008
  artikel: 24

 61. Regeling vermindering verhuurderheffing 2014
  artikel: 1

 62. Registratiebesluit externe veiligheid
  artikel: 15

 63. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
  artikel: 2.3

 64. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  bijlage: bijlage

 65. Spoedwet wegverbreding
  artikel: 11

 66. Stortbesluit bodembescherming
  artikel: 1

 67. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018
  artikel: 7

 68. Tracéwet
  artikel: 13, 20

 69. Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
  artikel: 4

 70. Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
  artikel: 27, 28, 29

 71. Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten
  artikel: 1, 2, 3, 4

 72. Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001
  artikel: 2

 73. Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010
  artikel: 3

 74. Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
  artikel: 111a

 75. Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
  bijlage: 3

 76. Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob

 77. Vuurwerkbesluit
  artikel: 1.1.1

 78. Waterbesluit
  artikel: 6.1

 79. Waterwet
  artikel: 5.10, 6.27

 80. Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
  artikel: 6

 81. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  artikel: 2.9a, 2.3a, 6.2b, 6.2c, 6.2a, 2.5a, 3.2a, 8.2a, 1.1, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.2, 2.20, 2.22, 2.26, 2.29, 2.30, 2.3, 2.31, 2.32, 2.33, 2.6, 2.7, 2.8, 3.10, 3.16, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 5.13, 6.1, 6.4, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3

 82. Wet ammoniak en veehouderij
  artikel: 1

 83. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  artikel: 1

 84. Wet bodembescherming
  artikel: 19, 65

 85. Wet geluidhinder
  artikel: 1, 41

 86. Wet geurhinder en veehouderij
  artikel: 1

 87. Wet inzake de luchtverontreiniging
  artikel: 1

 88. Wet kabelbaaninstallaties
  artikel: 1, 22

 89. Wet luchtvaart
  artikel: 8.12

 90. Wet milieubeheer
  artikel: 8.41a, 1.1, 1.2, 5.16, 7.1, 7.24, 8.40, 11.1, 11.43, 20.3

 91. Wet op de economische delicten
  artikel: 1a

 92. Wet ruimtelijke ordening
  artikel: 6.4a, 3.26, 3.28, 3.30, 3.35, 4.1, 4.3, 6.1, 6.9, 7.2, 10.1

 93. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  artikel: 14

 94. Wet waardering onroerende zaken
  artikel: 17

 95. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)
  artikel: VI

 96. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
  artikel: VIII

 97. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
  artikel: IX

 98. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)
  artikel: X

 99. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)

 100. Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)

 101. Wijzigingsbesluit Besluit ruimtelijke ordening, enz. (modernisering monumentenzorg)
  artikel: IV

 102. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)
  artikel: VI

 103. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998, enz. (voortgang energietransitie)
  artikel: XVa

 104. Wijzigingswet Monumentenwet 1988, enz. (modernisering monumentenzorg)
  artikel: III

 105. Woningwet
  artikel: 2, 6, 7, 8, 12, 133

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(03-08-2018)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

wijziging

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

01-07-2016

wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 511

34109

22-12-2015

Stb. 2016, 14

01-10-2010

nieuwe-regeling

06-11-2008

Stb. 2008, 496

30844

10-06-2010

Stb. 2010, 231

wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

Alg. 1

Opmerkingen

 • 1) De artikelen 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 en 1.10 van Stb. 2010/142 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.