Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Infrastructuur en Milieu

Afkortingen:

Wabo

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0024779

Rechtsgebied

Ruimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht

Overheidsthema

Milieu, ruimte en water

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 03-08-2018

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012

 2. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn

 3. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s

 4. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet

 5. Activiteitenbesluit milieubeheer

 6. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving

 7. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

 8. Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer

 9. Besluit archeologische monumentenzorg

 10. Besluit beheer autowrakken

 11. Besluit beheer winningsafvalstoffen

 12. Besluit bodemkwaliteit

 13. Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen

 14. Besluit externe veiligheid inrichtingen

 15. Besluit externe veiligheid transportroutes

 16. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

 17. Besluit informatie inzake rampen en crises

 18. Besluit intrekking Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele gebreken in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 19. Besluit inzamelen afvalstoffen

 20. Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw

 21. Besluit natuurbescherming

 22. Besluit omgevingsrecht

 23. Besluit risico's zware ongevallen 2015

 24. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

 25. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, derde tranche

 26. Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer

 27. Besluit wijziging enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden afval)

 28. Binnenvaartbesluit

 29. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer

 30. Invoeringsbesluit Waterwet

 31. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 32. Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer

 33. Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer

 34. Regeling mandaatverlening inzake de bevoegdheid tot handhaving van de regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

 35. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land

 36. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart

 37. Stortbesluit bodembescherming

 38. Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob

 39. Vuurwerkbesluit

 40. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)

 41. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)

 42. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)

 43. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)

 44. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)

 45. Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden)

 46. Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)

 47. Wijzigingsbesluit Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4)

 48. Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))

 49. Wijzigingsbesluit Besluit ruimtelijke ordening, enz. (modernisering monumentenzorg)

 50. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

 51. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, enz. (implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen)

 52. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit (besluitvorming van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit)

 53. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit in verband met beheer afvalstoffen

 54. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (bevoegd gezag voor spoorwegemplacementen)

 55. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, enz. (storten van afvalstoffen)

 56. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)

 2. Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie
  artikel: 2

 3. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 1, 2

 4. Arbeidsomstandighedenregeling
  bijlage: XIIIa

 5. Beleidsregel schietlawaai defensieterreinen
  tekst: tekst

 6. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  tekst: tekst

 7. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  artikel: 1, 7, 11, 13

 8. Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
  artikel: 5.6

 9. Besluit controle op rechtspersonen
  artikel: 2, 6

 10. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
  titeldeel: 2.3

 11. Besluit instelling Overlegplatform Bouwregelgeving en Juridisch-technische commissie
  artikel: 1

 12. Besluit omgevingsrecht
  artikel: 1.1, 7.1, 7.10

 13. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling Programma Inhaalslag Stroomlijn
  artikel: 1

 14. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk
  bijlage: 1, 2

 15. Bouwbesluit 2012
  artikel: 1.1, 1.19, 1.27

 16. Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013
  circulaire.divisie: Samenhang Wbb en Wabo

 17. Circulaire wapens en munitie 2018
  tekst: tekst

 18. Crisis- en herstelwet
  artikel: 2.10, 2.3, 2.4

 19. Erfgoedwet
  artikel: 10.9

 20. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 21. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  paragraaf: 1.1
  artikel: 1.10, 1.6, 1.7, 10.1
  hoofdstuk: 1

 22. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 23. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 24. Kernenergiewet
  artikel: 17

 25. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  bijlage: bijlage

 26. Meststoffenwet
  artikel: 16

 27. Mijnbouwwet
  artikel: 40

 28. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015
  bijlage: 1

 29. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  bijlage: bedoeld in artikel 1

 30. Regeling omgevingsrecht
  artikel: 9.1, 10.1, 10.2, 10.3

 31. Regeling risico’s zware ongevallen
  artikel: 2, 20

 32. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  bijlage: bijlage

 33. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  tekst: tekst

 34. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  bijlage: bijlage

 35. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
  artikel: XV

 36. Waterwet
  paragraaf: 4
  artikel: 6.26, 6.27

 37. Wet belastingen op milieugrondslag
  artikel: 22, 28

 38. Wet geluidhinder
  artikel: 176

 39. Wet milieubeheer
  artikel: 11.41, 13.1, 20.3
  bijlage: 1

 40. Wet op de economische delicten
  artikel: 1a

 41. Wet verduidelijking voorschriften woonboten

 42. Wijzigingswet Monumentenwet 1988, enz. (modernisering monumentenzorg)
  artikel: III

 43. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, enz. (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

 44. Woningwet
  artikel: 122

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(03-08-2018)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

34986

Aanhangig

34453

wijziging

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

wijziging

25-03-2010
samen met
18-03-2010

Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2010, 135

31953
samen met
32127

28-07-2018

t/m 25-05-2018 a)

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 247

34939

11-07-2018

Stb. 2018, 248

01-01-2018

wijziging

25-01-2017

Stb. 2017, 32

34434

13-12-2017

Stb. 2017, 495

01-07-2016

wijziging

22-06-2016

Stb. 2016, 241

34329

24-06-2016

Stb. 2016, 243

wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 511

34109

22-12-2015

Stb. 2016, 14

14-04-2016

wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 521

33872

01-04-2016

Stb. 2016, 139

01-07-2015

wijziging

24-06-2015

Stb. 2015, 261

34058

24-06-2015

Stb. 2015, 262

wijziging

20-03-2015
samen met
20-03-2015

Stb. 2015, 145
samen met
Stb. 2015, 146

32769
samen met
33966

16-06-2015

Stb. 2015, 232

01-04-2015

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 307

32862

20-02-2015

Stb. 2015, 92

01-01-2015

wijziging

10-12-2014

Stb. 2014, 581

33976

10-12-2014

Stb. 2014, 581

01-11-2014

wijziging

28-03-2013
samen met
09-07-2014

Stb. 2013, 144
samen met
Stb. 2014, 302

33135
samen met
33919

03-10-2014

Stb. 2014, 358

01-07-2013

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 226

33455

25-06-2013

Stb. 2013, 258

wijziging

12-06-2013

Stb. 2013, 242

33125

20-06-2013

Stb. 2013, 243

wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 125

32676

07-06-2013

Stb. 2013, 205

24-05-2013

wijziging

11-04-2013

Stb. 2013, 159

33197

26-04-2013

Stb. 2013, 176

25-04-2013

wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 144

33135

15-04-2013

Stb. 2013, 145

01-02-2013

wijziging

22-11-2012

Stb. 2012, 621

33150

08-01-2013

Stb. 2013, 19

01-01-2013

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 493

33078

12-11-2012

Stb. 2012, 571

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 316

32822

12-07-2012

Stb. 2012, 317

wijziging

29-04-2010
samen met
22-02-2012

Stb. 2010, 187
samen met
Stb. 2012, 114

32277
samen met
32844

13-12-2012

Stb. 2012, 659

01-10-2012

wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 233

32389

13-06-2012

Stb. 2012, 276

wijziging

22-02-2012

Stb. 2012, 114

32844

13-06-2012

Stb. 2012, 276

01-04-2012

wijziging

25-02-2012

Stb. 2012, 89

33102

20-03-2012

Stb. 2012, 125

23-03-2012

t/m 01-10-2010 b)

wijziging

22-02-2012

Stb. 2012, 114

32844

22-02-2012

Stb. 2012, 114

01-01-2012

wijziging

06-06-2011

Stb. 2011, 330

32433

17-06-2011

Stb. 2011, 331

wijziging

07-04-2011

Stb. 2011, 201

32614

07-04-2011

Stb. 2011, 201

27-07-2011

wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 373

32427

06-07-2011

Stb. 2011, 373

01-07-2011

t/m 01-10-2010 c)

wijziging

06-06-2011

Stb. 2011, 330

32433

06-06-2011

Stb. 2011, 330

01-10-2010

wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 187

32277

10-06-2010

Stb. 2010, 231

wijziging

25-03-2010
samen met
18-03-2010

Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2010, 135

31953
samen met
32127

10-06-2010

Stb. 2010, 231

wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

10-06-2010

Stb. 2010, 231

wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 616

31859

10-06-2010

Stb. 2010, 231

wijziging

14-12-2009

Stb. 2009, 570

31352

10-06-2010

Stb. 2010, 231

nieuwe-regeling

06-11-2008

Stb. 2008, 496

30844

10-06-2010

Stb. 2010, 231

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 5.8

 • b) Heeft betrekking op Artikel 2.27

 • c) Heeft betrekking op Artikel 4.2