Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Vervanging RRGS door register externe veiligheidsrisico’s (REV)

Het Ministerie van IenW heeft een brief opgesteld over de overgang van het RRGS naar het REV. Hierin wordt formeel geregeld dat aan de informatieverplichting vanuit de wetgeving rond Externe veiligheid wordt voldaan met aanlevering van de gegevens aan het REV.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 22 december 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Geachte heer, mevrouw,

In deze brief informeren wij u als bevoegd gezag en omgevingsdiensten over de wet- en regelgeving betreft het aanleveren van gegevens over milieubelastende activiteiten in een openbaar register. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet (nu gepland: 1 juli 2023) is het register externe veiligheidsrisico’s (REV) het daarvoor aangewezen register. De relevante data uit het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) zijn inmiddels overgezet naar het REV en uw gegevens kunnen vanaf heden in het REV worden verwerkt.

Overgang RRGS naar REV

Gegevens over gevaarlijke stoffen leverde u tot nu toe aan bij het RRGS. Het RRGS is technisch verouderd en voldoet niet meer aan de IT-beveiligingseisen van het Rijk. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld, maar vervanging van het RRGS kan niet langer uitgesteld worden. Daarom verzamelen en ontsluiten wij de gegevens over milieubelastende activiteiten vanaf 1 januari 2023 alleen nog in het REV. Met aansluiting op het REV voldoet u aan de huidige registratieverplichting voor gevaarlijke stoffen en bent u voorbereid op de toekomst onder de Omgevingswet.

Verzamel- en registratieplicht: oud en nieuw

De gegevens die het bevoegd gezag moet verzamelen met het oog op aanlevering aan het REV zijn opgenomen in paragraaf 11.1.1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Door gegevens aan te leveren bij het REV voldoet u impliciet aan de verplichtingen op grond van de huidige regelgeving voor gegevensverstrekking over inrichtingen met gevaarlijke stoffen (artikel 12.13 Wet milieubeheer en het Registratiebesluit externe veiligheid artikel 8 tot en met 10).

De structuur van de gevraagde gegevens in het REV is beschreven in het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV). Meer informatie over de structuur van het REV, het beheer van het REV en het IMEV en de conversie vanuit het RRGS vindt u op onze website www.RegisterExterneVeiligheid.nl.

Bestuurskern Dir Omgevingsveiligheid & Milieurisico's Cluster E Pagina 2 van 3 In de bijlage leest u meer over specifieke aandachtspunten die spelen bij gebruikmaking van het REV in plaats van het RRGS voor de periode tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet, te weten: werken met invloedsgebieden, introductie van een restcategorie en het valideren van gegevens over kwetsbare gebouwen en locaties.

Meer informatie: bijeenkomsten en Helpdesk

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft na het lezen van deze brief. Regelmatig vindt er een digitale bijeenkomst plaats over aansluiting op het REV. Voor praktische vragen kunt u altijd contact opnemen met onze Helpdesk. Dit kunt u doen door uw vraag te sturen naar REV@rws.nl.

Hoogachtend,

NAMENS DE STAAT DER NEDERLANDEN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

namens deze,

Directeur Omgevingsveiligheid & Milieurisico's,

Mr. Judith Elsinghorst

Lees de brief met bijlage hier

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.