Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikel 177

 • 1

  De exploitant van een mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 1, onderdeel n, van de Mijnbouwwet is aansprakelijk voor de schade die ontstaat door:

  • a.

   uitstroming van delfstoffen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Mijnbouwwet als gevolg van het niet beheersen van de ondergrondse natuurkrachten die door de aanleg of bij de exploitatie van het werk zijn ontketend;

  • b.

   beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van dat werk.

 • 2

  In dit artikel wordt onder exploitant van een mijnbouwwerk verstaan:

  • a.

   de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 6, 24b of 25 van de Mijnbouwwet, die een mijnbouwwerk aanlegt of doet aanleggen dan wel in gebruik heeft;

  • b.

   een ieder die, anders dan als ondergeschikte, een mijnbouwwerk aanlegt of doet aanleggen dan wel in gebruik heeft zonder dat hij houder is van een vergunning als bedoeld in onderdeel a, tenzij hij in opdracht van een ander handelt die houder is van een vergunning als vorenbedoeld dan wel, indien die ander dat niet is, hij daarmee niet bekend was of behoorde te zijn.

 • 3

  Voor schade door uitstroming van delfstoffen is aansprakelijk degene die ten tijde van de gebeurtenis waardoor de uitstroming plaatsvindt, exploitant van een mijnbouwwerk is. Indien na deze gebeurtenis een ander exploitant wordt van het mijnbouwwerk, blijft de aansprakelijkheid voor deze schade rusten op degene die ten tijde van die gebeurtenis exploitant was. Indien de gebeurtenis plaatsvindt nadat het mijnbouwwerk is verlaten, rust de aansprakelijkheid op degene die de laatste exploitant van het werk was, tenzij op het tijdstip van die gebeurtenis meer dan vijf jaren waren verstreken nadat het werk was verlaten met inachtneming van de geldende overheidsvoorschriften.

 • 4

  Voor schade door beweging van de bodem is aansprakelijk degene die ten tijde van het bekend worden van deze schade exploitant is. Indien na het bekend worden een ander exploitant wordt, blijft de aansprakelijkheid rusten op degene die ten tijde van dit bekend worden exploitant was. Indien deze schade bekend wordt na sluiting van het mijnbouwwerk, rust de aansprakelijkheid op degene die de laatste exploitant was.

 • 5

  Indien op de gebeurtenis waardoor de uitstroming of de beweging van de bodem is ontstaan, tevens een aansprakelijkheid uit artikel 173, 174 of 175 kan worden gegrond, rust die aansprakelijkheid, wat betreft de door die uitstroming of beweging van de bodem veroorzaakte schade, op dezelfde persoon als op wie de aansprakelijkheid ter zake van het mijnbouwwerk rust.

 • 6

  Op verzoek van de wederpartij verstrekt de exploitant alle informatie waarover hij beschikt ten aanzien van de exploitatie, de bodemstructuur en bodembewegingen die benodigd is om te kunnen beoordelen of zijn verweer gegrond is. Het verstrekken van informatie kan achterwege blijven indien daarvoor gewichtige redenen zijn.

 • 7

  Onverminderd de artikelen 5.1 en 5.2 van de wet open overheid staat de informatie ten aanzien van de exploitatie, de bodemstructuur en bodembewegingen waarover publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede hun adviserende instanties beschikken op verzoek van de exploitant ter beschikking van de wederpartij, voor zover die informatie benodigd is om te kunnen beoordelen of het verweer van de exploitant gegrond is.

Informatie geldend op 30-12-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 3
  artikel: 310

 2. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  artikel: 177a, 178, 182, 184, 197

 3. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  artikel: 189a

 4. Procedure en werkwijze van het Instituut Mijnbouwschade Groningen 2022
  artikel: 1.1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(30-12-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

wijziging

21-12-2016
samen met
21-12-2016

Stb. 2016, 552
samen met
Stb. 2016, 553

34041
samen met
34390

Alg. 1

01-07-2023

wijziging

13-10-2022

Stb. 2022, 438

35531

18-04-2023

Stb. 2023, 140

01-05-2022

wijziging

25-10-2021
samen met
25-10-2021

Stb. 2021, 499
samen met
Stb. 2021, 500

33328
samen met
35112

25-10-2021

Stb. 2021, 499

01-01-2017

wijziging

21-12-2016

Stb. 2016, 554

34348

21-12-2016

Stb. 2016, 558

01-01-2003

wijziging

31-10-2002

Stb. 2002, 542

26219

06-12-2002

Stb. 2002, 603

01-02-1995

nieuw

30-11-1994

Stb. 1994, 846

21202

15-12-1994

Stb. 1994, 887

Opmerkingen

 • 1) Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2016/553.