Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

De omgevingsvergunning is sinds 2010 geregeld in de Wabo en deze zal vanaf 2023 geregeld zijn in de Omgevingswet. De Wabo kent een uitgebreide procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Met de komst van de Omgevingswet zal de omgevingsvergunning een kleinere rol gaan spelen. Middels algemene regels wordt aangegeven welke activiteiten wel of niet mogen worden uitgevoerd. De vergunningsplicht geldt dan nog enkel voor een beperkt aantal gevallen.

De omgevingsvergunning behelst diverse domeinen, zoals bouw, milieu en ruimtelijke ordening. Met de komst van de Omgevingswet komen daar nog enkele thema’s bij, zoals water, beschermde (natuur)gebieden en luchtvaart. Onder de Omgevingswet kan de aanvrager van de vergunning met één aanvraag toestemming vragen voor activiteiten die betrekking hebben op verschillende domeinen.