Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

 

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een digitaal loket dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt. Om te kunnen werken volgens de Omgevingswet, moeten alle overheden hun systemen aansluiten op onderdelen van het DSO. Dat betekent dat zowel landelijke als regionale overheden straks in het DSO informatie publiceren over de fysieke leefomgeving. Daarnaast kunnen overheden via het DSO vergunningaanvragen ontvangen en behandelen. Onder de Omgevingswet hebben overheden 8 weken de tijd om een vergunningsaanvraag te behandelen. Het idee is dat het DSO de ondersteuning biedt om deze termijn te halen. De implementatie van het DSO betekent dus dat voor veel medewerkers van overheden de werkprocessen met collega’s, andere overheden en ketenpartners veranderen.

De Omgevingswet en het DSO

De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. In de Invoeringswet staan de hoofdlijnen van het DSO. De wet gaat in op wat het DSO precies is en vormt het juridisch kader. Bekijk hier de video DSO in 3 minuten.

Het DSO en de wet- en regelgeving waarop het gebaseerd is, is deels nog in ontwikkeling. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024 gaat deze ontwikkeling verder. Lees hier welke invloed de komst van het DSO kan hebben op processen in jouw organisatie.

Het Omgevingsloket

Mensen zien het DSO als 1 digitaal loket, maar aan de achterkant is het DSO een samenhangend stelsel van digitale voorzieningen, standaarden, gegevens, bronnen en onderlinge afspraken.

De landelijke voorziening van het DSO bestaat onder andere uit het Omgevingsloket, waarin de nationale regelgeving te vinden is. Het Omgevingsloket gaat voorzien in vergunningaanvragen, meldingen en informatieverstrekking. Lokale overheden kunnen hun lokale systemen hierop aansluiten en lokale Omgevingsbesluiten en regelgeving hierop publiceren. Zo wordt het mogelijk om via het Omgevingsloket lokale omgevingsplannen en omgevingsvisies in te zien, net als omgevingsverordeningen, programma’s en projectbesluiten.

Voor het aansluiten van de lokale systemen zijn nieuwe standaarden ontwikkeld, namelijk:

 • de Standaard aanvragen en meldingen (STAM);
 • de Standaard officiële publicaties (STOP);
 • Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten (TPOD);
 • en de Standaard toepasbare regels (STTR).

Het Omgevingsloket wordt dus een centrale plek voor alle informatie over de fysieke leefomgeving. Voor initiatiefnemers is het een manier om straks gemakkelijk en snel overzicht te krijgen van wat er wel en niet mag in een gebied. Het is de bedoeling dat het Omgevingsloket in de toekomst ook informatie bevat over de kwaliteit van de leefomgeving, zoals gegevens over luchtkwaliteit, water en geluidbelasting.

Hoe werkt het DSO?

Het Omgevingsloket bestaat uit verschillende omgevingen:

 • de oefenomgeving, die eerder al gebruikt werd om te oefenen met het nieuwe systeem;
 • de demo-omgeving waarmee overheden demo’s kunnen geven over hoe het proces moet verlopen;
 • en sinds 1 januari 2024 ook de officiële productieomgeving, waarin overheden onder de Omgevingswet daadwerkelijk gaan werken.

Voor aansluiting op het DSO moeten gemeenten bepaalde software hebben. Mocht je bij inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen gebruik kunnen maken van het DSO, dan zijn er tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM). Die TAM kunnen overheden gebruiken om de belangrijkste zaken uit te voeren, wanneer het DSO voor hen nog niet goed werkt.

Wat vervangt het DSO?

Sinds ingang van de Omgevingswet vervangt het DSO op landelijk niveau een aantal bestaande voorzieningen:

 • Ruimtelijkeplannen.nl
 • Omgevingsloket online (OLO)
 • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
 • Meldpunt Bodemkwaliteit

Deze voorzieningen worden stap voor stap uitgefaseerd.