Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Indexering Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

De bedragen van de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen worden geïndexeerd. Het is de eerste keer sinds de invoering van de wet dat een indexering plaatsvindt van de voor de dwangsom geldende bedragen. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

VNG 23 november 2018

De indexering is opgenomen in een ministeriële regeling die op 22 november 2018 is gepubliceerd. De regeling treedt op 1 januari 2019 in werking.

Bedragen

Op grond van artikel 4:17 Awb verbeurt het bestuursorgaan aan de aanvrager een dwangsom voor elke dag dat het in gebreke is om tijdig een besluit op aanvraag te nemen. De dwangsom kan voor maximaal 42 dagen worden verbeurd. Sinds 1 oktober 2009 bedraagt de dwangsom de eerste 14 dagen 20 per dag, de daaropvolgende 14 dagen 30 per dag en de overige dagen 40 per dag. Met de nieuwe Regeling indexering van bedragen in de Awb komt hier verandering in. De bedragen na indexering zijn:

  • 23 per dag voor de eerste 14 dagen dat het bestuursorgaan in gebreke is

  • 35 per dag voor de daaropvolgende 14 dagen

  • 45 per dag voor de derde periode van 14 dagen

De maximaal verschuldigde dwangsom gaat door deze indexering omhoog van 1.260 naar 1.440. Bij de indexering is teruggerekend tot 1 oktober 2009, de datum waarop het huidige artikel 4:17 Awb in werking trad.

Overgangsrecht

Er is een overgangsbepaling in de Regeling opgenomen. De datum waarop het bestuursorgaan de ingebrekestelling als bedoeld in artikel 4:17 lid 3 Awb ontvangt, is bepalend voor de vraag met welke bedragen moet worden gerekend. Als het bestuursorgaan de ingebrekestelling in 2018 heeft ontvangen, dan gelden nog de oude bedragen. Als het bestuursorgaan de ingebrekestelling in 2019 ontvangt, dan gelden de nieuwe bedragen.

Circulaires BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft twee circulaires over de Wet Dwangsom gepubliceerd: de Circulaire Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie) en de Circulaire Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie). Deze circulaires worden geactualiseerd, zodat de geldende bedragen ook daar juist vermeld staan.

Artikel delen