Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Geluid van een airco beoordelen in het kader van de 'ruimtelijke' omgevingsplanactiviteit indien sprake is van strijd met een omgevingsplanregel (BOPA)?

Mooi weer! Gerede kans dat mensen hun airco aanzetten en er buren zijn die hiervan last hebben. Goed moment om te kijken hoe het zit met het toetsen aan geluidswaarden van een airco.

4 mei 2024

De geluidsnorm voor een airco staat nu in het Besluit bouwwerken leefomgeving, (art. 4.107 Bbl voorheen art. 3.8 Bouwbesluit). Het toetsen aan het Bbl maakt - anders dan voorheen- geen standaard onderdeel uit van het beoordelingskader van een omgevingsvergunning voor bouwen.

De Omgevingswet maakt immers een onderscheid tussen een 'ruimtelijke' en een 'technische' bouwactiviteit. De airco is waarschijnlijk vergunningvrij voor de technische bouwactiviteit (zie voor een uitleg de link bij commentaar). Vergunningvrij betekent niet regelvrij en de airco moet dan ook aan de geluidsnorm voldoen.

Maar hoe zit het met de BOPA? Moet je dan, vanuitgaande dat de airco niet past binnen de bouwregels van het omgevingsplan, het onderdeel geluid betrekken bij de beoordeling hiervan? Maakt dit dus onderdeel uit van art. 8.0a, lid 2, Bkl (Evenwichtige Toedeling van Functies aan Locaties, ETFAL) en 8.0b Bkl (instructieregels die zijn opgesteld met het oog op ETFAL)?

Gelet op het toepassingsbereik van de geluidsregels in de bruidsschat (art. 22.41 BS) als in het Bkl (art. 5.55 Bkl) zijn de hierin opgenomen geluidsregels niet van toepassing op het geluid afkomstig van airco's. Geluid dat afkomstig is van het gebruik van woningen is hiervan immers uitgezonderd. Dit zou m.i. anders ook een doorkruising zijn van de geluidregel hierover uit het Bbl, welke uitputtend is bedoeld. In de nota van toelichting op Bbl, paragraaf 2.3.1, staat:

"Uit oogpunt van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en beperking van administratieve en bestuurlijke lasten is het van belang dat voor iedereen vooraf voldoende duidelijk is of de algemene regels van dit besluit uitputtend bedoeld zijn.

Onduidelijkheid daarover leidt in de uitvoeringspraktijk tot geschillen over de vraag in hoeverre andere bestuursorganen ruimte wordt gelaten om zelf ook regels of voorschriften over het betreffende onderwerp te stellen."

Maar ETFAL is ruimer dan alleen de instructieregels uit hoofdstuk 5 Bkl. Zou je dan het aspect geluid, met oog op ETFAL, toch moeten betrekken? Toets je dan aan de geluidsnorm Bbl en betrek je dan ook het overige geluid (cumulatie). Bijvoorbeeld als ook warmtepomp aanwezig is die geluid maakt? Doorkruis je daarmee niet het Bbl en hoe zit het met de rechtszekerheid van iemand die een airco wil kopen?

M.i. zou, indien een onderwerp uitputtend is geregeld, je dit niet moeten meenemen bij ETFAL. Maar mogelijk is geluid in het technische spoor anders dan in het ruimtelijke spoor, net als voorheen onder ruimtelijk en milieuspoor? Ook hier zal het wachten zijn op jurisprudentie van de Afdeling voor meer duidelijkheid.

Airco Warmtepomp, onder de Omgevingswet geen preventieve toets aan geluid?

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.