Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Onduidelijkheid rondom maatwerkvoorschriften voor padelgeluid onder Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Per deze datum hebben we te maken met het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Dit bestaat uit onder andere de per 1 januari 2024 van rechtswege vervallen bestemmingsplannen en rijksregels over activiteiten (aangeduid als de bruidsschat).

27 maart 2024

Voor 1 januari 2024 dienden tennis- en padelverenigingen zich in het kader van geluid te conformeren aan de artikelen 2.17 e.v. van het Activiteitenbesluit.

Het Activiteitenbesluit bood de mogelijkheid tot maatwerk via artikel 2.20. Geluid ten gevolge van het gebruik van de padelbanen moet sinds 1 januari 2024 voldoen aan de grenswaarden van het omgevingsplan van de betreffende gemeente via artikel 22.63 Invoeringsbesluit (Bruidsschat).

Grondslag en voorwaarden maatwerk

Om de overschrijding ongedaan te maken kunnen maatwerkvoorschriften worden vastgesteld. Gelet artikel 4.1, eerste lid juncto artikel 4.5 van de Omgevingswet en het Omgevingsplan via artikel 22.45 van het Invoeringsbesluit (Bruidsschat), kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld met betrekking tot ‘geluid’.

Bij het opstellen van maatwerkvoorschriften voor geluid gelden twee voorwaarden (artikel 22.45 lid 3 en 4 Bruidsschat omgevingsplan):

i. het bevoegd gezag stelt maatwerk met het oog op het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en van het milieu.
ii. bij het opstellen van een maatwerkvoorschrift past het bevoegd gezag de instructieregels van paragraaf 5.1.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving toe.

Inhoud maatwerk

In maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag voorzieningen of gedragsregels voorschrijven om geluidhinder te voorkomen. Deze kunnen gelden naast de waarden uit het omgevingsplan. Dit is anders dan onder het Activiteitenbesluit, waar het bevoegd gezag uitsluitend voorzieningen of gedragsregels kon opnemen om aan de waarden te kunnen voldoen.

Daarnaast kan het bevoegd gezag op basis van artikel 22.45 Bruidsschat omgevingsplan ook het beschermingsniveau aanpassen, waarbij de binnenwaarde van 35 dB(A) op grond van het Bkl in acht moet worden genomen.

NB via de maatwerkmogelijkheid in het omgevingsplan, zoals beschreven in het invoeringsbesluit, kan het bevoegd gezag een beschrijving vragen van de representatieve bedrijfssituatie of een geluidonderzoek (meting of berekening). Deze informatie kan nodig zijn om toezicht te kunnen houden. Het bevoegd gezag moet wel kunnen motiveren waarom deze informatie nodig is. Het maatwerkvoorschrift kan bijvoorbeeld worden opgelegd bij vestiging van een nieuw bedrijf met milieubelastende activiteiten, of bij een wijziging van bestaande activiteiten. Het gaat bijvoorbeeld om situaties waarbij het aannemelijk is dat het geluid meer bedraagt dan de waarden die gelden voor de activiteit op grond van het omgevingsplan.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.