Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Artikel 10

 • 1

  Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:

  • a.

   de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;

  • b.

   de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;

  • c.

   bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;

  • d.

   persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

 • 2

  Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

  • a.

   de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;

  • b.

   de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;

  • c.

   de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

  • d.

   inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;

  • e.

   de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

  • f.

   het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie;

  • g.

   het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

 • 3

  Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

 • 4

  Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang.

 • 5

  Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.

 • 6

  Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie.

 • 7

  Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

  • a.

   de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;

  • b.

   de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

 • 8

  Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.

Informatie geldend op 03-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016

 2. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Bureau Secretaris-generaal 1946–1999

 3. Besluit inzake volginnovatie 2012

 4. Besluit inzake volginnovatie 2013

 5. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  tekst: tekst

 2. Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde instellingen voor beroepsonderwijs
  tekst: tekst

 3. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo 2015
  tekst: tekst

 4. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo
  tekst: tekst

 5. Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging
  tekst: tekst

 6. Algemene wet bestuursrecht
  artikel: 3:7, 3:11, 9:36

 7. Arbeidsomstandighedenwet
  artikel: 7

 8. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  tekst: tekst

 9. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  artikel: 11

 10. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  artikel: 13

 11. Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
  artikel: 17

 12. Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen
  artikel: 2

 13. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  tekst: tekst

 14. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  tekst: tekst

 15. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016

 16. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  tekst: tekst

 17. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan

 18. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Bureau Secretaris-generaal 1946–1999

 19. Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA
  artikel: 2

 20. Besluit inzake volginnovatie 2012

 21. Besluit inzake volginnovatie 2013

 22. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden

 23. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
  bijlage: 2

 24. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  artikel: 177

 25. CBP Richtsnoeren
  tekst: tekst

 26. Circulaire handleiding Wob en Wbp
  tekst: tekst

 27. Circulaire vertrouwelijke behandeling bedrijfs-, fabricage- en naw-gegevens
  tekst: tekst

 28. Drinkwaterwet
  artikel: 37

 29. Gemeentewet
  artikel: 25, 55, 86

 30. Generiek toestemmingsbesluit nevenactiviteiten – cluster 1 (onverkort publiek media-aanbod op fysieke dragers en video on demand)
  bijlage: 1

 31. Generiek toestemmingsbesluit nevenactiviteiten – cluster 1 (verkoop programma’s en fragmenten door landelijke publieke media-instellingen aan derden aan de hand van Tarievenlijst hergebruik archiefmateriaal Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)
  tekst: tekst
  bijlage: 1

 32. Generiek toestemmingsbesluit nevenactiviteiten – cluster 4 (verkopen producten of diensten van derden)
  tekst: tekst
  bijlage: 1

 33. Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
  tekst: tekst

 34. Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie
  artikel: 10, 11

 35. Instellingsbesluit Commissie van Wijzen Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
  artikel: 6

 36. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  artikel: 12v, 12w

 37. Mijnbouwbesluit
  artikel: 116, 177

 38. Mijnbouwregeling
  artikel: 9.3.1

 39. Mijnbouwwet
  artikel: 31n, 120, 123

 40. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
  artikel: 20

 41. Provinciewet
  artikel: 25

 42. Regeling Archiefbeheer COA
  artikel: 25

 43. Regeling basisregistratie ondergrond
  artikel: 13

 44. Regeling Inspectie voor de Sanctietoepassing
  artikel: 7

 45. Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019–2022
  artikel: 16

 46. Spelregels bij concentratiezaken
  tekst: tekst, tekst

 47. Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol
  artikel: 4

 48. Waterschapswet
  artikel: 37, 43

 49. Werkwijze geschilbeslechting energie
  artikel: 17

 50. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  artikel: 15b

 51. Wet arbeid vreemdelingen
  artikel: 19g

 52. Wet basisregistratie adressen en gebouwen
  artikel: 32

 53. Wet basisregistratie grootschalige topografie
  artikel: 22

 54. Wet basisregistratie ondergrond
  artikel: 24

 55. Wet gemeenschappelijke regelingen
  artikel: 23, 126

 56. Wet Huis voor klokkenluiders
  artikel: 17

 57. Wet Justitie-subsidies
  artikel: 45

 58. Wet marktordening gezondheidszorg
  artikel: 49c

 59. Wet milieubeheer
  artikel: 19.6b, 16.4a, 16.46b, 9.7.4.14, 2.36, 12.24, 13.6, 19.3, 19.7, 19.8

 60. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  artikel: 18pa

 61. Wet Nationale ombudsman
  artikel: 11e, 16

 62. Wet op de Raad van State
  artikel: 26, 27

 63. Wet op de rechterlijke organisatie
  artikel: 13g

 64. Wet openbaarheid van bestuur
  artikel: 3

 65. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  artikel: 106

 66. Wet personenvervoer 2000
  artikel: 46

 67. Wet veiligheidsregio’s
  artikel: 49

 68. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  artikel: 811

 69. Woningwet
  artikel: 12b

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(03-08-2018)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

28-07-2018

t/m 25-05-2018

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 247

34939

11-07-2018

Stb. 2018, 248

08-07-2005

wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 341

29877

27-06-2005

Stb. 2005, 342

14-02-2005

wijziging

30-09-2004

Stb. 2004, 519

28835

01-02-2005

Stb. 2005, 66

30-06-2003

wijziging

18-06-1998

Stb. 1998, 356

25456

18-06-1998

Stb. 1998, 356

01-09-2001

wijziging

05-04-2001

Stb. 2001, 180

26410

05-07-2001

Stb. 2001, 337

Inwtr. 1

30-06-1998

wijziging

18-06-1998

Stb. 1998, 356

25456

18-06-1998

Stb. 1998, 357

08-04-1998

wijziging

12-03-1998

Stb. 1998, 180

24613

12-03-1998

Stb. 1998, 180

01-01-1998

wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 510

25280

11-12-1997

Stb. 1997, 581

01-01-1994

wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 422

22061

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-05-1992

nieuwe-regeling

31-10-1991

Stb. 1991, 703

19859

10-04-1992

Stb. 1992, 185

Opmerkingen

 • 1) Treedt in werking als het voorstel van wet 25892 (Wet bescherming persoonsgegevens) tot wet wordt verheven en in werking treedt.