Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Afkortingen:

WOB
Wob

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0005252

Rechtsgebied

Staats- en bestuursrecht | Bestuursrecht

Overheidsthema

Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 03-08-2018

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016

 2. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens

 3. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Bureau Secretaris-generaal 1946–1999

 4. Besluit bestuursorganen WNo en Wob

 5. Besluit databank media- en opinieonderzoek

 6. Besluit inzake volginnovatie 2012

 7. Besluit inzake volginnovatie 2013

 8. Besluit inzake volginnovatie 2014

 9. Besluit inzake volginnovatie 2015

 10. Besluit inzake volginnovatie 2015 III

 11. Besluit inzake volginnovatie 2015 II

 12. Besluit openbaarmaking documenten betreffende buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij RDW

 13. Besluit openbaarmaking subsidiegegevens Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2017 en Gemeenschappelijk Visserijbeleid 2017 en 2018

 14. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden

 15. Besluit tarieven openbaarheid van bestuur

 16. Besluit toezicht financiële verslaggeving

 17. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

 18. Besluit volginnovatie 2014

 19. Besluit volginnovatie 2016 I

 20. Besluit volginnovatie 2016 II

 21. Besluit volginnovatie 2017 I

 22. Besluit volginnovatie 2017 II

 23. Regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 24. Regeling vaststelling aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur

 25. Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Binnenlandse Zaken

 26. Uitvoeringsregeling Wob Financiën

 27. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010

 28. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011

 29. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen

 2. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan

 3. Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  tekst: tekst

 2. Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde instellingen voor beroepsonderwijs
  tekst: tekst

 3. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo 2015
  tekst: tekst

 4. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo
  tekst: tekst

 5. Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten
  bijlage: 2

 6. Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging
  tekst: tekst

 7. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  tekst: tekst

 8. Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren
  bijlage: Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren

 9. Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur
  bijlage: Ontwerp van een model WOB-regeling
  tekst: tekst

 10. Aanwijzingen voor de Planbureaus
  bijlage: Aanwijzingen voor de planbureaus

 11. Aanwijzingen voor de regelgeving
  artikel: 2.46

 12. Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden
  tekst: tekst

 13. Algemene wet bestuursrecht
  artikel: 7:4, 7:18, 8:29
  bijlage: 2

 14. Arbeidsomstandighedenregeling
  bijlage: XI, IIc, IId, IIe, IIf, XIIa, XVII

 15. Arbeidsomstandighedenwet
  artikel: 7

 16. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  tekst: tekst

 17. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  artikel: 11

 18. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  artikel: 13

 19. Beheersregeling archiefbeheer BZ 2013
  artikel: 13

 20. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  artikel: 6, 30

 21. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  tekst: tekst

 22. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
  artikel: 9

 23. Beleidsregel vaststelling bijlage bij de Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten
  tekst: tekst

 24. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  tekst: tekst

 25. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  tekst: tekst

 26. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  artikel: 7

 27. Beleidsregels toetsing eindtermen praktijkopleiding
  artikel: 1

 28. Besluit ex artikel 29, tweede lid, Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  artikel: 1

 29. Besluit inzake bekrachtiging besluiten in het kader van de Wbtv en de Wsnp
  artikel: I, III

 30. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  artikel: 2

 31. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
  artikel: 2

 32. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken)
  artikel: 2

 33. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  artikel: 2

 34. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
  artikel: 2

 35. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  artikel: 2

 36. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  artikel: 2

 37. Besluit mandaat aan Loyalis Maatwerkadministraties (uitvoering wachtgeldregeling Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers)
  artikel: 3

 38. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
  artikel: 9

 39. Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
  artikel: 5a

 40. Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA
  artikel: 5

 41. Besluit mandaat en machtiging Kiesraad
  artikel: 2

 42. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
  artikel: 3

 43. Besluit mandaat Loyalis Maatwerkadministraties (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rechterlijke Macht)
  artikel: 3

 44. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
  artikel: 6

 45. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende de behandeling van Wob-verzoeken op het gebied van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017
  artikel: 1

 46. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2018
  artikel: 5

 47. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
  artikel: 2a

 48. Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2018
  artikel: 8

 49. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2017
  artikel: 5, 6
  bijlage: Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 50. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017
  artikel: 4a, 4, 20, 22

 51. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
  bijlage: bij artikel 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013

 52. Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2014
  artikel: 3

 53. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
  artikel: 7

 54. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs
  artikel: 1

 55. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering van programma op gebied van Internationaal Onderwijs
  artikel: 1

 56. Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen
  artikel: 13

 57. Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA
  artikel: 4

 58. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 2015
  artikel: 5

 59. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Commissariaat voor de Media 2018
  artikel: 3

 60. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016
  artikel: 2, 4

 61. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  artikel: 8

 62. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
  artikel: 1

 63. Besluit regels betreffende vergoeding voor het verstrekken van fotocopieën
  artikel: 1

 64. Besluit tarieven openbaarheid van bestuur
  artikel: 1, 2, 3

 65. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
  bijlage: 2

 66. Besluit vaststelling Protocol inzake de beheers- en beleidsmatige positie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (Protocol KIM)
  artikel: IV

 67. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  bijlage: Basisselectiedocument

 68. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
  bijlage: Basisselectiedocument (bsd)

 69. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman

 70. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–

 71. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht

 72. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  bijlage: Basisselectiedocument

 73. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Algemene Zaken)
  artikel: 2

 74. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  artikel: 2

 75. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Buitenlandse Zaken)
  artikel: 2

 76. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Defensie)
  artikel: 2

 77. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Economische Zaken)
  artikel: 2

 78. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Financiën)
  artikel: 2

 79. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Justitie)
  artikel: 2

 80. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  artikel: 2

 81. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  artikel: 2

 82. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  artikel: 2

 83. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  artikel: 2
  bijlage: Basisselectiedocument

 84. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  artikel: 2

 85. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  artikel: 2

 86. Besluit vergoeding verstrekking afschriften
  artikel: 1

 87. Besluit verlenen mandaat en volmacht aan APG Service Partners B.V. voor uitvoering Regeling voor substantieel bezwarende functies
  artikel: 4

 88. Besluit verlenen mandaat en volmacht APG Service Partners B.V. (uitvoering bovenwettelijke uitkeringsregelingen en wachtgeldregelingen)
  artikel: 4

 89. Besluit verlening algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  artikel: 1

 90. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten
  artikel: 5

 91. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice Fonds 2016-2020
  artikel: 1

 92. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  artikel: 5.1

 93. Bevoegdhedenregeling COA
  tekst: tekst

 94. Bevoegdhedenregeling NWO 2017
  tekst: tekst

 95. CBP Richtsnoeren
  tekst: tekst

 96. Circulaire handleiding Wob en Wbp
  tekst: tekst

 97. Circulaire vertrouwelijke behandeling bedrijfs-, fabricage- en naw-gegevens
  tekst: tekst

 98. Circulaire Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  tekst: tekst

 99. Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
  tekst: tekst

 100. Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
  artikel: 9

 101. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
  artikel: 20

 102. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  artikel: 2

 103. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen
  artikel: 2

 104. Mandaat CBR (2011)
  tekst: tekst

 105. Mandaat CBR
  tekst: tekst

 106. Mandaat en volmacht USZO Diensten B.V. ter zake van de uitvoering van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen sector Rijk
  artikel: 3

 107. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017
  artikel: 6

 108. Mandaatbesluit AR 2015
  artikel: 2

 109. Mandaatbesluit AS 2015
  artikel: 1

 110. Mandaatbesluit BZK 2016
  artikel: 3.2, 4.5

 111. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  artikel: 1
  bijlage: bijlage

 112. Mandaatbesluit Defensie Dwangsommen 2013
  artikel: 3

 113. Mandaatbesluit DGM Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018
  artikel: 5

 114. Mandaatbesluit DGVZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015
  artikel: 4

 115. Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016
  artikel: 4

 116. Mandaatbesluit G4AW (2013-2014)
  artikel: 1

 117. Mandaatbesluit G4AW (2014-2015)
  artikel: 1

 118. Mandaatbesluit G4AW 2017–2018
  artikel: 1

 119. Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018
  artikel: 4

 120. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017
  artikel: 2, 6

 121. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  artikel: 4

 122. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  artikel: 2

 123. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  artikel: 2

 124. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  artikel: 2

 125. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  artikel: 2

 126. Mandaatbesluit Referendumcommissie
  artikel: 2

 127. Mandaatbesluit Uitkeringsinstituut werknemersverzekeringen voor uitvoering diverse werkloosheidsregelingen
  artikel: 2

 128. Mandaatregeling hoofden clusters van Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  artikel: 2

 129. Mandaatregeling JBOZ Veiligheid en Justitie
  artikel: 1

 130. Mandaatregeling JBOZ Veiligheid en Justitie
  artikel: 1

 131. Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011
  artikel: 3

 132. Mandaatregeling pSG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
  artikel: 1

 133. Mandaatregeling Raad voor Rechtsbijstand geldend vanaf 23 juni 2016
  artikel: X, XA

 134. Mandaatregeling RDW
  bijlage: 1

 135. Mandaatregeling SG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
  artikel: 1

 136. Mandaatregeling VWS
  artikel: 15

 137. Mandaterings- en volmachtbesluit College sanering zorginstellingen
  artikel: 12

 138. Nadere regelen Wet en Besluit openbaarheid van bestuur
  artikel: 1, 8, 10

 139. Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden
  tekst: tekst

 140. Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016
  artikel: 1

 141. Ondermandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal 2017
  artikel: 1, 2, 4, 5

 142. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat
  artikel: 26

 143. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Naktuinbouw 2018
  artikel: 4

 144. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2009
  artikel: 8

 145. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2015
  artikel: 5, 7, 12, 14

 146. Organisatiebesluit Buitenlandse Zaken 2017
  artikel: 4

 147. Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
  artikel: 5

 148. Organisatieregeling dienstonderdelen OM 2012
  artikel: 3

 149. Pensioenwet
  artikel: 164

 150. Protocol Accountantsonderzoek 2014 Concessiehouders
  tekst: tekst

 151. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  bijlage: bijlage

 152. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  tekst: tekst

 153. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  tekst: tekst

 154. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
  artikel: 5

 155. Regeling Archiefbeheer COA
  artikel: 25

 156. Regeling bezwarenprocedure KB
  artikel: 4

 157. Regeling cliëntenparticipatie UWV 2018
  artikel: 10

 158. Regeling doormandatering korpsbeheer politie en brandweer BES 2012
  artikel: 2

 159. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

 160. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
  artikel: 2

 161. Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 (RINFIN2016)
  artikel: 20

 162. Regeling Inspectie van het onderwijs 2018
  artikel: 6, 13

 163. Regeling Mandaat en machtiging NRGD
  artikel: 5

 164. Regeling Mandaat en machtiging NRGD
  artikel: 6

 165. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G
  artikel: 5

 166. Regeling openbaarheid van bestuur (Defensie)
  artikel: 1

 167. Regeling openbaarheid van bestuur Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  artikel: 1, 6

 168. Regeling openbaarheid van bestuur, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  artikel: 1

 169. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  artikel: 9

 170. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  artikel: 9

 171. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  artikel: 6

 172. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  artikel: 9

 173. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  artikel: 9

 174. Regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (justitie)
  artikel: 1

 175. Regeling ter uitvoering van de Wet Openbaarheid van bestuur (VW)
  artikel: 1

 176. Regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  artikel: 1, 2

 177. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  bijlage: bij artikel 9, derde lid, van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II

 178. Regeling uitvoering WOB Algemene Zaken
  artikel: 1, 4

 179. Regeling vaststelling Aanwijzingen inzake de rijksinspecties
  bijlage: Aanwijzingen inzake de rijksinspecties

 180. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang
  artikel: 1, 4

 181. Regeling verlening van mandaat, volmacht en machtiging verrichten privaatrechtelijke rechtshandelingen door de secretaris Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
  bijlage: Overzicht mandaat en volmacht Commissie Eindtermen Accountantsopleiding, behorende bij mandaatbesluit

 182. Reglement Adviescommissie Pakket Zorginstituut Nederland
  artikel: 15

 183. Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland
  artikel: 6, 8, 16

 184. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  tekst: tekst

 185. Rijkswet op de consulaire tarieven
  artikel: 2

 186. Spelregels bij concentratiezaken
  tekst: tekst, tekst

 187. Tijdelijk Reglement Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen 2012
  artikel: 8, 16

 188. Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Binnenlandse Zaken
  artikel: 1, 13

 189. Uitvoeringsregeling Wob EZ
  artikel: 1, 12

 190. Uitvoeringsregeling Wob Financiën
  artikel: 1

 191. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997

 192. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006

 193. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  bijlage: Inhoudsopgave

 194. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  bijlage: Wie zaait, die oogst

 195. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
  bijlage: Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997

 196. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  bijlage: Aanwijzingen voor convenanten

 197. Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol)
  tekst: tekst

 198. Verantwoordingen Zvw met accountantsproduct vanaf oplevering 2019 (Accountantsprotocol)
  bijlage: bijlage

 199. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  tekst: tekst, tekst

 200. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  artikel: 20

 201. Wet financiële markten BES
  artikel: 1:12

 202. Wet financiering politieke partijen
  artikel: 25

 203. Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity
  artikel: 9

 204. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  artikel: 10

 205. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  artikel: 4.2.11

 206. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
  artikel: 9

 207. Wet op het financieel toezicht
  artikel: 1:42

 208. Wet toezicht accountantsorganisaties
  artikel: 43

 209. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  artikel: 48a

 210. Wet toezicht financiële verslaggeving
  artikel: 20

 211. Wet uitvoering Verdrag van Aarhus
  artikel: VIII

 212. Wijzigingswet Wet openbaarheid van bestuur (aanvullingen ter voorkoming van misbruik)

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(03-08-2018)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

33328

28-07-2018

t/m 25-05-2018 a)

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 247

34939

11-07-2018

Stb. 2018, 248

01-10-2016

wijziging

13-07-2016

Stb. 2016, 301

34106

13-07-2016

Stb. 2016, 301

18-07-2015

wijziging

24-06-2015

Stb. 2015, 271

34123

06-07-2015

Stb. 2015, 299

01-10-2009

wijziging

18-06-2009

Stb. 2009, 384

31751

18-06-2009

Stb. 2009, 384

26-03-2008

wijziging

13-03-2008

Stb. 2008, 85

31248

13-03-2008

Stb. 2008, 85

20-01-2006

wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 25

30188

22-12-2005

Stb. 2006, 25

08-07-2005

wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 341

29877

27-06-2005

Stb. 2005, 342

14-02-2005

wijziging

30-09-2004

Stb. 2004, 519

28835

01-02-2005

Stb. 2005, 66

30-06-2003

wijziging

18-06-1998

Stb. 1998, 356

25456

18-06-1998

Stb. 1998, 356

01-09-2001

wijziging

05-04-2001

Stb. 2001, 180

26410

05-07-2001

Stb. 2001, 337

30-06-1998

wijziging

18-06-1998

Stb. 1998, 356

25456

18-06-1998

Stb. 1998, 357

08-04-1998

wijziging

12-03-1998

Stb. 1998, 180

24613

12-03-1998

Stb. 1998, 180

01-01-1998

wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 510

25280

11-12-1997

Stb. 1997, 581

01-01-1994

wijziging

16-12-1993

Stb. 1993, 650

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 422

22061

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-05-1992

nieuwe-regeling

31-10-1991

Stb. 1991, 703

19859

10-04-1992

Stb. 1992, 185

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 10