Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Veiligheid en Justitie

Afkortingen:

Awb

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0005537

Rechtsgebied

Staats- en bestuursrecht | Bestuursrecht

Overheidsthema

Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerkingen

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Informatie geldend op 31-07-2023

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. (Onder)Mandaatbesluit Politie beheer RST 2021

 2. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur NWO inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a, paragraaf 3.16.4 en titel 3.23 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

 3. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

 4. Aanvullende regels met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp

 5. Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017

 6. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken

 7. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie

 8. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 9. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën

 10. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 11. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Justitie en Veiligheid

 12. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 13. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 14. Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen Minister voor VRO

 15. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wet op het accountantsberoep 2016

 16. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018

 17. Aanwijzingsbesluit beheerder VIHB-lijst

 18. Aanwijzingsbesluit stichting Halt

 19. Aanwijzingsbesluit Uitvoering Van Beleid (Toetsingskamer STAP)

 20. ACM beleidsregel factureringstermijnen energie 2021

 21. ACM Formulier geschilbeslechting energie

 22. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening

 23. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014

 24. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014

 25. Algemeen machtigingsbesluit SER

 26. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds

 27. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

 28. Algemeen subsidiereglement 2021

 29. Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

 30. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten

 31. Beleidsregel aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instellingen 2023

 32. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen

 33. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties

 34. Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2022

 35. Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers

 36. Beleidsregel boete werknemer 2017

 37. Beleidsregel CAK bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2022

 38. Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017

 39. Beleidsregel consult ontboden verdachte artikel 257c Sv

 40. Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen

 41. Beleidsregel detachering

 42. Beleidsregel duurzaam herstel

 43. Beleidsregel elektronische communicatie UWV

 44. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg

 45. Beleidsregel Handhaving

 46. Beleidsregel Handhaving Besluit Eindapparaten (bepaling netwerkaansluitpunt en vrije keuze eindapparaten)

 47. Beleidsregel Handhaving jaarverantwoording over het overgangsjaar 2021

 48. Beleidsregel Handhaving openbaarmaking jaarverantwoording

 49. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst

 50. Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland

 51. Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden

 52. Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV

 53. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet

 54. Beleidsregel kwalificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2022

 55. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO

 56. Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren

 57. Beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112

 58. Beleidsregel Nederlandse Emissieautoriteit ETS 2021

 59. Beleidsregel onderwijs en toetsen BA

 60. Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016

 61. Beleidsregel ontheffingen codes energie

 62. Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015

 63. Beleidsregel ontheffingverlening voertuigen met geautomatiseerde functies 2022

 64. Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar

 65. Beleidsregel productplaatsing sponsoring commerciële media-instellingen 2022

 66. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten

 67. Beleidsregel quota commerciële media-instellingen 2023

 68. Beleidsregel quota publieke media-instellingen 2023

 69. Beleidsregel reclame commerciële media-instellingen 2022

 70. Beleidsregel Redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders 2023

 71. Beleidsregel registratie snelle motorboten

 72. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004

 73. Beleidsregel sponsoring commerciële media-instellingen 2022

 74. Beleidsregel stageverkorting

 75. Beleidsregel subsidies NOvA

 76. Beleidsregel tenaamstellingsloket snelle motorboten

 77. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa

 78. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers

 79. Beleidsregel toetsing eisen Wlz-uitvoerderschap – TH/BR-031

 80. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw

 81. Beleidsregel transparante financiële bedrijfsvoering en verbod op winstoogmerk

 82. Beleidsregel trillinghinder spoor

 83. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding

 84. Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018

 85. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO

 86. Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators

 87. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’

 88. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’

 89. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019

 90. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019

 91. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM

 92. Beleidsregels CAK termijnen eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015

 93. Beleidsregels CAK vergoeden declaraties naar Nederlands tarief

 94. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014

 95. Beleidsregels governance en interne beheersing 2017

 96. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2023

 97. Beleidsregels informatieplicht

 98. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009

 99. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016

 100. Beleidsregels onvrijwillige inschrijving register

 101. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019

 102. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM

 103. Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling

 104. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012

 105. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2022

 106. Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand 2023

 107. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015

 108. Beleidsregels woordmerk kansspelen op afstand

 109. Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp

 110. Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK

 111. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018

 112. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren op het Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015, enz.

 113. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB 2022

 114. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

 115. Besluit aanwijzing toezichthouders naleving Wet experiment gesloten coffeeshopketen en verlenen mandaat en machtiging voor uitvoering en handhaving van die wet

 116. Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2023

 117. Besluit aanwijzing van posten bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten

 118. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013

 119. Besluit Beheer Haringvlietsluizen

 120. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report

 121. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden

 122. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen

 123. Besluit beleidsregels representativiteit

 124. Besluit bestuursrecht Toeslagen

 125. Besluit bevoegdheidverlening Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport

 126. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van de bijwerking van de registratie voor schepen en luchtvaartuigen

 127. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het bijwerken van de basisregistratie kadaster

 128. Besluit buitengerechtelijke kosten

 129. Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT

 130. Besluit doorverlening bevoegdheid aanwijzing kasbeheerder FDC OCW

 131. Besluit elektronisch procederen

 132. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg

 133. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat

 134. Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK

 135. Besluit instelling bezwaaradviescommissie Referendumcommissie

 136. Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK

 137. Besluit instelling Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat

 138. Besluit instelling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Milieu

 139. Besluit intrekking Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM

 140. Besluit inzake volginnovatie 2012

 141. Besluit inzake volginnovatie 2013

 142. Besluit inzake volginnovatie 2014

 143. Besluit inzake volginnovatie 2015

 144. Besluit inzake volginnovatie 2015 III

 145. Besluit inzake volginnovatie 2015 II

 146. Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie

 147. Besluit machtiging algemeen manager van Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden

 148. Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet

 149. Besluit machtiging ILT tot het uitoefenen van handhavingsbevoegdheden met betrekking tot de detacheringsverklaring

 150. Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister

 151. Besluit machtiging P-Direkt (Bureau Financieel Toezicht)

 152. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)

 153. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

 154. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)

 155. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken en Klimaat)

 156. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)

 157. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)

 158. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

 159. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

 160. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

 161. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

 162. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)

 163. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)

 164. Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

 165. Besluit mandaat afgifte attest cabinebemanningslid

 166. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT

 167. Besluit mandaat Belastingdienst Douane Wet voorkoming misbruik chemicaliën

 168. Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008

 169. Besluit mandaat CBR 2019

 170. Besluit mandaat certificering binnenschepen

 171. Besluit mandaat directeur Kustwacht ten behoeve van het toestaan of mogelijk maken van gewapende maritieme beveiligingswerkzaamheden

 172. Besluit mandaat en machtiging aan chief executive officer ProRail B.V. (uitvoering Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor)

 173. Besluit mandaat en machtiging AgentschapNL Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven

 174. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie ex-asielzoekers)

 175. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)

 176. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)

 177. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)

 178. Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Consument en Markt (ex art. 96a, eerste lid, Spoorwegwet)

 179. Besluit mandaat en machtiging Belastingdienst voor uitvoering Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen

 180. Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA 2022

 181. Besluit mandaat en machtiging bestuur Stichting EMR

 182. Besluit mandaat en machtiging certificering zeeschepen 2012

 183. Besluit mandaat en machtiging CKO

 184. Besluit mandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal

 185. Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

 186. Besluit mandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde

 187. Besluit mandaat en machtiging directeur COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten

 188. Besluit mandaat en machtiging directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart

 189. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake erkenningen bodemkwaliteit

 190. Besluit mandaat en machtiging EZK voor CBR inzake uitvoering Examenregeling frequentiegebruik 2008

 191. Besluit mandaat en machtiging HISWA voor de uitgifte van fabriekscodes producten pleziervaartuigen

 192. Besluit mandaat en machtiging in verband met selectielijst Archiefwet 1995

 193. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal der mijnen Waterwet

 194. Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen 2020

 195. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)

 196. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (luchtvaart)

 197. Besluit mandaat en machtiging medische verklaringen voor de luchtvaart 2015

 198. Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019

 199. Besluit mandaat en machtiging pgb-zorgbonus voor pgb-zorgverleners COVID-19

 200. Besluit mandaat en machtiging ProRail inzake uitvoering tracébesluiten

 201. Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport

 202. Besluit mandaat en machtiging Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidieverstrekking Topsector Life Sciences and Health

 203. Besluit mandaat en machtiging scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland

 204. Besluit mandaat en machtiging secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vaststelling selectielijsten met betrekking tot personeelsdossiers van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken

 205. Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail

 206. Besluit mandaat en machtiging subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2023–2026

 207. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016

 208. Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021

 209. Besluit mandaat en machtiging Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw inzake uitvoering wettelijke taken certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

 210. Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP

 211. Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie kwaliteit van zorg

 212. Besluit mandaat en volmacht Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ex Wet houdende vaststelling regeling ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië

 213. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen

 214. Besluit mandaat inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing toezichthouders Wet precursoren voor explosieven

 215. Besluit mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten

 216. Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013

 217. Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut (programma Stage en uitwisseling jongeren 2009)

 218. Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute 2009

 219. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen

 220. Besluit mandaat Rijksbouwmeester

 221. Besluit mandaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen

 222. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland

 223. Besluit mandaat uitvoering Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft

 224. Besluit mandaat voorzitter Stichting Nuffic tot subsidieverstrekking van enkele programma’s op het gebied van het Internationaal Onderwijs

 225. Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging Dienst NEa

 226. Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging SodM 2021

 227. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (subsidiëring project Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM))

 228. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanpak van regionale knelpunten en het sluiten van regio deals

 229. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders

 230. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 231. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL en algemeen directeur van NWO betreffende de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix

 232. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende de behandeling van Wob-verzoeken op het gebied van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017

 233. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 234. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur RVO aanwijzing financier

 235. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2023

 236. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS

 237. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt

 238. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens

 239. Besluit mandaat, volmacht en machtiging beheer directeur-secretaris TloKB

 240. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019

 241. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Stichting STW

 242. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

 243. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies

 244. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van burgemeester en wethouders van Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZK-en LNV-subsidies 2021

 245. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van gedeputeerde staten van Gelderland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021

 246. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021

 247. Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021

 248. Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies

 249. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken)

 250. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft

 251. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2021

 252. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen

 253. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Kiwa CBS B.V. betreffende het classificeren van slachtrunderen en slachtvarkens

 254. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur NSO

 255. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat en inspecteur-generaal der mijnen Wet windenergie op zee

 256. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake aangelegenheden die verband houden met het verminderen van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

 257. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat voor geluidwerende maatregelen spoorwegen

 258. Besluit mandaat, volmacht en machtiging exportbeleid

 259. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019

 260. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies

 261. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies

 262. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd Scheepvaartinspectie 2014

 263. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 264. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de RCN-unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland

 265. Besluit mandaat, volmacht en machtiging IG ILT handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

 266. Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013

 267. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake de Wet bescherming Antarctica 2021

 268. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering EZK-cofinanciering Subsidieregeling JTF 2021-2027

 269. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake Wet merken BES

 270. Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2021

 271. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019

 272. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Nederlandse Emissieautoriteit 2021

 273. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ProRail inzake bevoegdheden Spoorwegwet

 274. Besluit mandaat, volmacht en machtiging RDW voor de uitvoering van de Wet vrachtwagenheffing

 275. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland

 276. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

 277. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake uitvoering artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007

 278. Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake de schadeafhandeling en versterking in het Groningenveld

 279. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV

 280. Besluit mandaat, volmacht en machtiging tijdelijke tolheffing RDW

 281. Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Centrale Commissie Dierproeven CCD 2014

 282. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Vereffeningsorganisatie PBO 2019

 283. Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van de Subsidieregeling JTF 2021–2027

 284. Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 285. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021–2025

 286. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking veelbelovende zorg

 287. Besluit mandaatverlening aan en machtiging van Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken

 288. Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland

 289. Besluit mandateren aan de provincie Noord-Brabant van bevoegdheid tot het door of namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat laten verleggen van kabels en leidingen t.b.v. uitvoering reconstructie rijksweg N65 Vught – Haaren

 290. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving

 291. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma Internationaal Onderwijs

 292. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering van een programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs

 293. Besluit mandatering bevoegdheden uitvoering enkele programma’s Internationaal Onderwijs

 294. Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen

 295. Besluit nadere eisen bij schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet open overheid

 296. Besluit ondermandaat archieven P-direkt

 297. Besluit ondermandaat en machtiging aan het afdelingshoofd, de Coördinerend beleidsadviseur, de Senior Adviseurs, Adviseurs enmedewerkers van het Bureau Consignatie van de Afdeling Kaderstelling

 298. Besluit ondermandaat en machtiging Bureau Diergeneesmiddelen 2021

 299. Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA

 300. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen

 301. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan NBA stagebureau

 302. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan SRA stagebureau

 303. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ABN AMRO

 304. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accon AVM

 305. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accountancy rijksoverheid

 306. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Audit Rabobank Groep

 307. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Baker Tilly Berk

 308. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau BDO

 309. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Deloitte

 310. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau EY

 311. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Flynth

 312. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Grant Thornton

 313. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ING groep

 314. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Joanknecht & Van Zelst

 315. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau KPMG

 316. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Mazars

 317. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PKF Wallast

 318. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PwC

 319. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau RSM

 320. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau SNS Reaal Groep

 321. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau USG Finance Professionals

 322. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor Toezicht

 323. Besluit ondermandaat en ondermachtiging Kiwa Register B.V. (I)

 324. Besluit ondermandaat en ondermachtiging Kiwa Register B.V. (luchtvaart)

 325. Besluit ondermandaat ILT-ambtenaren VWS-regelgeving covid-19

 326. Besluit ondermandaat Nederlandse vertegenwoordigingen

 327. Besluit ondermandaat voor behandeling bezwaarschrift met kenmerk 4190231

 328. Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Belastingdienst

 329. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging aan Radar voor ondersteuning ouders in het buitenland

 330. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van de Generale Thesaurie

 331. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Douane

 332. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Fiscale Zaken

 333. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Rijksbegroting

 334. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Toeslagen

 335. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving

 336. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2022

 337. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 2021

 338. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen 2021

 339. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2021

 340. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022

 341. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 342. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor kredietbanken van de directeur-generaal ketenregie 2022

 343. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor SBN van de directeur-generaal ketenregie 2022

 344. Besluit ondermandatering competentie tot behandeling van verzoeken tot ‘onderlinge overlegprocedure’

 345. Besluit ondermandatering competentie tot uitvoering van verplichtingen in arbitrageprocedures

 346. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers

 347. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers

 348. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten

 349. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden

 350. Besluit openstellen elektronische weg indienen bezwaarschriften Ctgb

 351. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013

 352. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022

 353. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

 354. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie

 355. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie

 356. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging van het Instituut Mijnbouwschade Groningen

 357. Besluit overdracht competentie behandeling vangnetverzoeken

 358. Besluit Overdracht competentie behandeling verzoeken onder ‘corporate tiebreakerprocedure’ van belastingverdragen

 359. Besluit proceskosten bestuursrecht

 360. Besluit project afbouw IBS 2007

 361. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken

 362. Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009

 363. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw

 364. Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008

 365. Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw

 366. Besluit regulering wijze van digitale indiening informatieaanvragen en verzoeken

 367. Besluit stellen nadere eisen schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van de Wet open overheid

 368. Besluit subsidieplafond 2018

 369. Besluit subsidieplafond 2019

 370. Besluit subsidieplafond 2021

 371. Besluit subsidieplafond 2023

 372. Besluit Toezichtbeleid Erkenninghouders wijziging constructie (GWC) van snor- naar bromfiets

 373. Besluit tot aanwijzing van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen als verwerker als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen in verband met het beheer van het Register Veilig werken met explosieve stoffen

 374. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W

 375. Besluit tot volmacht Colleges financieel toezicht

 376. Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel

 377. Besluit uitvoerings- en handhavingsvoorzieningen Wet bestrijding maritieme ongevallen

 378. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015

 379. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015

 380. Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure

 381. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag

 382. Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 juni 2020 inzake volginnovatie 2019

 383. Besluit vaststelling Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 384. Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014

 385. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs

 386. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens

 387. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs

 388. Besluit vaststelling formulier voor het indienen van een aanvraag ter beoordeling van het voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, Wet personenvervoer 2000

 389. Besluit vaststelling formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, Spoorwegwet

 390. Besluit vaststelling formulieren verzoek om toewijzing broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers in het systeem van handel in emissierechten

 391. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 6)

 392. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 7)

 393. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds

 394. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds

 395. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds

 396. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds

 397. Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp

 398. Besluit verlenen machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 399. Besluit verlenen machtiging tot behandelen van klachten betaalbaarstelling schadeloosstelling rechthebbenden (nationalisatie SNS Reaal N.V. en SNS Bank N.V.)

 400. Besluit verlenen mandaat aan algemeen directeur Douane inzake uitvoer cultuurgoederen

 401. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan directeur Internationale Zaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien van Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES

 402. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan projectdirecteur FLOW van PriceWaterhouseCoopers (subsidieverlening voor projecten voor FLOW)

 403. Besluit verlenen mandaat en machtiging basisexamen inburgering aan hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst

 404. Besluit verlenen mandaat en volmacht aan APG Service Partners B.V. voor uitvoering Regeling voor substantieel bezwarende functies

 405. Besluit verlenen mandaat en volmacht APG Service Partners B.V. (uitvoering bovenwettelijke uitkeringsregelingen en wachtgeldregelingen)

 406. Besluit verlenging inschrijving Rbtv

 407. Besluit verlening algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 408. Besluit verlening bevoegdheid tot aanwijzing en intrekking van aanwijzing kasbeheerder Financieel Diensten Centrum

 409. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting

 410. Besluit verlening mandaat aan Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing ambtenaren voor uitoefening van toezicht op naleving Wet ter Bescherming Koopvaardij

 411. Besluit verlening mandaat en machtiging aan Chief Executive Officer ProRail B.V. ter uitvoering van Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten

 412. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de Projectdirecteur SBOS inzake de uitvoering van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)

 413. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan Invest International B.V.

 414. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake NL-Alert keten

 415. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten

 416. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice 2016–2024 Fonds

 417. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging van de Minister van Financiën aan de directeur-generaal Ketenregie in het kader van de hersteloperatie toeslagen

 418. Besluit verlening ondermandaat algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau (Ondermandaatregeling CJIB)

 419. Besluit verlening van mandaat en machtiging aan de Chief Executive Officer van ProRail B.V. voor de Tijdelijke subsidieregeling opstellen en rangeren spoorgoederenvervoer 2023 – 2025

 420. Besluit verlening van mandaat en machtiging aan de toezichthoudende ambtenaren van de douane in verband met het voorkomen van illegale handel in tabak

 421. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV

 422. Besluit vertrouwensdiensten

 423. Besluit vervanging bij belet van het bestuur van de Dienst

 424. Besluit volginnovatie 2014

 425. Besluit volginnovatie 2016 I

 426. Besluit volginnovatie 2016 II

 427. Besluit volginnovatie 2017 I

 428. Besluit volginnovatie 2017 II

 429. Besluit volginnovatie 2018

 430. Besluit volginnovatie 2020

 431. Besluit volginnovatie 2021

 432. Besluit volmacht en machtiging directeur Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek-terrein

 433. Besluit volmacht en machtiging plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ministerie van VWS voor uitoefening rechten van de Staat als aandeelhouder van Intravacc B.V.

 434. Besluit volmacht en machtiging Toetsingscommissie inzet bevoegdheden

 435. Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009

 436. Besluit wijziging Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (wijziging bekendmaking algemene ondermandaten en inwerkingtreding Wet open overheid)

 437. Besluit wijziging van het formulier en de bijlagen behorende bij het formulier voor aanvraag vergunning voor leveren elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

 438. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens

 439. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019

 440. Cusumsysteem erkenninghouder tachografen 2022

 441. Cusumsysteem tachograaftechnicus 2022

 442. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film

 443. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film

 444. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film

 445. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

 446. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

 447. Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem

 448. EZ-intrekkingsregeling 2005

 449. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht

 450. Instellings- en benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften

 451. Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft

 452. Instellingsbesluit Adviescommissie Bezwaren Personeel SZW

 453. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie

 454. Instellingsbesluit klachtadviescommissie IGZ en IJZ

 455. Instellingsbesluit Klachtadviescommissie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

 456. Instellingsbesluit programmadirectoraat-generaal Samenleving en COVID-19

 457. Instructie ontheffing asbest in zeeschepen

 458. Interne klokkenluidersregeling MIVD

 459. Klachtenregeling ACM

 460. Klachtenregeling BFT 2021

 461. Klachtenregeling CCMO

 462. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb

 463. Klachtenregeling Defensie

 464. Klachtenregeling Kiesraad

 465. Klachtenregeling MIVD

 466. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ

 467. Klachtenregeling TloKB

 468. Klachtenregeling TNO 2005

 469. Klachtenregeling voor het Centraal bureau voor de statistiek 2023

 470. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland 2022

 471. Klachtenreglement UWV 2009

 472. Klachtregeling AIVD 2018

 473. M&V-besluit Ambtelijke organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal

 474. Machtigingsbesluit directeur SAV

 475. Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK

 476. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen

 477. Mandaat- en aanwijzingsbesluit Uitkeringsregeling backpay

 478. Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart 2021

 479. Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet

 480. Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling zorginnovatie

 481. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020

 482. Mandaatbesluit APG DWS en Fondsenbedrijf N.V. uitvoering Appa

 483. Mandaatbesluit AVG OCW

 484. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit

 485. Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017

 486. Mandaatbesluit beheer bureau NRM

 487. Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015

 488. Mandaatbesluit beheer recherchesamenwerkingsteam 2020

 489. Mandaatbesluit beheer TloKB

 490. Mandaatbesluit beschermde stads- en dorpsgezichten

 491. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar

 492. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging getuigen en tolken

 493. Mandaatbesluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers

 494. Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking

 495. Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai 2014

 496. Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging

 497. Mandaatbesluit COA

 498. Mandaatbesluit COA inzake verzoeken om onderdak, leefgeld of aanvullende voorzieningen

 499. Mandaatbesluit directeur 3W

 500. Mandaatbesluit Directeur Kustwacht uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging

 501. Mandaatbesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021

 502. Mandaatbesluit donatie bij leven 2011

 503. Mandaatbesluit en machtiging LVV

 504. Mandaatbesluit Europese fondsen DGM 2022

 505. Mandaatbesluit Europese fondsen DGVZ 2014

 506. Mandaatbesluit G4AW (2013-2014)

 507. Mandaatbesluit G4AW (2014-2015)

 508. Mandaatbesluit handhaving naleving UBO-registratie Handelsregisterwet 2007

 509. Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014

 510. Mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs Wet- en regelgeving Wet Kinderopvang

 511. Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies

 512. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking

 513. Mandaatbesluit Kmar beveiligingswerkzaamheden DNB

 514. Mandaatbesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bevoegdheden artikel 7, tweede lid, Bekendmakingswet en artikel 2.6 Regeling elektronische publicaties.

 515. Mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2020

 516. Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid

 517. Mandaatbesluit Nationaal Actieprogramma Diabetes

 518. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017

 519. Mandaatbesluit NVAO 2017

 520. Mandaatbesluit OCW DUS-I

 521. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009

 522. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009

 523. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009

 524. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009

 525. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009

 526. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009

 527. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009

 528. Mandaatbesluit programmamanager JenV Brede Werkagenda Ministerie van Justitie en Veiligheid

 529. Mandaatbesluit Raad voor de Kinderbescherming 2022

 530. Mandaatbesluit Referendumcommissie

 531. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis

 532. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0

 533. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

 534. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging 2021–2022

 535. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020

 536. Mandaatbesluit RVO inzake de Tijdelijke beleidsregel bedrijvenschade coronarellen

 537. Mandaatbesluit RVO inzake Innovatiebudget

 538. Mandaatbesluit RVO inzake Subsidieregeling matching Horizon Europe

 539. Mandaatbesluit RVO.nl inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen

 540. Mandaatbesluit samenwerking DNB-CBS 2016

 541. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019

 542. Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten

 543. Mandaatbesluit van de NIWO

 544. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten

 545. Mandaatbesluit verlengingsbesluiten accreditatie hoger onderwijs

 546. Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden

 547. Mandaatbesluit VWS Nationaal Comité 4 en 5 mei

 548. Mandaatbesluit Wet op het consumentenkrediet

 549. Mandaatbesluit Wet open overheid Eerste Kamer

 550. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD

 551. Mandaatbesluit Zvd-regeling

 552. Mandaatbesluit Zvr-regeling

 553. Mandaatregeling beheer bureau NRGD

 554. Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014

 555. Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013

 556. Mandaatregeling certificatie vuurwerkdeskundige

 557. Mandaatregeling Defensievastgoed

 558. Mandaatregeling gerechtsauditeurs en senior-gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst

 559. Mandaatregeling Instituut Fysieke Veiligheid 2013

 560. Mandaatregeling onroerende zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken buiten Nederland

 561. Mandaatregeling rechters in opleiding in tijdelijke dienst

 562. Mandaatregeling rechtspositionele bevoegdheden rechterlijke ambtenaren in opleiding

 563. Mandaatregeling tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985–2014

 564. Mandaatregeling Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen

 565. Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer

 566. Mandaatverlening (plaatsvervangend) directeur Stichting Waarborgfonds Zorgsector

 567. Mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen

 568. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)

 569. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001

 570. OCW-intrekkingsregeling 2004

 571. Ondermandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal 2017

 572. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat 2023

 573. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2020

 574. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2022

 575. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008

 576. Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad

 577. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017

 578. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009

 579. Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020

 580. Pilotregeling Makers buiten het boek

 581. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers

 582. Regeling Adviescommissie bezwaar kwalificatieplicht SVB

 583. Regeling Archeologieparticipatie 2019–2020

 584. Regeling behandeling bezwaarschriften OCW

 585. Regeling bezwaaradviescommissie Eerste Kamer

 586. Regeling bezwaarschriftenprocedure Awb NVAO

 587. Regeling bezwarenprocedure KB

 588. Regeling Brug voor Talent

 589. Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019–2020

 590. Regeling Cultuureducatie

 591. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021–2024 Caribisch Nederland

 592. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024

 593. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro

 594. Regeling Cultuurmakers van nu

 595. Regeling Digitale literatuur

 596. Regeling Each One Teach One

 597. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008

 598. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

 599. Regeling Erfgoed Maken

 600. Regeling Erfgoedvrijwilligers 2019–2020

 601. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies

 602. Regeling Halt 2022

 603. Regeling Herdenkingsjaar Slavernijverleden

 604. Regeling Immaterieel erfgoed 2019–2020

 605. Regeling Immaterieel erfgoed in stedelijke context

 606. Regeling indexering bedragen (Algemene wet bestuursrecht, etc.)

 607. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht en Besluit proceskosten bestuursrecht

 608. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht en Wet griffierechten burgerlijke zaken

 609. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

 610. Regeling indexering bedragen in Algemene wet bestuursrecht, enz.

 611. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.

 612. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.

 613. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.

 614. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.

 615. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.

 616. Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013

 617. Regeling Internationale Samenwerking 2019–2020

 618. Regeling Internationale Samenwerking 2022–2024

 619. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013

 620. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media

 621. Regeling klachtbehandeling door de Kansspelautoriteit

 622. Regeling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen OCW 2019

 623. Regeling literaire tijdschriften 2021–2024

 624. Regeling Maakruimte voor cultuur

 625. Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023

 626. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW (uitvoering Europees Integratiefonds en Asiel en Migratiefonds)

 627. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G

 628. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2021

 629. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank

 630. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Raad voor de rechtspraak (verzoeken tot schadevergoeding i.v.m. rechtspraak waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gehouden)

 631. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA

 632. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA (september 2016)

 633. Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming

 634. Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie

 635. Regeling MeeMaakPodia

 636. Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024

 637. Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb

 638. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren

 639. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds

 640. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren

 641. Regeling organisatie Kustwacht Nederland

 642. Regeling productiekosten bijzondere uitgaven

 643. Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s

 644. Regeling projectsubsidies literaire activiteiten

 645. Regeling projectsubsidies voor publicaties

 646. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds

 647. Regeling Samen Cultuurmaken 2022–2024

 648. Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) – Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein

 649. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop

 650. Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021

 651. Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid

 652. Regeling specifieke uitkering Nationaal Programma Groningen derde tranche

 653. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018

 654. Regeling starters- en ontwikkelbeurzen literair vertalers Nederlands Letterenfonds

 655. Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders

 656. Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

 657. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken

 658. Regeling Talent in de regio

 659. Regeling Talentontwikkeling

 660. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008

 661. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008

 662. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers

 663. Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024

 664. Regeling Urban Arts Talent

 665. Regeling vergoedingen Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 2023

 666. Regeling verlenen machtiging aan Commandant van de Koninklijke Marechaussee verkrijgen en verwerken justitiële gegevens ten behoeve van advisering deelname programma’s voor geautomatiseerde grenspassage

 667. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande

 668. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging aan DUO in verband met register buitenlandse kinderopvang

 669. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang

 670. Regeling Vernieuwen van cultuurmaken

 671. Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020

 672. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Rijksambtenaren BES

 673. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen AZ

 674. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK

 675. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst

 676. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW

 677. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen VWS

 678. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Waterstaat 2018

 679. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019

 680. Regeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze

 681. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013

 682. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015

 683. Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2021

 684. Reglement Adviescommissie Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand

 685. Reglement Adviescommissie Zelfredzaamheid en Rechtsbijstand

 686. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2022

 687. Reglement hoorcommissie bezwaarzaken met externe voorzitter 2023

 688. Reglement horen in de bezwaarfase

 689. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

 690. Richtsnoeren Indiening codevoorstel

 691. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet

 692. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM

 693. Schaderegeling Tweede Maasvlakte

 694. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart

 695. Schrijverslevens, biografieregeling Nederlands Letterenfonds

 696. Skal-Reglement Bezwaar

 697. Subsidiebesluit SER

 698. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

 699. Subsidieregeling JTF 2021–2027

 700. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019

 701. Subsidieregeling taakuitoefening beheerders van de HSWI

 702. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs

 703. Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie

 704. Tijdelijk besluit mandaat en machtiging afdoen en beantwoorden brieven over fiscale wetstoepassing en uitvoeringsbeleid (Mandaatbesluit Directie Vaktechniek Belastingen & Toeslagen)

 705. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging generieke digitale overheid voor bedrijven

 706. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG vastgelopen situaties

 707. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG voor hulp in bijzondere situaties

 708. Tijdelijk Mandaatbesluit AIVD

 709. Tijdelijk Mandaatbesluit Wonen

 710. Tijdelijke beleidsregel pilot kosteloze rechtsbijstand procedures in eerste aanleg met betrekking tot gezagsbeëindiging ex de artikelen 1:266 juncto 1:267 BW

 711. Tijdelijke impulsregeling startende literaire makers

 712. Tijdelijke regeling taken en bevoegdheden plaatsvervangend secretaris-generaal VROM ten behoeve van het reorganisatietraject ZEUS

 713. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024

 714. Toezichtbeleid ITS

 715. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016

 716. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017

 717. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018

 718. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020

 719. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2021

 720. Translation Grants for Foreign Publishers

 721. Uitgiftebeleid geografische nummers

 722. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen

 723. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

 724. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018

 725. Verlening mandaat aan Schadeschap Luchthaven Schiphol

 726. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur

 727. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018

 728. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021

 729. Verzamelverordening 2016

 730. Vierde aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19

 731. Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018

 732. Wijzigingsbesluit Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (nadere invulling normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico en enige andere wijzigingen)

 733. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren

 734. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)

 735. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone

 736. Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht naleving hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid (bestrijding epidemie covid-19) en het verlenen van mandaat aan de Inspectie Leefomgeving en Transport

 737. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen

 738. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen, enz. (toevoeging Regeling ammoniak en veehouderij)

 739. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)

 740. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (indexering bedragen in bijlage)

 741. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht ivm verruiming van regeling voor samenhangende zaken

 742. Wijzigingsbesluit Besluit tarieven in strafzaken 2003, enz. (instellen van minimumtarieven en het borgen van de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken en vertalers)

 743. Wijzigingsbesluit Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice 2016–2024 Fonds

 744. Wijzigingsbesluit Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (normalisering rechtspositie ambtenaren)

 745. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)

 746. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren

 747. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)

 748. Wijzigingsregeling in verband met de vereenvoudiging bekostiging po

 749. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)

 750. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)

 751. Wijzigingsregeling Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs (wijzigingen in de uitvoering)

 752. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid busvervoer

 2. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement

 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken

 4. Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen

 5. Beleidsregel aanbodkanaal

 6. Beleidsregel aanmeldingen Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet

 7. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)

 8. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden

 9. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen

 10. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs

 11. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet

 12. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken

 13. Beleidsregel andere dag- en weekindeling op scholen in de G5

 14. Beleidsregel arbocatalogi 2019

 15. Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken

 16. Beleidsregel Autoriteit woningcorporaties naar aanleiding van de wijziging van de Woningwet

 17. Beleidsregel bemonsteringsplannen sanitaire monitoring 2022

 18. Beleidsregel beoordeling financiële kwaliteiten van leveranciers van elektriciteit of gas aan kleinverbruikers

 19. Beleidsregel bestuurlijke boeten IJenV – experiment gesloten coffeeshopketen

 20. Beleidsregel bestuurlijke boeten NVWA-experiment gesloten coffeeshopketen

 21. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof-, en metaalafval 2022

 22. Beleidsregel betalingsregelingen Rijk

 23. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs

 24. Beleidsregel binnenvaart 2013

 25. Beleidsregel buiten gebruik stellen boorgaten en putten

 26. Beleidsregel certificaten EU handel, invoer en wederuitvoer olifantenivoor

 27. Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico

 28. Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte

 29. Beleidsregel compensatie vervroegde beëindiging pelsdierhouderij

 30. Beleidsregel consignatie

 31. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018

 32. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing varkenshouders 2018

 33. Beleidsregel coulance wateroverlast in juli 2021

 34. Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020

 35. Beleidsregel diertransport bij hoge temperaturen

 36. Beleidsregel diploma-erkenning opleidingen overige educatie (2021)

 37. Beleidsregel elektronische aanvraagprocedure voor subsidies via SenterNovem

 38. Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland

 39. Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2020

 40. Beleidsregel ex artikel 4:94a Algemene wet bestuursrecht voor organisatoren van evenementen

 41. Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd

 42. Beleidsregel experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs

 43. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020

 44. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen

 45. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee

 46. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen 2022

 47. beleidsregel fosfaatrechten jongvee

 48. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders

 49. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab

 50. Beleidsregel handhaving kwaliteit van benzine en diesel bestemd voor de export naar lage- en middeninkomenslanden buiten de EU, in het bijzonder ECOWAS-landen, 2022

 51. Beleidsregel handhaving misbruik van slots op gecoördineerde luchthavens

 52. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake passagiersrechten luchtvaart

 53. Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam

 54. Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport

 55. Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1

 56. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer

 57. Beleidsregel IGVO 2021

 58. Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee

 59. Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten

 60. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

 61. Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën

 62. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s

 63. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016

 64. Beleidsregel keuringsinstituten Spoorwegwet

 65. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten

 66. Beleidsregel kwijtschelding studieschulden gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek

 67. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading

 68. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet

 69. Beleidsregel nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid luchthaven Schiphol

 70. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft

 71. Beleidsregel nadeelcompensatie verbod laagcalorisch gas grootste afnemers

 72. Beleidsregel nadere invulling Verordening (EG) 178/2002

 73. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen

 74. Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA

 75. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen

 76. Beleidsregel ontheffing overzetten aal

 77. Beleidsregel ontheffing vergunningsplicht IJsselmeer voor cultuurhistorische visserij

 78. Beleidsregel ontheffingen Minister van EZK en Minister voor KE verbod artikel 5 duodecies Verordening (EU) nr 833/2014

 79. Beleidsregel ontheffingsgronden doorstroomtoets po

 80. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po

 81. Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928

 82. Beleidsregel personeel Spoorwegwet

 83. Beleidsregel prioriteringsbeleid handhavingsverzoeken NVWA

 84. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS

 85. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier

 86. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten

 87. Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL

 88. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet

 89. Beleidsregel tegemoetkoming kosten PAS-melders

 90. Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019

 91. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten

 92. Beleidsregel tegemoetkoming visverbod voor het jaar 2015

 93. Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985–2014

 94. Beleidsregel toepassen beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning archeologische rijksmonumentenactiviteit

 95. Beleidsregel toets passende stimulering en cumulatietoets onder het Besluit duurzame energieproductie en klimaattransitie

 96. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv

 97. Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit

 98. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969

 99. Beleidsregel uitleg begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij behandeling van aanvragen S&O-verklaring

 100. Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945

 101. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013

 102. Beleidsregel vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl

 103. Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie

 104. Beleidsregel veiligheid zeeschepen

 105. Beleidsregel veiligheidsadviseur

 106. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken 2021

 107. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige industrie Groningen

 108. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige infrastructuur Groningen

 109. Beleidsregel vergoeding meerkosten aardbevingsbestendig bouwen Groningen 2022

 110. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen

 111. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV

 112. Beleidsregel verlagen subsidie EVF

 113. Beleidsregel verlagen subsidie GLB

 114. Beleidsregel verlagen subsidies EMFAF en BAR

 115. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies

 116. Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones

 117. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie PO

 118. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004

 119. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005

 120. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase

 121. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020

 122. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart

 123. Beleidsregel voeren van verweer in procedures bij bestuursrechtelijk college waarin verzocht wordt om vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn door bestuursrechter

 124. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken

 125. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat

 126. Beleidsregel voorschrijven via internet

 127. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s

 128. Beleidsregel Warenwet nicotinezakjes

 129. Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren 2022

 130. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren 2021

 131. Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee

 132. Beleidsregel wijziging van de vergunning windenergie op zee voor kavel V Hollandse Kust (noord)

 133. Beleidsregel wijziging van de vergunningen windenergie op zee voor kavels VI en VII Hollandse Kust (west)

 134. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)

 135. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)

 136. Beleidsregel zeevaartbemanning

 137. Beleidsregel zorgplicht mijnbouw

 138. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag

 139. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019

 140. Beleidsregels dierenwelzijn 2009

 141. Beleidsregels diplomatieke en dienstpaspoorten

 142. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten

 143. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol

 144. Beleidsregels gunstbetoon Wet medische hulpmiddelen

 145. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS

 146. Beleidsregels inhoudende de beoordeling van aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport

 147. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten

 148. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten

 149. Beleidsregels near shore windpark

 150. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren 2022

 151. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij

 152. Beleidsregels prioritering IJenV EGC

 153. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld

 154. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie

 155. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster

 156. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer

 157. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL

 158. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO

 159. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

 160. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen

 161. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken

 162. Beleidsregels veiligheidsnormen ATC

 163. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

 164. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan

 165. Beleidsregels VOG Wtza

 166. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998

 167. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij

 168. Beleidsregels Wet Bibob Wtza

 169. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen

 170. Besluit Beroep in Belastingzaken

 171. Besluit Fiscaal Bestuursrecht

 172. Besluit tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur

 173. Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen

 174. Besluit vaststelling beleidsregel inzake de interpretatie van het begrip medisch hulpmiddel

 175. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen

 176. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019

 177. Handhavingsbeleid Experiment Gesloten Coffeeshopketen Inspectie Justitie en Veiligheid

 178. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen

 179. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen

 180. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties

 181. Regeling vergoeding deskundigenkosten Rijkswaterstaat

 182. Specifiek interventiebeleid NVWA Alcoholwet (IB02-SPEC 29, versie 2)

 183. Specifiek interventiebeleid NVWA attractie- en speeltoestellen (IB02-SPEC 46, versie 07)

 184. Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)

 185. Specifiek interventiebeleid NVWA cosmetische producten (IB02-SPEC 52, versie 01)

 186. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 07)

 187. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)

 188. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)

 189. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)

 190. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 04)

 191. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)

 192. Specifiek interventiebeleid NVWA draagbaar klimmaterieel (IB02-SPEC 53, versie 01)

 193. Specifiek interventiebeleid NVWA elektrisch materiaal (IB02-SPEC 54, versie 01)

 194. Specifiek interventiebeleid NVWA experiment gesloten coffeeshopketen (IB02-SPEC 30, versie 02)

 195. Specifiek interventiebeleid NVWA Fytosanitaire wetgeving

 196. Specifiek interventiebeleid NVWA Gastoestellen (IB02-SPEC 55, versie 01)

 197. Specifiek interventiebeleid NVWA gewasbeschermingsmiddelen en biociden (IB02-SPEC 05, versie 04)

 198. Specifiek interventiebeleid NVWA identificatie en registratie van dieren (IB02-SPEC 10, versie 01)

 199. Specifiek interventiebeleid NVWA Kinderbedden en -boxen (IB02-SPEC 50, versie 01)

 200. Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07)

 201. Specifiek interventiebeleid NVWA meststoffen (IB02-SPEC 07, versie 02)

 202. Specifiek interventiebeleid NVWA naleving voorschriften exotische muggen (IB02-SPEC 09, versie 01)

 203. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)

 204. Specifiek interventiebeleid NVWA samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 03)

 205. Specifiek interventiebeleid NVWA Speelgoed (IB02-SPEC 58, versie 01)

 206. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 15)

 207. Specifiek Interventiebeleid NVWA Tatoeëren en piercen (IB02-SPEC 59, versie 01)

 208. Specifiek interventiebeleid NVWA Textiel (IB02-SPEC 60, versie 01)

 209. Specifiek interventiebeleid NVWA visketen zeevisserij (IB02-SPEC 48, versie 02)

 210. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselcontact-materialen (IB02-SPEC 61, versie 01)

 211. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselinformatie levensmiddelen (IB02-SPEC 42, versie 05)

 212. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 07)

 213. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid industriële productie, vis, zuivel en eieren (IB02-SPEC 39, versie 14)

 214. Specifiek interventiebeleid NVWA Wet op de dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 3)

 215. Specifiek interventiebeleid NVWA Wijnregeling

 216. Specifiek interventiebeleid visketen kust- en binnenvisserij (IB02-SPEC 47, versie 03)

 217. Tijdelijke beleidsregel inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op elektrische laadpunten op verzorgingsplaatsen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. (Onder)Mandaatbesluit Politie beheer RST 2021

 2. Aanpassingswet derde tranche Awb I
  artikel: 1

 3. Aanpassingswet vierde tranche Awb
  hoofdstuk: 1

 4. Aanpassingswet Wnra
  artikel: 6.2

 5. Aanvullingswet geluid Omgevingswet
  artikel: 2.3

 6. Aanwijzing bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 als massaal bezwaar
  tekst: tekst

 7. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  tekst: tekst

 8. Aanwijzingen voor de regelgeving
  artikel: 2.14, 2.46, 2.47, 3.64, 4.50, 5.29, 5.35, 5.40, 5.42, 5.48, 5.49, 5.50, 5.52, 5.54, 5.55, 5.65
  bijlage: Afkortingen

 9. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
  artikel: 1

 10. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
  artikel: 1

 11. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  artikel: 9

 12. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  artikel: 14

 13. Algemeen subsidiereglement 2021
  artikel: 1

 14. Algemene douanewet
  artikel: 1:3

 15. Algemene nabestaandenwet
  hoofdstuk: 7

 16. Algemene Ouderdomswet
  hoofdstuk: VII

 17. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  artikel: 8a

 18. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  artikel: 25c, 25f

 19. Arbeidsomstandighedenregeling
  bijlage: XIIa, XVI

 20. Arbeidsomstandighedenwet
  artikel: 1

 21. Arbeidstijdenwet
  paragraaf: Algemene wet bestuursrecht
  artikel: 1:7

 22. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  tekst: tekst

 23. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  bijlage: 1

 24. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  tekst: tekst

 25. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  artikel: 8, 11

 26. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  artikel: 13

 27. Beheersregeling Archiefbeheer AZ 2020
  artikel: 20

 28. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  artikel: 6, 30

 29. Beheersregeling documentaire informatieverzorging NWO
  artikel: 6, 29

 30. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
  bijlage: bij artikel 1: Beoordelingskader diploma-erkenning niet-bekostigde beroepsopleidingen

 31. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  tekst: tekst

 32. Beleidsregel Accreditatie (RvA-BR002)
  artikel: 5
  bijlage: 1

 33. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  artikel: 1

 34. Beleidsregel boete werknemer 2017
  artikel: 1

 35. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  tekst: tekst

 36. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  artikel: 4

 37. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019

 38. Beleidsregel Handhaving
  tekst: tekst

 39. Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
  bijlage: bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport

 40. Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007
  tekst: tekst

 41. Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA
  artikel: 1
  bijlage: bijlage

 42. Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar
  tekst: tekst

 43. Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  tekst: tekst

 44. Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg
  artikel: 11, 12

 45. Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg
  artikel: 11, 12

 46. Beleidsregel Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt 2023
  tekst: tekst

 47. Beleidsregel Toegang niet-openbare informatie in dossiers betreffende uitvoering wetten verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen ten behoeve van onderzoek
  artikel: 1

 48. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  artikel: 4.1

 49. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
  bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv

 50. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  artikel: 16

 51. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  artikel: 1

 52. Beleidsregels aanwijzen en toezicht accountantsopleidingen
  artikel: 1

 53. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
  artikel: 1

 54. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
  artikel: 3

 55. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  bijlage: D, F, K

 56. Beleidsregels controle informatieverstrekkingen uit het kentekenregister
  tekst: tekst
  bijlage: A

 57. Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2023
  tekst: tekst

 58. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)

 59. Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008
  bijlage: bijlage

 60. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2023
  bijlage: Inhoud

 61. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
  artikel: 1

 62. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  artikel: 1

 63. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  tekst: tekst

 64. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
  tekst: tekst

 65. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  artikel: 7

 66. Beleidsregels toetsing eindtermen praktijkopleiding
  artikel: 1

 67. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
  bijlage: 1

 68. Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland
  tekst: tekst

 69. Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies
  artikel: 10

 70. Besluit aanvullend beleid bewindvoerdersubsidie
  enig-artikel: enig-artikel

 71. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
  artikel: 1

 72. Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp niet-advocaten
  artikel: 3

 73. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
  tekst: tekst

 74. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
  artikel: 1

 75. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
  artikel: 1

 76. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
  bijlage: bijlage

 77. Besluit Beroep in Belastingzaken
  tekst: tekst

 78. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  tekst: tekst

 79. Besluit Commissie bezwaarschriften handhaving CBS 2023
  artikel: 1, 9

 80. Besluit elektronisch procederen
  artikel: 5

 81. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  tekst: tekst, tekst

 82. Besluit instelling adviescommissie inzake subsidieverlening en onafhankelijke bezwarenadviescommissie ex artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (uitvoering Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen regio’s Rotterdam-Rijnmond en Den Haag)
  artikel: 1:2

 83. Besluit intrekking beleidsregels Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2021
  bijlage: 1, 2, 3, 4

 84. Besluit intrekking onderzoekskaders 2017 niet bekostigd primair onderwijs en voortgezet onderwijs onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2022 niet bekostigd primair onderwijs en voortgezet onderwijs
  bijlage: I, II

 85. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  bijlage: Onderzoekskader NBO PO

 86. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
  artikel: 2

 87. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen

 88. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland

 89. Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Belastingdienst
  artikel: 1

 90. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging aan Radar voor ondersteuning ouders in het buitenland
  artikel: 1

 91. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van de Generale Thesaurie
  artikel: 1

 92. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Douane
  artikel: 1

 93. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Fiscale Zaken
  artikel: 1

 94. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Rijksbegroting
  artikel: 1

 95. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Toeslagen
  artikel: 1

 96. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor kredietbanken van de directeur-generaal ketenregie 2022
  artikel: 1

 97. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor SBN van de directeur-generaal ketenregie 2022
  artikel: 1

 98. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
  artikel: 1

 99. Besluit tot aanwijzing van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen als verwerker als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen in verband met het beheer van het Register Veilig werken met explosieve stoffen
  artikel: 5

 100. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
  artikel: 1

 101. Besluit Totaalwinst
  tekst: tekst

 102. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  structuurtekst: structuurtekst

 103. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  artikel: 51a

 104. Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de rijksdienst inzake toepassing van uitzondering inzake het algemeen belang
  bijlage: bijlage

 105. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2023
  bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2023

 106. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
  bijlage: bijlage

 107. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  bijlage: bijlage

 108. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Optopping subsidieplafond NFRP Politieke Partijen Programma 2023)
  bijlage: bijlage

 109. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Humanitaire hulp 2022–2026)
  bijlage: Subsidiebeleidskader humanitaire hulp 2022–2026

 110. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024)
  bijlage: Subsidiebeleidskader Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024

 111. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Safety for Voices)
  bijlage: Subsidiebeleidskader ‘Safety for Voices’

 112. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Drylands Sahel Program)
  bijlage: Subsidiebeleidskader Drylands Sahel Program

 113. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Cluster Munitie Programma 2020–2024)
  bijlage: bijlage

 114. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023)
  bijlage: Bijlage

 115. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Impactclusters 2023–2028)
  bijlage: bijlage

 116. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Orange Corners)
  bijlage: bijlage

 117. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Voice 2016–2020 Fonds)
  bijlage: bijlage

 118. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy)
  bijlage: Bijlage

 119. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migration and Displacement 2023–2028)
  bijlage: bijlage

 120. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Bodemvruchtbaarheid)
  bijlage: Subsidiebeleidskader subsidieprogramma bodemvruchtbaarheid

 121. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Orange Corners Innovation Fund)
  bijlage: bijlage

 122. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Sectorale Samenwerking IMVO 2022–2025)
  bijlage: Bijlage

 123. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Support International Business 2022–2026)
  bijlage: bijlage

 124. Besluit vaststelling beleidsregels ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Voices Partnerschappen)
  bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld

 125. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Women, Peace and Security)
  bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld

 126. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening 2023
  bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening

 127. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Women)
  bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld

 128. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Partnerschap Fonds)
  bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld

 129. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie (onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund)
  bijlage: bijlage

 130. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie Dutch Good Growth Fund
  bijlage: bijlage

 131. Besluit vaststelling Raamwerk praktijkexamens Maritieme radiocommunicatie (Marcom-B & Marcom-A) CBR
  bijlage: 1

 132. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Afbouw
  bijlage: bijlage

 133. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Horeca en Catering
  bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het

 134. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap voor bosbouw, bosbeheer, natuurbeheer en houtteelt
  bijlage: bijlage

 135. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten
  bijlage: bijlage

 136. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Detailhandel
  bijlage: bijlage

 137. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel
  bijlage: bijlage

 138. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdproductschap Akkerbouw
  bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Hoofdproductschap Akkerbouw

 139. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Akkerbouw
  bijlage: bijlage

 140. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Diervoeder
  bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Diervoeder

 141. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Vis
  bijlage: bijlage

 142. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën
  bijlage: bijlage

 143. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Pluimvee en Eieren
  bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap voor Pluimvee en Eieren

 144. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Zuivel
  bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Zuivel

 145. Besluit vaststelling rekening en verantwoording vereffening vermogen voormalig Productschap voor Vee en Vlees
  bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap voor Vee en Vlees

 146. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988
  bijlage: Basisselectiedocument

 147. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel

 148. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  bijlage: Vastgesteld

 149. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel

 150. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  bijlage: Basisselectiedocument

 151. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  bijlage: bijlage

 152. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–

 153. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  bijlage: Basisselectiedocument (bsd)

 154. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport)
  bijlage: Basisselectiedocument friese taal 1945–

 155. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
  bijlage: Basisselectiedocument (bsd)

 156. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep

 157. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  bijlage: Basisselectiedocument

 158. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–

 159. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman

 160. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–

 161. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993

 162. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  bijlage: Basisselectiedocument

 163. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht

 164. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
  bijlage: Basisselectiedocument

 165. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
  bijlage: Basis selectiedocument

 166. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  bijlage: Basisselectiedocument

 167. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)

 168. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–

 169. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
  bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–

 170. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nationale- en Kinderombudsman
  bijlage: Selectielijst voor de neerslag van het handelen (primaire taken en institutionele aangelegenheden) van de actoren Nationale- en Kinderombudsman (Nationale ombudsman vanaf 1998, Kinderombuds-man vanaf 2011

 171. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers)
  bijlage: Basisselectiedocument voor het bedrijfschap afbouw

 172. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945

 173. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds

 174. Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Optopping Gedetineerdenbegeleiding buitenland 2020–2023)
  bijlage: bijlage

 175. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds

 176. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds

 177. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds

 178. Besluit vaststelling Subsidieprogramma Versnelling Weerbaarheid Voedselsystemen Afrika
  bijlage: bijlage

 179. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  artikel: 1

 180. Besluit verlenging inschrijving Rbtv

 181. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting

 182. Bestuursreglement College ter beoordeling van geneesmiddelen
  artikel: 7

 183. Bestuursreglement Dopingautoriteit
  tekst: tekst

 184. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  artikel: 6

 185. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  artikel: 6

 186. Bestuursreglement toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2018
  artikel: 1:1

 187. Bestuursreglement ZonMw 2019
  artikel: 3.2

 188. Bevoegdhedenregeling COA
  tekst: tekst

 189. Bevoegdhedenregeling NWO
  tekst: tekst

 190. Bevoegdhedenregeling NWO
  tekst: tekst

 191. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  tekst: tekst

 192. CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens
  tekst: tekst

 193. Circulaire aanvraagprocedure reisdocumenten voor vluchtelingen of vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet
  tekst: tekst

 194. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  tekst: tekst

 195. Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken (staat van personen en toepassing van DNA-onderzoek) 2023
  tekst: tekst

 196. Circulaire schadevergoedingen
  tekst: tekst

 197. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  tekst: tekst

 198. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  bijlage: bijlage

 199. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  tekst: tekst, tekst, tekst

 200. Circulaire wapens en munitie 2019
  tekst: tekst

 201. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  tekst: tekst

 202. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  tekst: tekst

 203. Controleprotocol behorend bij de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 (nieuwe normering primaire waterkeringen, Rijkswaterstaat)
  tekst: tekst

 204. De subsidieregeling regionale transfercentra PO
  artikel: 10

 205. Deelregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs
  artikel: 1

 206. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film

 207. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film

 208. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film

 209. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

 210. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

 211. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht

 212. Erfgoedwet
  artikel: 10.4

 213. Fonds Bestrijding Seksuele Uitbuiting van Kinderen
  bijlage: Fonds bestrijding seksuele uitbuiting van kinderen

 214. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  tekst: tekst

 215. Gewijzigde procedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht
  tekst: tekst

 216. Handelsregisterwet 2007
  artikel: 35

 217. Handhavingsbeleid Experiment Gesloten Coffeeshopketen Inspectie Justitie en Veiligheid
  tekst: tekst

 218. Handhavingsbeleid prioritering handhavingsonderzoeken
  tekst: tekst

 219. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  tekst: tekst

 220. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  tekst: tekst

 221. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  tekst: tekst

 222. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  tekst: tekst, tekst, tekst, tekst

 223. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen

 224. Huishoudelijk reglement van het Nederlands Fonds voor de Film
  artikel: 9

 225. Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
  artikel: 28a

 226. Inkomstenbelasting, aanwijzing massaal bezwaar plus over kalenderjaren 2017 tot en met 2020
  tekst: tekst

 227. Instelling Werkgroep voor aspecten van rechtsbescherming in het belastingrecht
  artikel: 2

 228. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie

 229. Instellingsbesluit Commissie ter advisering van de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement
  artikel: 2

 230. Instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen
  artikel: 7

 231. Intrekkingswet Wet raadgevend referendum
  artikel: IV

 232. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
  artikel: II

 233. Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020
  artikel: LXVI

 234. Invoeringswet Omgevingswet
  artikel: 2.2

 235. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  artikel: 3, 18.3

 236. Invoeringswet Participatiewet
  artikel: XLI

 237. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  artikel: 35

 238. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  artikel: 92

 239. Kadasterwet
  artikel: 107a, 7n

 240. Kaderbesluit CCMS
  artikel: A.2

 241. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
  artikel: 20

 242. Kaderwet dienstplicht
  artikel: 24, 48

 243. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies

 244. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

 245. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat

 246. Kaderwet SZW-subsidies

 247. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst

 248. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 249. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst

 250. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 251. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst

 252. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 253. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst

 254. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 255. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst

 256. Kernenergiewet
  artikel: 17

 257. Klachtenregeling BFT 2021
  artikel: 1

 258. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
  artikel: 1

 259. Klachtenregeling TNO 2005
  artikel: 8

 260. Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO
  artikel: 1, 10

 261. Klachtenreglement UWV 2009
  artikel: 1

 262. Landbouwwet
  paragraaf: 2a, 2

 263. Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting
  bijlage: 2

 264. Leidraad Invordering 2008
  circulaire.divisie: 1.1.5, 80
  tekst: tekst, tekst, tekst

 265. Machtigingswet oprichting Invest International
  artikel: 5

 266. Machtigingswet oprichting Invest-NL
  artikel: 5

 267. Mandaat CBR (2011)
  tekst: tekst

 268. Mandaatbesluit APG DWS en Fondsenbedrijf N.V. uitvoering Appa
  artikel: 2

 269. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
  artikel: 2

 270. Mandaatbesluit NVAO 2017

 271. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  artikel: 5

 272. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  artikel: 3

 273. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  artikel: 3

 274. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  artikel: 3

 275. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  artikel: 3

 276. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  artikel: 3

 277. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  artikel: 3

 278. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020

 279. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
  artikel: 3

 280. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD

 281. Mandaatregeling TNO 2019
  tekst: tekst

 282. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  tekst: tekst

 283. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  tekst: tekst

 284. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  tekst: tekst

 285. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021
  tekst: tekst

 286. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  tekst: tekst

 287. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  tekst: tekst

 288. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  tekst: tekst

 289. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  tekst: tekst

 290. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)

 291. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  artikel: 8

 292. Nationaal Frequentieplan 2014
  bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)

 293. NWO Subsidieregeling 2017
  tekst: tekst

 294. Omgevingsbesluit
  artikel: 10.25

 295. Omgevingswet
  artikel: 16.30, 16.7, 16.71, 16.88

 296. Omzetbelasting, btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies
  tekst: tekst

 297. Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen
  artikel: 9

 298. Pilotregeling Makers buiten het boek

 299. Prioriteringsbeleid toezicht en handhaving Wet op de vaste boekenprijs
  tekst: tekst

 300. Promit-regeling 1998
  artikel: 8, 12

 301. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  tekst: tekst

 302. Protocol Accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  tekst: tekst

 303. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  tekst: tekst

 304. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  tekst: tekst

 305. Protocol Voorzieningen UWV 2021
  bijlage: Protocol Voorzieningen UWV 2021

 306. Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR (1 augustus 2022)
  tekst: tekst

 307. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 januari 2020)
  tekst: tekst

 308. Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR (1 januari 2023)
  tekst: tekst

 309. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2018)
  tekst: tekst

 310. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2019)
  tekst: tekst

 311. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2021)
  tekst: tekst

 312. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR (2017)
  tekst: tekst

 313. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2018)
  tekst: tekst

 314. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2019)
  tekst: tekst

 315. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR
  tekst: tekst

 316. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR
  tekst: tekst

 317. Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR
  tekst: tekst

 318. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN (2016)
  tekst: tekst

 319. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN
  tekst: tekst

 320. Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid
  artikel: 1

 321. Regeling bezwaaradviescommissie Eerste Kamer
  artikel: 1

 322. Regeling bezwaaradviescommissie Tweede Kamer
  artikel: 1

 323. Regeling bezwaarschriftenprocedure Awb NVAO
  artikel: 1

 324. Regeling bezwarenprocedure KB

 325. Regeling Commissie Evaluatie Awb III
  artikel: 2

 326. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
  artikel: 1

 327. Regeling defensiesubsidies
  bijlage: Model accountantsverklaring alsmede rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Regeling defensiesubsidies

 328. Regeling Digitale literatuur
  artikel: 7

 329. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

 330. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
  artikel: 1

 331. Regeling financieel beheer van het Rijk
  artikel: 21

 332. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2023
  bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2023

 333. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2023
  bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2023

 334. Regeling inburgering 2021
  bijlage: 1

 335. Regeling literaire tijdschriften 2021–2024

 336. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  artikel: 2

 337. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  tekst: tekst

 338. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  tekst: tekst

 339. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  tekst: tekst

 340. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  tekst: tekst

 341. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  bijlage: 3.16.1a, 3.16.2, 3.16.3, 3.13.1, 3.14.1, 3.12.1, 3.12.2

 342. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds

 343. Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML
  bijlage: 1, 2, 3

 344. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
  bijlage: als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003

 345. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  artikel: 12
  bijlage: Controleprotocol VERDI en ophoging GDU 2004

 346. Regeling productiekosten bijzondere uitgaven

 347. Regeling projectsubsidies literaire activiteiten

 348. Regeling projectsubsidies voor publicaties

 349. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds

 350. Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie
  artikel: 2

 351. Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid
  artikel: 7

 352. Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp
  artikel: 2

 353. Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023–2026
  artikel: 2

 354. Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden
  artikel: 1.2

 355. Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursport-verenigingen
  artikel: 1.2

 356. Regeling specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp
  artikel: 2

 357. Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  artikel: 3

 358. Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026
  artikel: 1.2

 359. Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  artikel: 3

 360. Regeling specifieke uitkering vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit
  artikel: 2

 361. Regeling specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning
  artikel: 2

 362. Regeling specifieke uitkering versterking GGD’en
  artikel: 2

 363. Regeling starters- en ontwikkelbeurzen literair vertalers Nederlands Letterenfonds

 364. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  artikel: 9

 365. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  artikel: 9

 366. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  artikel: 6

 367. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  artikel: 9

 368. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  artikel: 9

 369. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  bijlage: II

 370. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  bijlage: Accountantsprotocol COA

 371. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers

 372. Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024

 373. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022
  bijlage: I

 374. Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor podia voor aanvullende ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19-maatregelen
  artikel: 8

 375. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  bijlage: bijlage

 376. Regeling vaststelling LFNP
  bijlage: 3

 377. Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang
  bijlage: 2, 7

 378. Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
  artikel: 1.1

 379. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  artikel: 3.4

 380. Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2021
  artikel: 1

 381. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR

 382. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2022
  artikel: 1

 383. Reglement Commissie voor Bezwaar RvR

 384. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  artikel: 10

 385. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  artikel: 10

 386. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  artikel: 10

 387. Reglement erkenning leerbedrijven van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van SVO
  artikel: 10

 388. Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF
  artikel: 10

 389. Reglement hoorcommissie bezwaarzaken met externe voorzitter 2023
  artikel: 1

 390. Reglement horen in de bezwaarfase
  artikel: 1

 391. Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers
  artikel: 1

 392. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  artikel: 10

 393. Reglement van de Koninklijke Bibliotheek 2023
  artikel: 1.1, 6.1
  bijlage: 5a, 6

 394. Reparatiewet BZK 2014
  artikel: I

 395. Reprises van producties, onderdeel van de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  tekst: tekst

 396. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  tekst: tekst

 397. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  tekst: tekst

 398. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
  artikel: 26

 399. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  tekst: tekst

 400. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
  artikel: 39

 401. Schrijverslevens, biografieregeling Nederlands Letterenfonds

 402. Skal-Reglement Bezwaar
  artikel: 1, 9

 403. Specifiek interventiebeleid NVWA attractie- en speeltoestellen (IB02-SPEC 46, versie 07)
  tekst: tekst

 404. Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)
  tekst: tekst

 405. Specifiek interventiebeleid NVWA cosmetische producten (IB02-SPEC 52, versie 01)
  tekst: tekst

 406. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 07)
  tekst: tekst

 407. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
  tekst: tekst

 408. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
  tekst: tekst

 409. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)
  tekst: tekst

 410. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 04)
  tekst: tekst

 411. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
  tekst: tekst

 412. Specifiek interventiebeleid NVWA draagbaar klimmaterieel (IB02-SPEC 53, versie 01)
  tekst: tekst

 413. Specifiek interventiebeleid NVWA elektrisch materiaal (IB02-SPEC 54, versie 01)
  tekst: tekst

 414. Specifiek interventiebeleid NVWA Fytosanitaire wetgeving
  tekst: tekst

 415. Specifiek interventiebeleid NVWA gewasbeschermingsmiddelen en biociden (IB02-SPEC 05, versie 04)
  tekst: tekst

 416. Specifiek interventiebeleid NVWA Kinderbedden en -boxen (IB02-SPEC 50, versie 01)
  tekst: tekst

 417. Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07)
  tekst: tekst

 418. Specifiek interventiebeleid NVWA meststoffen (IB02-SPEC 07, versie 02)
  tekst: tekst

 419. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)
  tekst: tekst

 420. Specifiek interventiebeleid NVWA Speelgoed (IB02-SPEC 58, versie 01)
  tekst: tekst

 421. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 15)
  tekst: tekst

 422. Specifiek interventiebeleid NVWA Textiel (IB02-SPEC 60, versie 01)
  tekst: tekst

 423. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselcontact-materialen (IB02-SPEC 61, versie 01)
  tekst: tekst

 424. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 07)
  tekst: tekst

 425. Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken
  artikel: 3

 426. Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2023
  bijlage: bijlage

 427. Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd voor de regio Rotterdam-Rijnmond en Den Haag 2023 en 2024
  tekst: tekst

 428. Subsidiebesluit SER
  artikel: 1

 429. Subsidieregeling Activiteiten amateurkunst 2004
  tekst: tekst

 430. Subsidieregeling Beurzen en stipendia 2004
  tekst: tekst

 431. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  artikel: 15u

 432. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
  artikel: 4

 433. Subsidieregeling Internationalisering 2004
  tekst: tekst

 434. Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep
  artikel: 5

 435. Subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  tekst: tekst

 436. Subsidieregeling openbare inland terminals
  artikel: 11

 437. Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag
  artikel: 1

 438. Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
  artikel: 1

 439. Subsidieregeling Stichting AAP
  artikel: 1

 440. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
  artikel: 1, 3

 441. Subsidieregelingen van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst
  tekst: tekst

 442. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018
  artikel: 4

 443. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  artikel: 4

 444. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  artikel: 4

 445. Subtaak- en ondermandaatbesluit Directie Juridische Zaken Defensie 2022
  artikel: 8

 446. Telecommunicatiewet
  artikel: 3.22

 447. Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten
  artikel: 13

 448. Tijdelijke impulsregeling startende literaire makers

 449. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Afghanistan 2021
  artikel: 10

 450. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraïne 2022
  artikel: 10

 451. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Soedan 2023
  artikel: 10

 452. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
  artikel: 3

 453. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  tekst: tekst

 454. Toeslagenwet
  hoofdstuk: V

 455. Toezichtbeleid ITS
  bijlage: Toezichtbeleid ITS

 456. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
  bijlage: 1

 457. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
  bijlage: I

 458. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
  bijlage: I, APK Keurmeester 2018

 459. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
  bijlage: I

 460. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2021
  bijlage: I

 461. Tracéwet
  artikel: 34

 462. Translation Grants for Foreign Publishers

 463. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  artikel: 34, 36

 464. Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening
  artikel: 16

 465. Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening
  artikel: 11

 466. Uitvoeringswet grondkamers
  artikel: 46
  hoofdstuk: 6

 467. Upstream: Music
  artikel: 2.7

 468. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997

 469. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–

 470. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006

 471. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  bijlage: Inhoudsopgave

 472. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  bijlage: Wie zaait, die oogst

 473. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003

 474. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
  bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997

 475. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975
  bijlage: Selectielijst voor de Koninklijke Notariële Broederschap/Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 1975–

 476. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
  bijlage: Binnenvisserij

 477. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
  bijlage: Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997

 478. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  bijlage: Aanwijzingen voor convenanten

 479. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999
  bijlage: bijlage

 480. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  tekst: tekst

 481. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  tekst: tekst

 482. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  tekst: tekst
  bijlage: 1

 483. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  tekst: tekst

 484. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
  artikel: 1

 485. Verzamelbesluit Toeslagen
  tekst: tekst

 486. Verzamelwet EZK 2022
  artikel: II

 487. Verzamelwet IenW 2019

 488. Verzamelwet IenW 2021

 489. Verzamelwet LNV 2021
  artikel: I

 490. Verzamelwet SZW 2015
  artikel: IV

 491. Verzamelwet SZW 2020
  artikel: IIIa

 492. Vierde aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19

 493. Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht

 494. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  tekst: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst

 495. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst, tekst, tekst

 496. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  tekst: tekst

 497. Wegenverkeerswet 1994
  artikel: 4q

 498. Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens
  artikel: 1

 499. Werkwijze bij concentratiezaken
  bijlage: Werkwijze bij concentratiezaken

 500. Werkwijze Communicatie Commissariaat voor de Media
  tekst: tekst

 501. Werkwijze geschilbeslechting energie
  artikel: 1

 502. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  deel: A

 503. Wet arbeid vreemdelingen
  artikel: 1

 504. Wet basisregistratie personen
  artikel: 4.16a, 2.60, 3.18, 3.24

 505. Wet basisregistraties kadaster en topografie
  artikel: XX

 506. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  artikel: 19

 507. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  artikel: 1

 508. Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs
  artikel: IX

 509. Wet betaald ouderschapsverlof
  artikel: III

 510. Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen
  artikel: 30

 511. Wet dieren
  artikel: 11.1a

 512. Wet educatie en beroepsonderwijs
  artikel: 7.5.9

 513. Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter

 514. Wet elektronische publicaties
  artikel: 2.1
  hoofdstuk: 2

 515. Wet extern klachtrecht

 516. Wet fiscale arbitrage
  artikel: 1.1

 517. Wet geluidhinder
  artikel: 176

 518. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  artikel: 2

 519. Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius
  artikel: 14

 520. Wet hersteloperatie toeslagen
  artikel: 8.3

 521. Wet inburgering 2021
  artikel: 52

 522. Wet inkomstenbelasting 2001
  artikel: 9.5

 523. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  artikel: 26a, 39n, 39r, 51d, 51h, 23, 27, 51

 524. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

 525. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  artikel: 145

 526. Wet op de lijkbezorging
  artikel: 17, 68

 527. Wet op de rechtsbijstand
  artikel: 29

 528. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  artikel: 27

 529. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  artikel: 7.64

 530. Wet op het onderwijstoezicht
  artikel: 20

 531. Wet open overheid
  artikel: 2.2, 9.3
  bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid

 532. Wet opheffing Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit
  artikel: 11

 533. Wet overige OCW-subsidies

 534. Wet politiegegevens
  artikel: 31a, 35c, 29

 535. Wet register onderwijsdeelnemers
  artikel: 53

 536. Wet studiefinanciering 2000
  artikel: 12.12

 537. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  artikel: 6

 538. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  artikel: 12.12

 539. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  artikel: 21

 540. Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen

 541. Wet toezicht trustkantoren 2018
  artikel: 77

 542. Wet voortgezet onderwijs 2020
  artikel: 1.1, 2.64

 543. Wet vrachtwagenheffing
  artikel: 25

 544. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  paragraaf: 12.4
  hoofdstuk: 12

 545. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  tekst: tekst

 546. Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten
  tekst: tekst

 547. Wijzigingsbesluit Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (normalisering rechtspositie ambtenaren)
  artikel: II

 548. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)
  hoofdstuk: 1

 549. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb)
  hoofdstuk: 1

 550. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  paragraaf: 1, 3, 4, 5
  artikel: 2

 551. Wijzigingswet Boek 7 Burgerlijk Wetboek, enz. (modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie)
  artikel: IV

 552. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  paragraaf: 1.3

 553. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
  artikel: XIV4

 554. Wijzigingswet Metrologiewet en Waarborgwet 1986 (aanpassingen toezicht)
  artikel: III

 555. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

 556. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  artikel: V

 557. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  artikel: IV

 558. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  paragraaf: 2, 5.2
  artikel: V, VI

 559. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand, enz. (evaluatie alsmede aanpassing Wet op de rechtsbijstand)

 560. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (vereenvoudiging bekostiging scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden)
  artikel: X

 561. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht)

 562. Ziektewet
  afdeling: Derde

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(31-07-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

36378

Aanhangig

36367

Aanhangig

36357

Aanhangig

36331

Aanhangig

36314

Aanhangig

36285

Aanhangig

36161

Aanhangig

35968

Aanhangig

35534

Aanhangig

35423

Aanhangig

35287

Aanhangig

35282

Aanhangig

35094

Aanhangig

34747

Aanhangig

34044

wijziging

17-05-2023

Stb. 2023, 182

35942

wijziging

10-05-2023

Stb. 2023, 183

35261

wijziging

08-06-2022

Stb. 2023, 156

34836

wijziging

25-10-2021
samen met
25-10-2021

Stb. 2021, 499
samen met
Stb. 2021, 500

33328
samen met
35112

wijziging

03-03-2021

Stb. 2021, 135

35256

wijziging

08-07-2020

Stb. 2020, 310

34985

wijziging

14-03-2020

Stb. 2020, 112

35133

wijziging

19-02-2020

Stb. 2020, 87

34864

wijziging

03-10-2018

Stb. 2018, 356

34923

wijziging

24-01-2018
samen met
24-01-2018

Stb. 2018, 36
samen met
Stb. 2018, 37

31996
samen met
32399

wijziging

24-01-2018

Stb. 2018, 37

32399

wijziging

13-07-2016

Stb. 2016, 288

34059

wijziging

03-02-2016

Stb. 2016, 55

34271

wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

wijziging

11-12-2013
samen met
07-10-2015
samen met
24-03-2014

Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136

33243
samen met
32402

wijziging

31-01-2013

Stb. 2013, 50

32621

wijziging

20-12-2012
samen met
19-06-2013

Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 2013, 226

32450
samen met
33455

wijziging

13-09-2012
samen met
19-06-2013

Stb. 2012, 430
samen met
Stb. 2013, 226

33086
samen met
33455

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

wijziging

10-05-2012
samen met
20-12-2012

Stb. 2013, 48
samen met
Stb. 2012, 682

31412
samen met
32450

wijziging

16-12-1993
samen met
20-12-2012
samen met
24-12-1998
samen met

Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 1998, 738
samen met
Stb. 1993, . Stb. 199

22495
samen met
32450
samen met
26077

01-10-2032

wijziging

01-06-2022

Stb. 2022, 261

35455

01-06-2022

Stb. 2022, 261

01-03-2027

wijziging

10-02-2017

Stb. 2017, 51

34359

17-02-2017
samen met
23-02-2022

Stb. 2017, 65
samen met
Stb. 2022, 85

01-01-2024

wijziging

19-02-2020

Stb. 2020, 83

35054

05-04-2023

Stb. 2023, 113

wijziging

12-02-2020

Stb. 2020, 172

34986

05-04-2023

Stb. 2023, 113

01-08-2023

wijziging

23-02-2022

Stb. 2022, 134

35625

16-06-2022

Stb. 2022, 264

01-07-2023

wijziging

03-06-2023

Stb. 2023, 216

36067

22-06-2023

Stb. 2023, 218

wijziging

19-04-2023

Stb. 2023, 164

35603

07-06-2023

Stb. 2023, 205

wijziging

05-04-2023

Stb. 2023, 148

36268

21-04-2023

Stb. 2023, 149

01-06-2023

wijziging

18-05-2022

Stb. 2022, 215

35880

04-05-2023

Stb. 2023, 174

16-05-2023

t/m 15-05-2023 a)

wijziging

12-04-2023

Stb. 2023, 162

36137

10-05-2023

Stb. 2023, 163

01-01-2023

wijziging

12-12-2022

Stcrt. 2022, 34448

12-12-2022

Stcrt. 2022, 34448

wijziging

13-10-2022

Stb. 2022, 408

35833

12-11-2022

Stb. 2022, 455

wijziging

22-08-2022

Stb. 2022, 330

35910

12-12-2022

Stb. 2022, 526

wijziging

23-02-2022

Stb. 2022, 134

35625

16-06-2022

Stb. 2022, 264

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 240

33573

19-06-2013
samen met
22-08-2022
samen met
19-04-2017
samen met
05-12-2018
samen met
17-11-2021

Stb. 2013, 240
samen met
Stb. 2022, 341
samen met
Stb. 2017, 180
samen met
Stb. 2018, 483
samen met
Stb. 2021, 565

22-12-2022

wijziging

26-05-2021

Stb. 2021, 256

35398

19-12-2022

Stb. 2022, 525

05-11-2022

t/m 01-07-2021 b)

wijziging

02-11-2022

Stb. 2022, 433

36151

02-11-2022

Stb. 2022, 434

04-11-2022

wijziging

13-10-2022

Stb. 2022, 428

36105

13-10-2022

Stb. 2022, 428

01-11-2022

wijziging

19-10-2022

Stb. 2022, 410

36071

20-10-2022

Stb. 2022, 411

wijziging

24-11-2021

Stb. 2021, 610

35819

19-10-2022

Stb. 2022, 405

01-10-2022

wijziging

01-06-2022

Stb. 2022, 261

35455

01-06-2022

Stb. 2022, 261

02-08-2022

wijziging

13-10-2021

Stb. 2021, 592

35613

26-11-2021

Stb. 2021, 595

01-08-2022

wijziging

22-06-2022

Stb. 2022, 271

35976

01-07-2022

Stb. 2022, 282

wijziging

27-01-2021

Stb. 2021, 57

35611

29-11-2021

Stb. 2021, 599

01-05-2022

wijziging

25-10-2021
samen met
25-10-2021

Stb. 2021, 499
samen met
Stb. 2021, 500

33328
samen met
35112

25-10-2021

Stb. 2021, 499

09-04-2022

wijziging

09-02-2022

Stb. 2022, 87

35838

04-04-2022

Stb. 2022, 144

05-04-2022

wijziging

16-03-2022

Stb. 2022, 132

35216

16-03-2022

Stb. 2022, 132

01-04-2022

wijziging

25-02-2021
samen met
23-02-2022

Stb. 2021, 171
samen met
Stb. 2022, 116

35605
samen met
35946

08-03-2022

Stb. 2022, 114

02-03-2022

wijziging

16-02-2022

Stb. 2022, 83

35865

24-02-2022

Stb. 2022, 95

wijziging

15-12-2021

Stb. 2022, 23

35889

07-02-2022

Stb. 2022, 100

28-01-2022

wijziging

24-11-2021

Stb. 2021, 610

35819

12-01-2022

Stb. 2022, 38

01-01-2022

wijziging

01-12-2021

Stb. 2021, 617

35720

07-12-2021

Stb. 2021, 618

wijziging

19-11-2021

Stcrt. 2021, 48060

19-11-2021

Stcrt. 2021, 48060

wijziging

11-11-2021

Stb. 2021, 548

35606

26-11-2021

Stb. 2021, 590

wijziging

02-12-2020

Stb. 2021, 38

35483

30-11-2021

Stb. 2021, 586

21-12-2021

wijziging

15-12-2021

Stb. 2021, 632

35908

15-12-2021

Stb. 2021, 633

01-11-2021

wijziging

03-03-2021

Stb. 2021, 178

35642

26-05-2021

Stb. 2021, 260

01-10-2021

wijziging

28-10-2020

Stb. 2020, 437

35354

02-09-2021

Stb. 2021, 432

23-07-2021

wijziging

10-06-2020

Stb. 2020, 257

35407

29-06-2021

Stb. 2021, 354

10-07-2021

wijziging

23-06-2021

Stb. 2021, 328

35548

23-06-2021

Stb. 2021, 328

01-07-2021

wijziging

03-03-2021

Stb. 2021, 135

35256

18-05-2021

Stb. 2021, 254

wijziging

14-10-2020

Stb. 2020, 416

35550

10-06-2021

Stb. 2021, 281

wijziging

09-09-2020

Stb. 2020, 346

35124

15-03-2021

Stb. 2021, 143

wijziging

01-07-2020

Stb. 2020, 262

35218

01-04-2021

Stb. 2021, 176

01-04-2021

wijziging

18-11-2020

Stb. 2020, 500

35477

02-02-2021

Stb. 2021, 68

01-03-2021

wijziging

20-01-2021

Stb. 2021, 27

35643

23-02-2021

Stb. 2021, 100

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 65

35083

23-02-2021

Stb. 2021, 100

26-02-2021

wijziging

20-01-2021

Stb. 2021, 94

35463

10-02-2021

Stb. 2021, 95

01-01-2021

wijziging

16-12-2020

Stb. 2020, 544

35575

16-12-2020

Stb. 2020, 544

wijziging

23-11-2020

Stcrt. 2020, 62581

23-11-2020

Stcrt. 2020, 62581

wijziging

04-11-2020

Stb. 2020, 455

35319

17-12-2020

Stb. 2020, 556

01-07-2020

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 85

35250

27-03-2020

Stb. 2020, 184

wijziging

22-05-2019

Stb. 2019, 209

35075

17-06-2020

Stb. 2020, 205

24-06-2020

wijziging

12-05-1999

Stb. 1999, 214

25837

29-05-2020

Stb. 2020, 193

15-04-2020

wijziging

13-07-2016

Stb. 2016, 288

34059

06-03-2020

Stb. 2020, 99

01-04-2020

wijziging

12-02-2020

Stb. 2020, 76

35320

16-03-2020

Stb. 2020, 98

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 234

34699

20-02-2019

Stb. 2019, 76

19-03-2020

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 67

35299

06-03-2020

Stb. 2020, 93

01-01-2020

wijziging

11-12-2019

Stb. 2019, 483

35275

11-12-2019

Stb. 2019, 484

wijziging

20-11-2019

Stcrt. 2019, 65091

20-11-2019

Stcrt. 2019, 65091

wijziging

17-04-2019

Stb. 2019, 173

35073

24-10-2019

Stb. 2019, 385

wijziging

24-01-2018
samen met
24-01-2018

Stb. 2018, 36
samen met
Stb. 2018, 37

31996
samen met
32399

21-11-2019

Stb. 2019, 437

wijziging

24-01-2018

Stb. 2018, 37

32399

21-11-2019

Stb. 2019, 437

wijziging

09-03-2017

Stb. 2017, 123

32550

24-10-2019

Stb. 2019, 385

14-11-2019

wijziging

02-10-2019

Stb. 2019, 317

35190

31-10-2019

Stb. 2019, 402

01-10-2019

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 371

34957

17-10-2018

Stb. 2018, 372

21-07-2019

wijziging

15-05-2019

Stb. 2019, 190

35108

26-06-2019

Stb. 2019, 244

01-07-2019

wijziging

22-05-2019

Stb. 2019, 221

35070

11-06-2019

Stb. 2019, 222

02-04-2019

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 52

34874

18-03-2019

Stb. 2019, 129

01-01-2019

wijziging

Stcrt. 2018, 65542

Stcrt. 2018, 65542

wijziging

05-12-2018

Stb. 2018, 487

34987

18-12-2018

Stb. 2018, 488

wijziging

28-11-2018

Stb. 2018, 489

34842

11-12-2018

Stb. 2018, 491

wijziging

14-11-2018

Stcrt. 2018, 65542

14-11-2018

Stcrt. 2018, 65542

wijziging

07-11-2018

Stb. 2018, 443

34910

03-12-2018

Stb. 2018, 464

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 409

34870

23-11-2018

Stb. 2018, 458

wijziging

25-05-2018

Stb. 2018, 175

34694

31-10-2018

Stb. 2018, 407

09-11-2018

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 387

34883

30-10-2018

Stb. 2018, 389

19-09-2018

wijziging

15-06-2018

Stb. 2018, 228

34887

07-09-2018

Stb. 2018, 312

01-08-2018

wijziging

25-05-2018

Stb. 2018, 156

34642

25-06-2018

Stb. 2018, 213

12-07-2018

t/m 10-07-2018 c)

wijziging

10-07-2018

Stb. 2018, 214

34854

10-07-2018

Stb. 2018, 214

01-07-2018

wijziging

25-04-2018

Stb. 2018, 158

34810

19-06-2018

Stb. 2018, 200

t/m 01-01-2018 d)

wijziging

18-04-2018

Stb. 2018, 137

34717

20-06-2018

Stb. 2018, 202

wijziging

21-02-2018

Stb. 2018, 75

34753

26-03-2018

Stb. 2018, 99

13-06-2018

wijziging

28-03-2018

Stb. 2018, 106

34852

16-05-2018

Stb. 2018, 159

01-05-2018

wijziging

26-07-2017

Stb. 2017, 317

34588

18-04-2018

Stb. 2018, 119

11-04-2018

wijziging

20-12-2017

Stb. 2017, 525

34674

28-03-2018

Stb. 2018, 96

31-03-2018

wijziging

21-02-2018

Stb. 2018, 73

34739

21-03-2018

Stb. 2018, 90

01-01-2018

wijziging

04-12-2017

Stcrt. 2017, 71078

04-12-2017

Stcrt. 2017, 71078

01-12-2017

wijziging

28-06-2017

Stb. 2017, 302

34377

23-10-2017

Stb. 2017, 415

01-09-2017

wijziging

13-07-2016

Stb. 2016, 290

34212

01-05-2017

Stb. 2017, 174

01-07-2017

wijziging

17-02-2017

Stb. 2017, 77

34007

10-03-2017

Stb. 2017, 113

wijziging

22-06-2016

Stb. 2016, 272

34197

19-04-2017

Stb. 2017, 188

27-06-2017

wijziging

31-05-2017

Stb. 2017, 235

34634

15-06-2017

Stb. 2017, 276

12-06-2017

wijziging

13-07-2016
samen met
13-07-2016
samen met
21-12-2016

Stb. 2016, 288
samen met
Stb. 2016, 290
samen met
Stb. 2017, 13

34059
samen met
34212
samen met
34413

01-05-2017
samen met
31-05-2017

Stb. 2017, 174
samen met
Stb. 2017, 230

01-04-2017

wijziging

28-09-2016

Stb. 2017, 93

34384

14-03-2017

Stb. 2017, 95

10-03-2017

wijziging

21-12-2016

Stb. 2017, 13

34413

22-02-2017

Stb. 2017, 81

01-03-2017

wijziging

10-02-2017

Stb. 2017, 51

34359

17-02-2017

Stb. 2017, 65

01-01-2017

wijziging

02-12-2016

Stcrt. 2016, 67519

02-12-2016

Stcrt. 2016, 67519

wijziging

26-10-2016

Stb. 2016, 415

34128

20-12-2016

Stb. 2016, 550

wijziging

25-05-2016

Stb. 2016, 203

34129

17-11-2016

Stb. 2016, 439

wijziging

08-04-2016

Stb. 2016, 173

34203

15-11-2016

Stb. 2016, 442

wijziging

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

11-10-2016

Stb. 2016, 384

wijziging

02-12-2015

Stb. 2015, 456

34162

09-12-2016

Stb. 2016, 503

03-11-2016

t/m 30-04-2016 e)

wijziging

12-10-2016

Stb. 2016, 409

34379

27-10-2016

Stb. 2016, 410

01-07-2016

wijziging

03-02-2016

Stb. 2016, 55

34271

02-06-2016

Stb. 2016, 218

wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 511

34109

22-12-2015

Stb. 2016, 14

20-05-2016

wijziging

26-04-2016

Stb. 2016, 175

34234

04-05-2016

Stb. 2016, 178

01-04-2016

wijziging

23-03-2016

Stb. 2016, 116

34401

23-03-2016

Stb. 2016, 117

wijziging

29-10-2015

Stb. 2015, 428

34198

02-12-2015

Stb. 2015, 504

15-03-2016

wijziging

02-12-2015

Stb. 2015, 497

34189

08-02-2016

Stb. 2016, 74

01-01-2016

wijziging

02-12-2015

Stcrt. 2015, 44577

02-12-2015

Stcrt. 2015, 44577

wijziging

29-10-2015

Stb. 2015, 432

34204

02-12-2015

Stb. 2015, 504

wijziging

14-10-2015

Stb. 2015, 399

34069

16-12-2015

Stb. 2015, 529

wijziging

07-10-2015

Stb. 2015, 407

32402

11-12-2015

Stb. 2015, 525

wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 230

33662

01-07-2015

Stb. 2015, 281

wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 259

33726

04-06-2014

Stb. 2014, 259

15-12-2015

wijziging

30-09-2015

Stb. 2015, 361

33965

30-11-2015

Stb. 2015, 473

01-12-2015

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 528

33324

10-07-2013

Stb. 2013, 528

26-11-2015

wijziging

11-11-2015

Stb. 2015, 431

34208

16-11-2015

Stb. 2015, 435

01-07-2015

wijziging

24-06-2015

Stb. 2015, 261

34058

24-06-2015

Stb. 2015, 262

wijziging

20-03-2015
samen met
20-03-2015

Stb. 2015, 145
samen met
Stb. 2015, 146

32769
samen met
33966

16-06-2015

Stb. 2015, 232

wijziging

19-11-2014

Stb. 2015, 9

33904

24-06-2015

Stb. 2015, 264

wijziging

08-10-2014

Stb. 2014, 419

33669

08-06-2015

Stb. 2015, 226

wijziging

30-09-2014
samen met
10-03-2015

Stb. 2015, 122
samen met
Stb. 2015, 123

30372
samen met
33934

30-09-2014

Stb. 2015, 122

wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

10-07-2014

Stb. 2014, 274

01-04-2015

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 307

32862

20-02-2015

Stb. 2015, 92

01-01-2015

wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 571

33910

17-12-2014

Stb. 2014, 576

wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 557

33659

17-12-2014

Stb. 2014, 558

wijziging

12-12-2014

Stcrt. 2014, 37105

12-12-2014

Stcrt. 2014, 37105

wijziging

10-12-2014

Stb. 2014, 581

33976

15-12-2014

Stb. 2014, 582

wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

15-12-2014

Stb. 2014, 541

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 504

33988

10-12-2014

Stb. 2014, 516

wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 306

33597

19-11-2014

Stb. 2014, 466

23-12-2014

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

26-11-2014

Stb. 2014, 540

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

15-12-2014

Stb. 2014, 541

29-11-2014

wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 458

33951

19-11-2014

Stb. 2014, 458

01-08-2014

wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 247

33622

02-07-2014

Stb. 2014, 266

16-07-2014

t/m 01-01-2014 f)

wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 259

33726

04-06-2014

Stb. 2014, 259

01-07-2014

wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 205

33698

25-06-2014

Stb. 2014, 234

wijziging

29-01-2014

Stb. 2014, 63

33719

21-05-2014

Stb. 2014, 184

wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 21

33503

04-04-2014

Stb. 2014, 155

01-04-2014

wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 578

33243

11-02-2014

Stb. 2014, 93

22-02-2014

wijziging

22-01-2014

Stb. 2014, 48

33735

11-02-2014

Stb. 2014, 86

25-01-2014

wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 14

33773

20-01-2014

Stb. 2014, 31

06-01-2014

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 566

33753

18-12-2013

Stb. 2013, 566

wijziging

13-12-2013

Stcrt. 2013, 35871

13-12-2013

Stcrt. 2013, 35871

wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 550

33699

18-12-2013

Stb. 2013, 586

wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 466

33501

25-11-2013

Stb. 2013, 467

wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 507

33553

25-11-2013

Stb. 2013, 508

wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 487

33632

11-12-2013

Stb. 2013, 552

wijziging

11-11-2013

Stb. 2013, 482

33656

25-11-2013

Stb. 2013, 483

wijziging

02-10-2013

Stb. 2013, 382

33335

03-12-2013

Stb. 2013, 515

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

17-06-2013

Stb. 2013, 325

09-11-2013

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 318

33423

28-10-2013

Stb. 2013, 437

17-10-2013

wijziging

03-07-2013

Stb. 2013, 289

33268

30-09-2013

Stb. 2013, 378

01-07-2013

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 226

33455

25-06-2013

Stb. 2013, 258

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 264

33436

25-06-2013

Stb. 2013, 265

wijziging

11-06-2013

Stb. 2013, 217

32412

11-06-2013

Stb. 2013, 218

wijziging

31-01-2013

Stb. 2013, 50

32621

22-04-2013

Stb. 2013, 162

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

25-06-2013

Stb. 2013, 258

29-06-2013

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 240

33573

19-06-2013

Stb. 2013, 240

25-04-2013

wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 144

33135

15-04-2013

Stb. 2013, 145

12-04-2013

t/m 01-01-2013 g)

wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 130

33466

28-03-2013

Stb. 2013, 130

01-04-2013

wijziging

28-02-2013

Stb. 2013, 102

33186

13-03-2013

Stb. 2013, 103

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 666

33451

20-12-2012

Stb. 2012, 667

wijziging

20-12-2012

Stb. 2013, 15

33357

12-03-2013

Stb. 2013, 113

wijziging

01-11-2012

Stb. 2012, 542

32440

11-02-2013

Stb. 2013, 57

15-03-2013

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

08-02-2013

Stb. 2013, 49

16-02-2013

wijziging

28-01-2013

Stb. 2013, 44

32768

05-02-2013

Stb. 2013, 45

15-01-2013

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

04-01-2013

Stb. 2013, 11

01-01-2013

wijziging

20-12-2012
samen met
13-09-2012

Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 2012, 450

32450
samen met
33146

20-12-2012

Stb. 2012, 684

wijziging

20-12-2012

Stcrt. 2012, 26652

20-12-2012

Stcrt. 2012, 26652

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 660

33368

20-12-2012

Stb. 2012, 661

wijziging

13-09-2012

Stb. 2012, 430

33086

13-10-2012

Stb. 2012, 519

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

12-07-2012

Stb. 2012, 314

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 316

32822

12-07-2012

Stb. 2012, 317

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 639

33003

22-12-2011

Stb. 2011, 639

01-10-2012

wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 233

32389

13-06-2012

Stb. 2012, 276

wijziging

24-11-2011

Stb. 2011, 573

32467

06-09-2012

Stb. 2012, 414

18-07-2012

wijziging

18-12-2008

Stb. 2008, 561

30452

03-07-2012

Stb. 2012, 320

13-06-2012

t/m 20-01-2012 h)

wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 241

33059

24-05-2012

Stb. 2012, 241

wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 245

32157

24-05-2012

Stb. 2012, 245

01-01-2012

wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 595

32377

14-12-2011

Stb. 2011, 649

wijziging

10-11-2011

Stb. 2011, 528

10-11-2011

Stb. 2011, 528

wijziging

07-04-2011

Stb. 2011, 201

32614

07-04-2011

Stb. 2011, 201

31-12-2011

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 675

32588

22-12-2011

Stb. 2011, 675

01-12-2011

wijziging

04-06-2010

Stb. 2010, 259

31896

07-11-2011

Stb. 2011, 527

03-08-2011

wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 375

32209

06-07-2011

Stb. 2011, 375

01-07-2011

wijziging

27-05-2011

Stb. 2011, 265

30645

14-06-2011

Stb. 2011, 301

wijziging

19-05-2011

Stb. 2011, 255

32021

27-06-2011

Stb. 2011, 324

wijziging

07-07-2010

Stb. 2010, 280

31948

21-04-2011

Stb. 2011, 194

28-04-2011

t/m 01-01-2011 i)

wijziging

07-04-2011

Stb. 2011, 190

32460

07-04-2011

Stb. 2011, 190

15-03-2011

wijziging

26-02-2011

Stb. 2011, 111

32150

26-02-2011

Stb. 2011, 113

23-02-2011

wijziging

13-12-2010

Stb. 2011, 4

32456

11-02-2011

Stb. 2011, 79

01-01-2011

wijziging

12-11-2010

Stb. 2010, 768

12-11-2010

Stb. 2010, 768

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

08-11-2007

Stb. 2007, 474

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

10-11-2008

Stb. 2008, 512

01-11-2010

wijziging

30-09-2010

Stb. 2010, 715

31758

26-10-2010

Stb. 2010, 726

01-10-2010

wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

01-09-2010

wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 119

31821

26-04-2010

Stb. 2010, 168

01-07-2010

wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 228

32260

04-06-2010

Stb. 2010, 229

wijziging

22-04-2010

Stb. 2010, 173

31867

31-05-2010

Stb. 2010, 207

wijziging

11-12-2008

Stb. 2009, 8

31227

14-06-2010

Stb. 2010, 225

31-03-2010

wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

18-03-2010
samen met
24-03-2010
samen met
18-03-2010

Stb. 2010, 135
samen met
Stb. 2010, 137
samen met
Stb. 2010, 136

01-02-2010

wijziging

25-01-2010

Stb. 2010, 24

25-01-2010

Stb. 2010, 24

01-01-2010

wijziging

14-12-2009

Stb. 2009, 570

31352

21-12-2009

Stb. 2009, 597

28-12-2009

wijziging

12-11-2009

Stb. 2009, 503

31579

26-11-2009

Stb. 2009, 505

22-12-2009

wijziging

03-12-2009

Stb. 2009, 542

31844

03-12-2009

Stb. 2009, 542

wijziging

09-11-2009

Stb. 2009, 489

31858

10-12-2009

Stb. 2009, 549

01-11-2009

wijziging

18-12-2008

Stb. 2008, 561

30452

14-10-2009

Stb. 2009, 438

01-10-2009

wijziging

28-08-2009

Stb. 2009, 383

29934

28-08-2009
samen met
18-06-2009
samen met
28-08-2009

Stb. 2009, 383
samen met
Stb. 2009, 384
samen met
Stb. 2009, 383

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

28-08-2009

Stb. 2009, 383

wijziging

18-06-2009

Stb. 2009, 384

31751

28-08-2009

Stb. 2009, 383

wijziging

18-06-2009

Stb. 2009, 384

31751

18-06-2009

Stb. 2009, 384

01-09-2009

wijziging

18-07-2009

Stb. 2009, 356

31736

06-08-2009

Stb. 2009, 357

01-07-2009

wijziging

25-06-2009
samen met
25-06-2009

Stb. 2009, 264
samen met
Stb. 2009, 265

29702
samen met
31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

wijziging

27-11-2008

Stb. 2008, 551

31084

11-06-2009

Stb. 2009, 276

01-03-2009

wijziging

25-09-2008

Stb. 2008, 416

31326

14-02-2009

Stb. 2009, 76

01-02-2009

wijziging

28-01-2009

Stb. 2009, 25

28-01-2009

Stb. 2009, 25

01-01-2009

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 600

31514

29-12-2008

Stb. 2008, 601

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 586

31559

29-12-2008

Stb. 2008, 587

01-12-2008

wijziging

09-10-2008

Stb. 2008, 460

31316

10-11-2008

Stb. 2008, 482

wijziging

25-09-2008

Stb. 2008, 405

31115

12-11-2008

Stb. 2008, 481

26-11-2008

wijziging

24-10-2008

Stb. 2008, 478

31337

24-10-2008

Stb. 2008, 478

01-09-2008

wijziging

20-03-2008

Stb. 2008, 100

30815

03-07-2008

Stb. 2008, 274

01-07-2008

wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 200

30980

20-06-2008

Stb. 2008, 238

wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 180

30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227

01-02-2008

wijziging

17-01-2008

Stb. 2008, 20

17-01-2008

Stb. 2008, 20

01-01-2008

wijziging

20-12-2007

Stb. 2007, 578

30644

20-12-2007

Stb. 2007, 579

wijziging

06-12-2007

Stb. 2007, 503

30943

06-12-2007

Stb. 2007, 503

29-12-2007

wijziging

21-05-2007

Stb. 2007, 208

30601

17-12-2007

Stb. 2007, 581

17-10-2007

wijziging

17-02-2007

Stb. 2007, 125

30474

10-10-2007

Stb. 2007, 386

wijziging

07-12-2006

Stb. 2006, 666

30509

10-10-2007

Stb. 2007, 386

01-10-2007

wijziging

28-06-2007

Stb. 2007, 284

30071

21-07-2007

Stb. 2007, 291

15-09-2007

wijziging

26-04-2007

Stb. 2007, 180

29704

12-09-2007

Stb. 2007, 326

01-04-2007

wijziging

21-12-2006

Stb. 2007, 27

29392

16-03-2007

Stb. 2007, 111

01-02-2007

wijziging

15-01-2007

Stb. 2007, 28

15-01-2007

Stb. 2007, 28

01-01-2007

wijziging

07-12-2006

Stb. 2006, 666

30509

13-12-2006

Stb. 2006, 677

t/m 01-01-2006 j)

wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 644

30831

11-12-2006

Stb. 2006, 701

wijziging

05-10-2006

Stb. 2006, 531

30453

12-12-2006

Stb. 2006, 671

31-12-2006

wijziging

28-09-2006

Stb. 2006, 569

30336

31-10-2006

Stb. 2006, 571

13-12-2006

wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 593

30027

24-11-2006

Stb. 2006, 621

11-10-2006

wijziging

07-09-2006

Stb. 2006, 418

30229

26-09-2006

Stb. 2006, 449

16-06-2006

wijziging

26-05-2005
samen met
26-05-2005

Stb. 2005, 522
samen met
Stb. 2005, 523

28688
samen met
30051

12-05-2006

Stb. 2006, 268

08-03-2006

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 532

29316

20-10-2005

Stb. 2005, 533

01-03-2006

wijziging

17-11-2005

Stb. 2005, 617

28999

03-01-2006

Stb. 2006, 47

01-02-2006

wijziging

19-01-2006

Stb. 2006, 37

29871

23-01-2006

Stb. 2006, 38

wijziging

13-01-2006

Stb. 2006, 26

13-01-2006

Stb. 2006, 26

wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 24

30171

22-12-2005

Stb. 2006, 24

01-01-2006

wijziging

15-09-2005

Stb. 2005, 481

29930

19-10-2005

Stb. 2005, 562

wijziging

16-12-2004

Stb. 2005, 37

29531

15-12-2005

Stb. 2005, 717

28-12-2005

wijziging

14-12-2005

Stb. 2005, 705

30134

14-12-2005

Stb. 2005, 705

01-10-2005

wijziging

20-01-2005

Stb. 2005, 195

28171

21-09-2005

Stb. 2005, 473

wijziging

25-05-1998

Stb. 1998, 403

23580

21-09-2005

Stb. 2005, 473

01-09-2005

wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 345

30097

23-06-2005

Stb. 2005, 345

01-07-2005

wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

22-06-2005

Stb. 2005, 320

wijziging

24-01-2002

Stb. 2002, 54

27023

22-06-2005

Stb. 2005, 320

15-03-2005

wijziging

03-02-2005

Stb. 2005, 71

28747

28-02-2005

Stb. 2005, 116

15-02-2005

wijziging

02-12-2004

Stb. 2004, 678

28635

31-01-2005

Stb. 2005, 58

01-02-2005

wijziging

30-12-2004

Stb. 2005, 16

30-12-2004

Stb. 2005, 16

01-01-2005

wijziging

23-12-2004

Stb. 2004, 717

29574

23-12-2004

Stb. 2004, 718

wijziging

15-12-2004

Stb. 2004, 672

29251

16-12-2004

Stb. 2004, 692

wijziging

09-09-2004

Stb. 2004, 493

29008

09-09-2004

Stb. 2004, 493

wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 325

29225

03-08-2004

Stb. 2004, 424

wijziging

24-06-2004

Stb. 2004, 300

29218

09-11-2004

Stb. 2004, 583

wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 306

28168

16-12-2004

Stb. 2004, 701

20-10-2004

wijziging

30-09-2004

Stb. 2004, 511

29565

11-10-2004

Stb. 2004, 516

01-09-2004

wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 220

27563

07-06-2004

Stb. 2004, 270

01-07-2004

wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 215

28958

17-06-2004

Stb. 2004, 275

wijziging

29-04-2004

Stb. 2004, 214

28483

25-05-2004

Stb. 2004, 260

01-02-2004

wijziging

30-01-2004

Stb. 2004, 37

30-01-2004

Stb. 2004, 37

wijziging

04-12-2003

Stb. 2003, 500

28740

19-12-2003

Stb. 2004, 7

wijziging

20-11-2003

Stb. 2003, 519

27178

15-01-2004

Stb. 2004, 27

01-01-2004

wijziging

19-12-2003

Stb. 2003, 544

28978

19-12-2003

Stb. 2003, 545

wijziging

09-10-2003

Stb. 2003, 376

28960

10-10-2003

Stb. 2003, 386

wijziging

13-07-2002

Stb. 2002, 431

27289

04-11-2003

Stb. 2003, 467

12-03-2003

wijziging

16-01-2003

Stb. 2003, 17

28384

16-01-2003

Stb. 2003, 18

20-02-2003

wijziging

27-06-2002

Stb. 2002, 374

27603

26-11-2002

Stb. 2002, 593

01-02-2003

wijziging

14-01-2003

Stb. 2003, 20

14-01-2003

Stb. 2003, 20

01-12-2002

wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 318

27845

19-11-2002

Stb. 2002, 564

29-05-2002

wijziging

07-02-2002

Stb. 2002, 148

25877

09-04-2002

Stb. 2002, 196

08-05-2002

wijziging

21-06-2001

Stb. 2001, 346

26638

01-05-2002

Stb. 2002, 206

01-04-2002

wijziging

24-01-2002

Stb. 2002, 53

26523

24-01-2002

Stb. 2002, 53

wijziging

12-04-2001

Stb. 2001, 194

26691

15-03-2002

Stb. 2002, 165

12-03-2002

wijziging

24-01-2002

Stb. 2002, 55

27024

24-01-2002

Stb. 2002, 55

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

24-01-2002

Stb. 2002, 55

07-03-2002

wijziging

28-02-2002
samen met
20-12-2001

Stb. 2002, 111
samen met
Stb. 2001, 705

27751
samen met
27673

28-02-2002

Stb. 2002, 112

15-02-2002

t/m 31-01-2001 k)

wijziging

20-12-2001

Stb. 2002, 69

27875

20-12-2001

Stb. 2002, 69

01-01-2002

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 582

27181

10-12-2001

Stb. 2001, 621

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 583

27182

10-12-2001

Stb. 2001, 621

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 584

27878

10-12-2001

Stb. 2001, 621

wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 625

27665

13-12-2001

Stb. 2001, 682

wijziging

27-09-2001
samen met
12-12-2001

Stb. 2001, 481
samen met
Stb. 2001, 664

27472
samen met
28075

27-09-2001

Stb. 2001, 481

29-12-2001

wijziging

20-12-2001

Stb. 2001, 705

27673

20-12-2001

Stb. 2001, 705

01-12-2001

wijziging

05-11-2001

Stb. 2001, 538

05-11-2001

Stb. 2001, 538

15-07-2001

wijziging

26-01-2001

Stb. 2001, 71

23081

04-07-2001

Stb. 2001, 327

01-04-2001

wijziging

23-11-2000

Stb. 2000, 496

26975

20-03-2001

Stb. 2001, 144

01-01-2001

wijziging

20-06-1996

Stb. 1996, 333

23700

11-12-1997

Stb. 1997, 581

01-12-2000

t/m 01-01-2000 l)

wijziging

15-11-2000

Stb. 2000, 505

27160

15-11-2000

Stb. 2000, 505

01-07-2000

wijziging

25-04-2000

Stb. 2000, 177

26694

25-04-2000

Stb. 2000, 177

03-04-2000

wijziging

01-07-1999
samen met
02-12-1999

Stb. 1999, 302
samen met
Stb. 1999, 520

25311
samen met
26844

24-12-1999

Stb. 2000, 7

01-09-1999

wijziging

29-10-1998

Stb. 1998, 621

25175

17-06-1999

Stb. 1999, 265

01-07-1999

wijziging

12-05-1999

Stb. 1999, 214

25837

07-06-1999

Stb. 1999, 241

01-04-1999

wijziging

11-06-1998

Stb. 1998, 394

25336

19-03-1999

Stb. 1999, 143

17-02-1999

wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

15-01-1999

wijziging

24-12-1998

Stb. 1998, 744

25926

24-12-1998

Stb. 1998, 745

15-12-1998

wijziging

19-10-1998

Stb. 1998, 610

25533

26-11-1998

Stb. 1998, 664

01-12-1998

wijziging

01-07-1998

Stb. 1998, 448

25961

09-11-1998

Stb. 1998, 622

wijziging

25-06-1998
samen met
25-06-1998

Stb. 1998, 445
samen met
Stb. 1998, 447

22969
samen met
25672

09-11-1998

Stb. 1998, 622

01-06-1998

wijziging

26-03-1998

Stb. 1998, 184

25753

26-03-1998

Stb. 1998, 184

12-01-1998

tekstplaatsing

12-01-1998

Stb. 1998, 1

01-01-1998

wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 510

25280

11-12-1997

Stb. 1997, 581

wijziging

20-06-1996

Stb. 1996, 333

23700

11-12-1997

Stb. 1997, 581

25-04-1997

tot 01-01-1996 m)

wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 162

24441

10-04-1997

Stb. 1997, 162

14-03-1997

wijziging

28-02-1997

Stb. 1997, 112

28-02-1997

Stb. 1997, 112

01-01-1997

wijziging

13-03-1997

Stb. 1997, 139

24245

13-03-1997

Stb. 1997, 139

wijziging

29-11-1996

Stb. 1996, 619

24554

14-12-1996

Stb. 1996, 660

wijziging

21-10-1996

Stb. 1996, 577

24553

22-11-1996

Stb. 1996, 579

01-08-1996

wijziging

12-04-1995
samen met
21-12-1995

Stb. 1995, 200
samen met
Stb. 1995, 691

22614
samen met
24326

04-06-1996

Stb. 1996, 295

01-01-1996

wijziging

20-12-1995

Stb. 1995, 704

24231

20-12-1995

Stb. 1995, 704

wijziging

12-04-1995
samen met
21-12-1995

Stb. 1995, 200
samen met
Stb. 1995, 691

22614
samen met
24326

12-04-1995

Stb. 1995, 201

15-12-1995

wijziging

06-12-1995

Stb. 1995, 592

24259

06-12-1995

Stb. 1995, 592

26-07-1995

wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

01-07-1995

wijziging

04-05-1995

Stb. 1995, 302

23543

29-05-1995

Stb. 1995, 303

17-05-1995

wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

01-01-1995

wijziging

15-12-1994

Stb. 1994, 916

23775

19-12-1994

Stb. 1994, 917

wijziging

13-10-1994

Stb. 1994, 766

23487

13-10-1994

Stb. 1994, 766

19-01-1994

wijziging

22-12-1993

Stb. 1994, 28

23015

22-12-1993

Stb. 1994, 28

01-01-1994

tekstplaatsing

29-12-1993

Stb. 1994, 1

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

wijziging

29-12-1993

Stb. 1994, 1

23-12-1993

Stb. 1993, 693

wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 690

23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

wijziging

17-12-1993

Stb. 1993, 671

22690

23-12-1993

Stb. 1993, 693

wijziging

16-12-1993
samen met
23-12-1993
samen met
23-12-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, 775
samen met
Stb. 1993, 693
samen met
Stb. 1993, 690

22495
samen met
22609
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

wijziging

14-10-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 581
samen met
Stb. 1993, 690

22601
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

nieuwe-regeling

04-06-1992

Stb. 1992, 315

21221

23-12-1993

Stb. 1993, 693

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Bijlage 2

 • b) Heeft betrekking op Bijlage 2, Bijlage 3

 • c) Heeft betrekking op Artikel 8:4, Bijlage 1, Bijlage 2

 • d) Heeft betrekking op Bijlage 2

 • e) Heeft betrekking op Bijlage 2

 • f) Heeft betrekking op Bijlage 2

 • g) Heeft betrekking op Bijlage 2

 • h) Heeft betrekking op Bijlage

 • i) Heeft betrekking op Bijlage

 • j) Heeft betrekking op Artikel 4:21

 • k) Heeft betrekking op Bijlage

 • l) Heeft betrekking op Bijlage

 • m) Heeft betrekking op Bijlage