Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Bijlage 2 Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak (artikelen 8:5, 8:6, 8:7, 8:105 en 8:106)

Hoofdstuk 1 Van beroep uitgezonderde besluiten (artikel 8:5)

Artikel 1 Geen beroep

Tegen een besluit, genomen op grond van een in dit artikel genoemd voorschrift of anderszins in dit artikel omschreven, kan geen beroep worden ingesteld.

Archiefwet 1995:

 • a.

  artikel 38, indien overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 124 van de Gemeentewet voor zover het beroep niet wordt ingesteld door het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur van een waterschap, en indien overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 124a van de Gemeentewet voor zover het beroep niet wordt ingesteld door gedeputeerde staten

 • b.

  artikel 38, indien overeenkomstige toepassing is gegeven aan hoofdstuk XVII van de Gemeentewet, voor zover het betreft de weigering om een besluit tot vernietiging te nemen en het niet tijdig nemen van een besluit tot vernietiging en voor zover het betreft de weigering om een voordracht tot vernietiging te doen

Bekendmakingswet: artikel 21, indien overeenkomstige toepassing is gegeven artikel 121 van de Provinciewet, voor zover het beroep niet wordt ingesteld door het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur van een waterschap

Burgerlijk Wetboek:

Elektriciteitswet 1998: de artikelen 9b, vierde lid, 9c, derde lid, 9d, tweede en derde lid, 9f, zesde lid, 20a, derde lid, 20b, derde lid, artikel 20c, tweede en derde lid en artikel 20ca

Faillissementswet: artikel 285

Financiële-verhoudingswet: artikel 9

Gaswet: de artikelen 39b, derde lid, 39c, derde lid, en 39d, tweede en derde lid

Gemeentewet:

 • a.

  artikel 49

 • b.

  artikel 85, tweede lid, voor zover het betreft de weigering om een besluit tot vernietiging te nemen en het niet tijdig nemen van een besluit tot vernietiging

 • c.

  artikel 124, voor zover het beroep niet wordt ingesteld door de raad, het college van burgemeester en wethouders, onderscheidenlijk de burgemeester

 • d.

  artikel 124a, voor zover het beroep niet wordt ingesteld door gedeputeerde staten, onderscheidenlijk de commissaris van de Koning

 • e.

  de artikelen 169, derde lid, 180, derde lid, en 234, tweede lid, onderdeel a

 • f.

  artikel 268, voor zover het betreft de weigering om een besluit tot vernietiging te nemen en het niet tijdig nemen van een besluit tot vernietiging

 • g.

  artikel 278, voor zover het betreft de weigering om een voordracht tot vernietiging te doen

 • h.

  de artikelen 278a, vierde lid, en 281, tweede lid, indien overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 124 van de Gemeentewet voor zover het beroep niet wordt ingesteld door de raad, het college van burgemeester en wethouders, onderscheidenlijk de burgemeester, en indien overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 124a van de Gemeentewet voor zover het beroep niet wordt ingesteld door gedeputeerde staten, onderscheidenlijk de commissaris van de Koning

Geneesmiddelenwet: artikel 17, onderdeel a

Gerechtsdeurwaarderswet: artikel 3a, tweede lid

Instellingswet Autoriteit Consument en Markt: artikel 12h, eerste lid, voor zover de aanvraag is afgewezen

Invorderingswet 1990, met uitzondering van de artikelen 30, 49 en 62a

Jeugdwet:

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen: artikel 21a, eerste en tweede lid

Kostenwet invordering rijksbelastingen, met uitzondering van artikel 7

Leegstandwet:

Mijnbouwwet: de artikelen 141a, derde lid, 141b, derde lid, en 141c, tweede en derde lid

Onteigeningswet

Ontgrondingenwet: mededeling als bedoeld in artikel 10, tweede en derde lid

Participatiewet: de artikelen 52 en 81 en paragraaf 6.5

Pensioenwet: de artikelen 150m, tweede lid, 150oa, eerste lid, en 150q, tweede lid, voor zover het beroep niet wordt ingesteld door het pensioenfonds

Politiewet 2012: de artikelen 18, 20, 34, 35, 36, eerste lid, 37, eerste lid, 39, derde en vijfde lid, en 52

Provinciewet:

 • a.

  artikel 49

 • b.

  artikel 83, tweede lid, voor zover het betreft de weigering om een besluit tot vernietiging te nemen en het niet tijdig nemen van een besluit tot vernietiging

 • c.

  artikel 121, voor zover het beroep niet wordt ingesteld door gedeputeerde staten, onderscheidenlijk de commissaris van de Koning

 • d.

  de artikelen 167, derde lid, en 179, derde lid

 • e.

  artikel 261, voor zover het betreft de weigering om een besluit tot vernietiging te nemen en het niet tijdig nemen van een besluit tot vernietiging

 • f.

  artikel 271, voor zover het betreft de weigering om een voordracht tot vernietiging te doen

 • g.

  de artikelen 271a, vierde lid, en 274, tweede lid, indien overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 121 van de Provinciewet, voor zover het beroep niet wordt ingesteld door provinciale staten, gedeputeerde staten, onderscheidenlijk de commissaris van de Koning

Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (PbEU 2008, L 152): een kennisgeving als bedoeld in artikel 22, vierde lid

Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid, met uitzondering van beslissingen ten aanzien van de algemeen secretaris en de medewerkers van het bureau

Telecommunicatiewet: de artikelen 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.22 en 18.9, eerste en tweede lid

Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten: de artikelen 2 en 4

Tijdelijke wet Groningen:

Tracéwet: de artikelen 2, eerste lid, 4, eerste lid, onderdeel c, en 23, eerste lid

Uitleveringswet

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte: de artikelen 7, tweede, derde, vijfde, achtste en negende lid, en 7a, derde lid

Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 225): de artikelen 16, 18 en 21, voor zover het betreft een weigering om een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit;

Verordening (EU) 2021/23 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 en (EU) 2015/2365, en de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU en (EU) 2017/1132 (PbEU 2021, L 22): de artikelen 21 tot en met 58, voor zover het betreft een weigering om een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit

Waterschapswet: artikel 156, eerste lid, voor zover het betreft de weigering om een vernietiging te bevorderen en het niet tijdig nemen van een besluit tot vernietiging

Waterwet: artikel 3.13, derde lid, indien overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 121 van de Provinciewet, voor zover het beroep niet wordt ingesteld door het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur van een waterschap

Waterwet: de artikelen: 4.1; 4.4; 4.6; 5.1, behoudens voor zover daarbij de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in die wet wordt vastgesteld of gewijzigd; 5.5; 6.17, tweede lid, 6.28;

Wegenverkeerswet 1994: de artikelen 132c, vijfde lid, en 132d, tweede lid

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

Wet bekostiging financieel toezicht 2019: een besluit omtrent de goedkeuring als bedoeld in de artikelen 6 en 9

Wet bodembescherming: artikel 43, voor zover het betreft de afwijzing van een verzoek

Wet College voor de rechten van de mens, met uitzondering van de artikelen 14 tot en met 18

Wet gemeenschappelijke regelingen:

 • a.

  de artikelen 32b en 45a gelezen in samenhang met artikel 32b, voor zover het beroep niet wordt ingesteld door het bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan

 • b.

  artikel 32c, voor zover het beroep niet wordt ingesteld door gedeputeerde staten

 • c.

  de artikelen 36, eerste lid, 49 gelezen in samenhang met artikel 36, eerste lid, en 50h, eerste lid, voor zover het betreft de weigering om een besluit tot vernietiging te nemen en het niet tijdig nemen van een besluit tot vernietiging

 • d.

  de artikelen 39b en 49 gelezen in samenhang met artikel 39b, voor zover het betreft de weigering om een voordracht tot vernietiging te doen

 • e.

  de artikelen 39c, vierde lid en 39e, tweede lid, indien overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 32b voor zover het beroep niet wordt ingesteld door het bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan, en indien overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 32c, voor zover het beroep niet wordt ingesteld door gedeputeerde staten, en artikel 49 gelezen in samenhang met dit onderdeel

Wet geurhinder en veehouderij: artikel 7

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden: artikel 108

Wet luchtvaart:

Wet melding collectief ontslag

Wet milieubeheer:

Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten:

 • a.

  artikel 2, eerste lid, voor zover het betreft de weigering om een aanwijzing te geven

 • b.

  artikel 3, voor zover het betreft de weigering om een aanwijzing te geven

 • c.

  artikel 5, voor zover het betreft de weigering om een besluit te nemen

Wet op de expertisecentra: artikel 123, vierde lid, zolang de gemeenteraad de aanvulling nog niet heeft bekrachtigd

Wet op de rechterlijke organisatie: de artikelen 46a, eerste lid, 62a, eerste lid, en 100

Wet opheffing particuliere banken van leening: artikel 2

Wet op het financieel toezicht:

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek: artikel 7.61

Wet op het primair onderwijs: artikel 128, vierde lid, zolang de gemeenteraad de aanvulling nog niet heeft bekrachtigd

Wet publieke gezondheid: de artikelen 31 en 35

Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren:

 • a.

  een besluit tot benoeming, plaatsing of aanwijzing als bedoeld in hoofdstuk 2, tenzij het beroep wordt ingesteld door een rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding als zodanig, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden

 • b.

  een besluit van de Hoge Raad als bedoeld in hoofdstuk 6A

 • c.

  een vordering als bedoeld in artikel 46o

Wet ruimtelijke ordening:

Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15: de artikelen 4, eerste lid, 8b, eerste lid, 9, eerste lid, en 16, eerste lid

Wet toezicht financiële verslaggeving: de artikelen 2, eerste lid, 3, eerste en tweede lid, 4, 9, 12 en 30

Wet van 18 december 2008 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens) (Stb. 2008, 561): artikel X

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen: artikel 30, tweede lid

Wet verplichte beroepspensioenregeling: de artikelen 145l, tweede lid, 145na, eerste lid, en 145p, tweede lid, voor zover het beroep niet wordt ingesteld door het beroepspensioenfonds

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van de artikelen 5:2 en 13:4

Wet vervoer gevaarlijke stoffen: de artikelen 13, eerste lid, en 14, eerste, tweede en vierde lid

Wet voortgezet onderwijs 2020: artikel 5.23, vierde lid, zolang de gemeenteraad de aanvulling nog niet heeft bekrachtigd

Wet vrachtwagenheffing: de artikelen 8, tweede lid, 9, tweede lid, en 12, eerste lid

Wet windenergie op zee: artikel 9, eerste lid

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, met uitzondering van artikel 61

Zorgverzekeringswet:

Hoofdstuk 2 Beroep in eerste aanleg bij een bijzondere bestuursrechter (artikelen 8:4, tweede lid, en 8:6)

Artikel 2 Beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Tegen een besluit, genomen op grond van een in dit artikel genoemd voorschrift of anderszins in dit artikel omschreven, kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Archiefwet 1995: artikel 38, indien overeenkomstige toepassing is gegeven aan:

Bekendmakingswet: artikel 21, indien overeenkomstige toepassing is gegeven artikel 121 van de Provinciewet, voor zover het beroep wordt ingesteld door het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur van een waterschap

Belemmeringenwet Privaatrecht: de artikelen 2, vijfde lid, en 3, tweede lid, voor zover de verplichting noodzakelijk is voor de uitvoering van werken als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, onderdelen a en b, van de Crisis- en herstelwet of voor de uitvoering van een of meer besluiten als bedoeld in:

Crisis- en herstelwet:

Experimentenwet onderwijs

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/331 van de Commissie van 19 december 2018 tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten overeenkomstig artikel 10bis van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2019, L 59): voor zover het besluiten betreft van de Nederlandse emissieautoriteit, genoemd in artikel 2.1 van de Wet milieubeheer

Gemeentewet:

Interimwet stad-en-milieubenadering:

Kaderwet dienstplicht: de artikelen 10, eerste lid, 11 en 13

Kernenergiewet

Kieswet:

Mijnbouwwet:

 • a.

  een besluit dat van toepassing is op het continentaal plat, met uitzondering van een besluit krachtens de afdelingen 5.1.1, 5.1.2, 5.3, 5.4 of 5.5

 • b.

  een besluit omtrent een mijnbouwmilieuvergunning krachtens artikel 40, instemming met een winningsplan krachtens artikel 34, instemming met een winningsplan of een opslagplan krachtens 39, eerste lid, en de vaststelling van een operationele strategie krachtens artikel 52d

Ontgrondingenwet: hoofdstuk II en de artikelen 26a, eerste lid, 27 en 29a, eerste lid

Participatiewet: artikel 76, eerste en tweede lid

Provinciewet:

Reconstructiewet concentratiegebieden, voor zover het betreft een besluit tot vaststelling, wijziging of uitwerking van het reconstructieplan, alsmede een besluit dat is genomen met toepassing van de artikelen 40 tot en met 43

Spoedwet wegverbreding:

Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten: de artikelen 5 tot en met 10

Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen: artikel 2, eerste lid

Tijdelijke wet Groningen:

Tracéwet: de artikelen 9, eerste lid, 20, tweede lid, en 21, tweede lid, onder c

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2018, L 334): voor zover het besluiten betreft van de Nederlandse emissieautoriteit, genoemd in artikel 2.1 van de Wet milieubeheer

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2067 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de verificatie van gegevens en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2018, L 334): voor zover het besluiten betreft van de Nederlandse emissieautoriteit, genoemd in artikel 2.1 van de Wet milieubeheer

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1842 van de Commissie van 31 oktober 2019 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de verdere regelingen voor de aanpassingen van de kosteloze toewijzing van emissierechten als gevolg van veranderingen in het activiteitsniveau betreft (PbEU 2019, L 282): voor zover het besluiten betreft van de Nederlandse emissieautoriteit, genoemd in artikel 2.1 van de Wet milieubeheer

Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU 2006, L 190)

Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2012, L181):

voor zover het besluiten betreft van de Nederlandse emissieautoriteit, genoemd in artikel 2.1 van de Wet milieubeheer

Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief: artikel 2, aanhef en onder c

Vreemdelingenwet 2000: de artikelen 43 en 45, vierde lid

Waterschapswet:

Waterwet:

Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels: artikel 8, eerste lid, voor zover het een vergunning betreft voor een tunnel die deel uitmaakt van een tracébesluit als bedoeld in artikel 9 van de Tracéwet

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

Wet ammoniak en veehouderij:

Wet bescherming Antarctica

Wet bodembescherming, met uitzondering van artikel 43, voor zover het betreft de afwijzing van een verzoek

Wet educatie en beroepsonderwijs:

Wet financiering sociale verzekeringen: artikel 91

Wet geluidhinder

Wet gemeenschappelijke regelingen:

Wet gewetensbezwaren militaire dienst:

Wet inrichting landelijk gebied:

Wet inzake de luchtverontreiniging

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: de artikelen 11c, eerste en derde lid, en 11d, eerste lid

Wet langdurige zorg, voor zover het betreft een besluit van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met uitzondering van hoofdstuk 10, § 4

Wet luchtvaart: de artikelen 8.25, tweede lid, 8.25b, 8.25c, 8.43, eerste lid, 8.64, eerste lid, 8.70, eerste en zesde lid, 8.77, eerste lid, 8a.50a, 8a.54, 10.15, eerste lid, en 10.39, ook voor zover het besluit kan worden aangemerkt als algemeen verbindend voorschrift als bedoeld in artikel 8:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, maar met uitzondering van een besluit op grond van de artikelen 8.70, eerste lid, en 10.15, eerste lid, voor zover het betreft de luchthavens Lelystad, Rotterdam en Eindhoven.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: artikel 2.6.8

Wet milieubeheer, met inbegrip van een besluit dat betrekking heeft op handhaving, doch met uitzondering van:

Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten: de artikelen 2, eerste lid, 3 en 5

Wet op de expertisecentra:

Wet op het financieel toezicht: de artikelen 6:1 en 6:2

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek: de artikelen 2.9, derde lid, 5.8, eerste lid, 5.9, eerste en tweede lid, 5.16, eerste en derde lid, 5.17, 5.18, 5.19, eerste, tweede en derde lid, 5.20, eerste lid, 5.26, eerste lid, 5.27, eerste en tweede lid, 5.29, eerste lid, 6.5, 7.64, eerste lid, en 15.1, eerste lid

Wet op het primair onderwijs:

 • a.

  artikel 22, vijfde lid

 • b.

  titel IV: de afdelingen 2 en 8, een goedkeuring van rechtswege daaronder begrepen

 • c.

  de artikelen 120 en 189

 • d.

  artikel 193, tweede lid, tweede volzin, voor zover het betreft een besluit op grond van bepalingen die bij de algemene maatregel van bestuur ingevolge artikel 193, tweede lid, tweede volzin, van overeenkomstige toepassing zijn verklaard, alsmede een besluit op grond van bepalingen van de algemene maatregel van bestuur die daarmee overeenkomen

Wet ruimtelijke ordening:

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen: artikel 9, vijfde lid

Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15: artikel 2, eerste lid

Wet toelating zorginstellingen

Wet voortgezet onderwijs 2020:

Wet windenergie op zee: artikelen 3, eerste lid en 11, eerste lid

Woningwet: artikel 19, voor zover het betreft de intrekking van een toelating

Zorgverzekeringswet: voor zover het betreft een beschikking op grond van artikel 34a of een besluit van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of van het Zorginstituut Nederland met uitzondering van een beschikking jegens een persoon die behoort tot het personeel van het Zorginstituut Nederland

Artikel 3 Beroep bij de Centrale Raad van Beroep

Tegen een besluit, genomen op grond van een in dit artikel genoemd voorschrift of anderszins in dit artikel omschreven, kan beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. Een besluit waarbij de volgende ambtenaren, hun nagelaten betrekkingen of hun rechtverkrijgenden belanghebbende zijn:

 • a.

  een rechterlijk ambtenaar als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet op de rechterlijke organisatie als zodanig

 • b.

  een lid van de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het bedrijfsleven met rechtspraak belast als zodanig

 • c.

  een senior-gerechtsauditeur of gerechtsauditeur van de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het bedrijfsleven als zodanig

 • d.

  een gewezen ambtenaar als bedoeld in onderdeel a, b of c als zodanig

Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers

Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië, voor zover het betreft een besluit op grond van de Algemene oorlogsongevallenregeling

Liquidatiewet ongevallenwetten: artikel 24, eerste lid

Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie

Wet buitengewoon pensioen 1940–1945

Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet

Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers

Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945

Artikel 4 Beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Tegen een besluit, genomen op grond van een in dit artikel genoemd voorschrift of anderszins in dit artikel omschreven, kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Een besluit van de Sociaal-Economische Raad of van de Kamer van Koophandel, genoemd in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel, met uitzondering van:

Algemene douanewet: een beschikking ter zake van landbouwrestituties

Bankwet 1998: artikel 12, vierde lid, voor zover het een schorsing of ontheffing van een directeur betreft

Burgerlijk Wetboek, Boek 2, voor zover het besluit is bekendgemaakt voor 1 juli 2011:

 • a.

  artikel 64, derde lid, tweede volzin, voor zover het betreft een weigering om de in de eerste volzin bedoelde termijn te verlengen

 • b.

  de artikelen 68, tweede lid, en 125, tweede lid, voor zover het betreft een weigering van een verklaring

 • c.

  artikel 156, voor zover het betreft:

  • 1.

   een weigering, wijziging of intrekking van een ontheffing

  • 2.

   een besluit tot verlening van de ontheffing voor zover daaraan voorschriften zijn verbonden dan wel daarbij beperkingen zijn opgelegd

 • d.

  artikel 175, derde lid, tweede volzin, voor zover het betreft een afwijzing van een verzoek

 • e.

  de artikelen 179, tweede lid, en 235, tweede lid, voor zover het betreft een weigering van een verklaring

 • f.

  artikel 266, voor zover het betreft:

  • 1.

   een besluit tot weigering, wijziging of intrekking van de ontheffing

  • 2.

   een besluit tot verlening van de ontheffing voor zover daaraan voorschriften zijn verbonden dan wel daarbij beperkingen zijn opgelegd

Elektriciteitswet 1998, met inbegrip van een besluit van de Autoriteit Consument en Markt, genomen op grond van de artikelen 36, 37, 41, 41c, 55, 56, tweede lid, en 57, derde en vierde lid, dat kan worden aangemerkt als algemeen verbindend voorschrift als bedoeld in artikel 8:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en met uitzondering van een besluit op grond van de artikelen 9b, vierde lid, 9c, derde lid, 9d, tweede en derde lid, 9e, vijfde lid, 9f, zesde lid, 20a, derde lid, 20b, derde lid, 20c, tweede en derde lid, 77h en 77i

Gaswet, met inbegrip van een besluit van de Autoriteit Consument en Markt, genomen op grond van de artikelen 12f, 12g, 23, 24, tweede lid, 25, derde en vierde lid, 81, 81c en 82, dat kan worden aangemerkt als algemeen verbindend voorschrift als bedoeld in artikel 8:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en met uitzondering van een besluit op grond van de artikelen 16, 39b, derde lid, 39c, derde lid, 39d, tweede en derde lid, 60ac en 60ad

Gemeentewet: artikel 125, voor zover het betreft een besluit dat betrekking heeft op de handhaving van het bepaalde bij of krachtens de Winkeltijdenwet

Hamsterwet

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies, met uitzondering van de artikelen 22 en 23

Kaderwet EZK- en LNV-subsidies

Landbouwkwaliteitswet

Landbouwwet: de artikelen 13, 15, 17 tot en met 22 en 26

Loodsenwet: de artikelen 21, derde lid, 27b, vierde lid, 27d, 27f, 27h en 27l

Marktverordening voor het wegvervoer

Meststoffenwet, met uitzondering van artikel 51

Metrologiewet

Noodwet voedselvoorziening: de artikelen 6 tot en met 10 en 29, behoudens in geval van toepassing van artikel 18

Plantgezondheidswet, met uitzondering van artikel 26

Postwet 2009: hoofdstuk 3A en artikel 58

Prijzennoodwet

Prijzenwet

Scheepvaartverkeerswet: de artikelen 14a, tweede lid, eerste volzin, en 15ba, eerste lid

Spoorwegwet: artikel 63, tweede lidhoofdstuk 5, paragraaf 2, en artikel 71, tweede lid

Telecommunicatiewet, voor zover het betreft een besluit van de Autoriteit Consument en Markt, genomen op grond van:

Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds

Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening: artikel 7, voor zover het betreft een besluit van de Autoriteit Consument en Markt

Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve vennootschap: het verzet, bedoeld in de artikelen 6, eerste lid, en 9

Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap: het verzet, bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, en 7

Verordening (EG) nr. 1435/2003 van de Raad van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) (PbEU 2003, L 207): artikel 7, veertiende lid, tweede alinea

Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) (PbEG 2001, L 294): artikel 8, veertiende lid, tweede alinea

Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2014, L 225): de artikelen 16, 18 en 21

Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168): de artikelen 20, eerste en vijfde lid, en 23, eerste lid

Verordening (EU) 2021/23 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 en (EU) 2015/2365, en de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU en (EU) 2017/1132 (PbEU 2021, L 22): de artikelen 21 tot en met 58

Waarborgwet 2019, met uitzondering van artikel 38

Warmtewet, met inbegrip van een op grond van artikel 5, eerste lid, genomen besluit tot vaststelling van een maximumprijs, en met uitzondering van artikel 18

Wedervergeldingswet zeescheepvaart:

 • a.

  een verlening of weigering van een vergunning of een ontheffing

 • b.

  een intrekking van een vergunning of een ontheffing krachtens artikel 7

 • c.

  een oplegging van een heffing

Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot

Wet dieren, met uitzondering van een besluit op grond van artikel 8.7

Wet geneesmiddelenprijzen, met uitzondering van artikel 11 en met inbegrip van een besluit tot vaststelling van een maximumprijs

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, met uitzondering van de artikelen 90 en 108

Wet uitvoering EU-handelingen energie-efficiëntie, met uitzondering van de artikelen 21 en 22

Wet inkomstenbelasting 2001:

 • a.

  de artikelen 3.37, eerste lid, en 3.42, eerste lid, voor zover het betreft een besluit van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, en

 • b.

  artikel 3.52a, eerste, tweede en elfde lid, voor zover het betreft een besluit van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, met uitzondering van een boetebesluit als bedoeld in het elfde lid en een daarmee samenhangende correctie-RDA-beschikking als bedoeld in het tweede lid

Wet langdurige zorg: artikel 11.4.1 en artikel 11.4.2

Wet luchtvaart: de artikelen 8.25ea, vierde lid, 8.25f, tweede, vierde en vijfde lid, 8.25g, eerste lid, 8.40f, vierde lid, en 8.40g, tweede, vierde en vijfde lid

Wet marktordening gezondheidszorg, met uitzondering van beschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in paragraaf 4 van hoofdstuk 6

Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding

Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting

Wet op de architectentitel, met inbegrip van een besluit inzake een aanwijzing als bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, onderdeel j, 10, eerste lid, onderdeel f, 11, eerste lid, onderdeel f, en 12, eerste lid, onderdeel f, dat kan worden aangemerkt als algemeen verbindend voorschrift als bedoeld in artikel 8:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, tenzij het betreft een besluit als bedoeld in artikel 8:4, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet bestuursrecht

Wet op het accountantsberoep

Wet op het financieel toezicht:

Wet personenvervoer 2000, met uitzondering van de artikelen 56, eerste lid, 59, eerste lid, 94, eerste lid, en 96, eerste lid

Wet terugvordering staatssteun: artikel 3

Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma

Wet verbod pelsdierhouderij

Wet van 22 juni 1994 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel en de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting (wijziging voorwaarden nationaliteitsverlening en registratie zeeschepen) (Stb. 1994, 507) : een verklaring als bedoeld in artikel V, eerste lid

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen: een besluit genomen door een van de in artikel 30, eerste lid, genoemde bestuursorganen, tenzij toepassing of mede toepassing is gegeven aan artikel 26

Wet vervoer over zee

Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012, met uitzondering van artikel 26 en met inbegrip van een besluit van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat dat is genomen op grond van een bilateraal akkoord en betrekking heeft op het niet in Nederland aanhouden van een wettelijke voorraad

Wet wegvervoer goederen

Wet windenergie op zee: artikelen 15, vierde lid, 16, 17, 21, tweede lid, en 25

Wetboek van Koophandel: artikel 311a

Winkeltijdenwet

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005

Zorgverzekeringswet: artikel 122a

Artikel 5 Beroep bij een gerechtshof

Tegen een besluit, genomen op grond van een in dit artikel genoemd voorschrift of anderszins in dit artikel omschreven, kan beroep worden ingesteld bij een gerechtshof.

Wet financiering sociale verzekeringen: een uitspraak op bezwaar als bedoeld in de artikelen 95 en 97

Hoofdstuk 3 Beroep in eerste aanleg bij een andere rechtbank (artikel 8:7, derde lid)

Artikel 6 Beroep bij de rechtbank Den Haag

Tegen een besluit, genomen op grond van een in dit artikel genoemd voorschrift of anderszins in dit artikel omschreven, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Den Haag.

Besluit van 20 juni 1984, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur regelende de vergoeding van motorrijtuigenbelasting voor oorlogsgetroffenen (Stb. 1984, 364)

Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië, met uitzondering van een besluit op grond van de Algemene oorlogsongevallenregeling

Garantiewet militairen K.N.I.L.

Garantiewet Surinaamse pensioenen

Wet ambtenaren defensie

de reglementen van de Stichting Maror-gelden Overheid, de Stichting Joods Humanitair Fonds, de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma en de Stichting Het Gebaar

Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960

Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen

Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956

Uitkeringswet gewezen militairen

Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen

Vreemdelingenwet 2000, met uitzondering van de artikelen 43 en 45, vierde lid, en met dien verstande dat de rechtbank Den Haag het beroep kan behandelen in alle zittingsplaatsen van alle rechtbanken, bedoeld in artikel 21b, eerste en tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie

Wet arbeid vreemdelingen, met uitzondering van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete, en met dien verstande dat de rechtbank Den Haag beroepen tegen besluiten als bedoeld in die wet kan behandelen in alle zittingsplaatsen van alle rechtbanken, bedoeld in artikel 21b, eerste en tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten, voor zover het betreft een besluit van het bureau, bedoeld in artikel 1, omtrent de inschrijving van een depot op grond van die wet

Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers: de in artikel 5, eerste en tweede lid, bedoelde besluiten en handelingen, met dien verstande dat de rechtbank Den Haag de beroepen kan behandelen in alle zittingsplaatsen van alle rechtbanken, bedoeld in artikel 21b, eerste en tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie

Wet financiële voorzieningen privatisering ABP

Wet milieubeheer: de artikelen 18.16a, eerste, tweede of vijfde lid, 18.16b, eerste lid, 18.16c, eerste lid, en 18.16s, eerste lid

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017: hoofdstuk 5

Wet pensioenvoorzieningen K.N.I.L.

Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders

Wet van 16 juli 2001 tot het stellen van nadere regels in verband met de introductie van een toeslagregeling ter compensatie van het gemis aan overhevelingstoeslag per 1 januari 2001 ten aanzien van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 en enkele andere overzeese pensioenwetten alsmede het actualiseren van die wetten in verband met de inwerkingtreding van de Algemene nabestaandenwet (Stb. 2001, 377)

Wet van 21 december 1951, houdende een onderstandsregeling ingevolge artikel 2 Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië (Stb. 1951, 592)

Artikel 7 Beroep bij de rechtbank Rotterdam

Tegen een besluit, genomen op grond van een in dit artikel genoemd voorschrift of anderszins in dit artikel omschreven, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Rotterdam.

Aanbestedingswet 2012, artikel 4.21

Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied, artikel 3.8

Bankwet 1998: artikel 9c, eerste en tweede lid

Burgerlijk Wetboek:

Drinkwaterwet: artikel 50, derde lid, in samenhang met artikel 70a van de Mededingingswet

Elektriciteitswet 1998: de artikelen 77h en 77i

Gaswet: de artikelen 16, 60ac en 60ad

Handelsregisterwet 2007: de artikelen 47a en 47b

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies: de artikelen 22 en 23

Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet

Loodsenwet, met uitzondering van de artikelen 21, derde lid, 27b, vierde lid, 27d, 27f, 27h en 27l

Mededingingswet

Muntwet 2002: artikel 11, eerste en tweede lid

Pensioenwet

Postwet 2009, met uitzondering van hoofdstuk 3A en artikel 58

Sanctiewet 1977: de artikelen 10ba tot en met 10d

Spoorwegwet, met uitzondering van de artikelen 19 en hoofdstuk 5, paragraaf 2, en artikel 71, tweede lid

Tabaks- en rookwarenwet

Telecommunicatiewet, met inbegrip van de verordeningen genoemd in artikel 18.2a, met uitzondering van:

Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening

Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening: artikel 9, eerste lid

Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2014, L 225), met uitzondering van de artikelen 16, 18 en 21

Verordening (EU) 2021/23 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 en (EU) 2015/2365, en de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU en (EU) 2017/1132 (PbEU 2021, L 22), met uitzondering van de artikelen 21 tot en met 58

Warenwet

Warmtewet: artikel 18

Wet bekostiging financieel toezicht

Wet bestrijding maritieme ongevallen

Wet bestrijding ongevallen Noordzee, voor zover het betreft een beschikking van Onze Minister, genomen op een verzoek om een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 13, eerste lid

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen, voor zover het een besluit betreft dat betrekking heeft op een aanbieder van een essentiële dienst in de sectoren energie, digitale infrastructuur, bankwezen, infrastructuur voor de financiële markt, gezondheidszorg en spoor of op een digitaledienstverlener

Wet dieren: artikel 8.7

Wet financiële betrekkingen buitenland 1994

Wet geneesmiddelenprijzen: artikel 11

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden: artikel 90

Wet handhaving consumentenbescherming

Wet uitvoering EU-handelingen energie-efficiëntie: de artikelen 21 en 22

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Wet inkomstenbelasting 2001: een boetebesluit als bedoeld in artikel 3.52a, elfde lid, en een daarmee samenhangende correctie-RDA-beschikking als bedoeld in het tweede lid van dit artikel

Wet inzake de geldtransactiekantoren, voor zover die wet nog van toepassing is op grond van artikel IX van de Wijzigingswet financiële markten 2012

Wet lokaal spoor, met uitzondering van artikel 12

Wet luchtvaart: artikel 11.24

Wet marktordening gezondheidszorg, voor zover het betreft beschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in paragraaf 4 van hoofdstuk 6

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen: artikel 9

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017: artikel 53, zevende lid

Wet op het financieel toezicht, met uitzondering van:

Wet personenvervoer 2000: de artikelen 56, eerste lid, 59, eerste lid, 94, eerste lid, en 96, eerste lid

Wet privatisering APB, voor zover het de overeenkomstige toepassing van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 betreft op grond van artikel 21, vierde lid

Wet schadefonds olietankschepen

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wet toezicht accountantsorganisaties

Wet toezicht financiële verslaggeving

Wet toezicht trustkantoren 2018

Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (Stb. 2012, 334): artikel XX

Wet van 23 november 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer ( Stb. 2006, 614 )

Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen: een besluit genomen door een van de in artikel 30, eerste lid, genoemde bestuursorganen, waarin toepassing of mede toepassing is gegeven aan artikel 26

Wet verplichte beroepspensioenregeling

Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Artikel 8 Overige

 • 1

  Tegen een besluit, genomen op grond van de Overgangswet elektriciteitsproductiesector, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland.

 • 2

  Tegen een besluit op grond van de afdelingen 5.1.1, 5.1.2, 5.3, 5.4 en 5.5 van de Mijnbouwwet alsmede een besluit als bedoeld in artikel 26 van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 kan beroep worden ingesteld bij de rechtbanken Noord-Nederland, Gelderland, Noord-Holland, Den Haag en Zeeland-West-Brabant in het ressort waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft. Indien de indiener van het beroepschrift geen woonplaats in Nederland heeft, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan het bestuursorgaan zijn zetel heeft.

 • 3

  Tegen een besluit van de Raad voor rechtsbijstand, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de rechtsbijstand, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank in het arrondissement waar de raad is gevestigd.

 • 4

  Tegen een beschikking als bedoeld in artikel 8:2, tweede lid, van de Algemene douanewet, met uitzondering van een beschikking ter zake van landbouwrestituties, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Holland.

 • 5

  Tegen een beschikking als bedoeld in artikel 18, derde lid, van de Wet strategische diensten kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank te Haarlem.

 • 6

  Tegen een besluit van de Dienst, genoemd in artikel 1 van de Kadasterwet, omtrent wijziging van een authentiek gegeven of omtrent wijziging van een ander gegeven dan een authentiek gegeven, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan:

  • a.

   de onroerende zaak waarmee het betreffende gegeven verband houdt, geheel of grotendeels is gelegen, of

  • b.

   de Dienst, genoemd in artikel 1 van de Kadasterwet, is gevestigd indien het betreffende gegeven verband houdt met een te boek staand schip of luchtvaartuig.

 • 7

  Tegen een besluit op grond van artikel 2.3 van de Jeugdwet kan beroep worden ingesteld bij de kinderrechter binnen wiens rechtsgebied de betrokken gemeente is gelegen.

 • 8

  Tegen een besluit inzake subsidieverstrekking voor een project op grond van de Uitvoeringswet EFRO, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan een autoriteit als bedoeld in artikel 3 van die wet die bevoegd is besluiten te nemen inzake de verstrekking van EFRO-middelen voor het project, haar zetel heeft, tenzij die autoriteit in het buitenland gevestigd is.

 • 9

  Tegen een besluit als bedoeld in hoofdstuk V, afdeling 2, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 8:7, tweede lid, kan beroep worden ingesteld bij:

  • a.

   de rechtbanken Noord-Holland, Den Haag en Zeeland-West-Brabant in het ressort waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft dan wel, indien de indiener van het beroepschrift geen woonplaats in Nederland heeft, bij de rechtbanken Noord-Holland, Den Haag en Zeeland-West-Brabant in het ressort waarvan het bestuursorgaan zijn zetel heeft;

  • b.

   de rechtbank Gelderland, indien de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft in het arrondissement Gelderland, het arrondissement Overijssel of het arrondissement Midden-Nederland, met uitzondering van de provincie Flevoland dan wel, indien de indiener van het beroepschrift geen woonplaats in Nederland heeft, wanneer het bestuursorgaan zijn zetel heeft in het arrondissement Gelderland, het arrondissement Overijssel of het arrondissement Midden-Nederland, met uitzondering van de provincie Flevoland;

  • c.

   de rechtbank Noord-Nederland, indien de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft in het arrondissement Noord-Nederland of de provincie Flevoland dan wel, indien de indiener van het beroepschrift geen woonplaats in Nederland heeft, wanneer het bestuursorgaan zijn zetel heeft in het arrondissement Noord-Nederland of de provincie Flevoland.

 • 10

  Tegen een besluit als bedoeld in artikel 2, derde lid, en artikel 15, eerste lid, van de Tijdelijke wet Groningen kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland.

Hoofdstuk 4 Hoger beroep (artikelen 8:105 en 8:106, eerste lid, onder a)

Artikel 9 Hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep, met schorsende werking

Tegen een uitspraak van de rechtbank of van de voorzieningenrechter omtrent een besluit, genomen op grond van een in dit artikel genoemd voorschrift of anderszins in dit artikel omschreven, kan hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep.

De volgende besluiten:

 • a.

  een besluit over een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in hoofdstuk IV van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

 • b.

  een op grond van een gemeentelijke verordening of gemeenschappelijke regeling genomen besluit over een gehandicaptenparkeerkaart

 • c.

  een besluit over een gehandicaptenparkeerplaats voor een bepaald voertuig

Algemene Kinderbijslagwet

Algemene nabestaandenwet

Algemene Ouderdomswet

Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs, voor zover het betreft een besluit van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, voor zover het betreft een besluit van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs, voor zover het betreft een besluit van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Burgerlijk Wetboek: Boek 7, artikel 673e

Kaderwet SZW-subsidies, voor zover het betreft een ministeriële regeling op grond van artikel 9

Liquidatiewet Ongevallenwetten,met uitzondering van artikel 24, eerste lid

Participatiewet, met uitzondering van de artikelen 52, 76, eerste en tweede lid, en 81 en paragraaf 6.5

Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria

Tijdelijke wet pilot loondispensatie

Toeslagenwet

Werkloosheidswet

Wet arbeid en zorg: hoofdstuk 3, afdeling 2, en de artikelen 4:2b en 6:3

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wet financiering sociale verzekeringen, voor zover het betreft een besluit van de Sociale verzekeringsbank of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Wet hersteloperatie toeslagen: Artikelen 3.6, 3.7, 3.8, 3.10 met uitzondering van kwijtschelding die ziet op vorderingen die verband houden met de inning van de eigen bijdrage als bedoeld in artikel 2.1.4b van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 3.11

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen: een besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 2.3

Wet langdurige zorg, met uitzondering van:

 • a.

  besluiten van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • b.

  besluiten van een met het toezicht belaste ambtenaar, en

 • c.

  een beschikking op grond van artikel 11.4.1 of 11.4.2

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: artikel 3a.1.1

Wet milieubeheer: artikel 15.50

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

Wet overige OCW-subsidies: artikel 19a

Wet sociale werkvoorziening

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, met uitzondering van artikel 9, vijfde lid

Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Ziektewet

Zorgverzekeringswet: de artikelen 9b, 9c, 18f, 18g, 69 en 70, behalve voor zover op grond van artikel 18f, eerste lid, in samenhang met artikel 18d of 18e, een besluit is genomen over de verschuldigdheid van de bestuursrechtelijke premie of de hoogte daarvan

Artikel 10 Hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep, zonder schorsende werking

Tegen een uitspraak van de rechtbank of van de voorzieningenrechter omtrent een besluit, genomen op grond van een in dit artikel genoemd voorschrift of anderszins in dit artikel omschreven, kan eveneens hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep.

Een besluit waarbij een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 2017 bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden belanghebbende zijn.

Besluit van 20 juni 1984, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur regelende de vergoeding van motorrijtuigenbelasting voor oorlogsgetroffenen (Stb. 1984, 364)

Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië, met uitzondering van een besluit op grond van de Algemene oorlogsongevallenregeling

Garantiewet militairen K.N.I.L.

Garantiewet Surinaamse pensioenen

Jeugdwet: artikel 2.3 en paragraaf 8.1

Noodwet Arbeidsvoorziening

Noodwet Geneeskundigen

de reglementen van de Stichting Maror-gelden Overheid, de Stichting Joods Humanitair Fonds, de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma en de Stichting Het Gebaar

Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960

Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen

Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956

Uitkeringswet gewezen militairen

Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, met uitzondering van artikel 15b en hoofdstuk 5

Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 4.1.2 en 4.3.2, voor zover het besluiten van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreft

Wet financiële voorzieningen privatisering ABP

Wet hersteloperatie toeslagen: Artikel 3.10 voor zover kwijtschelding ziet op vorderingen die verband houden met de inning van de eigen bijdrage als bedoeld in artikel 2.1.4b van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 3.12 voor zover kwijtschelding betrekking heeft op vorderingen die verband houden met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, met uitzondering van de artikelen 2.6.8 en 3a.1.1

Wet op de expertisecentra, voor zover het betreft een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 33, tweede lid, en 55, voor zover het besluiten van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreft

Wet op de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, voor zover het betreft een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 14, voor zover het besluiten van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreft

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor zover het betreft een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.5, voor zover het besluiten van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreft

Wet op het primair onderwijs, voor zover het betreft een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 33, tweede lid, en 52, voor zover het besluiten van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreft

Wet pensioenvoorzieningen K.N.I.L.

Wet privatisering ABP

Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders

Wet studiefinanciering 2000

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Wet van 21 december 1951, houdende een onderstandsregeling ingevolge artikel 2 Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië (Stb. 1951, 592)

Wet van 25 mei 1962, houdende instelling van een Bijstandkorps van burgerlijke rijksambtenaren, dat bestemd is voor dienst in Nederlands-Nieuw-Guinea (Stb. 1962, 196)

Wet van 16 juli 2001 tot het stellen van nadere regels in verband met de introductie van een toeslagregeling ter compensatie van het gemis aan overhevelingstoeslag per 1 januari 2001 ten aanzien van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 en enkele andere overzeese pensioenwetten alsmede het actualiseren van die wetten in verband met de inwerkingtreding van de Algemene nabestaandenwet (Stb. 2001, 377)

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet voortgezet onderwijs 2020, voor zover het betreft een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 7.34, voor zover het besluiten van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreft

Artikel 11 Hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Tegen een uitspraak van de rechtbank of van de voorzieningenrechter omtrent een besluit, genomen op grond van een in dit artikel genoemd voorschrift of anderszins in dit artikel omschreven, kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Aanbestedingswet 2012, artikel 4.21

Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied, artikel 3.8

Bankwet 1998: artikel 9c, eerste en tweede lid

Burgerlijk Wetboek: de artikelen 63d, tweede lid, 156 en 266 van Boek 2

Drinkwaterwet: artikel 50, derde lid, in samenhang met artikel 70a van de Mededingingswet

Elektriciteitswet 1998: de artikelen 77h en 77i

Gaswet: de artikelen 16, 60ac en 60ad

Handelsregisterwet 2007: de artikelen 47a en 47b

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies: de artikelen 22 en 23

Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet

Loodsenwet, met uitzondering van de artikelen 21, derde lid, 27b, vierde lid, 27d, 27f, 27h en 27l

Mededingingswet

Meststoffenwet: artikel 51

Muntwet 2002: artikel 11, eerste en tweede lid

Overgangswet elektriciteitsproductiesector

Pensioenwet

Plantgezondheidswet: artikel 26

Postwet 2009, met uitzondering van hoofdstuk 3A en artikel 58

Sanctiewet 1977: de artikelen 10ba tot en met 10d

Spoorwegwet, met uitzondering van de artikelen 19, 21 en hoofdstuk 5, paragraaf 2, en artikel 71, tweede lid

Tabaks- en rookwarenwet

Telecommunicatiewet, met inbegrip van de verordeningen genoemd in artikel 18.2a, met uitzondering van:

Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening

Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening: artikel 9, eerste lid

Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2014, L 225), met uitzondering van de artikelen 16, 18 en 21

Verordening (EU) 2021/23 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 en (EU) 2015/2365, en de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU en (EU) 2017/1132 (PbEU 2021, L 22), met uitzondering van de artikelen de artikelen 21 tot en met 58

Waarborgwet 2019: artikel 38

Warenwet

Warmtewet: artikel 18

Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie: hoofdstuk 3

Wet bekostiging financieel toezicht

Wet bestrijding maritieme ongevallen

Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies, voor zover de boete is opgelegd ter zake van het niet voldoen aan een bijzondere meldingsplicht die is verbonden aan een krachtens de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies verstrekte subsidie

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen, voor zover het een besluit betreft dat betrekking heeft op een aanbieder van een essentiële dienst in de sectoren energie, digitale infrastructuur, bankwezen, infrastructuur voor de financiële markt en spoor of op een digitaledienstverlener

Wet dieren: artikel 8.7

Wet financiële betrekkingen buitenland 1994

Wet geneesmiddelenprijzen: artikel 11

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden: artikel 90

Wet handhaving consumentenbescherming

Wet uitvoering EU-handelingen energie-efficiëntie: de artikelen 21 en 22

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Wet inkomstenbelasting 2001: een boetebesluit als bedoeld in artikel 3.52a, elfde lid, en een daarmee samenhangende correctie-RDA-beschikking als bedoeld in het tweede lid van dit artikel

Wet inzake de geldtransactiekantoren,voor zover die wet nog van toepassing is op grond van artikel IX van de Wijzigingswet financiële markten 2012

Wet lokaal spoor, met uitzondering van artikel 12

Wet luchtvaart: artikel 11.24

Wet marktordening gezondheidszorg, voor zover het betreft een besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 4

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen: artikel 9

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017: artikel 53, zevende lid

Wet op het financieel toezicht, met uitzondering van:

Wet op het notarisambt, voor zover het de toepassing of overeenkomstige toepassing van de Wet verplichte beroepspensioenregeling betreft op grond van artikel 113c

Wet personenvervoer 2000: de artikelen 56, eerste lid, 59, eerste lid, 94, eerste lid, en 96, eerste lid

Wet privatisering APB, voor zover het de overeenkomstige toepassing van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 betreft op grond van artikel 21, vierde lid

Wet schadefonds olietankschepen

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wet toezicht accountantsorganisaties

Wet toezicht financiële verslaggeving

Wet toezicht trustkantoren 2018

Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (Stb. 2012, 334): artikel XX

Wet van 23 november 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer ( Stb. 2006, 614 )

Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen: een besluit genomen door een van de in artikel 30, eerste lid, genoemde bestuursorganen, waarin toepassing of mede toepassing is gegeven aan artikel 26

Wet verplichte beroepspensioenregeling

Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Artikel 12 Hoger beroep bij een gerechtshof

Tegen een uitspraak van de rechtbank of van de voorzieningenrechter omtrent een besluit, genomen op grond van een in dit artikel genoemd voorschrift of anderszins in dit artikel omschreven, kan hoger beroep worden ingesteld bij een gerechtshof.

Algemene douanewet: artikel 8:2, tweede lid

Algemene wet inzake rijksbelastingen: artikel 26

Mijnbouwwet: de afdelingen 5.1.1, 5.1.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Wet strategische diensten: artikel 18, derde lid

Informatie geldend op 31-07-2023

Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  artikel: 5.24, 5.49, 5.50, 5.51, 5.53

 2. Algemene wet bestuursrecht
  artikel: 8:6, 8:7, 8:105, 8:106, 5:20, 5:32

 3. Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds
  artikel: 10

 4. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  artikel: 18

 5. Wet educatie en beroepsonderwijs
  artikel: 10.2

 6. Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid
  artikel: III

 7. Wet implementatie prospectusverordening
  artikel: Ia

 8. Wet milieubeheer
  artikel: 20.3

 9. Wet op het financieel toezicht
  artikel: 6:1, 1:3a

Overzicht van wijzigingen voor dit bijlage

(31-07-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

Aanhangig

36378

Aanhangig

36367

Aanhangig

36357

Aanhangig

36331

Aanhangig

36314

Aanhangig

36285

Aanhangig

36161

Aanhangig

35968

Aanhangig

35423

Aanhangig

35287

Aanhangig

35282

Aanhangig

35094

Aanhangig

34747

wijziging

20-12-2012
samen met
19-06-2013

Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 2013, 226

32450
samen met
33455

Alg. 1

wijziging

13-09-2012
samen met
19-06-2013

Stb. 2012, 430
samen met
Stb. 2013, 226

33086
samen met
33455

Alg. 2

wijziging

31-01-2013

Stb. 2013, 50

32621

Alg. 3

wijziging

11-12-2013
samen met
07-10-2015
samen met
24-03-2014

Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136

33243
samen met
32402

Alg. 4

Inwtr. 5

wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

wijziging

03-02-2016

Stb. 2016, 55

34271

wijziging

24-01-2018
samen met
24-01-2018

Stb. 2018, 36
samen met
Stb. 2018, 37

31996
samen met
32399

Alg. 6

wijziging

24-01-2018

Stb. 2018, 37

32399

wijziging

03-10-2018

Stb. 2018, 356

34923

wijziging

19-02-2020

Stb. 2020, 87

34864

wijziging

14-03-2020

Stb. 2020, 112

35133

Alg. 7

wijziging

08-07-2020

Stb. 2020, 310

34985

Alg. 8

wijziging

08-06-2022

Stb. 2023, 156

34836

wijziging

17-05-2023

Stb. 2023, 182

35942

wijziging

10-05-2023

Stb. 2023, 183

35261

01-10-2032

wijziging

01-06-2022

Stb. 2022, 261

35455

01-06-2022

Stb. 2022, 261

01-01-2024

wijziging

19-02-2020

Stb. 2020, 83

35054

05-04-2023

Stb. 2023, 113

wijziging

12-02-2020

Stb. 2020, 172

34986

05-04-2023

Stb. 2023, 113

Alg. 9

01-08-2023

wijziging

23-02-2022

Stb. 2022, 134

35625

16-06-2022

Stb. 2022, 264

01-07-2023

wijziging

05-04-2023

Stb. 2023, 148

36268

21-04-2023

Stb. 2023, 149

wijziging

03-06-2023

Stb. 2023, 216

36067

22-06-2023

Stb. 2023, 218

wijziging

19-04-2023

Stb. 2023, 164

35603

07-06-2023

Stb. 2023, 205

01-06-2023

wijziging

18-05-2022

Stb. 2022, 215

35880

04-05-2023

Stb. 2023, 174

16-05-2023

t/m 15-05-2023

wijziging

12-04-2023

Stb. 2023, 162

36137

10-05-2023

Stb. 2023, 163

01-01-2023

wijziging

23-02-2022

Stb. 2022, 134

35625

16-06-2022

Stb. 2022, 264

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 240

33573

19-06-2013
samen met
17-11-2021
samen met
22-08-2022
samen met
05-12-2018
samen met
19-04-2017

Stb. 2013, 240
samen met
Stb. 2021, 565
samen met
Stb. 2022, 341
samen met
Stb. 2018, 483
samen met
Stb. 2017, 180

Inwtr. 10

wijziging

13-10-2022

Stb. 2022, 408

35833

12-11-2022

Stb. 2022, 455

wijziging

22-08-2022

Stb. 2022, 330

35910

12-12-2022

Stb. 2022, 526

22-12-2022

wijziging

26-05-2021

Stb. 2021, 256

35398

19-12-2022

Stb. 2022, 525

05-11-2022

t/m 01-07-2021

wijziging

02-11-2022

Stb. 2022, 433

36151

02-11-2022

Stb. 2022, 434

04-11-2022

wijziging

13-10-2022

Stb. 2022, 428

36105

13-10-2022

Stb. 2022, 428

01-11-2022

wijziging

24-11-2021

Stb. 2021, 610

35819

19-10-2022

Stb. 2022, 405

01-10-2022

wijziging

01-06-2022

Stb. 2022, 261

35455

01-06-2022

Stb. 2022, 261

02-08-2022

wijziging

13-10-2021

Stb. 2021, 592

35613

26-11-2021

Stb. 2021, 595

01-08-2022

wijziging

22-06-2022

Stb. 2022, 271

35976

01-07-2022

Stb. 2022, 282

wijziging

27-01-2021

Stb. 2021, 57

35611

29-11-2021

Stb. 2021, 599

01-05-2022

wijziging

25-10-2021

Stb. 2021, 499

33328

25-10-2021

Stb. 2021, 499

09-04-2022

wijziging

09-02-2022

Stb. 2022, 87

35838

04-04-2022

Stb. 2022, 144

05-04-2022

wijziging

16-03-2022

Stb. 2022, 132

35216

16-03-2022

Stb. 2022, 132

01-04-2022

wijziging

25-02-2021
samen met
23-02-2022

Stb. 2021, 171
samen met
Stb. 2022, 116

35605
samen met
35946

08-03-2022

Stb. 2022, 114

Alg. 11

02-03-2022

wijziging

16-02-2022

Stb. 2022, 83

35865

24-02-2022

Stb. 2022, 95

wijziging

15-12-2021

Stb. 2022, 23

35889

07-02-2022

Stb. 2022, 100

28-01-2022

wijziging

24-11-2021

Stb. 2021, 610

35819

12-01-2022

Stb. 2022, 38

01-01-2022

wijziging

11-11-2021

Stb. 2021, 548

35606

26-11-2021

Stb. 2021, 590

wijziging

01-12-2021

Stb. 2021, 617

35720

07-12-2021

Stb. 2021, 618

21-12-2021

wijziging

15-12-2021

Stb. 2021, 632

35908

15-12-2021

Stb. 2021, 633

Alg. 12

01-11-2021

wijziging

03-03-2021

Stb. 2021, 178

35642

26-05-2021

Stb. 2021, 260

01-10-2021

wijziging

28-10-2020

Stb. 2020, 437

35354

02-09-2021

Stb. 2021, 432

23-07-2021

wijziging

10-06-2020

Stb. 2020, 257

35407

29-06-2021

Stb. 2021, 354

10-07-2021

wijziging

23-06-2021

Stb. 2021, 328

35548

23-06-2021

Stb. 2021, 328

01-07-2021

wijziging

09-09-2020

Stb. 2020, 346

35124

15-03-2021

Stb. 2021, 143

wijziging

03-03-2021

Stb. 2021, 135

35256

18-05-2021

Stb. 2021, 254

wijziging

01-07-2020

Stb. 2020, 262

35218

01-04-2021

Stb. 2021, 176

Alg. 13

01-03-2021

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 65

35083

23-02-2021

Stb. 2021, 100

wijziging

20-01-2021

Stb. 2021, 27

35643

23-02-2021

Stb. 2021, 100

26-02-2021

wijziging

20-01-2021

Stb. 2021, 94

35463

10-02-2021

Stb. 2021, 95

01-01-2021

wijziging

04-11-2020

Stb. 2020, 455

35319

17-12-2020

Stb. 2020, 556

wijziging

16-12-2020

Stb. 2020, 544

35575

16-12-2020

Stb. 2020, 544

01-07-2020

wijziging

22-05-2019

Stb. 2019, 209

35075

17-06-2020

Stb. 2020, 205

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 85

35250

27-03-2020

Stb. 2020, 184

01-04-2020

wijziging

12-02-2020

Stb. 2020, 76

35320

16-03-2020

Stb. 2020, 98

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 234

34699

20-02-2019

Stb. 2019, 76

19-03-2020

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 67

35299

06-03-2020

Stb. 2020, 93

01-01-2020

wijziging

09-03-2017

Stb. 2017, 123

32550

24-10-2019

Stb. 2019, 385

wijziging

17-04-2019

Stb. 2019, 173

35073

24-10-2019

Stb. 2019, 385

wijziging

24-01-2018
samen met
24-01-2018

Stb. 2018, 36
samen met
Stb. 2018, 37

31996
samen met
32399

21-11-2019

Stb. 2019, 437

wijziging

11-12-2019

Stb. 2019, 483

35275

11-12-2019

Stb. 2019, 484

wijziging

24-01-2018

Stb. 2018, 37

32399

21-11-2019

Stb. 2019, 437

14-11-2019

wijziging

02-10-2019

Stb. 2019, 317

35190

31-10-2019

Stb. 2019, 402

01-10-2019

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 371

34957

17-10-2018

Stb. 2018, 372

21-07-2019

wijziging

15-05-2019

Stb. 2019, 190

35108

26-06-2019

Stb. 2019, 244

Alg. 14

01-07-2019

wijziging

22-05-2019

Stb. 2019, 221

35070

11-06-2019

Stb. 2019, 222

02-04-2019

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 52

34874

18-03-2019

Stb. 2019, 129

Alg. 15

01-01-2019

wijziging

25-05-2018

Stb. 2018, 175

34694

31-10-2018

Stb. 2018, 407

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 409

34870

23-11-2018

Stb. 2018, 458

wijziging

07-11-2018

Stb. 2018, 443

34910

03-12-2018

Stb. 2018, 464

wijziging

05-12-2018

Stb. 2018, 487

34987

18-12-2018

Stb. 2018, 488

wijziging

28-11-2018

Stb. 2018, 489

34842

11-12-2018

Stb. 2018, 491

09-11-2018

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 387

34883

30-10-2018

Stb. 2018, 389

19-09-2018

wijziging

15-06-2018

Stb. 2018, 228

34887

07-09-2018

Stb. 2018, 312

01-08-2018

wijziging

25-05-2018

Stb. 2018, 156

34642

25-06-2018

Stb. 2018, 213

12-07-2018

t/m 10-07-2018

wijziging

10-07-2018

Stb. 2018, 214

34854

10-07-2018

Stb. 2018, 214

01-07-2018

wijziging

21-02-2018

Stb. 2018, 75

34753

26-03-2018

Stb. 2018, 99

t/m 01-01-2018

wijziging

18-04-2018

Stb. 2018, 137

34717

20-06-2018

Stb. 2018, 202

wijziging

25-04-2018

Stb. 2018, 158

34810

19-06-2018

Stb. 2018, 200

13-06-2018

wijziging

28-03-2018

Stb. 2018, 106

34852

16-05-2018

Stb. 2018, 159

01-05-2018

wijziging

26-07-2017

Stb. 2017, 317

34588

18-04-2018

Stb. 2018, 119

11-04-2018

wijziging

20-12-2017

Stb. 2017, 525

34674

28-03-2018

Stb. 2018, 96

31-03-2018

wijziging

21-02-2018

Stb. 2018, 73

34739

21-03-2018

Stb. 2018, 90

01-07-2017

wijziging

22-06-2016

Stb. 2016, 272

34197

19-04-2017

Stb. 2017, 188

27-06-2017

wijziging

31-05-2017

Stb. 2017, 235

34634

15-06-2017

Stb. 2017, 276

01-04-2017

wijziging

28-09-2016

Stb. 2017, 93

34384

14-03-2017

Stb. 2017, 95

01-01-2017

wijziging

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

11-10-2016

Stb. 2016, 384

wijziging

25-05-2016

Stb. 2016, 203

34129

17-11-2016

Stb. 2016, 439

wijziging

08-04-2016

Stb. 2016, 173

34203

15-11-2016

Stb. 2016, 442

wijziging

02-12-2015

Stb. 2015, 456

34162

09-12-2016

Stb. 2016, 503

Alg. 16

03-11-2016

t/m 30-04-2016

wijziging

12-10-2016

Stb. 2016, 409

34379

27-10-2016

Stb. 2016, 410

01-07-2016

wijziging

03-02-2016

Stb. 2016, 55

34271

02-06-2016

Stb. 2016, 218

20-05-2016

wijziging

26-04-2016

Stb. 2016, 175

34234

04-05-2016

Stb. 2016, 178

01-04-2016

wijziging

23-03-2016

Stb. 2016, 116

34401

23-03-2016

Stb. 2016, 117

Alg. 17

wijziging

29-10-2015

Stb. 2015, 428

34198

02-12-2015

Stb. 2015, 504

15-03-2016

wijziging

02-12-2015

Stb. 2015, 497

34189

08-02-2016

Stb. 2016, 74

01-01-2016

wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 259

33726

04-06-2014

Stb. 2014, 259

wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 230

33662

01-07-2015

Stb. 2015, 281

wijziging

29-10-2015

Stb. 2015, 432

34204

02-12-2015

Stb. 2015, 504

Alg. 18

wijziging

07-10-2015

Stb. 2015, 407

32402

11-12-2015

Stb. 2015, 525

wijziging

14-10-2015

Stb. 2015, 399

34069

16-12-2015

Stb. 2015, 529

15-12-2015

wijziging

30-09-2015

Stb. 2015, 361

33965

30-11-2015

Stb. 2015, 473

Alg. 19

01-12-2015

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 528

33324

10-07-2013

Stb. 2013, 528

26-11-2015

wijziging

11-11-2015

Stb. 2015, 431

34208

16-11-2015

Stb. 2015, 435

01-07-2015

wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

10-07-2014

Stb. 2014, 274

wijziging

30-09-2014
samen met
10-03-2015

Stb. 2015, 122
samen met
Stb. 2015, 123

30372
samen met
33934

30-09-2014

Stb. 2015, 122

wijziging

08-10-2014

Stb. 2014, 419

33669

08-06-2015

Stb. 2015, 226

wijziging

20-03-2015
samen met
20-03-2015

Stb. 2015, 145
samen met
Stb. 2015, 146

32769
samen met
33966

16-06-2015

Stb. 2015, 232

wijziging

19-11-2014

Stb. 2015, 9

33904

24-06-2015

Stb. 2015, 264

Alg. 20

wijziging

24-06-2015

Stb. 2015, 261

34058

24-06-2015

Stb. 2015, 262

01-04-2015

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 307

32862

20-02-2015

Stb. 2015, 92

01-01-2015

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 504

33988

10-12-2014

Stb. 2014, 516

wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 571

33910

17-12-2014

Stb. 2014, 576

wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 557

33659

17-12-2014

Stb. 2014, 558

wijziging

10-12-2014

Stb. 2014, 581

33976

15-12-2014

Stb. 2014, 582

23-12-2014

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

15-12-2014

Stb. 2014, 541

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

26-11-2014

Stb. 2014, 540

29-11-2014

wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 458

33951

19-11-2014

Stb. 2014, 458

01-08-2014

wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 247

33622

02-07-2014

Stb. 2014, 266

16-07-2014

t/m 01-01-2014

wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 259

33726

04-06-2014

Stb. 2014, 259

01-07-2014

wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 21

33503

04-04-2014

Stb. 2014, 155

Alg. 21

wijziging

29-01-2014

Stb. 2014, 63

33719

21-05-2014

Stb. 2014, 184

Alg. 22

wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 205

33698

25-06-2014

Stb. 2014, 234

Alg. 23

01-04-2014

wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 578

33243

11-02-2014

Stb. 2014, 93

22-02-2014

wijziging

22-01-2014

Stb. 2014, 48

33735

11-02-2014

Stb. 2014, 86

25-01-2014

wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 14

33773

20-01-2014

Stb. 2014, 31

01-01-2014

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

17-06-2013

Stb. 2013, 325

Inwtr. 24

wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 466

33501

25-11-2013

Stb. 2013, 467

wijziging

11-11-2013

Stb. 2013, 482

33656

25-11-2013

Stb. 2013, 483

wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 507

33553

25-11-2013

Stb. 2013, 508

wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 487

33632

11-12-2013

Stb. 2013, 552

09-11-2013

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 318

33423

28-10-2013

Stb. 2013, 437

17-10-2013

wijziging

03-07-2013

Stb. 2013, 289

33268

30-09-2013

Stb. 2013, 378

01-07-2013

wijziging

11-06-2013

Stb. 2013, 217

32412

11-06-2013

Stb. 2013, 218

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 226

33455

25-06-2013

Stb. 2013, 258

Alg. 25

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 264

33436

25-06-2013

Stb. 2013, 265

29-06-2013

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 240

33573

19-06-2013

Stb. 2013, 240

25-04-2013

wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 144

33135

15-04-2013

Stb. 2013, 145

12-04-2013

t/m 01-01-2013

wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 130

33466

28-03-2013

Stb. 2013, 130

Inwtr. 26

01-04-2013

wijziging

01-11-2012

Stb. 2012, 542

32440

11-02-2013

Stb. 2013, 57

Alg. 27

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 666

33451

20-12-2012

Stb. 2012, 667

Alg. 28

wijziging

28-02-2013

Stb. 2013, 102

33186

13-03-2013

Stb. 2013, 103

wijziging

20-12-2012

Stb. 2013, 15

33357

12-03-2013

Stb. 2013, 113

15-03-2013

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

08-02-2013

Stb. 2013, 49

16-02-2013

wijziging

28-01-2013

Stb. 2013, 44

32768

05-02-2013

Stb. 2013, 45

Alg. 29

15-01-2013

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

04-01-2013

Stb. 2013, 11

Alg. 30

01-01-2013

nieuw

20-12-2012
samen met
13-09-2012

Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 2012, 450

32450
samen met
33146

20-12-2012

Stb. 2012, 684

Alg. 31

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

12-07-2012

Stb. 2012, 314

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 639

33003

22-12-2011

Stb. 2011, 639

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 316

32822

12-07-2012

Stb. 2012, 317

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 660

33368

20-12-2012

Stb. 2012, 661

wijziging

13-09-2012

Stb. 2012, 430

33086

13-10-2012

Stb. 2012, 519

Alg. 32

Opmerkingen

 • 1) Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2013/226.Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 2) Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2013/226.

 • 3) Artikelen IV en V van Stb. 2013/50 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 4) Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/407.

 • 5) Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014/93 gesteld op 1 april 2014.

 • 6) Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2018/37.

 • 7) Abusievelijk is voor artikel 1 en 2 m.b.t. de zinsnede van de Omgevingswet een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.

 • 8) Abusievelijk is op artikel 1 een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.

 • 9) Abusievelijk is een wijziging voor de zinsnede met betrekking tot de Algemene wet bestuursrecht geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.Abusievelijk is voor artikel 2, de zinsnede met betrekking tot de Mijnbouwwet, een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.

 • 10) Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2013/240 gesteld op 1 januari 2018. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2017/180 gesteld op 1 januari 2021.Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2018/483 gesteld op 1 januari 2022.Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2021/565 gesteld op 1 januari 2024.

 • 11) Artikel XI van Stb. 2021/171 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 12) Abusievelijk is voor het eerste artikel een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.

 • 13) Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.

 • 14) Artikel Ia van Stb. 2019/190 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 15) Artikel XXXI van Stb. 2019/52 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 16) Artikel VI van Stb. 2015/456 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 17) Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.

 • 18) Abusievelijk voegt het Staatsblad in artikel 1 een tweede onderdeel d toe.

 • 19) Abusievelijk is voor artikel 4 een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.

 • 20) Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.

 • 21) Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.

 • 22) Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede onderdeel d toe in de opsomming bij de Waterschapswet in artikel 2.

 • 23) Artikel IV van Stb. 2014/205 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 24) Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2013/325 gesteld op 1 november 2013.

 • 25) Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor artikel 1, onderdeel e, in plaats van artikel 1, onderdeel d.

 • 26) Het recht zoals dit luidde voor 12 april 2013 blijft van toepassing op emissies van broeikasgassen die zijn veroorzaakt in de periode tot 1 januari 2013 en op broeikasgasemissierechten als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer die zijn toegewezen en verleend of geveild voor de periode tot 1 januari 2013.

 • 27) Abusievelijk is voor Hoofdstuk 4, artikel 11, een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.

 • 28) Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.

 • 29) Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.

 • 30) Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 31) Abusievelijk is voor artikel 1, met betrekking tot de Wet milieubeheer, een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 32) Abusievelijk is op artikel 10, onderdeel l, een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.