Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Bijlage 1 Regeling rechtstreeks beroep (artikel 7:1, eerste lid, onderdeel g)

Tegen een besluit, genomen op grond van een in deze regeling genoemd voorschrift dan wel anderszins in deze regeling omschreven, kan geen bezwaar worden gemaakt.

Archiefwet 1995: artikel 38, indien overeenkomstige toepassing is gegeven aan de artikelen 124, 124a en hoofdstuk XVII van de Gemeentewet

Bekendmakingswet: artikel 21, indien overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 121 van de Provinciewet

Belemmeringenwet Privaatrecht: de artikelen 2, vijfde lid, en 3, tweede lid, voor zover de verplichting noodzakelijk is voor de uitvoering van werken als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, onderdelen a en b, van de Crisis- en herstelwet of voor de uitvoering van een of meer besluiten als bedoeld in:

Elektriciteitswet 1998: artikel 51

Gaswet: artikel 19

Gemeentewet:

Kaderwet dienstplicht: artikel 13

Kieswet:

Landbouwkwaliteitswet: een besluit van een tuchtgerecht of een centraal tuchtgerecht, ingesteld door een controle-instelling als bedoeld in artikel 13

Mededingingswet: de artikelen 37, eerste lid, 44, eerste lid, en 47, eerste lid

Postwet 2009: hoofdstuk 3A en artikel 58

Provinciewet:

Spoorwegwet: hoofdstuk 5, paragraaf 2, en artikel 71, tweede lid

Telecommunicatiewet, voor zover het betreft een besluit van de Autoriteit Consument en Markt, genomen op grond van:

Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten: de artikelen 5 tot en met 10

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding: de artikelen 2 tot en met 4

Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening: artikel 7, voor zover het betreft een besluit van de Autoriteit Consument en Markt

Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief: artikel 2, aanhef en onder c

Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2014, L 225): de artikelen 16, 18 en 21

Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168): de artikelen 20, eerste en vijfde lid, en 23, eerste lid

Verordening (EU) 2021/23 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 en (EU) 2015/2365, en de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU en (EU) 2017/1132 (PbEU 2021, L 22): de artikelen 21 tot en met 58

Vreemdelingenwet 2000:

Waterschapswet: de artikelen 31, derde lid, 33, vierde lid, en 41, vijfde lid

Waterwet: artikel 3.13, derde lid, indien overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 121 van de Provinciewet

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften: artikel 32

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

Wet gemeenschappelijke regelingen:

Wet luchtvaart: de artikelen 8.25ea, vierde lid, 8.25f, tweede, vierde en vijfde lid, 8.40f, vierde lid, en 8.40g, tweede, vierde en vijfde lid

Wet milieubeheer:

Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten: de artikelen 2, eerste lid, 3 en 5

Wet op het financieel toezicht:

Wet politiegegevens: artikelen 25 en 28

Wet ruimtelijke ordening:

 • a.

  een besluit op een verzoek om een kostenvergoeding als bedoeld in artikel 6.8 of 6.9

 • b.

  een besluit omtrent herziening van een exploitatieplan, dat niet is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, een besluit omtrent de afrekening en herberekende exploitatiebijdragen van een exploitatieplan alsmede een besluit om geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid

 • c.

  een aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, of artikel 3.26, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, zesde lid

 • d.

  een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1a of 4.3a

Wet tijdelijk huisverbod

Informatie geldend op 31-07-2023

Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  artikel: 5.24, 5.49, 5.51

 2. Erfgoedwet
  artikel: 9.1

 3. Wet implementatie prospectusverordening
  artikel: Ia

Overzicht van wijzigingen voor dit bijlage

(31-07-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

Aanhangig

36378

Aanhangig

36314

Aanhangig

36285

Aanhangig

36161

Aanhangig

35968

Aanhangig

35423

Aanhangig

34747

Aanhangig

34044

wijziging

14-03-2020

Stb. 2020, 112

35133

Alg. 1

01-10-2032

wijziging

01-06-2022

Stb. 2022, 261

35455

01-06-2022

Stb. 2022, 261

01-03-2027

wijziging

10-02-2017

Stb. 2017, 51

34359

17-02-2017
samen met
23-02-2022

Stb. 2017, 65
samen met
Stb. 2022, 85

Inwtr. 2

01-01-2024

wijziging

12-02-2020

Stb. 2020, 172

34986

05-04-2023

Stb. 2023, 113

01-01-2023

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 240

33573

19-06-2013
samen met
22-08-2022
samen met
19-04-2017
samen met
05-12-2018
samen met
17-11-2021

Stb. 2013, 240
samen met
Stb. 2022, 341
samen met
Stb. 2017, 180
samen met
Stb. 2018, 483
samen met
Stb. 2021, 565

Inwtr. 3

04-11-2022

wijziging

13-10-2022

Stb. 2022, 428

36105

13-10-2022

Stb. 2022, 428

01-10-2022

wijziging

01-06-2022

Stb. 2022, 261

35455

01-06-2022

Stb. 2022, 261

21-12-2021

wijziging

15-12-2021

Stb. 2021, 632

35908

15-12-2021

Stb. 2021, 633

01-07-2021

wijziging

01-07-2020

Stb. 2020, 262

35218

01-04-2021

Stb. 2021, 176

Alg. 4

26-02-2021

wijziging

20-01-2021

Stb. 2021, 94

35463

10-02-2021

Stb. 2021, 95

01-01-2021

wijziging

04-11-2020

Stb. 2020, 455

35319

17-12-2020

Stb. 2020, 556

01-01-2020

wijziging

09-03-2017

Stb. 2017, 123

32550

24-10-2019

Stb. 2019, 385

21-07-2019

wijziging

15-05-2019

Stb. 2019, 190

35108

26-06-2019

Stb. 2019, 244

Alg. 5

01-01-2019

wijziging

28-11-2018

Stb. 2018, 489

34842

11-12-2018

Stb. 2018, 491

12-07-2018

t/m 10-07-2018

wijziging

10-07-2018

Stb. 2018, 214

34854

10-07-2018

Stb. 2018, 214

Alg. 6

01-07-2017

wijziging

17-02-2017

Stb. 2017, 77

34007

10-03-2017

Stb. 2017, 113

01-04-2017

wijziging

28-09-2016

Stb. 2017, 93

34384

14-03-2017

Stb. 2017, 95

01-03-2017

wijziging

10-02-2017

Stb. 2017, 51

34359

17-02-2017

Stb. 2017, 65

01-01-2017

wijziging

26-10-2016

Stb. 2016, 415

34128

20-12-2016

Stb. 2016, 550

01-07-2016

wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 511

34109

22-12-2015

Stb. 2016, 14

Alg. 7

15-03-2016

wijziging

02-12-2015

Stb. 2015, 497

34189

08-02-2016

Stb. 2016, 74

15-12-2015

wijziging

30-09-2015

Stb. 2015, 361

33965

30-11-2015

Stb. 2015, 473

26-11-2015

wijziging

11-11-2015

Stb. 2015, 431

34208

16-11-2015

Stb. 2015, 435

01-07-2015

wijziging

30-09-2014
samen met
10-03-2015

Stb. 2015, 122
samen met
Stb. 2015, 123

30372
samen met
33934

30-09-2014

Stb. 2015, 122

01-01-2015

wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 557

33659

17-12-2014

Stb. 2014, 558

wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 306

33597

19-11-2014

Stb. 2014, 466

23-12-2014

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

26-11-2014

Stb. 2014, 540

01-08-2014

wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 247

33622

02-07-2014

Stb. 2014, 266

01-07-2014

wijziging

29-01-2014

Stb. 2014, 63

33719

21-05-2014

Stb. 2014, 184

01-01-2014

wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 550

33699

18-12-2013

Stb. 2013, 586

wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 466

33501

25-11-2013

Stb. 2013, 467

09-11-2013

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 318

33423

28-10-2013

Stb. 2013, 437

17-10-2013

wijziging

03-07-2013

Stb. 2013, 289

33268

30-09-2013

Stb. 2013, 378

01-07-2013

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 226

33455

25-06-2013

Stb. 2013, 258

29-06-2013

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 240

33573

19-06-2013

Stb. 2013, 240

01-04-2013

wijziging

28-02-2013

Stb. 2013, 102

33186

13-03-2013

Stb. 2013, 103

01-01-2013

nieuw

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

Opmerkingen

 • 1) Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.

 • 2) Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2017/65 gesteld op 1 maart 2022.

 • 3) Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2013/240 gesteld op 1 januari 2018. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2017/180 gesteld op 1 januari 2021.Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2018/483 gesteld op 1 januari 2022.Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2021/565 gesteld op 1 januari 2024.

 • 4) Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.

 • 5) Artikel Ia van Stb. 2019/190 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 6) Artikel IV van Stb. 2018/214 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 7) Artikel 9.1, tweede lid, onder a, van Stb. 2015/511, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.