Welke datum is van toepassing bij de aanvraag omgevingsvergunning en strijdig gebruik in twee fasen?

Vraag

Sinds 1 juli is de aansluitplicht op het gasnet voor kleinverbruikers vervallen. Het overgangsrecht in de Gaswet is al volgt geregeld:

"ARTIKEL XVa 1. Artikel 10, zevende lid, van de Gaswet is niet van toepassing op verzoeken om een aansluiting voor een bouwwerk waarvoor de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel N, van deze wet."

Nu hebben we aantal gefaseerde aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen ontvangen van bouwplannen die nog redelijk summier zijn uitgewerkt. Waar moeten we bij dit soort bouwwerken nu van uitgaan als het gaat om het de aansluitplicht? Of wel: Als een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen en strijdig gebruik in twee fasen wordt aangevraagd, is dan de datum van aanvraag van de eerste fase van toepassing of de datum van de aanvraag voor de fase waarin het onderdeel bouwen is opgenomen?

Antwoord

Op grond van artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo kan een omgevingsvergunning in twee fasen worden verleend, in de regel een ‘gefaseerde aanvraag’ genoemd. Het is daarbij aan de aanvrager om te bepalen welke toestemmingen / onderdelen in de eerste fase zitten en welke in de tweede fase. De eerste en tweede fase samen vormen de omgevingsvergunning die - in geval van bouwen - de publiekrechtelijke toestemming vormen om te mogen bouwen.

In het overgangsrecht van de Gaswet wordt nadrukkelijk verwezen naar de aanvraag van "een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht”. Dit wil echter niet zeggen dat bij een gefaseerde aanvraag de datum van de fase met het onderdeel bouw bepalend is voor het al dan niet van toepassing zijn van het overgangsrecht. Artikel 4.5, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht verplicht de aanvrager bij een gefaseerde aanvraag te vermelden uit welke activiteiten het gehele project zal bestaan. In geval van een gefaseerde vergunning bouw en strijdig gebruik worden dus direct alle toestemmingen aangevraagd, ook artikel 2, eerste lid, onderdeel a. Er is dus geen sprake van een gefaseerde aanvraag maar van gefaseerde verlening van de vergunning (zie ook r.o. 5.2 van 201309772/1/A1) . Alle toestemmingen worden direct aangevraagd en dus is het overgangsrecht van de Gaswet van toepassing op ‘gefaseerde aanvragen’ van voor 1 juli 2018. Wordt alleen een vergunning strijdig gebruik aangevraagd (2.1, eerste lid, onderdeel c) dan is het overgangsrecht logischerwijs niet van toepassing!

Wordt een vergunning voor een bouwplan aangevraagd dat strijdig is met het bestemmingsplan en wordt in fase 1 de vergunning strijdig gebruik aangevraagd dan moet het bouwplan natuurlijk wel zodanig zijn uitgewerkt dat een beoordeling door het bevoegd gezag mogelijk is. Is dat niet het geval dan dient op de normale wijze om aanvulling gevraagd te worden alvorens besloten wordt de aanvraag in behandeling te nemen dan wel buiten behandeling te laten.

Toelichting

Wij wijzen u er op dat dit een (met het ministerie van BZK afgestemde) interpretatie is van de voorschriften. In geval van een dispuut kan alleen de bestuursrechter een uiteindelijk oordeel geven.

Datum: 10 August 2018