nieuws

Kamerbrief over intrekking Intrekkingswet Zondagswet

27-12-2017

Minister Ollongren (BZK) laat de Tweede Kamer weten dat het wetsvoorstel tot intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet) ingetrokken wordt.

Bij de Tweede Kamer is aanhangig het wetsvoorstel tot intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet) (Kamerstukken 34 529).

Het kabinet acht het niet opportuun de Zondagswet in te trekken en gaat daarom niet verder met het wetsvoorstel tot intrekking van de Zondagswet. Het vorige kabinet was reeds van mening, onder meer op basis van twee onderzoeken die in 2015 in opdracht van mijn ministerie zijn uitgevoerd 1), dat aan de intrekking van de Zondagswet geen prioriteit moest worden toegekend. De Tweede Kamer verzocht echter toch om intrekking van de Zondagswet, maar een meerderheid denkt hier nu anders over.

1) Kamerstukken II 2015/16, 34300-VII, nr. 10.

Het onderzoek naar de juridische en grondrechtelijke aspecten van de Zondagswet laat zien dat de wet een evenwicht biedt in de bescherming van de grondrechten van verschillende groepen burgers: zij die behoefte hebben aan zondagsrust en zij die juist niet door de zondagsrust in bepaalde gedragingen gehinderd wensen te worden. Van de bepalingen in de wet kan daarom enerzijds ontheffing worden verleend, terwijl het anderzijds mogelijk is op onderdelen nadere regels te stellen. Aldus maakt de Zondagswet maatwerk op gemeentelijk niveau mogelijk.

Uit het onderzoek naar de werking van de Zondagswet in de praktijk blijkt voorts dat er geen problemen zijn gesignaleerd bij de uitvoering van de wet. Zij speelt in de praktijk een geringe rol: voor zover er gebruik wordt gemaakt van de bepalingen in de Zondagswet geschiedt dit in de meeste gevallen om ontheffing te verlenen.

Daarbij komt dat de Zondagswet voor sommige bevolkingsgroepen een belangrijke symbolische waarde heeft. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het grote aantal kritische en bezorgde reacties uit de samenleving op het wetsvoorstel.

Om deze redenen verdient intrekking van de Zondagswet geen prioriteit.

Daartoe gemachtigd door de Koning trek ik het wetsvoorstel hierbij in.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Evenementen en omgevingsrecht

Deze 1-daagse cursus geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.

→ Lees meer

Basiscursus APV

Deze 1-daagse Basiscursus APV geeft u een goed overzicht van de onderwerpen die in de APV geregeld mogen worden en welke beleidsvrijheid u daar bij heeft om dat in te vullen.

→ Lees meer

Integratie van regels in het Omgevingsplan

Deze 1-daagse cursus gaat over het integreren van diverse (beleids)regels, waaronder de APV. in het omgevingsplan.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in