Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Wanneer is een natuurvergunning nodig?

Levend Landschap 4 januari 2024

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Als uw activiteit mogelijk stikstofdepositie veroorzaakt op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, dan is het van belang om te kijken  of u toestemming nodig hebt in het kader van de Wet natuurbescherming. Wanneer blijkt dat significante gevolgen op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, moet een passende beoordeling gemaakt worden van de gevolgen van het project voor het Natura 2000-gebied. Als uit die passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aantast, kan de Wnb-vergunning worden verleend.

Wanneer er geen vergunningplicht is voor stikstof, kan er nog wel een vergunningplicht zijn voor overige effecten zoals trillingen, grondwateronttrekkingen, geluid, versnippering of licht.  Kijk voor meer informatie de website van Bij12.