Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789491930881 Categorieën: , , Tags: ,
Nederlands |
1 juni 2017
Handboek Natuurbeschermingsrecht

Het Handboek Natuurbeschermingsrecht geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern van de Wet natuurbescherming, maar blijft wel steeds praktisch en voor de praktijk toepasbaar. In dit handboek wordt niet alleen de parlementaire geschiedenis beschreven ter toelichting op de nieuwe wet, maar daar waar de jurisprudentie onder de oude wettelijke systemen relevant blijft, wordt deze eveneens besproken.

In dit handboek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Overzicht van het internationale natuurbeschermingsrecht
 • Natuurbeleid en monitoring
 • Gebiedsbescherming
 • Soortbescherming
 • Jacht, beheer en schadebestrijding
 • De programmatische aanpak stikstof (PAS)
 • Subsidieregelingen ten behoeve van natuur
 • Nadeelcompensatie
 • Handhaving van de Wet natuurbescherming
 • Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening
 • Wet natuurbescherming en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
€59

Product delen

Achtergrond
Auteurs
Inkijk versie
Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. In de Wnb zijn de regels op grond van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn neergelegd ter bescherming van soorten, gebieden, ter regulering van de jacht en beheer en schadebestrijding.

De Wnb is voor de praktijk van groot belang omdat de Wnb op allerlei fronten zijn intrede doet en betrokken kan zijn in of bij de besluitvorming. Dat geldt voor ruimtelijke besluiten en bestemmingsplannen, maar ook projecten die geen andere vergunningen vereisen. Omdat de Wnb haar oorsprong grotendeels vindt in de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn heeft de Wnb een belangrijke invloed op het handelen van bestuursorganen, burgers en bedrijven.

In Handboek Natuurbeschermingsrecht  worden de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande wetten, te weten de Wet natuurbescherming 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet, daar waar relevant steeds besproken. Naast de regelingen die voortkomen uit de Habitat- en Vogelrichtlijn richt dit boek zich ook op subsidieregelingen voor natuur. Uiteraard wordt de relevantie met de Wabo nadrukkelijk aan de orde gesteld in dit handboek.

mr. drs. F. (Fleur) Onrust

Fleur Onrust is advocaat, partner en een van de oprichters van ENVIR advocaten. Ze heeft een speciale focus op het natuurbeschermingsrecht, met name soortenbescherming. Fleur houdt zich verder bezig met het algemeen bestuursrecht in ruime zin, zo adviseert en procedeert zij over subsidierecht, handhavingskwesties en het bestuursprocesrecht.

Bekijk auteurs profiel

mr. ing. P.W.H. (Paul) Herder

Paul is sinds 2017 verbonden aan Gloudemans. Hij is gespecialiseerd in planschade en nadeelcompensatie.

Bekijk auteurs profiel

mr. dr. S.D.P. (Sander) Kole

Sander Kole is universitair docent Staats- en bestuursrecht (in het bijzonder omgevingsrecht) bij de Open Universiteit. Hij is gespecialiseerd in het Europese en nationale gebiedsbeschermende natuurbeschermingsrecht en publiceert regelmatig artikelen en annotaties over dit onderwerp in het tijdschrift De Gemeentestem.

Bekijk auteurs profiel

mr. dr. P. (Peter) Mendelts

Peter Mendelts is juridisch adviseur bij Mendelts juridisch advies. Hij is gespecialiseerd in het natuurbeschermingsrecht. Daarnaast is Peter hoofdredacteur van NBR – Tijdschrift voor Natuurbeschermingsrecht en docent bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bekijk auteurs profiel

mr. T. (Teun) Verstappen

Teun Verstappen is advocaat bij Hekkelman advocaten en heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht, het milieurecht en het natuurbeschermingsrecht. Hierbij houdt hij zich bezig met het begeleiden van bestemmingsplanprocedures en/of vergunningprocedures.

Bekijk auteurs profiel

mr. M. (Maurice) Stassen

Maurice Stassen is sinds 1997 advocaat bij Linssen cs Advocaten te Tilburg. Hij is gespecialiseerd in economisch, agrarisch en het gewone strafrecht en alles op het gebied van jachtrecht.

Bekijk auteurs profiel

mr. A. (Alexandra) de Waard

Alexandra de Waard is advocaat. Haar specialisatie is het omgevingsrecht in brede zin, met accenten op onder meer ruimtelijke ordening, het natuurbeschermingsrecht en algemeen milieurecht. Alexandra studeerde in 2014 cum laude af op het thema ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. Als advocaat staat zij projectontwikkelaars en ondernemers, maar ook overheden ter zijde bij bijvoorbeeld grootschalige woningbouwprojecten en realisatie van bedrijventerreinen.

Bekijk auteurs profiel

Specificaties

Uitgever (details) Berghauser Pont
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 440 g
Afmetingen 241 x 170 x 14
ISBN 9789491930881
NUR 823

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.