Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Het kabinet werkt aan voorstellen voor bundeling en vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht. Het onderwerp grondeigendom is buiten de Omgevingswet gehouden. Via de Aanvullingswet grondeigendom wordt de Omgevingswet aangevuld over dit onderwerp. De instrumenten uit de huidige Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de Wet inrichting landelijk gebied komen in deze Aanvullingswet samen.

De samenhang tussen deze verschillende wetten is niet altijd goed. Het onderbrengen van alle instrumenten in één wet zorgt ervoor dat de regels en instrumenten ten aanzien van grondbeleid beter op elkaar zijn afgestemd en dat het gebruik daarvan inzichtelijker wordt. Dit nodigt uit tot een meer samenhangende inzet van de verschillende instrumenten. Daarmee is de overheid beter in staat om in te spelen op de huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving.

Verder wordt via de Aanvullingswet een aantal wijzigingen aangebracht in de bestaande regeling voor het kostenverhaal. Deze regeling is al in de Omgevingswet opgenomen. Het doel is om het kostenverhaal te vereenvoudigen, te verbeteren en flexibeler te maken.

De Aanvullingswet geeft meer ruimte aan burgers en bedrijfsleven om in eigen beheer een goed ingerichte en prettige leefomgeving tot stand te brengen, daarvoor initiatieven te ontplooien of bij te dragen aan besluitvormingsprocessen.