Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Kamerbrief over voortgang Nationaal Programma Landbouwbodems

Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de vier sporen van het Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL). Hij geeft een beleidsreactie op de bevindingen uit de tussenevaluatie periode 2019-2021.

24 maart 2022

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

FluxFactory_E+_via GettyImages

Geachte Voorzitter,

Met deze brief wil ik uw Kamer, mede namens de minister voor Natuur en Stikstof, informeren over de voortgang van het Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL), dat van start is gegaan in 2019. Zoals aan uw Kamer is gemeld1, is een evaluatie uitgevoerd over de voortgang van het Nationaal Programma Landbouwbodems. Ik zal u eerst een update geven over de voortgang van de vier sporen van het Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL) en vervolgens de bevindingen van de tussenevaluatie en mijn beleidsreactie geven.

Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL)

We staan als samenleving voor uitdagende opgaven op het gebied van klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit, vastlegging van koolstof, het aanpassen aan klimaatverandering en ook het bieden van toekomstperspectief voor een duurzame en veerkrachtige landbouw. Gezonde bodems vormen niet alleen een belangrijke basis voor duurzame landbouw, maar is ook een voorwaarde voor het realiseren van die opgaven. Het NPL heeft twee doelen voor de lange termijn: allereerst duurzaam beheer van alle landbouwbodems in Nederland in 2030 en ten tweede, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken, het extra vastleggen van 0,5 Mton CO2-equivalent per jaar in de minerale landbouwbodems.

Het realiseren van duurzaam bodembeheer en extra koolstofvastlegging in landbouwbodems is een grote en complexe opgave. Het zijn primair de agrariërs en landeigenaren die invloed hebben op de kwaliteit en het beheer van landbouwbodems, maar ook ketenpartijen en andere stakeholders hebben hierbij een rol. Ik zie het als mijn taak om agrariërs en de betrokken partijen te ondersteunen door relevante kennis te ontwikkelen en ze te informeren en te inspireren door activiteiten te ondernemen die leiden tot duurzaam bodembeheer en extra koolstofopslag in de bodem. Alleen door een gezamenlijke inspanning komen we dichterbij de gestelde doelen. Om dat te bereiken is het NPL georganiseerd in de volgende sporen: (1) kennisontwikkeling en -verspreiding, (2) beleidsimplementatie duurzaam bodembeheer, (3) innovatie in de agroketen, (4) versterken van regionale initiatieven.

Lees verder

Lees hier de volledige kamerbrief.

Bijlage

Evaluatie Nationaal programma landbouwbodems - Tussenevaluatie periode 2019-2021

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.