Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Transponeringstabellen vergunningvrij bouwen gepubliceerd

De regels voor vergunningvrij afwijken van het bestemmingsplan staan nu in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Deze worden straks vertaald naar regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en regels in de bruidsschat omgevingsplan. De omzetting van die regels vindt u in nieuwe transponeringstabellen.

IPLO 10 november 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Er zijn tabellen voor de aangewezen bouwwerken in de artikelen 2 en 3 van bijlage II, Bor. Ook zijn er tabellen gemaakt voor de uitzonderingsbepalingen uit de artikelen 4a, 5 en 7, van bijlage II Bor.

Van Besluit omgevingsrecht naar Omgevingswet

In bijlage II bij het Bor staan gevallen voor bouw- en gebruiksactiviteiten die mogen plaatsvinden zonder omgevingsvergunning. Ook als ze in strijd zijn met regels van het bestemmingsplan of andere ruimtelijke instrumenten.

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen deze regels een andere plaats. Een deel van de regels staat in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Andere regels komen via de bruidsschat in het tijdelijk deel van het omgevingsplan.

Vergunningvrij planologisch gebruik: van Besluit omgevingsrecht naar Omgevingswet

In bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) staan regels over bouwwerken die zonder vergunning mogen worden gebouwd. Ook als ze in strijd zijn met regels van het bestemmingsplan of andere ruimtelijke instrumenten. Onder de Omgevingswet gaat het om regels voor vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot bouwwerken.

Inhoud pagina

 • Vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten

 • Transponeringstabellen artikel 2, bijlage II Bor

 • Transponeringstabellen artikel 3, bijlage II Bor

 • Transponeringstabel artikel 4a, 5 en 7, bijlage II Bor

Van vergunningvrij bouwen naar vergunningvrije omgevingsplanactiviteit

In bijlage II bij het Bor staan gevallen voor bouw- en gebruiksactiviteiten die mogen plaatsvinden zonder omgevingsvergunning voor het afwijken van ruimtelijke regels (artikel 2.1, lid 1, onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen deze regels een andere plaats. Een deel van de regels staat in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Andere regels komen via de bruidsschat in het tijdelijk deel van het omgevingsplan.

Besluit bouwwerken leefomgeving

In het Bbl wijst het Rijk bouwwerken aan die zonder omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit mogen worden gebouwd, in stand worden gehouden en gebruikt. Ook als dat in strijd is met de regels van het omgevingsplan. De regels in het omgevingsplan over de ernstige ontsiering door het uiterlijk van dat bouwwerk gelden echter wel. De voorwaarden voor deze vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten staan in de artikelen 2.29 en 2.30 van het Bbl.

Lees de inhoud van de artikelen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (pdf, 1.4 MB).

Omgevingsplan

 • Artikel 22.26 van de bruidsschat omgevingsplan bepaalt dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te bouwen, in stand te houden en te gebruiken.

 • Artikel 22.27 van de bruidsschat omgevingsplan beschrijft gevallen van bouwwerken waarvoor deze vergunningplicht niet van toepassing is.

 • In artikel 22.28 van de bruidsschat staan aanvullende voorwaarden voor de vergunningvrije gevallen vanwege cultureel erfgoed.

Van rechtswege in overeenstemming met het omgevingsplan

Voor de volgende activiteiten geldt een bijzondere situatie:

 1. bouwen, in stand houden en gebruiken van een bijbehorend bouwwerk

 2. bouwen, in stand houden en gebruiken van een erfafscheiding

 3. gebruiken van een bestaand bouwwerk voor huisvesting in verband met mantelzorg

Wordt voor deze activiteiten voldaan aan de voorwaarden van artikel 22.39, naast de voorwaarden van artikel 22.27 en 22.28? Dan zijn deze activiteiten van rechtswege in overeenstemming met het omgevingsplan.

Lees de inhoud van de artikelen in de bruidsschat omgevingsplan (pdf, 1.3 MB).

Gemeenten kunnen bij de omzetting van de regels van de bruidsschat naar het nieuwe deel van het omgevingsplan de regels voor vergunningplichtige omgevingsplanactiviteiten aanpassen. Ze kunnen meer bouwwerken uitzonderen van de vergunningplicht en de voorwaarden voor uitzonderingen verruimen. Het is niet mogelijk om de bouwwerken die voldoen aan de voorwaarden van artikel 2.29 en 2.30 van het Bbl via het omgevingsplan vergunningplichtig te maken.

Transponeringstabellen artikel 2, bijlage II, Bor

In onderstaande transponeringstabellen staat per onderdeel uit artikel 2, bijlage II, Bor aangegeven op welke plaats deze terug komt onder de Omgevingswet:

 1. gewoon onderhoud aan een bouwwerk

 2. werkzaamheden ter uitvoering van een besluit

 3. bijbehorend bouwwerk

 4. dakkapel in achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak

 5. dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening

 6. collector voor warmteopwekking of paneel voor elektriciteitsopwekking

 7. kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel

 8. zonwering, rolhek, rolluik of luik aan of in een gebouw

 9. afscheiding tussen balkons of dakterrassen

 10. tuinmeubilair

 11. sport- of speeltoestel, uitsluitend voor particulier gebruik

 12. erf- of perceelafscheiding

 13. constructie voor overbruggen terreinhoogteverschil

 14. vlaggenmast

 15. antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie

 16. antenne-installatie voor C2000-infrastructuur

 17. andere antenne-installatie dan voor mobiele telecommunicatie of C2000-infrastructuur

 18. bouwwerk voor infrastructurele of openbare voorziening

 19. magazijnstelling

 20. bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie

 21. ander bouwwerk in voor- of achtererfgebied

 22. gebruiken van een bestaand bouwwerk voor huisvesting in verband met mantelzorg

Gewoon onderhoud van een bouwwerk

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 1, aanhef

voor zover detaillering, profilering en vormgeving van dat bouwwerk niet wijzigen

artikel 2.29, onder a, Bbl

Werkzaamheden ter uitvoering van een besluit

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 2, aanhef

het betreft een besluit als bedoeld in artikel 13, 13a of 13b van de Woningwet

komt niet terug onder Omgevingswet

Bijbehorend bouwwerk

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 3, aanhef

op de grond staand in achtererfgebied

artikel 22.27, onder a, sub 1 en sub 2, bruidsschat

artikel 2, onderdeel 3, onder a

voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw, niet hoger dan:

 1. 5 meter

 2. 0, 3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw

 3. het hoofdgebouw

artikel 22.36, onder a, sub 1, bruidsschat

artikel 2, onderdeel 3, onder b

voor zover op een afstand van meer dan 4 meter van het oorspronkelijk hoofdgebouw:

 1. indien hoger dan 3 meter: voorzien van een schuin dak, dakvoet niet hoger dan 3 meter, de daknok gevormd door twee of meer schuine dakvlakken, met een hellingshoek van niet meer dan 55o, en waarbij de hoogte van de daknok niet meer is dan 5 meter en verder wordt begrensd door de formule:
  maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelsgrens [m] x 0,47) + 3

 2. functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw, tenzij het betreft huisvesting in verband met mantelzorg

artikel 22.36, onder a, sub 2, bruidsschat

artikel 2, onderdeel 3, onder c

op een afstand van meer dan 1 meter vanaf openbaar toegankelijk gebied

artikel 22.27, onder a, sub 3

artikel 2, onderdeel 3, onder c

tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn

vervallen

artikel 2, onderdeel 3, onder d

de ligging van een verblijfgebied als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012, in geval van meer dan een bouwlaag, uitsluitend op de eerste bouwlaag

artikel 22.27, onder a, sub 5, bruidsschat

artikel 2, onderdeel 3, onder e

niet voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte

artikel 22.27, onder a, sub 6, bruidsschat

artikel 2, onderdeel 3, onder f

de oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied bedraagt niet meer dan:

 1. in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2: 50% van dat bebouwingsgebied;

 2. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100m2 en kleiner dan of gelijk aan 300m2: 20m2, vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2;

 3. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300m2: 90m2, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300m2, tot een maximum van in totaal 150m2

artikel 22.36, onder a, sub 3, bruidsschat

artikel 2, onderdeel 3, onder g

niet aan of bij:

 1. een woonwagen

 2. een hoofdgebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald dat de vergunninghouder na het verstrijken van een bij die vergunning aangegeven termijn verplicht is de voor de verlening van de vergunning bestaande toestand hersteld te hebben

 3. een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden

artikel 22.36, onder a, sub 4, bruidsschat

Dakkapel in achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 4, onder a

voorzien van een plat dak

artikel 2.29, onder b, sub 1, Bbl

artikel 2, onderdeel 4, onder b

gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 meter

artikel 2.29, onder b, sub 2, Bbl

artikel 2, onderdeel 4, onder c

onderzijde meer dan 0,5 meter en minder 1 meter boven de dakvoet

artikel 2.29, onder b, sub 3, Bbl

artikel 2, onderdeel 4, onder d

bovenzijde meer dan 0,5 meter onder de daknok

artikel 2.29, onder b, sub 4, Bbl

artikel 2, onderdeel 4, onder e

zijkanten meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak

artikel 2.29, onder b, sub 5, Bbl

artikel 2, onderdeel 4, onder f

niet op:

 1. een woonwagen

 2. een gebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald dat het slechts voor een bepaalde periode in stand mag worden gehouden

 3. een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden

artikel 22.27, onder c, aanhef, bruidsschat

Dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 5, onder a

indien in het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of een plat dak, de constructie niet meer dan 0,6 meter buiten het dakvlak respectievelijk het platte dak uitsteekt

artikel 2.29, onder c, sub 1, Bbl

artikel 2, onderdeel 5, onder b

indien in een ander dakvlak:

 1. de constructie niet buiten het dakvlak uitsteekt

 2. in geval geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn, de constructie niet meer dan 0,6 meter buiten het dakvlak uitsteekt

artikel 2.29, onder c, sub 2, Bbl

artikel 2, onderdeel 5, onder b, sub 2

indien geen redelijke eisen van toepassing zijn

vervallen

Collector voor warmteopwekking of paneel voor elektriciteitsopwekking

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 6, onder a

indien op een schuin dak:

 1. binnen het dakvlak

 2. in of direct op het dakvlak

 3. hellingshoek gelijk aan hellingshoek dakvlak

artikel 2.29, onder d, sub 1, Bbl

artikel 2, onderdeel 6, onder b

indien op een plat dak: afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan hoogte collector of paneel

artikel 2.29, onder d, sub 2, Bbl

artikel 2, onderdeel 6, onder c

indien de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit: de installatie aan de binnenzijde van het bouwwerk is geplaatst

artikel 2.29, onder d, sub 3, Bbl

Kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 7, aanhef

in de achtergevel, of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw

artikel 2.29, onder e, Bbl

artikel 2, onderdeel 7, aanhef

in een gevel van een bijbehorend bouwwerk: voor zover die gevel is gelegen in achtererfgebied op een afstand van meer dan 1 meter vanaf openbaar toegankelijk gebied

artikel 2.29, onder e, Bbl

artikel 2, onderdeel 7, aanhef

tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn

vervallen

Zonwering, rolhek, rolluik of luik aan of in een gebouw

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 8, aanhef

zonwering

artikel 2.29, onder f, aanhef, Bbl

artikel 2, onderdeel 8, aanhef

rolhek, luik of rolluik in een achtergevel of niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel

artikel 2.29, onder f, aanhef, Bbl

artikel 2, onderdeel 8, aanhef en onder a en b

rolhek, luik of rolluik in een voorgevel of een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van een ander hoofdgebouw dan een woning of woongebouw:

 1. geplaatst aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie

 2. voor ten minste 75% voorzien van glasheldere doorkijkopeningen

artikel 2.29, onder f, aanhef en onder 1 en 2, Bbl

Afscheiding tussen balkons of dakterrassen

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 9, aanhef

afscheiding tussen balkons en dakterrassen

artikel 2.29, onder g, Bbl

Tuinmeubilair

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 10, aanhef

niet hoger dan 2,5 meter

artikel 2.29, onder h, Bbl

Sport- of speeltoestel, uitsluitend voor particulier gebruik

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 11, onder a

niet hoger dan 2,5 meter

artikel 2.29, onder i, sub 1, Bbl

artikel 2, onderdeel 11, onder b

alleen functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens

artikel 2.29, onder i, sub 2, Bbl

Erf- of perceelafscheiding

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 12, onder a

niet hoger dan 1 meter

artikel 2.29, onder j, Bbl

artikel 2, onderdeel 12, onder b

niet hoger dan 2 meter, en

 1. op een erf of perceel waarop al een gebouw staat waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat

 2. achter de voorgevelrooilijn

artikel 22.27, onder f, bruidsschat

artikel 22.36, onder b, bruidsschat

artikel 2, onderdeel 12, onder b, sub 3

op meer dan 1 meter van openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn

vervallen

Constructie voor overbruggen terreinhoogteverschil

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 13

van niet meer dan 1 meter die niet hoger is dan het aansluitende afgewerkte terrein

artikel 2.29, onder k, Bbl

Vlaggenmast

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 14, onder a

niet hoger dan 6 meter

artikel 2.29, onder k, sub 1, Bbl

artikel 2, onderdeel 14, onder b

maximaal 1 mast per erf

artikel 2.29, onder k, sub 2, Bbl

Antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 15, onder a, aanhef

met inbegrip van een hekwerk ter beveiliging van een zodanige antenne-installatie op een:

 • hoogspanningsmast

 • wegportaal

 • reclamezuil

 • lichtmast

 • windmolen

 • sirenemast

 • een niet van een bouwwerk deel uitmakende schoorsteen

 • een andere antenne-installatie dan een C2000 antenne-installatie

 • een antenne-installatie waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend

artikel 2.29, onder m, sub 1, aanhef, Bbl

artikel 2, onderdeel 15, onder a, sub 1

de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, niet hoger dan 5 meter

artikel 2.29, onder m, sub 1, onder i, Bbl

artikel 2, onderdeel 15, onder a, sub 2

de antenne hoger geplaatst dan 3 meter, gemeten vanaf het bij het bouwwerk aansluitende afgewerkte terrein

artikel 2.29, onder m, sub 1, onder ii, Bbl

artikel 2, onderdeel 15, onder b

indien geplaats op een ander bouwwerk:

 1. de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, niet hoger dan 0,5 meter

 2. de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, of indien bevestigd aan een gevel van een gebouw, gemeten vanaf het punt waarop de antenne, met antennedrager, het dakvlak kruist, niet hoger dan 5 meter, en
  a. de antenne, met antennedrager, hoger geplaatst dan 9 meter, gemeten vanaf het bij het bouwwerk aansluitende afgewerkt terrein
  b. de bedrading in of direct langs de antennedrager of inpandig is aangebracht, of in een kabelgoot, mits deze kabelgoot meer dan 1 meter achter de voorgevel is geplaatst
  c. de antennedrager bij plaatsing op het dak van een gebouw:
  - aan of bij een op het dak aanwezig object geplaatst
  - in het midden van het dak geplaatst, of
  - elders op het dak geplaatst, mits de afstand in meters tot de voorgevel van het bouwwerk ten minste gelijk is aan: 18 gedeeld door de hoogte waarop de antenne, met antennedrager, is geplaatst, gemeten vanaf het bij het gebouw aansluitende afgewerkt terrein tot aan de voet van de antenne, met antennedrager

artikel 2.29, onder m, sub 2, Bbl

artikel 2, onderdeel 15, onder c

de antenne voldoet aan de fysieke en technische kenmerken, opgenomen in de Uitvoeringsverordening kenmerken draadloze toegangspunten met klein bereik of in andere bij of krachtens artikel 57, lid 2, van de Telecomcode gestelde regels

artikel 2.29, onder m, sub 3, Bbl

Antenne-installatie met bijbehorend opstelpunt voor de C2000-infrastructuur

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 16

antenne-installatie met bijbehorend opstelpunt ten behoeve van de C2000-infrastructuur

artikel 2.29, onder n, Bbl

Andere antenne-installatie anders dan voor mobiele telecommunicatie of C2000-infrastructuur

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 17, onder a

de antenne-installatie achter het voorerfgebied geplaatst

artikel 2.29, onder o, sub 1, onder i, Bbl

artikel 2.29, onder o, sub 2, onder i Bbl

artikel 2, onderdeel 17, onder b

indien het een schotelantenne betreft:

 1. de doorsnede van de antenne niet meer dan 2 meter

 2. de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, niet hoger dan 3 meter

artikel 2.29, onder o, sub 1, onder ii en iii, Bbl

artikel 2, onderdeel 17, onder c

indien het een andere antenne betreft: de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, of indien deze is bevestigd aan de gevel, gemeten vanaf het punt waarop de antenne, met antennedrager, het dakvlak kruist, niet hoger dan 5 meter

artikel 2.29, onder o, sub 2, onder ii, Bbl

Bouwwerk ten behoeve van infrastructurele of openbare voorziening

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 18, onder a

een bouwwerk ten behoeve van een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg, water- of luchtverkeer:

 1. niet hoger dan 3 meter, en

 2. de oppervlakte niet meer dan 15 m2

artikel 2.29, onder p, sub 1, Bbl

artikel 2, onderdeel 18, onder b

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor:

 • het weren van voorwerpen die de veiligheid van het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer in gevaar kunnen brengen

 • de beveiliging van een weg, spoor- of waterweg of een spoorweg- of luchthaventerrein

 • verkeersregeling, verkeersgeleiding, handhaving van de verkeersregels, wegaanduiding, het opladen van accu's van voertuigen verlichting, tolheffing of het verschaffen van toegang tot het openbaar vervoer of openbaar vervoersgebouwen

artikel 2.29, onder p, sub 2, Bbl

artikel 2, onderdeel 18, onder c

bovenleidingen met de bijbehorende draagconstructies of seinpalen

artikel 2.29, onder p, sub 3, Bbl

artikel 2, onderdeel 18, onder d

ondergrondse buis- en leidingstelsels, met uitzondering van een buisleiding als bedoeld in artikel 1.1, lid 1, van het Besluit externe veiligheid buisleidingen

artikel 2.29, onder p, sub 4, Bbl

artikel 2, onderdeel 18, onder e

een container voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer:

 1. niet hoger dan 2 meter, en

 2. indien bovengronds geplaatst: de oppervlakte niet meer dan 4 m2

artikel 2.29, onder p, sub 5, Bbl

artikel 2, onderdeel 18, onder f

een elektronische sirene ten behoeve van het waarschuwen van de bevolking bij calamiteiten of de dreiging daarvan, alsmede de daarbij behorende bevestigingsconstructie

artikel 2.29, onder p, sub 6, Bbl

artikel 2, onderdeel 18, onder g

straatmeubilair

artikel 2.29, onder p, sub 7, Bbl

Magazijnstelling

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 19, aanhef

die uitsluitend steunt op de vloer van het gebouw waarin deze is geplaatst:

 • niet lager dan 3 meter en niet hoger dan 8,5 meter, en

 • de magazijnstelling niet is voorzien van een verdiepingsvloer of loopbrug

vervallen

Bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 20, aanhef

die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw of een tijdelijke werkzaamheid op land waarop het Besluit algemene regels milieu mijnbouw van toepassing is

artikel 2.29, onder q, Bbl

Ander bouwwerk in voor- of achtererfgebied

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 21

 • niet hoger dan 1 meter, en

 • de oppervlakte niet meer dan 2 m2

artikel 2.29, onder r, Bbl

Gebruiken van een bestaand bouwwerk voor huisvesting in verband met mantelzorg

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 2, onderdeel 22

gebruiken van een bestaand bouwwerk voor huisvesting in verband met mantelzorg

artikel 22.36, onder c, bruidsschat

Transponeringstabellen artikel 3, bijlage II, Bor

In onderstaande transponeringstabellen staat per onderdeel uit artikel 3, bijlage II, Bor aangegeven op welke plaats deze terug komt onder de Omgevingswet:

 1. bijbehorend bouwwerk

 2. bouwwerk voor recreatief nachtverblijf

 3. dakkapel in voordakvlak, een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak, op een woonwagen, een tijdelijk bouwwerk of een bouwwerk voor recreatief nachtverblijf

 4. sport- of speeltoestel anders dan uitsluitend particulier gebruik

 5. zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of een vijver

 6. bouwwerk voor agrarische bedrijfsvoering

 7. buisleiding (niet voor gevaarlijke stoffen)

 8. verandering van een bouwwerk

Bijbehorend bouwwerk

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 3, onderdeel 1, onder a

niet hoger dan 5 meter

artikel 22.27, onder a, sub 4, bruidsschat

artikel 3, onderdeel 1, onder b

op een afstand van meer dan 1 meter vanaf openbaar toegankelijk gebied

artikel 22.27, onder a, sub 3, bruidsschat

artikel 3, onderdeel 1, onder c

de ligging van een verblijfsgebied als bedoeld in artikel 1.1, lid 1, van het Bouwbesluit 2012, in geval van meer dan een bouwlaag, uitsluitend op de eerste bouwlaag

artikel 22.27, onder a, sub 5, bruidsschat

artikel 3, onderdeel 1, onder d

niet voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte

artikel 22.27, onder a, sub 6, bruidsschat

artikel 3, onderdeel 1, onder d

tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn

vervallen

Bouwwerk voor recreatief nachtverblijf

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 3, onderdeel 2, aanhef

op de grond staand

artikel 22.27, onder b, sub 1, bruidsschat

artikel 3, onderdeel 2, onder a

niet hoger dan 5 meter

artikel 22.27, onder b, sub 2, bruidsschat

artikel 3, onderdeel 2, onder b

oppervlakte niet meer dan 70 m2

artikel 22.27, onder b, sub 3, bruidsschat

Dakkapel in voordakvlak, een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak, op een woonwagen, een tijdelijk bouwwerk of een bouwwerk voor recreatief nachtverblijf

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 3, onderdeel 3, onder a

redelijke eisen van welstand zijn niet van toepassing

artikel 22.27, onder c, sub 1, bruidsschat

artikel 3, onderdeel 3, onder b

voorzien van een plat dak

artikel 22.27, onder c, sub 2, bruidsschat

artikel 3, onderdeel 3, onder c

gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 meter

artikel 22.27, onder c, sub 3, bruidsschat

artikel 3, onderdeel 3, onder d

onderzijde meer dan 0,5 meter en minder 1 meter boven de dakvoet

artikel 22.27, onder c, sub 4, bruidsschat

artikel 3, onderdeel 3, onder e

bovenzijde meer dan 0,5 meter onder de daknok

artikel 22.27, onder c, sub 5, bruidsschat

artikel 3, onderdeel 3, onder f

zijkanten meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak

artikel 22.27, onder c, sub 6, bruidsschat

Sport- of speeltoestel, anders dan alleen voor particulier gebruik

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 3, onderdeel 4, onder a

niet hoger dan 4 meter

artikel 22.27, onder d, sub 1, bruidsschat

artikel 3, onderdeel 4, onder b

uitsluitend functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens

artikel 22.27, onder d, sub 2, bruidsschat

Zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of een vijver

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 3, onderdeel 5

op het erf bij een woning of woongebouw

artikel 22.27, onder e, bruidsschat

artikel 3, onderdeel 5

niet van een overkapping voorzien

artikel 22.27, onder e, bruidsschat

Bouwwerk voor agrarische bedrijfsvoering

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 3, onderdeel 6, aanhef

bouwwerk, geen gebouw zijnde

artikel 22.27, onder g, aanhef, bruidsschat

artikel 3, onderdeel 6, aanhef

in het achtererfgebied

artikel 22.27, onder g, aanhef, bruidsschat

artikel 3, onderdeel 6, onder a en b

voor zover het betreft:

 1. een silo

 2. een ander bouwwerk niet hoger dan 2 meter

artikel 22.27, onder g, onder 1 en 2, bruidsschat

Buisleiding (niet voor gevaarlijke stoffen)

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 3, onderdeel 7

waarop artikel 1.1, lid 1, van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is

artikel 22.27, onder h, bruidsschat

Verandering van een bouwwerk

vindplaats in bijlage II Bor

voorwaarde vergunningvrij

vindplaats onder Omgevingswet

artikel 3, onderdeel 8, onder a

geen verandering van de draagconstructie

gaat niet over ruimtelijke aspecten

artikel 3, onderdeel 8, onder b

geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde brandcompartimentering

gaat niet over ruimtelijke aspecten

artikel 3, onderdeel 8, onder c

geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte

artikel 22.27, onder i, sub 1, bruidsschat

artikel 3, onderdeel 8, onder d

geen uitbreiding van het bouwvolume

artikel 22.27, onder i, sub 2, bruidsschat

Transponeringstabel Bor, bijlage II, artikel 4a, 5 en 7

In de onderstaande transponeringstabel staat per onderdeel uit de artikelen 4a, 5 en 7 van bijlage II, Bor aangeven op welk plaats deze terug komt onder de Omgevingswet:

Transponeringstabel Bor, bijlage II, artikel 4a, 5 en 7

artikel bijlage II Bor

inhoud

artikel onder Omgevingswet

artikel 4a, lid 1 onder a en b, sub 1

uitzondering op de regels voor vergunningvrij afwijken van het bestemmingsplan als het gaat om een activiteit in, aan of op een (voorbeschermd) rijksmonument, provinciaal monument of gemeentelijk monument

Bbl, artikel 2.30, lid 1

bruidsschat, artikel 22.28, lid 1

bruidsschat, artikel 22.38, onder a

artikel 4a, lid 1 onder b, sub 2

uitzondering op de regels voor vergunningvrij afwijken van het bestemmingsplan als het gaat om een activiteit bij een (voorbeschermd) rijksmonument, provinciaal monument of gemeentelijk monument

Bbl, artikel 2.30, lid 2

bruidsschat, artikel 22.28, lid 2

bruidsschat, artikel 22.38, onder a

artikel 4a, lid 2

uitzondering op de regels voor vergunningvrij afwijken van het bestemmingsplan als het gaat om een activiteit in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht

Bbl, artikel 2.30, lid 3

bruidsschat, artikel 22.28, lid 3

bruidsschat, artikel 22.38, onder b

artikel 5, lid 1, onder a

Bij de toepassing van de artikelen 2, 3 en 4 blijft het aantal woningen gelijk. Deze eis is niet van toepassing op de gevallen, bedoeld in de artikelen 2, onderdelen 3 en 22, en 3, onderdeel 1, voor zover het betreft huisvesting in verband met mantelzorg,

Bbl, artikel 2.22, lid 2

bruidsschat, artikel 22.23, lid 2

artikel 5, lid 2

De artikelen 2 en 3 zijn niet van toepassing op een activiteit die plaatsvindt in, aan, op of bij een bouwwerk dat in strijd met een vergunning Wabo is gebouwd of wordt gebruikt

Bbl, artikel 2.22, lid 1

bruidsschat, artikel 22.29, lid 1, onder a

artikel 5, lid 3, onder a

Artikel 2, onderdelen 3 en 22, is evenmin van toepassing op een activiteit die plaatsvindt in een in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen veiligheidszone, getypeerd als A-zone of B-zone, rondom een munitieopslag of een inrichting voor activiteiten met ontplofbare stoffen

bruidsschat, artikel 22.39, onder a

artikel 5, lid 3, onder b

Artikel 2, onderdelen 3 en 22, is evenmin van toepassing op een activiteit die plaatsvindt in een gebied waarin die activiteit op grond van het bestemmingsplan of de beheersverordening niet is toegestaan vanwege het overschrijden van het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar als gevolg van de aanwezigheid van een inrichting, transportroute of buisleiding dan wel vanwege de ligging in een belemmeringenstrook ten behoeve van het onderhoud van een buisleiding

bruidsschat, artikel 22.39, onder b

artikel 5, lid 3, onder c

Artikel 2, onderdelen 3 en 22, is evenmin van toepassing op een activiteit die plaatsvindt in een gebied dat is gelegen binnen een van toepassing zijnde afstand als bedoeld in artikel 3.12, 3.18, 3.28, 3.30a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5a, 4.5b, 4.77 of 4.81 van het Activiteitenbesluit milieubeheer

bruidsschat, artikel 22.39, onder c

artikel 5, lid 4

Artikel 3, onderdelen 1 en 2, is evenmin van toepassing voor zover voor het bouwwerk waarop de activiteit betrekking heeft krachtens het bestemmingsplan regels gelden die met toepassing van artikel 40 van de Monumentenwet 1988, zoals die wet luidde voor inwerkingtreding van de Erfgoedwet, in het belang van de archeologische monumentenzorg zijn gesteld, tenzij de oppervlakte van het bouwwerk minder dan 50 m2 bedraagt.

bruidsschat, artikel 22.28, lid 4

artikel 5, lid 5

Artikel 3, onderdeel 8, is evenmin van toepassing op een activiteit die tevens een activiteit is als bedoeld in artikel 2, onderdelen 2 tot en met 21, of 3, onderdelen 1 tot en met 7, maar niet voldoet aan de in die artikelen ten aanzien van die activiteit gestelde eisen.

bruidsschat, artikel 22.27, onder i, onder 3

artikel 7, lid 1

Indien een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 2, onderdeel 3, bestaat uit een deel dat op meer, en een deel dat op minder dan 4 meter van het oorspronkelijk hoofdgebouw is gelegen en zich geen inwendige scheidingsconstructie bevindt tussen beide delen, is op het deel dat op minder dan 4 meter van het oorspronkelijk hoofdgebouw is gelegen artikel 2, onderdeel 3, onder b, onderdeel 2°, van overeenkomstige toepassing.

bruidsschat, artikel 22.37, lid 1

artikel 7, lid2

Als een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 2, onderdeel 3, wordt gebruikt voor huisvesting in verband met mantelzorg, is onderdeel f van artikel 2, onderdeel 3, niet van toepassing, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a. in zijn geheel of in delen verplaatsbaar,

b. de oppervlakte niet meer dan 100 m2

c. buiten de bebouwde kom.

bruidsschat, artikel 22.37, lid 2

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.