Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

‘Sociaal domein moet nadrukkelijker plek krijgen naast de ‘harde kant’ van ruimtelijke ordening’

BVNG start een partnership met PONT | Omgeving. Frans Wittenberg, Strategisch adviseur Fysieke Leefomgeving bij het detacheringsbureau voor de (semi)publieke sector, vertelt over hoe hij naar actuele ontwikkelingen in het ruimtelijk domein kijkt. “Het is duidelijk dat bij ruimtelijke ordening ook gezondheid moet meewegen. Wat daarbij erg helpt is dat gezondheid in de Omgevingswet nadrukkelijk wordt meegenomen.”

3 januari 2024

Wat zijn volgens jullie de grootste uitdagingen in het fysieke domein?
“Allereerst: in Nederland is een strijd om de ruimte gaande. Steeds meer activiteiten doen een beroep op de ruimte. Niet alles kan meer plaatsvinden in ons kleine land. Dat vraagt om een goede belangenafweging en het bedenken van nieuwe functiecombinaties waardoor er aan de hand van dubbelgebruik meer mogelijk is.

Ten tweede: gezondheid en ruimtelijke ordening. Lang is gezondheid niet meegenomen in de ruimtelijke ordening. Nu de wal het schip zo langzamerhand keert en burgers steeds vaker in opstand komen tegen vervuilende fabrieken, Schiphol en intensieve landbouw, is het duidelijk dat bij ruimtelijke ordening ook gezondheid moet meewegen. Wat daarbij erg helpt is dat gezondheid in de Omgevingswet nadrukkelijk wordt meegenomen.

Door bij ruimtelijke beslissingen het gezondheidsaspect mee te nemen zullen andere afwegingen worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van mogelijkheden om gezonde voeding in te kopen in bepaalde wijken, hittestress door te weinig groen en de autovriendelijke inrichting van bepaalde steden waardoor bewegen wordt ontmoedigd.

Ten derde: het verknopen van het sociaal en fysiek domein. Denken en handelen vanuit de maatschappelijke vraag. Al lang is bekend dat je met stenen stapelen geen aantrekkelijke en goed functionerende wijk maakt. Het gaat juist om de bewoners en hoe die kunnen samenleven, elkaar ontmoeten, recreëren en dergelijke. Dit aspect moet nadrukkelijker een plek krijgen naast de ‘harde kant’ van de ruimtelijke ordening. We weten het al jaren, zetten kleine stapjes, echte versnelling is nodig op dit thema. Vanuit BVNG geven we hier vorm aan door kennis- en inspiratiesessies te organiseren voor onze mensen uit de domeinen sociaal, fysiek en zorg. Ook nodigen we daar steeds vaker opdrachtgevers voor uit.

Ten vierde: vorm geven aan participatie. Zonder participatie van de omgeving kan geen ruimtelijke ontwikkeling tot stand komen. Te vaak zien we echter dat participatie in de politiek wordt verheven tot ‘iedereen is het eens met het voorgestelde plan’. Ook is niet duidelijk wat nu precies onder participatie wordt verstaan. Professionals van BVNG zijn op allerlei manieren actief betrokken bij participatie rondom ruimtelijke ontwikkeling. Cruciaal onderdeel is dan het bepalen van een visie op participatie en een heldere aanpak.

Als laatste: tekorten aan menskracht. Naast de inhoudelijke uitdagingen ligt er een belangrijke uitdaging in het voorzien van voldoende capaciteit om het vele werk uitgevoerd te krijgen. Dit vraagt in de optiek van BVNG om anders werven. Veel meer dan ervaring is van belang wat iemand aan competenties en vaardigheden heeft. Daar zijn we al volop mee bezig. Verder zien we dat anders werken cruciaal is. Gemeenten kunnen veel meer samenwerken dan nu gebeurt. Zo is het denkbaar dat meerdere gemeenten bepaalde specialisten delen. Of dat een aantal gemeenten taken verdeelt. Dit vergt wel een omslag in denken, merken we in onze praktijk.”

Kan je iets vertellen over actuele thema’s waar jullie je op dit moment veel mee bezighouden?
“Thema’s waaraan we veel werken zijn de Omgevingswet, wonen en ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, energietransitie, klimaatadapatie, circulaire economie, en de transitie van het landelijk gebied. Maar ook ondermijning en veiligheid zijn belangrijke issues voor ons. De huisvesting van statushouders, Oekraïners en arbeidsmigranten is een belangrijk thema waarop we veel werk doen. Dit thema benaderen we vanuit gecombineerde perspectieven: sociaal, fysiek en gezondheid.

In feite werken we aan alle onderwerpen die een rol spelen in de ruimtelijke ontwikkeling en op het terrein van veiligheid bij onze opdrachtgevers (overheden en publieke sector). Naast inhoudelijke professionals zetten we mensen in als projectleider, programmamanager of kwartiermaker en als communicatieadviseur of procesbegeleider.

Een relatief nieuw thema waaraan we werken is energieplanologie. Op steeds meer plekken in Nederland ontstaan knelpunten in het elektriciteitsnetwerk. Dat vraagt om flinke aanpassingen en investeringen, die zonder een goede planologische inbedding en participatie niet tot stand komen.”

Welke ontwikkelingen moeten we volgens jullie zeker in de gaten houden?
“De Omgevingswet en -visie: de implementatie van de Omgevingswet blijft een centraal aandachtspunt. We moeten de voortgang en wijzigingen in wet- en regelgeving blijven volgen om onze dienstverlening aan te passen en onze klanten adequaat te kunnen adviseren.

Duurzaamheidseisen: duurzaamheid is een groeiend aandachtspunt in ruimtelijke ordening. De eisen en normen voor duurzame gebouwen en ruimtelijke ontwikkeling zullen naar verwachting toenemen. Het is van belang dat we op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in duurzaamheidsnormen en -technologieën.

Klimaatadaptatie: met de toenemende zorgen over klimaatverandering en extremere weersomstandigheden, moeten we klimaatadaptatieplannen en -eisen in ruimtelijke ordening in de gaten houden. Dit omvat bijvoorbeeld het ontwerpen van stedelijke ruimtes die bestand zijn tegen overstromingen en het behoud van groene gebieden.

Verstedelijking en mobiliteit: verstedelijking blijft doorgaan, en dit heeft gevolgen voor mobiliteit en infrastructuur. Het is van belang om de trends in stedelijke ontwikkeling te volgen en te begrijpen hoe dit van invloed kan zijn op mobiliteitsvraagstukken en ruimtelijke ordening.

Energietransitie: de overgang naar duurzame energiebronnen en de rol van ruimtelijke ordening hierin is van toenemend belang. Het opzetten van infrastructuur voor hernieuwbare energie en de plaatsing van wind- en zonneparken zijn onderwerpen die aandacht vereisen.

Participatie en inspraak: participatie van burgers en belanghebbenden in ruimtelijke ordening is een groeiende trend. We moeten blijven volgen hoe dit zich ontwikkelt en hoe dit de besluitvormingsprocessen beïnvloedt.”

Waarom hebben jullie gekozen voor een samenwerking met PONT | Omgeving?
“BVNG, als gespecialiseerd detacheringsbureau in ruimtelijke ordening, heeft er alle belang bij om effectieve partnerschappen aan te gaan die haar expertise en dienstverlening verbeteren. PONT | Omgeving, als toonaangevend platform voor informatie en kennis met betrekking tot de Omgevingswet en aanverwante onderwerpen, is de ideale partner voor BVNG om verschillende redenen.

Allereerst biedt PONT | Omgeving BVNG toegang tot uitgebreide en actuele informatie over de Omgevingswet en aanverwante regelgeving. De Omgevingswet brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee op het gebied van ruimtelijke ordening, bouw, en milieu. Door samen te werken met PONT | Omgeving kan BVNG haar medewerkers voorzien van de nieuwste inzichten, wetswijzigingen en juridische ontwikkelingen. Dit stelt BVNG in staat om haar klanten van hoogwaardige en up-to-date consultancydiensten te voorzien, wat de reputatie en geloofwaardigheid van het bedrijf versterkt.

Een andere belangrijke reden voor BVNG om samen te werken met PONT | Omgeving is het netwerk en de gemeenschap die het platform faciliteert. PONT | Omgeving brengt professionals, experts, en organisaties samen die zich bezighouden met de Omgevingswet en ruimtelijke ordening. Deze gemeenschap biedt BVNG de kans om te netwerken, kennis uit te wisselen en mogelijke partners of klanten te ontmoeten. Het vergroot de zichtbaarheid van BVNG in de sector en opent de deur naar nieuwe zakelijke kansen.

Kortom, de samenwerking tussen BVNG en PONT | Omgeving is strategisch en waardevol. Het stelt BVNG in staat om haar dienstverlening te verbeteren, haar kennis en expertise te vergroten, en haar netwerk uit te breiden, wat resulteert in een versterking van haar positie als een toonaangevend detacheringsbureau gespecialiseerd in ruimtelijke ordening.”

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.