Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Ontwerp omgevingsvisie Limburg: de hoofdlijnen

‘Limburg is een prachtige provincie’. Dat is de opening van de Omgevingsvisie Limburg zoals die door de Provincie in ontwerp ter inzage is gelegd. Maar hoe zorgen we ervoor dat de Provincie prachtig blíjft, rekening houdend met de ontwikkelingen om ons heen, nu en in de toekomst?

6 oktober 2020

Artikelen

Artikelen

Met de omgevingsvisie geeft de Provincie Limburg een richting aan de toekomst van Limburg, zodat de provincie mee kan met die veranderingen. Dat is in het belang van alle inwoners, bedrijven en instellingen. Maar ook in het belang van de landbouw, de natuur, de cultuur en het welzijn van alle inwoners en bezoekers van deze provincie.

Wat betekent dit voor u? 

Limburg prachtig houden doen we samen. De visie geeft antwoord op de vraag welke ontwikkelingen wel of niet mogelijk zijn. De hieruit voortvloeiende regels voor natuur, milieu, (grond-)water, ontgronding, wegen, ruimte (verstedelijking, woon- en werklocaties, agrarische bedrijven) worden vastgelegd in de omgevingsverordening, die wordt uitgewerkt op basis van de omgevingsvisie. Die omgevingsverordening bevat regels voor ons allemaal.  

In deze bijdrage geven wij een samenvatting van de hoofdlijnen uit de Omgevingsvisie. De Provincie Limburg heeft keuzes gemaakt. Dat zijn nog geen definitieve keuzes. Het gaat nu om een ontwerp waarin de mogelijke ontwikkelingen (vanaf nu tot 2050) worden geschetst.

Bedrijventerreinen

Bij het vestigen van nieuwe bedrijven wordt er in eerste instantie gekeken naar bestaande bedrijventerreinen. Daarmee wordt de bedrijvigheid op die terreinen in stand gehouden. Er is gelukkig ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe terreinen, maar in beperkte mate. Voor grotere, nieuwe bedrijventerreinen (meer dan 10 ha) zal de regie volledig bij de Provincie liggen. Kortom, er blijven voldoende mogelijkheden om bedrijven te vestigen in Limburg. 

Kantoren en detailhandel

Kantoren en detailhandel op bedrijventerreinen wordt niet toegestaan. Daarmee wordt een scherpe keuze gemaakt. Die horen volgens de Provincie thuis bij de steden of specifieke winkelgebieden.

Winkelgebieden

Winkelgebieden moeten (nog) compacter. Ook moeten winkelgebieden een kwalitatieve impuls krijgen in de strijd tegen leegstand en om ze aantrekkelijk te houden. Alles wordt in het werk gesteld om die winkelgebieden toekomstgericht te maken. 

Energie en klimaat

Ook op het gebied van energie zijn concrete ontwikkelingen voorzien. Er wordt vastgehouden aan een verbod van windturbines in bepaalde gebieden (onder andere Natura 2000 gebieden). Zonne-energie wordt gestimuleerd. Vooral op daken en gevels van bestaande gebouwen is ruimte voor zonne-energie. Als dat niet mogelijk is, dan wordt eerst gezocht naar onbenutte terreinen in bebouwd gebied of gronden in het buitengebied die niet door agrariërs worden gebruikt. De Provincie staat (wel) positief tegenover het plaatsen van zonnepanelen op (vrijkomende) agrarische bouwkavels. 

Land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw is en blijft een belangrijke functie vervullen in Limburg. Daarom wil de Provincie medewerking verlenen aan de gewenste landbouwtransitie. De rol van de Provincie Limburg is dan vooral faciliterend, bijvoorbeeld op terrein van het terugdringen van emissies. 
Er zijn nog steeds verplaatsingsmogelijkheden voor intensieve veehouderijbedrijven. Deze bedrijven kunnen echter niet in alle gebieden worden gehuisvest.

Water, natuur en landschap

Ook op het gebied van water heeft de Provincie haar visie uitgewerkt. Er worden concrete maatregelen getroffen om zoetwater bij droogte beschikbaar te hebben en te houden. Daarbij wordt gekozen voor het principe van “water sparen”. 

Voor natuur en landschap gaat het om het stimuleren van goede concrete ontwikkelingen. Zo wordt bijvoorbeeld bij het verpachten van provinciale gronden als voorwaarde gesteld dat sprake moet zijn van natuurontwikkeling. 

Regio’s 

Bovenop de ontwikkeling van de gehele provincie, worden er specifieke ontwikkelingen geschetst voor drie regio’s. Een focus op logistiek in Noord-Limburg, recreatie in Midden-Limburg en stedelijke ontwikkeling in Zuid-Limburg. Iedere regio heeft daarmee een eigen deelvisie.  

Realisatie

De provincie stimuleert de realisatie van de doelen op verschillende manieren. 
- De ontwikkelingen in de visie worden vastgelegd in ruimtelijke besluiten, die vanaf januari 2022 worden opgenomen in de Omgevingswet. 
- De provincie kan individuele afspraken maken met partijen. 
- In sommige gevallen kan de provincie een financiële bijdrage leveren om het beoogde doel te bereiken. 

Inspraak

Het ontwerp van de ‘Provinciale Omgevingsvisie Limburg’ ligt tot en met 18 oktober 2020 ter inzage. 
Gedurende die termijn kunnen er bij de provincie zienswijzen tegen worden ingediend.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.