Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Investeren in nieuwe natuur en natuurkwaliteit blijft nodig

Sinds 2013 zetten Rijk en provincies zich in voor de aanleg van nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland. In 2021 richtten provincies 1.922 daarvoor extra hectares natuur in. Dat is minder dan de jaren ervoor. Oorzaken liggen vooral in beschikbare personele capaciteit bij provincies en uitvoerende organisaties, gestegen grondprijzen, verminderde grondmobiliteit en de toename van ruimtelijke vraagstukken. Tot 2028 moet er nog 34.432 hectare van de 80.000 hectare worden ingericht. Daarom is en blijft versnelling nodig. Dat rapporteren Rijk en provincies in de jaarlijkse Voortgangsrapportage Natuur, die terugkijkt op het jaar 2021.

Interprovinciaal Overleg 8 november 2022

Om de inrichting extra te stimuleren, werken de provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) sinds 2021 samen in de Taskforce “Versnelling inrichting restopgave 80.000 ha extra natuur’. Per provincie wordt vastgesteld hoe de realisatie daarvan plaatsvindt.

Nieuwe natuur voor meer biodiversiteit en versterking van de natuur

Natuur is de basis van ons bestaan en verdient onze aandacht. De Nederlandse flora en fauna staan al geruime tijd onder grote druk, door een teveel aan stikstof, verdroging, versnippering en de gevolgen van de klimaatverandering. Mede daarom maakten provincies en Rijk in 2013 afspraken met elkaar over hoe onze natuur te ontwikkelen en te beheren. Een belangrijke afspraak was de aanleg van nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland: eind 2027 is er in totaal 80.000 extra nieuwe natuur aangelegd. Deze nieuwe natuur zorgt voor meer biodiversiteit en versterking en behoud van (kwetsbare) natuur.

Natuurkwaliteit onvoldoende; investeringen in natuurherstel gestart

Niet alleen de omvang van natuur, ook de kwaliteit ervan is belangrijk. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de natuurkwaliteit op het niveau van de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn onvoldoende blijft. Ongeveer driekwart van de Habitatrichtlijnsoorten en 90% van de habitattypen verkeren over de periode 2013-2018 in een ongunstige staat van instandhouding. Kijken we naar de toestand en trend van alle soorten en ecosystemen in Nederland, dan zijn deze stabiel of is er sprake van een lichte afname.

In 2020 heeft het kabinet besloten om tot en met 2030 € 3 miljard te investeren via het Programma Natuur (1) in extra natuurherstel en -ontwikkeling, vooral in en rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. In 2021 hebben provincies het Provinciaal Uitvoeringsprogramma opgesteld en de voorbereiding van de diverse projecten voor natuurherstel gestart.

In het coalitieakkoord is ook het Nationaal Programma Landelijk Gebied aangekondigd waarin de opgaven op het gebied van natuur, stikstof, water en klimaat in samenhang worden aangepakt. De afronding van het Natuurnetwerk Nederland maakt hiervan onderdeel uit.

Bron

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/natuur-monitoring-en-gebiedsgerichte-aanpak/programma-natuur/

Publicatie

Natuur in Nederland STAND VAN ZAKEN EIND 2021 EN ONTWIKKELINGEN IN 2022

Zie ook

Kamerbrief bij 8e voortgangsrapportage Natuur

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.