Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Kamerbrief over Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw. Een afschrift van deze brief met bijlagen is naar de Eerste Kamer gezonden.

11 maart 2022

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Hierbij bied ik u namens het kabinet de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw aan. Zoals beschreven in het coalitieakkoord is het een van de prioriteiten van dit kabinet om te zorgen voor een woning voor iedereen, of je nu huurt of koopt. Ook zien we dat deze urgentie gedeeld wordt door medeoverheden, corporaties, de bouwsector en alle andere partners in het (woon)veld. We zullen elkaar de komende jaren hard nodig hebben.

We realiseren ons dat in zowel de agenda als het programma Woningbouw de consequenties van de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne niet zijn meegenomen. Wat de consequenties zullen zijn, weten we nog niet. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen en de mogelijke effecten ervan op de uitvoering van de agenda en programma’s, zoals de huisvesting van vluchtelingen, nauwlettend en acteren we daarnaar.

In de algemene beleidsbrief voor de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 14 februari jl. (1) is naast de beleidsprogrammering aangekondigd dat de overheid regie zal nemen ten aanzien van de volkshuisvesting. Vanwege de enorme schaarste aan woningen is het belangrijk om die regie nú te nemen. Met de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw zetten we de eerste stappen in het hernemen van de regie op de volkshuisvesting.

Nationale Woon- en Bouwagenda

In de agenda worden de oorzaken van de wooncrisis, de doelstellingen en de programmatische aanpak voor de komende jaren geschetst. Samen met de belangrijke partners in het woonveld bundelen we de krachten om de geconstateerde problemen en oorzaken aan te pakken. Doel van de Nationale Woon- en Bouwagenda is het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland.

De kracht van de agenda is dat deze ons in staat stelt om de diverse bouw- en woonopgaven samen en in samenhang met andere belangen aan te pakken en te monitoren. Voor de uitwerking van de acties die beschreven worden in de Nationale Woon- en Bouwagenda werken we, zoals aangekondigd in de algemene beleidsbrief langs de lijnen van zes programma’s:

  • Woningbouw Een thuis voor iedereen (aandachtgroepen)

  • Betaalbaar wonen

  • Leefbaarheid en veiligheid

  • Verduurzaming gebouwde omgeving

  • Wonen en ouderen

Programma Woningbouw

Het programma Woningbouw is het eerste van zes programma’s onder de Nationale Woon- en Bouwagenda, die u hierbij ontvangt. In het programma Woningbouw beschrijven we de aanpak om de woningbouw te versnellen met als doel de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030 en het bereiken van 100.000 nieuwe woningen per jaar in deze kabinetsperiode. We sturen op wat wordt gebouwd, voor wie wordt gebouwd en waar wordt gebouwd, passend bij de woonwensen en –behoeftes van mensen. We streven ernaar dat ten minste twee derde van de nieuwe huur- en koopwoningen betaalbare zijn voor mensen met een lager- en middeninkomen.

Met het programma Woningbouw richten we ons op het versterken van de regie en samenwerking. We sturen strakker dan voorheen op een woningbouwprogrammering die aansluit bij de woonwensen en –behoeften van mensen. We zorgen voor inzicht in de programmering en voortgang en sturen op de realisatie ervan. Dit doen we door het maken van afspraken met medeoverheden. We werken het juridisch instrumentarium bij, zodat dit accuraat is en adequaat kan worden ingezet wanneer bijsturen nodig is. We maken een sterkere koppeling tussen de beschikbare financiële middelen en gemaakte afspraken over realisaties. Dit doen we om de uitvoering van afspraken waar nodig te ondersteunen en de lokale slagkracht te vergroten. Hiermee streven we naar meer duidelijkheid, zekerheid en continuïteit voor de bouwsector, zodat we gezamenlijk onze doelen kunnen waarmaken.

Samenhang met ruimtelijke ordening

Het bouwen van woningen vindt plaats op fysieke locaties, waar meerdere belangen bij elkaar komen. Vanuit een bredere ruimtelijke context wordt de woningbouwopgave daarbij geconfronteerd met andere urgente opgaven, zoals klimaatbestendigheid, energietransitie, stikstof, landbouw, natuur inclusief bouwen en bedrijvigheid. Soms kan wrijving tussen deze opgaven en de woningbouwopgave ontstaan, bijvoorbeeld in de locatiekeuze. Daarnaast vragen andere gebouwen dan woningen, bijvoorbeeld voorzieningen, ook om ruimte. Er is sprake van grote schaarste in ruimte en dat vraagt om keuzes. Een uitwerking van de woningbouwopgave in bredere ruimtelijke context en in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit wordt opgenomen in de programma’s Mooi Nederland en de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), die in juni en juli 2022 zullen verschijnen.

Samenwerking

Samen met betrokken partijen maken we afspraken om nadere invulling en uitvoering te geven aan de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw.

Dit doen we ook samen met de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties. Er is een nieuwe voorzitter van de Taskforce. Staf Depla zal deze rol op zich nemen. Ik bedank Peter den Oudsten voor zijn inzet als voorzitter van deze taskforce.

Tot slot

Met de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw hernemen we de regie op de volkshuisvesting en pakken we de uitdagingen aan. De waarheid blijft dat er geen snelle oplossing is. We zullen creatief en proactief moeten zijn en onze aanpak moeten vernieuwen. Dat geldt voor alle betrokken partijen. We moeten er immers alles aan doen om ervoor te zorgen dat er voor iedereen een passende, duurzame en betaalbare woning is in veilige en leefbare wijken. Ik kijk uit naar de samenwerking met u in de uitvoering van de Nationale Woonen Bouwagenda, het programma Woningbouw en de vijf programma’s die we u in de komende maanden zullen toesturen. Twee keer per jaar zal u geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van deze agenda en de programma’s.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Hugo de Jonge

Publicaties

Nationale Woon- en Bouwagenda

Programma Woningbouw

Het Programma Woningbouw beschrijft de aanpak om de woningbouw te versnellen met als doel de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030 en het bereiken van 100.000 nieuwe woningen per jaar in deze kabinetsperiode. Het programma Woningbouw valt onder de Nationale Woon- en Bouwagenda.

Visualisatie en tijdlijn Nationale Woon- en Bouwagenda

De Nationale Woon- en Bouwagenda is in dit bestand op illustratieve wijze vormgegeven, zodat het programma en tijdspad duidelijk en overzichtelijk is.

Zie ook

De Jonge presenteert programma Woningbouw: meer regie om woonimpasse te doorbreken

Betere landelijke spreiding: streven naar 30% sociale huur per gemeente

Kamerbrief over programma 'Een thuis voor iedereen

Meer betaalbare woningen voor middeninkomens

Aanbiedingsbrief programma 'Betaalbaar wonen'

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.