Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikel 68

 • 1

  De termijn gedurende welke een bevel tot voorlopige hechtenis van kracht is, loopt niet gedurende de tijd dat de verdachte zich aan de verdere tenuitvoerlegging van het bevel heeft onttrokken of uit anderen hoofde rechtens van zijn vrijheid is beroofd. Ondergaat evenwel de verdachte op het tijdstip dat het bevel tot voorlopige hechtenis wordt gegeven een vrijheidsstraf, dan wordt de tenuitvoerlegging van de straf van rechtswege geschorst zolang het bevel van kracht is. De in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd wordt in dat geval zoveel mogelijk in mindering gebracht op die straf.

 • 2

  Wanneer binnen de in het eerste lid, eerste volzin, bedoelde termijn een bezwaarschrift overeenkomstig artikel 262 is ingediend, blijft het bevel, – onverminderd het bepaalde in artikel 66, tweede lid, – van kracht totdat dertig dagen zijn verstreken sedert de dag waarop onherroepelijk op het bezwaarschrift is beslist.

 • 3

  Ingeval de rechtbank overeenkomstig het bepaalde in artikel 262 de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting heeft uitgesteld, kan de rechtbank op vordering van de officier van justitie bepalen dat het bevel tot voorlopige hechtenis van kracht blijft gedurende een door haar te bepalen termijn van ten hoogste dertig dagen, ingaande op de dag waarop de geldigheidsduur van het bevel tot gevangenneming of gevangenhouding is verstreken.

 • 4

  Indien na het uitstel van de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting alsnog overeenkomstig het bepaalde in artikel 262, eerste lid, tegen de dagvaarding een bezwaarschrift wordt ingediend, vindt het tweede lid overeenkomstige toepassing.

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet overgang bijzondere rechtspleging
  artikel: 21

 2. Wetboek van Strafrecht
  artikel: 15, 27

 3. Wetboek van Strafvordering
  artikel: 5.3.14, 75, 371, 545

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(01-08-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2013

wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 600

32177

13-09-2012

Stb. 2012, 408

15-05-1998

wijziging

22-04-1998

Stb. 1998, 250

24219

11-05-1998

Stb. 1998, 251

24-12-1997

wijziging

11-12-1997

Stb. 1997, 674

25298

11-12-1997

Stb. 1997, 674

01-05-1992

wijziging

27-11-1991

Stb. 1991, 663

21241

13-03-1992

Stb. 1992, 116

25-04-1979

wijziging

10-03-1979

Stb. 1979, 170

14322

10-03-1979

Stb. 1979, 170

01-01-1974

vervallen

26-10-1973

Stb. 1973, 509

9994

26-10-1973

Stb. 1973, 509

nieuw

26-10-1973

Stb. 1973, 509

9994

26-10-1973

Stb. 1973, 509

01-01-1926

nieuwe-regeling

15-01-1921

Stb. 1921, 14

04-12-1925

Stb. 1925, 465