Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 worden er diverse wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012. Hieronder een overzicht van de betreffende wijzigingen.

20 juni 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Hogere eisen bij verbouw (art. 13 Woningwet / verduidelijking aanschrijfmogelijkheid (artikel 1.12)

In het Bouwbesluit wordt in artikel 1.12 expliciet duidelijkheid gegeven over de (al bestaande) aanschrijfmogelijkheid voor bevoegd gezag om op grond van artikel 13 van de Woningwet hogere eisen te kunnen stellen in samenloop met de verbouweisen uit het Bouwbesluit.

Brandklasse kabels en pijpisolatie (afdeling 2.9)

In een nieuw artikel 2.69a worden specifieke eisen voor de brandklasse van kabels en pijpisolatie opgenomen in het Bouwbesluit. Tabel 2.66 wordt hiervoor aangevuld. De eisen gelden wanneer de kabels / pijpisolatie grenzen aan de binnen- of buitenlucht. Als deze zijn weggewerkt in een andere constructie (bijv. wand of plafond), gelden de eisen niet.

Parkeergarages in brandcompartimenten (tabel 2.81 / artikel 2.82)

Het kon in bepaalde situaties voorkomen dat een parkeergarage < 1.000 m² (onder bijvoorbeeld een woongebouw) niet in een brandcompartiment hoefde te liggen. Aangezien dat niet de bedoeling is, wordt dit ‘gerepareerd’ in het Bouwbesluit. Een parkeergarage moet altijd in een brandcompartiment liggen.

Zelfsluitende woningtoegangsdeuren (artikel 6.26)

Bij nieuwbouw moeten alle brandwerende woningtoegangsdeuren in een inwendige scheidingsconstructie zelfsluitend worden uitgevoerd. Voorheen gold dit alleen voor woningtoegangsdeuren in portieksituaties, het voorschrift gaat nu ook gelden voor woningtoegangsdeuren die grenzen aan bijvoorbeeld een corridor.

In de praktijk worden vaak rookmeldergestuurde vrijloopdrangers toegepast, die bij gebruik in normale omstandigheden geen belemmering vormen en alleen bij brand geactiveerd worden. Het Bouwbesluit schrijft het type dranger echter niet voor.

Aandachtspunt zelfsluitende woningtoegangsdeuren

Tot nu toe werden er bij doodlopende einden in woongebouwen, dus situaties waarbij langs een andere woningtoegangsdeur moet worden gevlucht, zoals in onderstaande afbeelding schematisch aangegeven, vaak zelfsluitende woningtoegangsdeuren toegepast als gelijkwaardige oplossing. Omdat elke woningtoegangsdeur nu zelfsluitend moet zijn, is deze oplossing niet meer ‘gelijkwaardig’. Je voldoet daarmee immers rechtstreeks aan het voorschrift. Het zal in de praktijk lastig zijn om in een dergelijke situatie toch een gelijkwaardige oplossing te onderbouwen. In onze optiek zal in zo’n situatie een ASET / RSET onderzoek (vergelijking tussen de beschikbare vluchttijd en de vereiste vluchttijd) uitgevoerd moeten worden, om te beoordelen of de situatie bij een doodlopend einde minimaal even veilig is als de referentiesituatie conform Bouwbesluit. De verwachting is echter dat dit niet in elke situatie goed gaat. Dit zal projectspecifiek beoordeeld moeten worden. Wij kunnen u daarbij adviseren.

Veiligheidsafstanden bij bouw- en sloopplaatsen (artikel 8.2)

Rondom bouw- en sloopplaatsen moet een veiligheidsafstand wordt vrijgehouden. Deze afstand moet worden bepaald volgens paragraaf 6.2 van de Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid (opgesteld door de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, zie https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid). Dit voorschrift gaat ook onder de gelijkwaardigheidsbepaling in artikel 1.3 vallen (deze bepaling gold eerst alleen voor de voorschriften in hoofdstuk 2 t/m 7 van het Bouwbesluit).

Coördinator veiligheidsmaatregelen (artikel 8.7)

In een veiligheidsplan moeten voortaan ook de contactgegevens van degene die het treffen van veiligheidsmaatregelen voor de omgeving van een bouw- of sloopplaats coördineert worden opgenomen.

Veiligheidsmaatregelen aanbrengen gespoten purschuim (nieuw artikel 8.7a)

Bij het aanbrengen van gespoten PUR-schuim in de kruipruimte van woningen worden eisen gesteld aan de aan- of beter gezegd afwezigheid van personen in de woning en aan de ventilatie van de kruipruimte tijdens en na het aanbrengen.

Staatsblad 2020-189

De wijzigingen, evenals de uitgebreidere toelichting, zijn te vinden in Staatsblad 2020-189.

In hetzelfde Staatsblad zijn ook nieuwe geluidseisen voor buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking (zoals warmtepompen of airco’s) opgenomen. Deze voorschriften treden echter niet op 1 juli 2020 in werking, maar op een later te bepalen tijdstip. Deze eisen worden naar verwachting tegelijk met de BENG-eisen op 1 januari 2021 ingevoerd.

Door Marjolein Berghuis en Joost Pothuis.

Artikel delen