nieuws

Kamerbrief over energiezuinige nieuwbouw per 2020 (BENG)

07-12-2017

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de BENG-eisen voor bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen.

Uit het Energieakkoord en uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD, 2010/31/EU) vloeit de verplichting voort dat alle nieuwe gebouwen uiterlijk 31 december 2020 Bijna Energie-Neutrale Gebouwen (BENG) zijn.

Over BENG bent u eerder bij brief van 2 juli 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 30 196, nr. 352) op de hoogte gesteld van de voorgenomen BENG-eisen en het belang om hier meer ervaring mee op te doen via het programma ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ (ZEN). Bij brief van 28 november 2016 is aangegeven dat de definitieve BENG-eisen in 2018 bepaald zullen worden op basis van de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie (Kamerstukken II, 2016/17, 30196, nr. 485).

Verduurzaming van de gebouwde omgeving is belangrijk voor een gezond klimaat en om te zorgen dat de temperatuurstijging van de aarde ruim beneden de twee graden blijft. Daarom is verduurzaming van de gebouwde omgeving een speerpunt van dit kabinet. In genoemde eerdere brieven is gecommuniceerd dat vanaf eind 2020 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn.

Om dit mogelijk te maken, heb ik besloten dat op de bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend, de BENG-eisen van toepassing zullen zijn. De haalbaarheid van de betreffende eisen wordt getoetst via de kostenoptimaliteitsstudie, waarna de definitieve BENG-eisen in de loop van 2018 vastgesteld worden. Tevens komt dan de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie beschikbaar. Hier kan de markt vanaf dat moment mee aan de slag.

De bepalingsmethode voor de energieprestatie zal tot invoering van de nieuwe bepalingsmethode en de hierboven genoemde nieuwe BENG-eisen in 2020 ongewijzigd blijven.1) Hiermee wordt de continuïteit van het stelsel gewaarborgd: een tussentijdse wijziging heeft als ongewenst effect dat de markt binnen een jaar met twee grote systeemwijzigingen wordt geconfronteerd. De inhoud van de recent gewijzigde NEN normen 7120 (energieprestatie van gebouwen) en 7125 (energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau) zal zoveel als mogelijk worden meegenomen in de nieuwe methode, waarbij ik ten aanzien van allocatie specifieke regels in het Bouwbesluit zal opnemen. Het huidige beleid ten aanzien van allocatie blijft in ieder geval gehandhaafd tot 1 januari 2020.

1) De normen NEN7120 en NEN7125 zijn onlangs (juni 2017) gepubliceerd. Het Bouwbesluit 2012 blijft verwijzen naar de eerdere versie van deze twee normen totdat de nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie (NTA 8800) beschikbaar komt.

De markt is al enige tijd bezig met het experimenteren met energiezuinig bouwen en specifiek met de voorgenomen BENG-eisen. Het platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, bestaande uit Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, en NVB, stimuleert het bouwen van energiezuinige nieuwbouw. Van het platform begrijp ik, dat het programma inmiddels al 56 deelnemende bedrijven telt. Deze bedrijven zullen volgens het platform per 1 januari 2018 in totaal tussen de 2000 en 3000 woningen van verschillende typen in aanbouw of hebben opgeleverd, die grotendeels of geheel voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen.

De komende tijd zal hard gewerkt worden aan de onderzoeken die leiden tot de definitieve BENG-eisen. De markt is hierbij betrokken.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren

Meer van Omgevingsweb