Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Informatieplicht nog niet los in te dienen in Omgevingsloket

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2024 brengt onder meer veranderingen mee op het gebied van vergunningverlening. Denk aan de komst van het nieuwe Omgevingsloket voor het doen van een vergunningaanvraag of een melding.

VNG 13 december 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Informatieplicht bouw- en sloopveiligheid en stikstofemissiereductie

In het formulier van de aanvraag (technische) bouwactiviteit, de bouwmelding en de sloopmelding in het Omgevingsloket zijn vragen opgenomen over de bouw- en sloopveiligheid en over de stikstofemissiereductie. Via de vergunningaanvraag of meldingen kan op die manier invulling worden gegeven aan de informatieplicht bouw- en sloopveiligheid en stikstofemissiereductie. 

Wanneer functionaliteit beschikbaar

Deze informatieplichten kunnen per 1 januari 2024 nog niet apart ingediend worden in het Omgevingsloket. Het beschikbaar maken van deze functionaliteit, als losse informatieplichten die apart ingediend kunnen worden, is voorzien in het voorjaar van 2024. 

Hoe informatieplicht tot die tijd indienen

Het bevoegd gezag kan – totdat het los indienen mogelijk is in het Omgevingsloket – aan de initiatiefnemer aangeven hoe het aanleveren van de informatie moet plaatsvinden. Bijvoorbeeld via een specifiek gemeentelijk e-mailadres. Het los indienen kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij wijzigingen tijdens de bouw (actualisatieplicht op grond van 7.5c Bbl) of als het bevoegd gezag via maatwerk aanvullende informatie over bouw- en sloopveiligheid opvraagt. 

Meer informatie

Veiligheid bij het uitvoeren van sloopwerkzaamheden

De inhoudelijke regels over veiligheid in de directe omgeving van een sloopterrein volgen uit artikel 7.15 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 

Veiligheid in de directe omgeving

Bij sloopwerkzaamheden treft de uitvoerder maatregelen om te voorkomen dat:

 • personen in de directe omgeving van het sloopterrein letsel oplopen

 • personen het sloopterrein onbevoegd betreden

 • de veiligheid van omliggende gebouwen en terreinen in gevaar komt

Dit staat in artikel 7.15, lid 1, van het Bbl.

Bij het slopen van een gebouw houdt de uitvoerder van de werkzaamheden een veiligheidsafstand aan (artikel 7.15, lid 2 Bbl). De veiligheidsafstand is afhankelijk van de hoogte van het te slopen gebouw.

Lees meer over het bepalen van de veiligheidsafstand in paragraaf 6.2 van de Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid.

De veiligheidsafstanden kunnen leiden tot het (gedeeltelijk) afsluiten van trottoirs, fietspaden, wegen of openbaarvervoerslijnen in de nabije omgeving van het sloopterrein.

Bouwwerken die geen gebouw zijn

De veiligheidsafstanden in de richtlijn Bouw- en sloopveiligheid gelden niet voor het slopen van bouwwerken die geen gebouw zijn (zoals viaducten of bruggen). De specifieke zorgplicht uit artikel 7.4 Bbl bepaalt dat de uitvoerder voor die sloopwerkzaamheden maatregelen moet treffen  om onveilige situaties voor de omgeving van het sloopterrein te voorkomen.

Risicomatrix sloopwerkzaamheden

De opdrachtgever voor de sloopactiviteit of de uitvoerder maakt een inschatting van de risico's voor de directe omgeving door de sloopwerkzaamheden. Het format voor de risicomatrix staat in bijlage XVIIIa bij de Omgevingsregeling. De ingevulde risicomatrix leidt tot een score. Bij een score van 12 punten of meer moet de opdrachtgever voor de sloopactiviteit of de uitvoerder van de sloopwerkzaamheden een sloopveiligheidsplan opstellen en een veiligheidscoördinator directe omgeving aanstellen.

Sloopveiligheidsplan

In het sloopveiligheidsplan staan de maatregelen voor het waarborgen van de veiligheid en het beschermen van de gezondheid in de directe omgeving van het sloopterrein. Naast het veiligheidsplan kunnen afspraken met andere partijen nodig zijn, bijvoorbeeld als voor de veiligheid van de omgeving wegen, fietspaden of voetpaden tijdelijk worden afgesloten.

Veiligheidscoördinator directe omgeving

De veiligheidscoördinator directe omgeving coördineert de maatregelen voor veiligheid en gezondheid. De coördinator ziet ook toe op de:

 • doeltreffendheid van de genomen maatregelen

 • afstemming van de werkzaamheden

 • voorlichting aan de personen die de sloopwerkzaamheden uitvoeren

 • toegangscontrole van personen tot het sloopterrein

 • aanpassing van maatregelen als daarvoor aanleiding is

Dit staat in artikel 7.5b Bbl.

Gegevens en bescheiden bij sloopmelding

Als voor de sloopactiviteit een sloopmelding verplicht is, verstrekt de melder daarbij aan het bevoegd gezag:

 • de risicomatrix

 • bij een score van 12 punten of meer op de risicomatrix:

  • het sloopveiligheidsplan

  • de contactgegevens van de veiligheidscoördinator

Dit staat in artikel 7.5c Bbl. De informatie moet gelijktijdig met de sloopmelding naar het bevoegd gezag.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.