Menu

Zoek op
rubriek

FAQ BENG

Vanaf 2020 is BENG de wettelijke eis voor energieneutraal bouwen. BENG staat voor Bijna Energieneutraal Gebouw. Voor het berekenen van de energieprestatie nemen we afscheid van de EPC en gaan we over naar drie BENG-indicatoren. Omdat Nieman veel vragen over BENG ontvangt, hebben wij de meest gestelde vragen met de antwoorden gebundeld.

18 oktober 2018

Waar staat BENG voor? Waarom niet ENG?

BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen.

Bijna omdat er nog sprake mag zijn van een klein gebouwgebonden energiegebruik. Aan het gebouwgebonden energiegebruik worden eisen gesteld door de overheid. Als het gebouwgebonden energiegebruik over een jaar gezien helemaal gecompenseerd wordt door opwekking in, aan of nabij het gebouw is het gebouw formeel een EnergieNeutraal Gebouw (ENG. )Naast het gebouwgebonden energiegebruik is er ook en het gebruikersgebonden (huishoudelijk) energieverbruik. Als ook het huishoudelijke energieverbruik wordt gecompenseerd ontstaat pas echte energieneutraliteit.

Wat is het verschil tussen BENG en nZEB?

De definitie van BENG is in Europa globaal vastgesteld in de EPBD Recast (Energy Performance of Buildings Directive) waarin gesproken wordt over nZEB (nearly Zero Energy Buildings). Daarin is ook vastgelegd dat in de hele EU vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen bij oplevering ten minste aan de nZEB-criteria voldoen, waarbij de lidstaten het bijna kunnen afstemmen op. In Nederland is er, in lijn met de EPBD, voor gekozen om BENG uit te drukken in drie indicatoren:

  • De energiebehoefte van het gebouw.

  • Het primair fossiele energiegebruik.

  • Het aandeel hernieuwbare energie.

Wanneer gaat de BENG in?

De BENG-eisen gaan voor nieuwe overheidsgebouwen in per 1 januari 2019. Voor alle overige gebouwen, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt als ingangsdatum 1 januari 2020. Dat wil zeggen alle nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG-eisen.

Door de eis te stellen aan de bouwaanvragen vanaf 1-1-2020, verwacht Nederland te kunnen voldoen aan de Europese eis om vanaf 1-1-2021 alleen nog maar nieuwe gebouwen op te leveren die voldoen aan de nZEB (BENG)-eisen.

Wijzigen ook de eisen in het Bouwbesluit ten aanzien van de Rc- en U-waarden met het ingaan van de BENG?

Nee, vooralsnog blijven de minimale prestatie-eisen aan de thermische schil (R

c

en U-waarden) uit het Bouwbesluit gehandhaafd. Naar verwachting maakt de markt wel gebruik van een hogere kwaliteit van de thermische schil ( hogere R

c

en lagere U-waarden) om aan de BENG-eisen te voldoen.

Geldt BENG uitsluitend voor nieuwbouw of ook voor bestaande bouw?

De BENG-eisen gelden voor nieuwe woningen en gebouwen. Maar het is goed mogelijk om bestaande woningen langs de BENG-maatlat te leggen. Er wordt een koppeling worden gelegd tussen de BENG-indicatoren en het Energielabel of de berekening van de woningwaarderingspunten. Voor bestaande woningen en gebouwen wordt vooralsnog geen eis gesteld aan hoogte van de BENG-indicatoren.

Is BENG gasloos?

Voor kleinverbruikers (woningbouw) geldt vanaf 1 juli 2018 een verbod op de verplichte gasaansluiting. Een woning of woongebouw is daarmee bij het ingaan van de BENG-eisen per definitie aardgasvrij, dat staat los van de stap naar BENG. Voor grootverbruikers van aardgas geldt het verbod op de gasaansluiting niet en kan het incidenteel voorkomen dat deze voldoen aan BENG en nog voorzien worden van aardgas.

Is BENG hetzelfde als energieneutraal?

Nee, BENG richt zich op het gebouwgebonden energieverbruik. Het gebruikersgebonden (huishoudelijke) energieverbruik blijft buiten beschouwing.

Wat betekent BENG voor het type ventilatiesysteem in een woning? Is een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer nog mogelijk?

Het ventilatiesysteem heeft invloed op het primair fossiele energiegebruik (BENG 2). Voor de bepaling van de energiebehoefte van het gebouw (BENG 1) wordt gerekend met een vastgesteld ventilatiesysteem (onafhankelijk van het daadwerkelijke ventilatiesysteem); de keuze in ventilatiesysteem voor BENG 1 is dus techniekneutraal. Dit betekent dat zowel natuurlijke toevoer met mechanische afvoer als gebalanceerde ventilatie toegepast kan worden. Welk systeem de voorkeur heeft hangt af van een groot aantal projectgebonden aspecten, zoals het gevraagde comfortniveau, het type verwarming en het verdere energieconcept.

Voor welke gebouwen geldt BENG?

In basis gelden voor alle nieuwe gebouwen, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, de BENG-eisen. Dit is vergelijkbaar met de gebruiksfuncties waarvoor momenteel een EPC-eis geldt. Uitzonderingen waarvoor geen BENG-eisen gelden zijn bouwwerken geen gebouw zijnde, overige gebruiksfuncties en industriefuncties.

Is de BENG enkel een Nederlandse norm?

Nee, in de Energy Performance of Buildings Directive recast (EPBD), een verplichte Europese richtlijn, is vastgesteld dat vanaf 2021 alle nieuw opgeleverde gebouwen nearly Zero Energy Buildings (nZEB) moeten zijn. In Nederland is dit letterlijk vertaald als Bijna Energie NeutraleGebouwen (BENG). De Europese lidstaten mogen ieder afzonderlijk bepalen hoe ze bijna energieneutraal worden.

Zegt BENG ook iets over koeling?

Ja, bij de bepaling van de energiebehoefte wordt zowel gekeken naar de warmtebehoefte in de winterperiode als de koudebehoefte in de zomerperiode. Het treffen van passieve maatregelen om de koudebehoefte beperken zoals zonwering of een overstek wordt dus gewaardeerd in de eerste BENG indicator.

3 eisen, zijn er dan ook 3 berekeningen nodig?

Nee, er wordt één berekening opgesteld die drie resultaten geeft. Alle drie de indicatoren moet voldoen aan de gestelde grenswaardes.

Wat moet ik doen om de eerste BENG eis te halen?

Voor het realiseren van een lage energiebehoefte zijn een aantal zaken van belang:

  • Het ontwerp;

  • Kwaliteit van de schil, goede isolatie, glas en luchtdichtheid;

  • Het beïnvloeden van de zontoetreding (zonwering, overstek, zonwerende beglazing)

De volgende factoren spelen voor BENG 1 (lage energiebehoefte) een grotere rol dan in de EPC:

  • De compactheid van het gebouw (minder transmissieverlies)

  • Oriëntatie op de zon, gebruik van passieve zonne-energie

Wat is de relatie tussen de BENG eisen en de EPC?

De BENG-eisen zijn een aanscherping van de eisen ten opzichte van de huidige EPC-eisen.

Een parallel tussen de EPC en BENG, komt het beste naar voren in de tweede BENG-indicator. De bepaling van BENG 2 (primair fossiel energiegebruik) lijkt op de bepaling van de EPC. Maatregelen die momenteel gunstig zijn in de EPC zijn straks ook gunstig voor het verlagen van BENG 2 (primair fossiel energiegebruik).

Wat zijn mogelijkheden voor duurzame opwekking bij berekening van BENG 3?

Er zijn verschillende vormen voor de opwekking van hernieuwbare energie. Onder hernieuwbare energie valt alle energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en waterkracht. Ook biomassa valt daaronder.

Wat zijn de verschillen tussen NTA 8800 en NEN 7120?

De NTA 8800 volgt de NEN 7120 op. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van deelresultaten uit de NEN 7120 om de BENG-indicatoren te bepalen. Dat is een tijdelijke bepalingsmethode. De resultaten hieruit zullen dus verschillen ten opzichte van de BENG-indicatoren die met de NTA 8800 worden bepaald.

Er is nog geen software beschikbaar die rekent volgens NTA 8800. Om die reden is het op dit moment nog niet mogelijk om een vergelijking te maken tussen de rekenresultaten volgens NEN 7120 en volgens de NTA 8800.

Hoe kunnen we BENG berekeningen maken tot de software klaar is?

Een indicatieve BENG-berekening kan momenteel opgesteld worden op basis van de handreiking BENG 15 september 2015, gebaseerd op de norm NEN 7120. Deze handreiking is in de huidige EPC-software programmas verwerkt. Let er op dat door de komst van de NTA 8800 als opvolger van NEN 7120 de uitkomst gaat wijzigen.

Artikel delen