Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Alcoholwetgeving

 

Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor alles wat te maken heeft met de Alcoholwet, het Alcoholbesluit en de Alcoholregeling. Mr. Kaj Hollemans licht de Alcoholwet toe aan de hand van levendige praktijkvoorbeelden, jurisprudentie en illustraties.

Boekomslag Archeologie en ruimte

Archeologie en ruimteArcheologie en ruimte vormt een naslagwerk, zowel voor medewerkers van provincies, gemeenten en archeologische bedrijven als voor ieder ander die te maken heeft met afwegingen rond archeologie in de ruimtelijke praktijk.

Boekomslag Asbest, toezicht en handhaving

Asbest

Asbest (derde druk) biedt een actueel en alomvattend juridisch overzicht van de asbestgerelateerde wet- en regelgeving. Deze derde, herziene druk geeft een helder overzicht van het bestuursrechtelijk kader en van alle (nieuwe) relevante jurisprudentie, bovendien zijn verschillende hoofdstukken uitgebreid om zodoende een nog vollediger overzicht te kunnen neerzetten.

Boekomslag Cultureel erfgoed en ruimte

Cultureel erfgoedIn Cultureel erfgoed en ruimte: gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening staat de relatie tussen cultureel erfgoed en de ruimtelijke ordening centraal. Het gaat in op relevante beleidskaders en wet- en regelgeving en de aanpassingen ten behoeve van de moderne erfgoedzorg.

De Omgevingswet voor raadsleden

In De Omgevingswet voor raadsleden worden de belangrijkste aspecten van de Omgevingswet op een toegankelijke en praktische manier gepresenteerd, speciaal ontworpen voor raadsleden. Het biedt een helder inzicht in de kernprincipes, doelstellingen en instrumenten van de Omgevingswet.

Evenementenveiligheid

Evenementenveiligheid ondersteunt (toekomstige) organisatoren, vergunningverleners, hulpdiensten en private dienstverleners in het veiligheidsdomein met kennis over een aantal belangrijke veiligheidsvraagstukken bij evenementen. Het boek gaat in op evenementenveiligheid in het algemeen en op verkeer en vervoer rondom evenementen, beveiliging en crowd management bij evenementen in het bijzonder.
Boekomslag Externe veiligheid en ruimte

Externe veiligheid en RuimteIn de uitgave Externe Veiligheid en Ruimte wordt de verbrokkelde regelgeving op het gebied van externe veiligheid uitvoerig in kaart gebracht. Het boek biedt een handreiking om de overgangsfase tussen het huidige wettelijke kader voor externe veiligheid en het nieuwe systeem onder de Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking zal treden, te overbruggen.

Gemeenterecht in de praktijk

Gemeenterecht in de praktijk bevat een algemene beschouwing van de aard en positie van de gemeentelijke overheid en biedt op een toegankelijke wijze inzicht in het gemeenterecht in de praktijk. De uitgave besteedt vooral aandacht aan gemeenterecht, maar ook het provincierecht en het waterschapsrecht worden aan de orde gesteld.

Gids open overheid

Dit praktische boek is bedoeld voor zowel ambtenaren en bestuurders die met informatieverzoeken te maken krijgen als journalisten, advocaten en maatschappelijke organisaties die een verzoek willen doen of die met een procedure te maken krijgen.

Handboek Afvalstoffenrecht

In het Handboek Afvalstoffenrecht (derde geheel herziene druk) wordt de relevante wet- en regelgeving overzichtelijk gepresenteerd en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie. Relevante definities worden benoemd, toegelicht en in de juiste context geplaatst.

Handboek Bodem in de Omgevingswet

In een tijd waarin de bescherming van ons milieu van cruciaal belang is, wordt het bodembeschermingsrecht steeds complexer en veelomvattender. Handboek Bodem in de Omgevingswet is er om je te begeleiden door dit uitdagende landschap.

Handboek Geluid

Dit Handboek Geluid geeft u een uiteenzetting van het dynamische en rijke veld van geluidwetgeving. Dit boek biedt gedegen kennis voor professionals in het werkveld, zoals medewerkers van overheden en omgevingsdiensten, akoestisch adviseurs en juristen.

Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen

Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen legt de praktische gevolgen uit van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze tweede geheel herziene editie is verschenen nadat ook het bij de Wkb behorende Besluit en Regeling zijn vastgesteld en deze wet in april 2022 gedeeltelijk in werking trad.

Handboek mer

De nieuwe druk van Handboek mer is een onmisbaar naslagwerk dat de mer-praktijk helder in kaart brengt, van de essentie tot het proces. Deze editie, met extra focus op de Omgevingswet, markeert een belangrijke stap vooruit. Ontdek het ‘waarom’ en ‘wanneer’ achter mer-onderzoeken en volg naadloos het ‘hoe’ van het mer-proces.
Boekomslag Milieurecht

Handboek Milieurecht

 
Het Handboek Milieurecht (vierde druk) beoogt in twee delen inzicht te bieden in de belangrijkste onderdelen van het milieubestuursrecht en haar praktijk. Zowel de beginner als de ervaren geïnteresseerde wordt aan de hand van zijn heldere opzet meegenomen in het milieurecht.
Boekomslag Handboek Natuurbeschermingsrecht

Handboek natuurbeschermingsrechtHet Handboek Natuurbeschermingsrecht geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern van de Wet natuurbescherming, maar blijft wel steeds praktisch en voor de praktijk toepasbaar. In dit handboek wordt niet alleen de parlementaire geschiedenis beschreven ter toelichting op de nieuwe wet, maar daar waar de jurisprudentie onder de oude wettelijke systemen relevant blijft, wordt deze eveneens besproken.

Boekomslag Ruimtelijke Ordening & Bouw

Handboek Ruimtelijke Ordening & BouwIn het Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw, op weg naar het Omgevingsrecht wordt alle wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening (Wabo, Wro, Chw en de uitvoeringswetgeving hierbij) behandeld. Het Handboek biedt ook heldere overzichten van vraagstukken aan de hand van schema’s en beantwoordt vragen die de praktijk bezig houden, zoals welk beleidsinstrument de beste keuze is voor een bepaalde praktijksituatie. Daarnaast komen grondexploitatie, planschade en handhaving aan de orde, mede in het licht van de nieuwe RUD’s. Tenslotte komen ook digitalisering, standaardisering en de nieuwe Omgevingswet aan bod.

Handhaving Omgevingsrecht (inclusief Omgevingswet)

Handhaving Omgevingsrecht (inclusief Omgevingswet) biedt een praktijkgericht overzicht van het handhavingsproces, met de focus op ruimtelijke ordening en milieu (het omgevingsrecht).

Hoofdlijnen omgevingsrecht

Met dit digitale boek (derde geheel herziene druk, oktober 2019) wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van het brede omgevingsrecht. Doel is om beleidsmedewerkers, studenten en anderen werkzaam in de dagelijkse praktijk van het omgevingsrecht inzicht te geven in de hoofdlijnen en de praktische toepassing van het omgevingsrecht.

Hoofdstukken Aanbestedingsrecht

Hoofdstukken Aanbestedingsrecht (derde druk) is een toegankelijke en stapsgewijze inleiding tot het aanbestedingsrecht. Het biedt een introductie tot het aanbestedingsrecht en een praktisch handvat om de hoofdlijnen van de op dit rechtsgebied van toepassing zijnde wetgeving in de vingers te krijgen met vele voorbeelden en jurisprudentie, in een zeer toegankelijke schrijfstijl.

In deze derde herziene druk is veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen ten aanzien van de leerstukken van de wezenlijke wijziging, raamovereenkomsten, de uitsluitingsgronden en integriteit. Daarnaast is het boek voor wat betreft de relevante jurisprudentie bijgewerkt tot april 2020.

Boekomslag Illegaal grondgebruik en ruimte

Illegaal grondgebruikIllegaal Grondgebruik en Ruimte behandelt conflicten die ontstaan over de ligging van grenzen en eigendommen. Om allerlei redenen liggen veel stukken overheidsgrond er wat verlaten of zelfs braak bij. Vaak is er weinig sprake van bemoeienis van of onderhoud door de eigenaar en worden allerlei vreemde situaties ontstaan als oneigenlijke schuttingen, parkeerplaatsen of wegen. Als dit gebeurt zonder dat dit in de administratie is verwerkt of juridisch is geregeld, is sprake van »illegaal grondgebruik«.

Juridisch handboek: Transformatie en renovatie van vastgoed

Juridisch handboek: transformatie en renovatie van vastgoed (tweede druk, mei 2019) geeft een zo compleet mogelijk overzicht van de juridische aspecten met betrekking tot transformatie, renovatie en de bestrijding van leegstand. Dit digitale boek gaat in op veel praktische- en innovatieve oplossingen. Zowel omgevingsrechtelijke onderwerpen als civielrechtelijke en fiscale onderwerpen passeren de revue.

Kostenverhaal bij Gebiedsontwikkeling

Kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling volgens de Omgevingswet geeft een inkijk in het consultatie- en wetgevingsproces dat heeft geleid tot de Aanvullingswet die op 10 maart 2020 door de Eerste Kamer is aangenomen.

Lexicon Aanbesteding

In Lexicon Aanbesteding worden ruim 950 begrippen verduidelijkt met een korte uitleg en verwijzingen naar de wet, jurisprudentie – relevante passages van rechtelijke uitspraken worden aangehaald – en vakliteratuur.

Onteigening in de Omgevingswet

Onteigening in de Omgevingswet worden de belangrijkste wijzigingen beschreven die de Omgevingswet gaat hebben voor de onteigeningsprocedure. In dit boek vind u een praktische handleiding voor de nieuwe onteigeningsprocedures, zoals deze zullen gaan gelden na het in werking treden van de Omgevingswet. In de nieuwe onteigeningsprocedures komt de nadruk te liggen op de bestuursrechtelijke procedures. Daarom is dit boek met name bedoeld als handleiding voor juristen, advocaten en beleidsmedewerkers van de verschillende overheden die hiermee in de praktijk mee te maken zullen krijgen.

Parkeren in het ruimtelijk domein

In dit boek wordt het parkeren in de ruimtelijke context geplaatst. Er worden handvatten gegeven hoe parkeren ruimtelijk kan worden ingepast, hoe het gebruik kan worden gereguleerd en welke wettelijke kaders op parkeren van toepassing zijn. Naast de ruimtelijke context komen ook de financiële aspecten ruimschoots aan bod.

Boekomslag Permanente bewoning van recreatiewoningen

Permanente bewoning van recreatiewoningenPermanente bewoning van recreatiewoningen, handhaving & vergunningverlening bevat een bundeling aan praktische informatie voor gemeentelijk handhavers over de wijze waarop een handhavingsdossier opgebouwd kan worden dat de toetst der kritiek van de Raad van State kan doorstaan. De overtreders, de verschillende bewijsvormen, de controles door de toezichthouder en enkele aandachtspunten bij het opleggen van een last onder dwangsom komen aan de orde. Maar ook de persoonsgebonden omgevingsvergunning wordt behandeld en de daarop betrekking hebbende VNG-beleidsregel.

Planschade en nadeelcompensatie

De derde druk van Planschade en nadeelcompensatie is dé gids in het complexe domein van ruimtelijke ordening en openbare ruimte. Deze herziene editie biedt verhelderende inzichten en juridische uitleg voor professionals die zich bezighouden met planschade en nadeelcompensatie.

Praktijkgids overheidsbeleid

 

Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken begint vaak met een ambitieus beleidsplan, maar hoe zorg je ervoor dat het in de praktijk net zo succesvol uitpakt als jij voor ogen had? Voor beleidsmedewerkers en juristen die streven naar impact is dit een handige praktijkgids.

Tekstuitgave Omgevingswet: volledig geconsolideerde wettekst

Deze tekstuitgave geeft aan hoe de Omgevingswet eruit zou zien als de vijf wetsvoorstellen door het parlement zouden worden aangenomen. Dat betekent veel gebruiksgemak voor wie zich wil of moet voorbereiden op de Omgevingswet. Daarbij moet de gebruiker nog enige onzekerheid voor lief nemen totdat de parlementaire behandeling is afgerond.
Boekomslag UItfigte van grond in erfpacht

Uitgifte van grond in erfpachtHet Praktijkboek uitgifte van grond in erfpacht biedt een beknopt, helder en praktisch overzicht van alle aspecten van erfpacht. Het is bestemd voor de professional die in zijn werk te maken heeft of krijgt met de uitgifte van gronden in erfpacht en behoefte heeft aan een praktische handleiding.

Vergunningvrij bouwen

Wanneer mag er nu wel of niet een bouwwerk zonder vergunning gebouwd worden? Waar in het Besluit bouwwerken leefomgeving en de Bruidsschat staan de regels voor het vergunningvrij bouwen en hoe sluiten die op elkaar aan? Deze vragen komen onder meer terug in deze herziene editie.
Boekomslag Water en ruimte

Water en ruimteIn Water en ruimte, de bescherming van watersysteembelangen in het ruimtelijk spoor (tweede druk) staat de (juridische) relatie tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening centraal. Het gaat in op ontwikkelingen in het Europese waterrecht en -beleid en de ruimtelijke relevantie daarvan.

Werken met de Omgevingsvergunning

Onder de Omgevingswet is het kerninstrument van de Omgevingsvergunning een van de meest relevante instrumenten voor burger, adviseur, ondernemer en het bevoegd gezag voor wat betreft de realisatie van de doelen van de Omgevingswet.

Werken met de Omgevingsvergunning biedt een gestructureerd overzicht van de diverse aspecten van de omgevingsvergunning en bevat vele voetnoten met verwijzing naar de parlementaire stukken, wetenschappelijke artikelen en weblogs.

Werken met de omgevingsvisie

 
Werken met de omgevingsvisie biedt een praktische handleiding voor het opstellen van zo’n visie. Het gaat hierbij niet alleen over de omgevingsvisie, maar over visievorming in het algemeen. Een deel van de visievorming zal namelijk plaatshebben in het ‘omgevingsplan’ en het ‘programma’. Verder zijn de ervaringen van het Leertraject Pilots Omgevingsvisie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu meegenomen met thema’s en is een uitleg van de Omgevingswet opgenomen.

Werken met de Omgevingswet

Werken met de Omgevingswet levert vanuit juridisch perspectief een bijdrage aan het beter doorgronden van de Omgevingswet en het omgevingsplan. De juridische spelregels worden op overzichtelijke wijze uiteengezet en in het slot van het boek worden praktische tips gegeven voor een goede uitvoering van de wet.
Boekomslag Werken met het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling 2016

Werken met het Activiteitenbesluit en de ActiviteitenregelingDe uitgave Werken met het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling 2016 bevat een praktische uitleg met verhelderende jurisprudentie van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Het beoogt de lezer een kompas te bieden om de weg niet kwijt te raken in de niet eenvoudige wetssystematiek.

Werken met het omgevingsplan

Op 1 januari 2024 was het dan zover: na tien jaar parlementaire debatten in Tweede en Eerste Kamer, schaven en sleutelen is dan na enkele keren uitstel de Omgevingswet in werking getreden. Met deze geheel herziene vierde druk heeft u een volledig overzicht van het instrument ‘omgevingsplan’ in handen en kunt u meteen aan de slag.