Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Voortgang programma woningbouw

Iedereen in Nederland moet goed en betaalbaar kunnen wonen, nu en in de toekomst. Dit houdt in dat er niet alleen voldoende beschikbare woningen moeten zijn, maar ook dat de woningen passend zijn, in leefbare wijken op de juiste plek staan en betaalbaar zijn en blijven. Op dit moment zijn er onvoldoende woningen. Daarom zet ik met het programma Woningbouw in op de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030, een groei van de bouwproductie naar 100.000 woningen per jaar en het streven dat ten minste twee derde van deze woningen betaalbare huur- en koopwoningen zijn. Op 11 maart jl. heb ik dit programma gepresenteerd . Met de voorliggende brief informeer ik u over de voortgang van dit programma, waarbij ik tevens een aantal moties en toezeggingen betrek.

24 juni 2022

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Zo hebben alle provincies onlangs een indicatief bod gedaan voor hun provinciale aandeel in de nationale opgave. Daarnaast blijkt uit de rapportage plancapaciteit dat de netto plancapaciteit voor de periode tot en met 2030 is toegenomen tot 131 procent, ten opzichte van de bruto toevoeging van 900.000 woningen. Verder heb ik de bestaande ondersteuningsstructuur versterkt, met onder meer de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting, om de realisatie van de woningbouwopgave te versnellen en knelpunten tijdig te kunnen signaleren. Voorts zal in augustus de vierde tranche van de Woningbouwimpuls worden opengesteld en in september een volgende tranche van de regeling huisvesting aandachtsgroepen. Om grootschalige woningbouwlocaties sneller te realiseren hebben de minister van IenW en ik de eerste ronde van € 7,5 miljard voor de ontsluiting van deze woningen beschikbaar gesteld. Met ca. € 1,2 miljard kunnen ca. 135.000 woningen binnen nu en de komende 5 jaar worden gerealiseerd en bereikbaar gemaakt. Ook is een ontwerp-afweegkader opgesteld voor de bereikbaarheids- en gebiedsinvesteringen. In dit kader verwijs ik u ook naar de Kamerbrief over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving.

Deze brief is opgebouwd langs de actielijnen uit het programma Woningbouw. Achtereenvolgens ga ik in deze brief in op:

Lees hier de volledige kamerbrief.

Bijlagen:

Inventarisatie Plancapaciteit Voorjaar 2022

In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van de inventarisatie van de plancapaciteit voor woningen in het voorjaar van 2022.

Ondersteuningsstructuur versnellen woningbouw

Overzicht van de ondersteuningsstructuur om de realisatie van de woningbouwopgave te versnellen en knelpunten tijdig te kunnen signaleren.

Jaarrapportage Expertteam Woningbouw 2021

De jaarrapportage Expertteam Woningbouw 2021 geeft het overzicht over verschillende vraagstukken zoals flexwonen, transformatie, gebiedsontwikkeling en wetgeving en maakt inzichtelijk hoe dat in de praktijk gaat.

Tussenevaluatie flexpoolregeling

Een tussenevaluatie over de resultaten van de eerdere, nog lopende, flexpoolregeling en het ophalen van behoeften en eventuele verbeteringen voor de nieuwe flexpoolregeling.

Afschrift brief aan gemeenten over onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen

Brief namens minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan alle gemeenten over implementatie van het Didam-arrest in het beleid.

Duiding pijplijn Woningbouwimpuls 4e tranche

Onderzoek over de impact van mogelijke wijzigingen op de 'pijplijn' van projecten.

Additionaliteit van de Woningbouwimpuls

Onderzoek naar de operationalisering, interpretatie en beoordeling van additionaliteit. Dit heeft te maken met de bouw van betaalbare woningen.

Evaluatie Regeling huisvesting aandachtsgroepen

Een tussenevaluatie van de situatie rondom de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (Rha). Het gaat dan om huisvesting van arbeidsmigranten, statushouders, woonwagenbewoners, dak- en thuisloze mensen, studenten en overige (in gemeentelijk beleid vastgelegde) zogenoemde 'spoedzoekers'.

Concept-afweegkader Woningbouw en mobiliteit

Concept-afweegkader voor woningbouw en mobiliteit op de middellange termijn (de komende 10 jaar).

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.