Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Wat is waterkwaliteit

Waterkwaliteit is een term die verwijst naar de chemische, fysische en biologische eigenschappen van water, en de mate waarin het water geschikt is voor bepaalde doeleinden. Waterkwaliteit is van groot belang voor mens, dier en plant, en het is daarom belangrijk om de waterkwaliteit te bewaken en te behouden.

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de waterkwaliteit, zoals de hoeveelheid en soorten afvalstoffen die in het water terechtkomen, de temperatuur van het water, de hoeveelheid zuurstof in het water en de aanwezigheid van bepaalde micro-organismen. Al deze factoren kunnen van invloed zijn op de leefomstandigheden van planten en dieren die in het water leven, en op de geschiktheid van het water voor menselijk gebruik, zoals drinken, zwemmen en recreatie.

Regel en wetgeving

Er zijn verschillende wetten en regelgeving die gericht zijn op het behoud en de verbetering van de waterkwaliteit. Zo is er de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), die ervoor zorgt dat de waterkwaliteit in de Europese Unie op orde is. In de KRW is afgesproken dat de ecologische waterkwaliteit in 2027 op orde is en dat planten en dieren die hier thuishoren een goed leefgebied hebben. Daarnaast moeten landen in de EU ervoor zorgen dat de chemische waterkwaliteit beschermd wordt. In Nederland is de Wet milieubeheer van toepassing, die de waterkwaliteit in Nederland moet behouden en verbeteren. Hierin staat ook dat het verboden is om afvalstoffen en andere stoffen in het oppervlakte- of grondwater te lozen. Daarnaast heeft Nederland afspraken gemaakt met andere landen over het behoud van de waterkwaliteit, zoals de Overeenkomst van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit (CBD). Deze overeenkomst heeft als doel om de biodiversiteit in de wereld te behouden en te versterken.

Verbeteren van waterkwaliteit

Er zijn verschillende manieren om de waterkwaliteit te verbeteren. Een van de belangrijkste manieren is door het aanpakken van de oorzaken van verontreiniging. Dit kan bijvoorbeeld door het beperken van de hoeveelheid afval die in het water terechtkomt, of door het voorkomen van lozingen van schadelijke stoffen door industrie en landbouw

Een andere manier om de waterkwaliteit te verbeteren is door het aanleggen van filters en behandelingstechnieken om verontreinigingen uit het water te verwijderen. Zo kunnen bijvoorbeeld rioolwaterzuiveringsinstallaties helpen om afvalwater te zuiveren voordat het weer terug in het waterlichaam terechtkomt

Daarnaast kan het bevorderen van een gezonde waterplantengroei en het onderhouden van natuurlijke oevers ook bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van vispassages en het bevorderen van een gezonde vispopulatie, of door het herstellen van natuurlijke habitats voor waterplanten en dieren.

Tot slot kan het bevorderen van bewustwording en het verminderen van het verbruik van plastic en andere wegwerpmaterialen ook helpen om de waterkwaliteit te verbeteren. Door bewust te zijn van onze eigen impact op het milieu en door duurzame keuzes te maken, kunnen we bijdragen aan een schoner en gezonder waterlichaam voor alle planten en dieren die ervan afhankelijk zijn.