Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Nog geen nieuwe VNG-handreiking over bedrijven en milieuzonering beschikbaar: wat nu?

De VNG presenteert binnenkort een nieuwe handreiking Activiteiten en milieuzonering. Wat is ondertussen wijsheid? Rein Bruinsma en Marco Lurks zetten de mogelijkheden op een rij.

21 maart 2024

Blog

Blog

De VNG heeft eerder aangegeven te werken aan een nieuwe handreiking Activiteiten en milieuzonering, die de bekende uitgave Bedrijven en milieuzonering 2009 vervangt.

Op haar website vermeld de VNG dat op dit moment nadere afstemming plaatsvindt over de nieuwe systematiek met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De VNG streeft ernaar de nieuwe handreiking in het voorjaar 2024 te publiceren, zie Milieuzonering nieuwe stijl | VNG. De afstemming met het bedrijfsleven is op basis van een (niet gepubliceerde) conceptversie van de nieuwe handreiking van oktober 2023.

De VNG beveelt aan om voor het actualiseren van planregelingen in de tijdelijke omgevingsplannen gebruik te maken van de nieuwe handreiking met de nieuwe systematiek. Echter, die is nog niet beschikbaar. Daarom adviseert de VNG om met de actualisatie van gebieden waarvoor in het tijdelijke omgevingsplan gebruik is gemaakt van een staat van bedrijfsactiviteiten nog even te wachten tot de nieuwe handreiking beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor planregelingen voor nieuwe ontwikkelingen waarvoor overwogen wordt een staat van bedrijfsactiviteiten aan de planregels te koppelen.

Daarnaast geeft de VNG de volgende suggesties:

 1. Vestiging of uitbreiding van bedrijven
  Voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven gelden de bestaande regelingen in het tijdelijke omgevingsplan. Die kunnen gewoon worden toegepast. Als een bedrijf niet past binnen de planregels dan kan meestal gebruik gemaakt worden van een binnenplanse omgevingsplanactiviteit (voormalige afwijkingsbevoegdheid) die in het tijdelijke omgevingsplan is opgenomen. Dit is allemaal vergelijkbaar met hoe het onder de Wro en de Wabo ging.

 2. Vestiging of uitbreiding van milieubelastende activiteiten die niet binnenplans inpasbaar zijn
  Voor de vestiging of uitbreiding van milieubelastende activiteiten (zoals een nieuw bedrijf) die niet binnenplans inpasbaar zijn kan een BOPA uitkomst bieden. Ook dit is vergelijkbaar met hoe het onder de Wro en de Wabo ging. Alleen wordt de aanvraag nu getoetst aan de instructieregels in het Bkl. De richtafstanden uit de VNG uitgave 2009 kunnen een indicatie geven van de inpasbaarheid in relatie tot de woonomgeving.

  Echter vooral bij relatief kleine afstanden tussen de nieuwe activiteit en de woonomgeving (bijvoorbeeld minder dan 50 meter) kan gericht milieuonderzoek nodig zijn. Daarbij gaat het niet alleen om geluid, geur, stof en gevaar, maar ook om bijvoorbeeld een eventuele mer-beoordeling, verkeer, trillingen en lichthinder.

 3. Projecteren van woningen en andere gevoelige functies nabij bestaande milieubelastende activiteiten
  Voor het projecteren van woningen en andere gevoelige functies nabij bestaande milieubelastende activiteiten is, net als in de huidige praktijk, vaak gericht milieuonderzoek nodig. Voor bestaande milieubelastende activiteiten volstaat het niet om alleen te toetsen aan de voor die activiteiten geldende richtafstanden uit de VNG-uitgave 2009. Veelal zal gericht milieuonderzoek nodig zijn.

  Bovendien moet rekening gehouden worden met de maximale planologische mogelijkheden van de milieubelastende activiteiten. Het betreft zowel de mogelijke gevolgen van die planologische mogelijkheden als het belang van het in stand houden van de milieugebruiksruimte die past bij die maximale planologische mogelijkheden. Dit speelt in het bijzonder bij de zogenaamde oprukkende woningbouw en bij transformatie van bestaande bedrijventerreinen.

Over de auteurs: Marco Lurks is jurist bij de VNG op het gebied van het omgevingsrecht. Rein Bruinsma is senior adviseur milieu en ruimte bij Royal HaskoningDHV. RHDHV adviseert de VNG bij het opstellen van de nieuwe VNG-handreiking Activiteiten en milieuzonering, in samenwerking met Rho Adviseurs.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.