Menu

Zoek op
rubriek

Kamerbrief over tuinbouwagenda

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030: Circulaire tuinbouw in de praktijk.

Schouten, Carola
5 oktober 2020

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Hierbij informeer ik u over de voortgang van de Nationale Tuinbouwagenda 2019- 2030: Circulaire tuinbouw in de praktijk, zoals verzocht door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In 2019 is het Tuinbouwakkoord getekend en de Tuinbouwagenda gepresenteerd, waarmee de samenwerking binnen de Nederlandse tuinbouw op verschillende thema’s is versterkt. Primair draait het daarbij om samenwerking tussen regionale Greenports, overheden, landelijke brancheorganisaties, onderwijs en onderzoek, op regionaal en op landelijk niveau onder leiding van het strategisch tuinbouwplatform, de GreenBoard.

De agenda is van onderop tot stand gekomen en geeft een gezamenlijk beeld van wat de komende jaren nodig is om de tuinbouw versneld circulair te maken. In balans met de omgeving, economisch vitaal en klaar voor de toekomst. De basis is daarbij de uitwisseling van kennis, het oplossen van belemmeringen en het afstemmen van initiatieven op elkaar, waarbij ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid een bijdrage levert aan de versnelling die op inhoudelijke prioriteiten nodig is.

De kracht van deze samenwerking werd in maart 2020 getoond. De coronacrisis leidde tot acute vraaguitval en ondernemers zijn hard geraakt. Binnen enkele dagen werd vanuit Greenports Nederland een crisisorganisatie ingericht met verschillende werkgroepen, waardoor de gevolgen snel in beeld konden worden gebracht en knelpunten werden besproken om, waar dat mogelijk was, een oplossing te zoeken. Als resultaat kon de specifieke steunregeling voor de sierteelt en specialistische producten voor de horeca snel tot stand komen. Ook is vol ingezet op het zoveel mogelijk open houden van grenzen voor producten en voor werknemers. De gevolgen van COVID-19 worden door de hele economie gevoeld; met deze maatregelen wordt de sector gesteund om deze voor de toekomst te behouden.

COVID-19 is nog niet voorbij, maar ondertussen is wel doorgewerkt aan de invulling van de Nationale Tuinbouwagenda. Vanuit Greenports Nederland worden scenario’s ontwikkeld om in beeld te brengen op welke wijze de sector sterk uit de crisis kan komen. Daarbij staan we nog steeds voor grote opgaven, zoals het Klimaatakkoord en de energietransitie. De verbinding tussen het Transitiecollege Kas als Energiebron en afspraken die vanuit het Klimaatakkoord bij Greenports Nederland zijn belegd, is versterkt. Zo wordt vanuit Greenports Nederland in alle regio’s met glastuinbouw een gebiedsvisie opgesteld, waarin de ontwikkeling naar een klimaatneutrale energievoorziening is vastgesteld met een vertaling naar 2030. Het resultaat van de gebiedsvisies wordt door de betrokken regionale overheden integraal betrokken bij de (uitvoering van de) RES. De voortgang op deze gebiedsprocessen wordt gebundeld en ook in het Transitiecollege Kas als Energiebron besproken.

Op de thema’s innovatie en internationalisering is de aansluiting tussen activiteiten vanuit Greenports en de activiteiten van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen versterkt. Zo wordt vanuit Greenports Nederland beter aangesloten bij de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel en hebben de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Greenports Nederland een gezamenlijke internationale website ontwikkeld over Dutch Horticulture.

Dit is een greep uit de vele activiteiten op acht inhoudelijke thema’s. Voor ontwikkelingen en de voortgang verwijs ik ook naar Greenports Nederland. De kracht is namelijk dat deze agenda niet ‘van mij’ is, maar van alle deelnemende partijen. Het gaat om de samenwerking van onderop en het verbinden van de inzet door alle deelnemers.

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Artikel delen

Reacties

Leave a Reply