Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Kamerbrief over bekendmaking en inwerkingtreding Besluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt het Besluit voor wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving naar de Tweede Kamer. Het besluit gaat over de invoering van stortverboden voor een aantal categorieën van afvalstoffen wanneer daarvoor betere verwerkingsmethoden beschikbaar zijn.

18 mei 2021

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u overeenkomstig artikel 21.6, vijfde lid, eerste volzin, van de Wet milieubeheer het Besluit van 29 december 2020 tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Stb. 2021, 10). Dit besluit omvat in hoofdzaak de invoering van stortverboden voor een aantal categorieën van afvalstoffen wanneer daarvoor betere verwerkingsmethoden voorhanden zijn. Het betreft kwikhoudende materialen en producten, hechtgebonden asbestcement en asbestcementproducten en asbesthoudend metaalschroot. Voor beeldbuisglas wordt het stortverbod juist opgeheven, omdat er nog geen goede alternatieve verwerkingsmethode voor bestaat.

Het besluit treedt ingevolge artikel 21.6, vijfde lid, derde en vierde volzin, van de Wet milieubeheer, niet eerder in werking dan vier weken na de bekendmaking van het besluit in het Staatsblad. Het tijdstip van inwerkingtreding wordt in dit geval vastgesteld bij koninklijk besluit. Dit besluit is inmiddels bekendgemaakt (Stb. 2021, 227). De aanpassingen van de stortverboden worden met ingang van 1 juli 2021 van kracht. Dit geldt niet voor hechtgebonden asbestcement en asbestcementproducten, omdat hiervoor nog geen alternatieve verwerkingsmethoden voorhanden zijn. Dit onderdeel zal daarom op een later tijdstip in werking treden.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven - Van der Meer

Bijlagen

Besluit voor wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.