Kan ik met toepassing van art. 4 lid 9 bijlage II BOR een bestaande woning splitsen in twee woningen?

Vraag

Is het mogelijk om met toepassing van artikel 4 lid 9 bijlage II Besluit omgevingsrecht een bestaande woning te splitsen in twee woningen (een beneden en een bovenwoning). Er vindt geen functiewijziging plaats. De splitsing is in strijd met het bestemmingsplan.

Antwoord

Het is in principe mogelijk om door middel van artikel 4 lid 9 bijlage II Besluit omgevingsrecht een bestaande woning te splitsen in twee woningen.

Toelichting

Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat het pand binnen de bebouwde kom gelegen is. Daarnaast mogen er ten behoeve van de splitsing bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd, mits de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume van het pand hierdoor niet toeneemt. Verder dient hierbij te worden opgemerkt dat een gemeente beleidsvrijheid heeft bij toepassing van de kruimelregeling. Dit houdt in dat een gemeente een plan, ondanks dat deze aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan afwijzen op grond van haar beleid.

Datum: 11 June 2018