Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Overgangsrecht Omgevingswet handhaving: welk recht geldt als het sanctiebesluit is genomen vóór 1 januari 2024, maar bekendgemaakt ná 1 januari 2024?

Een interessante casus in het kader van het overgangsrecht van de Omgevingswet was aan de orde in de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland van 29 maart 2024, ECLI:NL:RBNNE:2024:1150.

2 april 2024

Jurisprudentie – Samenvattingen

Bij besluit van 22 december 2023 (het bestreden besluit), verzonden op 3 januari 2024, heeft verweerder aan verzoeker een last onder dwangsom opgelegd in verband met het in gebruik nemen van de woning op het perceel aan [adres] (hierna: het perceel) te [plaats] zonder dat duidelijk is of de woning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.

Het besluit is dus genomen vóór 1 januari 2024, maar bekendgemaakt ná 1 januari 2024. De toepasselijke overgangsrechtelijke regeling voor dit soort situaties is opgenomen in artikel 4.23 Invoeringswet Omgevingswet. In artikel 4.23, lid 1 van de Invoeringswet Omgevingswet is bepaald dat als vóór de inwerkingtreding van de #Omgevingswet een overtreding heeft plaatsgevonden, een overtreding is aangevangen of het gevaar voor een overtreding klaarblijkelijk dreigde, en vóór de inwerkingtreding een bestuurlijke sanctie is opgelegd voor die overtreding of dreigende overtreding, het oude recht op die bestuurlijke sanctie van toepassing blijft tot het tijdstip waarop:

a. de beschikking onherroepelijk is geworden en volledig is uitgevoerd of ten uitvoer is gelegd,

b. de beschikking is ingetrokken of is komen te vervallen, of

c. als de beschikking gaat om de oplegging van een last onder dwangsom:

1°. de last volledig is uitgevoerd,

2°. de dwangsom volledig is verbeurd en betaald, of

3°. de last is opgeheven.

Volgens de voorzieningenrechter dient uit de tekst en de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 4.23, lid 1 van de Invoeringswet Omgevingswet te worden afgeleid dat voor de werking van het overgangsrecht bepalend is de datum van het nemen van het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie en niet de datum waarop dit besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

Dit brengt met zich dat, nu de overtreding is aangevangen vóór 1 januari 2024 en het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie is genomen op 22 december 2023, in deze procedure nog het oude recht (waaronder de Wabo) van toepassing is.

Artikel delen